Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Стратегічне управління змінами у сфері послуг: теоретико-методологічні та практичні аспекти : монографія / Лілія Гончар ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 337 с. : табл. – Бібліогр.: с. 192–210. – ISBN 978-617-7844-81-4.

005 Г65

005 Р79

Non-Bullshit Innovation. Радикальні ідеї від найпотужніших інтелектуалів світу / Девід Роуен ; [пер. з англ. Наталя Палій]. – Дніпро : Баланс Бізнес Букс, 2021. – 458 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-415-070-2.

Гончар Л.

Роуен Д.

Монографію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг крізь призму розроблених та обґрунтованих теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій з означеної проблеми з метою забезпечення і підвищення ефективності функціонування системи національної економіки України. У роботі визначено, узагальнено та обґрунтовано теоретичні аспекти та методологічні засоби процесу стратегічного управління змінами. На макроекономічному рівні здійснено стратегічний аналіз функціонування сфери послуг та галузі готельно-ресторанного бізнесу. Визначено проблеми і тенденції розвитку державної системи стратегічного управління змінами у сфері послуг України. Проведено порівняльний аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу формування стратегії управління змінами у зарубіжних та вітчизняних практиках. Здійснено спектральний та комплексний аналіз особливостей формування механізмів управління змінами у сфері послуг зарубіжних країн. Визначено і сформульовано концептуальні підходи до формування державних стратегій управління змінами у сфері послуг. Спроектовано та обґрунтовано ефективність механізму стратегічного управління змінами у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Монографія актуальна при підготовці магістрів за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу), 241 «Готельно-ресторана справа».

Більшість компаній об’єднує одне – у відповідь на постійні технологічні зміни вони впроваджують інновації та відповідні реформи. Найчастіше все зводиться до автоматизації окремих бізнес-процесів, але глобально на роботу не впливає. Однак деякі рішення щодо діджиталізації виявляються геніальними, здатними повністю перебудувати процес. Щоб знайти їх, Девід здійснив 130 перельотів, зустрічався зі стартаперами, серед яких – засновники WhatsApp, LinkedIn, Google, Didi, Spotify, Xiaomi, Nest і Twitter. Роуен досліджує виключно приклади реальних кроків і процесів, уникаючи туманних абстракцій, таких популярних серед інноваційних гуру, – ось чому в назві з’являється формулювання «non-bullshit».

Інформаційна культура особи, суспільства, організації : монографія / Ю. І. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2022. – 403 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 375–403. – ISBN 978-617-520-160-2.

Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій це вдалося / Тара Шустер ; пер. з англ. Ірини Вікирчак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2021. – 317 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7544-28-8.

Шустер Т.

13 П14

159.9 Ш97

Палеха Ю. І.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У монографії розкрита суть і структура інформаційної культури як феномену сучасності, охарактеризовані в залежності від суб’єкта її три основні рівні. На рівні культури інформаційного суспільства розкрито характеристики та побудовано його модель, охарактеризовані напрями розвитку та виокремлено проблеми, виділені питання інформатизації, інформаційної безпеки, збереження культурної спадщини, правового регулювання у сфері інформаційних відносин. Окремо увиразнено питання формування сучасного інформаційного ринку, дана характеристика апаратним засобам і телекомунікаційному обладнанню, інформаційним та програмним продуктам, інформаційним послугам. На рівні інформаційної культури особистості, як частки її загальної культури, проаналізовано основні компетентності, які забезпечують цілеспрямовану діяльність індивіда щодо оптимального задоволення власних інформаційних потреб, його спроможності вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі.

Особливу увагу приділено питанням інформаційної культури організації як складника інформаційної культури суспільства, що характеризує ступінь спільних досягнень її працівників у створенні інформаційних продуктів та послуг, в усіх можливих видах роботи з інформацією, впровадженні і застосуванні новітніх інформаційних систем і технологій.

Видання призначено для студентів, аспірантів та викладачів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», слухачів курсів перепідготовки керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів системи підвищення професійної кваліфікації.

В цій книжці авторка розповідає історію власного перевиховання та перетворення на чемпіонку з любові до себе. Завдяки простим щоденним ритуалам Тара змінила свою свідомість, тіло та стосунки і навчить вас, як: вдавати вдячність, поки не відчуєте вдячності насправді розкопати та зцілити любов’ю свої приховані емоційні рани розпізнати несвідомі переконання-самообмеження і позбутися їх розвінчати внутрішнього недруга та захиститися від самокритики розпочинати кожен день наснажено, натхненно й з готовністю блищати створити собі життя, яке ви дійсно, абсолютно, в біса, обожнюватимете! Тираж цієї книги видано із залученням коштів Гранту інституційної підтримки наданих "Українським інститутом книги".

Критичне мислення : підруч. для студентів навч. закл. вищ. освіти усіх спец. / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 339 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 338–339. – ISBN 978-617-673-804-6.

Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / [В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук та ін.] ; за заг. ред. В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2021. – 404 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-520-076-6.

Конверський А. Є.

16 К64

330.1 І-72

Підручник присвячений одній із надзвичайно цікавих та необхідних галузей людської діяльності - критичному мисленню. Адже вміння будувати доведення, спростування, проводити аналогії, висувати гіпотези, здійснювати пояснення, передбачення, знаходити і усувати помилки в своїх та чужих міркуваннях, бути непереможним в дискусії, полеміці робить Вас успішним в бізнесі, політиці, юридичній теорії та практиці, науці, в повсякденному житті і т.д. Людство, як і дві тисячі років тому захищає істину і рішуче нищить софістику та еклектику, використовуючи засоби все тієї ж традиційної логіки. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, на всіх, хто готується проходити випробування ЗНО, кваліфікаційних іспитів та співбесід.

Навчальний посібник на основі узагальнення фундаментальних теорій вітчизняної і світової економічної науки та практики господарювання висвітлює загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, теоретичні засади мікро- та макроекономіки в публічному управлінні. Теоретичний матеріал органічно доповнюється навчальним тренінгом, тестами, завданнями, задачами, ілюструється схемами, таблицями, рисунками, графіками, що сприятиме інтенсифікації та покращенню результативності навчального процесу. Розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві : навч.-метод. посіб. для студентів екон. спец., спец. «Комунальна теплоенергетика» та «Екологія» усіх форм навчання / І. С. Єремєєв, О. І. Єщенко. – Одеса : Гельветика, 2021. – 349 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 346–349. – ISBN 978-966-992-301-1.

330.1 Л63

332 Є70

Національна система політичної економії / Фрідріх Ліст ; пер. з нім. Михайло Гавриш. – Київ : Наш Формат, 2021. – 367 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7973-71-2.

Єремєєв І. С.

Ліст Ф.

Чи може економічна теорія допомогти бідним країнам збудувати потужну економіку? Фрідріх Ліст вважає, що вона зобов’язана це робити, інакше теорія не має сенсу. У книзі «Національна система політичної економії» автор дослідив майже тисячолітній період західної цивілізації: від звитяг Венеції, Генуї та Флоренції до світової могутності Британської імперії та перших кроків США, що кинули виклик британцям. Ліст доводить: сильні країни впроваджували схожу економічну політику, яку можна повторити та масштабувати. Як німецький патріот він пропонує у книзі план заходів для економічного відродження Німеччини, а як державний діяч — ініціює створення Німецького торговельно-промислового союзу. Фрідріх Ліст вперше в історії економічної науки розглядає економічний розвиток з точки зору інтересів нації та держави. Автор досліджує державну політику найбільших країн Європи та США, аналізує закони та торгові договори Британської імперії. І показує, що існує велика суперечність між панівною теорією Адама Сміта, яка бачить лише індивідуумів та фірми, з реальним життям, де є держави зі своїми національними інтересами, казною та продуктивними силами. Книга Ліста стала настільною для Німеччини часів Отто фон Бісмарка. Архітектор японських економічних реформ Хірата Тосуке переклав її японською у 1890-х, а південнокорейські реформатори зачитувались Лістом вже у 1970-х. Чи стане Україна сильною державою, чи лишиться сировинним придатком з величезним державним боргом та зовнішнім управлінням, — залежить від того, чи прочитає українська еліта Фрідріха Ліста.

У посібнику наведено засади енергозбереження на підприємствах ЖКГ. Виокремлено три головних складових енергозбереження: енергоаудит (пошук «вузьких місць», де мають місце головні витрати та втрати енергії, зв’язані з використанням неефективних або застарілих технологій, систем та устаткування), інноваційна діяльність шляхом використання новітніх технологій, альтернативних джерел енергії, утилізації енергії тощо, енергоменеджмент, тобто цільове використання енергоресурсів з урахуванням таких критеріїв, як ефективність/вартість, ефективність/екологічність, ефективність/ризик тощо. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, а також спеціальностей «Комунальна теплоенергетика» та «Екологія» усіх форм навчання.

Індустрія туризму як вектор конкурентоспроможного регіонального розвитку : монографія / В. Г. Грановська, Я. В. Кацемір, Г. О. Фесенко ; Херсон. держ. аграр.-екон. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 153 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 146–152. – ISBN 978-966-289-467-7.

Міжнародні транспортні коридори : монографія / Н. О. Кухарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Олді-плюс, 2021. – 335 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 201–214. – ISBN 978-966-289-513-1.

339 К95

338.4 Г77

Грановська В. Г.

Кухарська Н. О.

У монографії подано теоретичні та методичні основи стратегічного управління туристичною галуззю. Обґрунтовано сутність і структуру поняття «туристичний продукт», запропоновано авторське визначення сфери туризму як складної, відкритої, частково саморегульованої системи, що формується під впливом вподобань споживачів туристичного продукту. Вивчено та проаналізовано шляхи розвитку галузі туризму на регіональному рівні на прикладі Херсонської області. Оцінено сучасний стан туристичної індустрії Херсонської області. Досліджено сутність та обґрунтовано етапи розробки програми регіонального розвитку туризму. Доведено необхідність залучення зарубіжного досвіду в управління галуззю туризму.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті актуалізації конкурентоспроможного регіонального розвитку.

У монографії досліджено сутність, функції, специфіку та концептуальні основи створення сучасної форми світогосподарської інтеграції – міжнародних транспортних коридорів. Представлено геоекономічну трансформацію пан’європейських міжнародних транспортних коридорів («критських»), газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2», «Турецький потік», Південного транспортного коридору «ТАNАР – ТАP», Міжнародного транспортного коридору «Європа – Кавказ – Азія» (ТРАСЕКА), Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Особливу увагу приділено нафтопроводу Одеса – Броди, як можливому завершенню будівництва ЄАНТК у європейській частині. Проаналізовано основні драйвери стрімкого зростання економічного розвитку Китаю за роки політики реформ і відкритості (1978-2018 рр.). Розкрито суть глобального інфраструктурного проєкту КНР «Один пояс, один шлях» (OBOR). Визначено економічні підходи Китаю до проникнення на ринки країн різних регіонів, включених до OBOR. Показано специфіку участі України в міжнародних транспортних коридорах та обґрунтовано наслідки від будівництва МТК в обхід країни та позбавлення її транзитного статусу.

Мережі створення знань багатонаціональних підприємств : монографія / К. І. Нерода-Березка, О. В. Підчоса. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 259 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 200–231. – ISBN 978-611-01-2186-6.

339 Н54

Нерода-Березка К. І.

347 Я65

Янушевич Я. В.

Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика : монографія / Я. В. Янушевич ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 356 с. - Бібліогр.: с. 317-356. – ISBN 978-966-992-452-0


Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

У монографії розкрито сучасні тенденції інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності багатонаціональних підприємств, її масштабів, форм, механізму цього процесу, а також його впливу на економіку країн, що залучають інвестиції БНП.

Монографія присвячена проблематиці інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні. Комплексний аналіз положень чинного законодавства України, міжнародних правових актів та проектів законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, публіцистичних джерел, урахування вітчизняних наукових теорій та позитивного досвіду, дозволило обґрунтувати концептуальні адміністративно-правові засади інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні, надати науково обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо його удосконалення, виділити закономірності та проблеми практики функціонування інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні й сформулювати сучасну концепцію адміністративно-правового забезпечення інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні.

Енергоефективність та прогнозування енергоспоживання на різних ієрархічних рівнях економіки: методологія, прогнозні оцінки до 2040 року : [монографія / М. М. Кулик, О. Є. Маляренко, Н. Ю. Майстренко та ін.] ; НАН України, Ін-т загальної енергетики. – Київ : Наук. думка, 2021. – 234 с. : табл. – (Проєкт «Наукова книга»). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 225–232.

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник / М. М. Бенько. – Київ : Ліра-К, 2021. – 559 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 472–480. – ISBN 978-617-520-041-4.

Бенько М. М.

62 Е62

658 Б46

У монографії представлено нові розробки методів визначення показників енергетичної ефективності на різних ієрархічних рівнях з урахуванням впливу екологічного фактору, надано методичні підходи до визначення потенціалів енергозбереження: структурного (при зміні структури економіки в цілому та структури промислових секцій економіки) і технологічного (теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного) на різних ієрархічних рівнях економіки.

Запропоновано удосконалені методи прогнозування попиту на енергетичні ресурси (нормативний та прямого рахунку) на різних ієрархічних рівнях економіки та запропоновано комплексний метод, що дозволяє узгодити прогнози, отримані на різних ієрархічних рівнях за відповідними показниками, підвищити точність отриманих прогнозів, зменшити кількість прогнозних варіантів. Приведено прогнозні оцінки попиту на паливо (в цілому, вугілля, природний газ, нафтопродукти), електричну енергію, теплову енергію до 2040 року.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами оцінки енергоефективності, обсягів енергозбереження та прогнозування енергоспоживання, а також для викладачів, аспірантів та студентів за відповідними спеціальностями.

У підручнику викладено програмний матеріал з теорії і практики обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання. Виділені методологічні та організаційні засади розробки обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в розрізі основних складових економічної безпеки звичайної і непередбачуваної діяльності. Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти економічного спрямування, слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, а також головних бухгалтерів, фахівців економічних і фінансових служб підприємства.

Історія української літератури : у 12 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; заг. ред. Віталія Дончика ; редкол.: Микола Сулима (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2021. – Т. 7, кн. 2 : Література 80–90-х років XIX століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Лариса Мороз. – 503, [16] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 479–499. – Покажч. альм., зб. та період. вид.: с. 500–502. – ISBN 978-966-00-1746-7 (т. 7, кн. 2).

Конфлікти в містах України : монографія / А. А. Мозговий ; [наук. ред. Л. Г. Руденко] ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Наук. думка, 2021. – 221, [8] с. : табл., карти. – (Проєкт «Наукова книга»). – Бібліогр.: с. 199–220. – ISBN 978-966-00-1780-1.

Мозговий А. А.

821.161.2.0 І-90

91 М74

Сьомий том «Історії української літератури» охоплює літературу 80—90-х років XIX ст., висвітлює активний творчий процес, який, попри жорстокі імперські заборони, усе ж не перервався у цей історичний період. Прихованим відродженням названо розвиток усіх родів і жанрів української літератури, а також значне розширення перекладацької справи. Висвітлено спільність художніх тенденцій, притаманних українській літературі східних та західних теренів, активну взаємодію українських письменників Наддніпрянщини та Галичини. Том складається із двох книг. У другому томі подано розгляд українського письменства періоду 1880—1890 років. Розглядаються такі складові літературного процесу, як драматургія, перекладацтво, літературна критика. Особливу увагу приділено визначним постатям цієї доби: Марку Кропивницькому, Михайлу Старицькому, Івану Карпенку-Карому, Михайлу Драгоманову.

У монографії розроблено методологію суспільно-географічного дослідження конфліктогенності міського розвитку. Поглиблено наявні підходи до систематики міських конфліктів та розробки в галузях структури й динаміки міських конфліктів. Розроблено комплекс індексів, які характеризують конфліктогенність міського розвитку. Запропоновано і апробовано авторську методику дослідження конфліктогенності міського розвитку на рівні великих міст України. Обґрунтовано напрями збалансованого (сталого) розвитку великих міст України з урахуванням конфліктогенності їх розвитку та імплементації «Цілей сталого розвитку 2030», зокрема в міській політиці України.