Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

16

KARÁCSONY

ADVENT 1 .
VASÁRNAPJA

28

29

30

01

02

03

ADVENT 2 .
VASÁRNAPJA

Adventi naptár 2022.

05

06

07

08

09

10

ADVENT 3 .
VASÁRNAPJA

12

13

14

15

17

ADVENT 4 .
VASÁRNAPJA

19

20

21

22

23

24

December 16., péntek


Bibliai idézet

Keresztelő János égő és világító fáklya, hogy Jézushoz vezessen minket.

Jn 5,33-36Napi javaslat

Díszítsd fel házad vagy szobád ajtaját karácsonyi felirattal.

November 27., vasárnap

Advent 1. vasárnapja


Bibliai idézet

Virrasszatok, hogy készen álljatok!

Mt 24,37-44Napi javaslat

Ma vasárnap van. Menj el egy templomba, hogy megünnepeld az Eucharisztiát, vagy csendesedj el egyedül egy kis időre.

November 28., hétfő


Bibliai idézet

Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról a mennyek országába.

Mt 8,5-11Napi javaslat

Készíts vacsorát, és hívj meg egy rég nem látott barátot.

November 29., kedd


Bibliai idézet

Áldalak téged, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki.

Lk 10,21-24Napi javaslat

Mosolyogj, légy vidám, köszönj, légy ma hálás.

November 30., szerda


Bibliai idézet

„Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták mindent, és követték őt.

Mt 4,18-22Napi javaslat

Van valami, amit meg kell bocsátanod magadnak, vagy van valaki, akinek meg kell bocsátanod? Ma van a napja. Tedd meg az első lépést!

December 1., csütörtök


Bibliai idézet

Aki az Atya akaratát cselekszi, az eljut a mennyek országába.

Mt 7,21.24-27Napi javaslat

Képes vagyok megfosztani magam valamitől (egy ital, a sorozatod nézése, a telefonnal való játék...).

December 2., péntek


Bibliai idézet

Legyen a hitetek szerint!

Mt 9,27-31Napi javaslat

Készítsd el az adventi koszorút, és tedd ki a szobádba vagy az asztalodra, hogy emlékeztessen arra, hogy a karácsonyi készülődés időszakában vagyunk.

December 3., szombat


Bibliai idézet

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!

Mt 9,35–10,1.6-8Napi javaslat

Imádkozz a Papi és szerzetesi hivatásokért.

December 4., vasárnap

Advent 2. vasárnapja


Bibliai idézet

Keresztelő János így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!

Mt 3,1-12Napi javaslat

Gondolkodj: Az advent alkalmas időszak arra, hogy megtaláld a helyedet a világban.

December 5., hétfő


Bibliai idézet

„Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!”… „Csodadolgokat láttunk ma.”

Lk 5,17-26Napi javaslat

Lepj meg valakit ajándékkal.

December 6., kedd


Bibliai idézet

A jó Pásztor nem akarja a gyengék és a bűnösök vesztét.

Mt 18,12-14Napi javaslat

Ferenc pápa arra hív minket, hogy legyünk tudatosak.


December 7., szerda


Bibliai idézet

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket!

Mt 11,28-30Napi javaslat

Olvasd el Lukács evangéliumának 2. fejezetét, 1-20., amely Jézus születéséről szól:


1Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.

A pásztorok hódolata.

8Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”13Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal:14„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 15Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” 16Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel.18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. 19Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette.20A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.


December 8., csütörtök

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe


Bibliai idézet

Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van… „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”

Lk 1,26-38Napi javaslat

Alvás előtt, imádkozd Mária imáját: a Magnificatot:


Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

December 9., péntek


Bibliai idézet

Ne tartozzunk azok közé, akik sem a Keresztelőre, sem a Messiásra nem hallgatnak!

Mt 11,16-19Napi javaslat

Próbálj meg válaszolni erre a kérdésre: Mit képvisel Jézus az életemben?

December 10., szombat


Bibliai idézet

Keresztelő Jánosban beteljesedik Illés próféta második eljövetele is: de nemcsak az Előhírnököt nem ismeri fel a nép, hanem magát a Megváltót sem.

Mt 17,10-13Napi javalat

Hallgasd meg ezt a dalt:


December 11., vasárnap

Advent 3. vasárnapja


Bibliai idézet

A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!

Mt 11,2-11Napi javaslat

Adományozz egy rászorulónak az utcán (pénzt, ruhát, szendvicset...).

December 12., hétfő


Bibliai idézet

Jézus a farizeusok kérdésére kérdéssel válaszol: „Honnan van János keresztsége?”

Mt 21,23-27Napi javaslat

Olvasd el Máté evangéliumát 1,18-25.


Jézus születése.

18Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. 19Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. 20Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! 21Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” 22Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: 23Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. 24József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, 25de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.

December 13., kedd


Bibliai idézet

Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent!

Mt 21,28-32Napi javaslat

Találj egy szolidaritási akciót, amit ma megtehetsz.

December 14., szerda


Bibliai idézet

Jézus válasza Keresztelő János küldötteinek; megkezdődött az evangélium hirdetése, beköszöntött az Isten országa.

Lk 7,19-23Napi javaslat

Légy hálás! Amikor felébredsz vagy napközben, adj hálát Istennek az új napért!

December 15., csütörtök


Bibliai idézet

Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat.

Lk 7,24-30Napi javaslat

Olvasd el ezt az idézetet Máté evangéliumából: Mt 18,12-14. Mit sugall számodra?


12Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet?13Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. 14Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.

December 10., szombat


Bibliai idézet

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása.

Mt 1,1-17Napi javalat

Amikor kimész az utcára, imádkozd a Miatyánkot gondolatban egy adott személyért vagy helyzetért.

December 18., vasárnap

Advent 4. vasárnapja


Bibliai idézet

Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.

Mt 1,18-24Napi javaslat

Hallgasd meg ezt a dalt:


Egy napra kattintva megjelenik egy kiugró ablak egy bibliai idézettel és egy javaslat az adott napra. Reméljük, hogy ez segíteni fog abban, hogy az advent minden napját mélyebben megéljétek.

December 19., hétfő


Bibliai idézet

„Ezt tette hát nekem az Úr – mondta – azokban a napokban, amikor rám tekintett, és ami az emberek előtt szégyenemre volt, attól megszabadított.” .

Lk 1,5-25Napi javaslat

Ha találkoznál Jézussal munkába vagy iskolába menet, mit mondanál neki?

December 20., kedd


Bibliai idézet

Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

Lk 1,26-38Napi javaslat

Nézd meg ezt a videót!


December 21., szerda


Bibliai idézet

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!

Lk 1,39-45Napi javaslat

Imádkozz a világ békéjéért.

December 22., csütörtök


Bibliai idézet

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!

Lk 1,46-56Napi javaslat

Írj karácsonyi üdvözletet, és küldd el egy családtagodnak vagy barátodnak (postán, e-mailben vagy Messengerrel).

December 23., péntek


Bibliai idézet

„Vajon mi lesz ebből a gyerekből?” Mert az Úr keze volt vele.

Lk 1,57-66Napi javaslat

Gyújts egy gyertyát a békéért, és tedd az ablakba.

December 24., szombat


Bibliai idézet

Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.

Lk 1,67-79Napi javalat

Hallgasd ezt a zenét csukott szemmel. Engedd el magad.