Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

Transcript

TERVISE-EDENDUS

DIGIPÄDE-
VUSED

PINAL

ÕPIRAAM

KURSUSE-
JUHATAJA

PRAKTIKA- JUHENDAJA

KASULIKUD LINGID

Õpetajatele

e-Koolikott
Haridus -ja teadusministeerium
Haridus -ja noorteamet
Lastekaitseliit
Keelekümbluskeskus

Koolielu
Innove
Kool.ee
Miksike

Kriis.ee

tööelu.ee


Õpilastele

Kui Sul on mure, siis uuri järgmisi linke:

 • Rajaleidja.ee Siit leiad palju huvitavat, et uurida iseennast ja oma tulevikku planeerida.
 • Lahendus.net Kui Sul on mure, siis kirjuta noortele, kes Sind aitavad.
 • Lapsemure.ee Kui Sul on mure ja Sul ei ole kellegagi rääkida või kui Sa tahad midagi küsida, siis kirjuta siia.
 • Amor.ee Amor Internetinõustamine on Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) seksuaal- ja reproduktiivtervisealane infolehekülg. Anonüümne interneti teel nõu küsimise võimalus on mõeldud eelkõige kuni 24-aastastele noortele.
 • Kliinik.ee Siin saad küsida nõu arstidelt.
 • Perekeskus Sina ja Mina foorumist leiad noortele mõeldud foorumi.
 • Lasteabi
 • Kooli.ee
 • Usaldustelefonid: * 24h usaldustelefon: 126; * Psühholoogiline kriisiabi E-R kl 9-20: 6314 300; * Emotsionaalse toe telefon E-P kl 19-07: 6558 088
 • Tasuta psühholoogiline abi Tartus
 • Peaasi.ee

Vanematele ja õpetajatele

Kui otsid kohta, kuhu oma murega pöörduda:ÕPPE-
MEETODID

MEID ON MÄRGATUD

RAAMATU-
KOGU

ÕPPIMISE TOETAMINE

RÜHMA-TÖÖD

VKÕK ÕPETAJA
LAEGAS

Ettepanekud

+Info

PLAKATID
POSTRID

USK ISEENDASSE

VAIMNE TERVIS

DIGIKIIREND

OSALEME DIGIKIIRENDI PROGRAMMIS.

Rätsepakoolitus läbivad kõik õpetajad:

Moodle link:

https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=43210

Koolitusepäevad:

22.03

5.04

17.04

03.05

Juhtide koolitus läbivad: Valdek, Ave, Airi ja Eva

https://view.genial.ly/63f60014a4ed4d001970cb65/interactiv
TAHVEL

MOODLE

KOOLITUSED
2022-..

TÖÖVARJU

ZOOM

ANDME-KAITSE GDPR

Õpetajate ja õppijate abilaegas on valmimas Haridus- ja teadusministri käskkirja „Täiendav toetus munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021./2022. ja 2022./2023. õppeaastal“ raames.


https://youtu.be/Cx6eaVeYXOs

USK ISEENDASSE

võtmeelemendid ehk kuidas toetada isiklikku kasvu + kooli arengukava, Riigi haridusstrateegia 2035

Väärtusta iseend

Väärtusta kolleegi

Olen õpetajana väärtustatud

ESILEHT

Õpetamismeetodite valik

Enneseareng

Eneseteostus

Kuidas ennast motiveerida?

Eesmärkide seadmine

Tark ja Tegus Eesti 2035

ajaplaneerimine;
oskus öelda EI;
läbipõlemine (väsinud, alamotiveeritud, stress; personaalne taastumine);
meeskonna- ja koostööoskused;
"ämbrite" jagamine (pilt/lugu suvest 2022- õppimise koht; jaga oma parimat retsepti);
huumor;
enesehinnangu toetamine;
sisukas vaba aeg - leia oma voolusäng (flow)

Väärtusta kolleegi
tunne oma kolleegi - persoona lood;
kiida ja avalda tänu

 • Hea palk

https://www.hm.ee/et/uudised/opetajate-miinimumpalk-touseb-2022-aasta-1-jaanuarist-1412-euroni%20


 • Tunnustamine (mille eest; lisatöö; tunnustusüritus; kolleegi tunnustamine)https://www.vkok.ee/sites/vkok.ee/files/eeskirjadkorrad/tootasustamise_alused_2020.pdf

Eriala organisatsioonis kaasa rääkimine

Välisriigis stažeerimine (Erasmus+)

https://www.vkok.ee/sites/vkok.ee/files/eeskirjadkorrad/stazeerimise_kord_1.pdf(koolitus, mida teistele soovitan; etendus/kultuurisündmus/reis/põnev hobi/raamat, mida teistele soovitan; Üllari raamatukogu link otsing;

(motivatsioony (mustiwation/wantiwation ehk self determination theory


https://www.youtube.com/watch?v=3sRBBNkSXpY


PINAL

ESILEHT

Esildise koostamine

MOTIVATSIOONI JA MUU KOOLITUSED

ESILEHT

UUS! Mari Karmi koolituse materjal

TAHVEL (Ahko koolitus)

Arengukavast ( Tagepere, 4. jaanuar. V. Rohtma)

TERVISEEDENDUS

Tervise edendamise kulud
Eneken Juurmann ja Aivi Jürgenson: kuidas läheb Eesti õpetajal
Haiguste ennetus
Tervise heaks infoteatmik
TERVISEST 2022 uuendused tervishoiusüsteemis
Depressionivihik
Uuring: üle 90 protsendi Eesti õpetajatest on läbipõlenud
Mida teha kui mul on COVID?

ESILEHT

DIGIPÄDEVUSED


Digivahendid
Digisõnastik
VKÕK videoõpetused
Tahvli õpetused
Ainealased digivahendid
Õpiraam

ESILEHT

KURSUSEJUHATAJA

Kursusejuhataja esitlus (tee koopia)


Sissekorraeeskiri

Eritoetus

Õpilase arveldusarve

ESILEHT

Põhitoetus

Õpilaskodu soodustused

Õpilspilet

VÕTA

Õppekorralduseeskiri

Akadeemiline puhkus

Arengu vestlused

Õpetööst osavõtt

Õppevõlgnevused ja selle likvideerimine

Sõidutoetus

Koolilõuna

Söökla Menüü

Õpilase väljaarvamine

 • ÕPPEVÕLGNEVUS JA SELLE LIKVIDEERIMINE

Õppekorralduseeskiri punkt 30


Arvestust õppeedukuse osas peetakse kursusejuhatajate poolt igakuiselt.https://vkok.ee/sites/vkok.ee/files/oppetoo_dokumendid/oppekorralduseeskiri_2022_23_oppeaasta.pdf

Kursusejuhataja väljastab infosüsteemist õppevõlgnevustega õpilasele vajadusel järele vastamise lehe, mis sisaldab õppevõlgnevustega aineid ja aineõpetajad. Õpilane ja aineõpetaja lepivad kokku õpiabiplaani ja ajagraafiku (õppekorralduseekirja lisa 12) , mille täitmist jälgib kursusejuhataja.

https://drive.google.com/file/d/1x8luunOy6VZ_YYwv9WFFXvd1aG6AcvUc/view?usp=sharingÜldjuhul peab õpilane perioodis tekkinud õppevõlgnevused likvideerima hiljemalt järgneva perioodi lõpuks.

Õpilase, kes ei ole õppevõlgnevusi likvideerinud kokkulepitud ajaks, suunab kursusejuhataja esildise alusel õppekomisjoni. Õppekomisjon analüüsib õpilase edasijõudmatuse põhjuseid ja otsustab võimalused õpingute jätkamiseks.

ESILDISE NÄIDIS (PEAKS LISAMA)

Tähtaja ületanud õppevõlgnevustega õpilasele määratakse mõjutusmeetmed vastavalt sisekorraeeskirjale. Esildise mõjutusmeetmete määramiseks teeb kursusejuhataja direktori nimele.

ESILDISE NÄIDIS (PEAKS LISAMA)

Õpilasi, kellel on õppevõlgnevused, üldjuhul enne õppevõlgnevuste likvideerimist praktikale ei lubata. Erijuhtumid otsustatakse õppekomisjonis.

Õpilaste üleviimine järgmisele kursusele vormistatakse direktori käskkirjaga õppeaasta lõpus kursusejuhataja esildise alusel. Järgmisele kursusele viiakse õpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

ESILDISE NÄIDIS (PEAKS LISAMA)

Õpilase, kellel on õppevõlgnevused, võib järgmisele kursusele üle viia tingimisi, kui õppekavast on täidetud vähemalt 50% (lisatakse võlgnevuste likvideerimise tabel).

ESILDISE NÄIDIS(PEAKS LISAMA)

Eelmise õppeaasta õppevõlgnevustega õpilasi tingimisi järgmisele kursusele üle ei viida. Tingimisi õpilase üleviimine järgmisele kursusele vormistatakse direktori käskkirjaga õppeaasta lõpus, kus määratakse õppevõlgnevuste likvideerimise aeg.

Õpilase võib kursusejuhataja esildise alusel välja arvata õpilaste nimekirjast, kui tal on õppeedukus perioodi lõppedes 51% mitterahuldav või hindamata lähtudes õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast õppemahust.

ESILDISE NÄIDIS (PEAKS LISAMA)

Õpilane võib õppevõlgnevuste likvideerimiseks taotleda õppeaja pikendamist kuni üks aasta, kui õppekava on täidetud minimaalselt 85% ulatuses, st õppevõlgnevuste maht ei ületa 15% õppekava mahust. Õppeaja pikendamine on võimalik ainult tingimusel, et õppekavarühmal on jätkuvalt õppe läbiviimise õigus.

Õppeaja pikendamise taotlemiseks esitab õpilane kursusejuhataja ja õppetöö logistikuga kooskõlastatud avalduse, millele on lisatud õppevõlgnevuste likvideerimise graafik. Avaldus tuleb esitada enne õppetöö lõppu, st enne lõpueksamile lubamist.


Nominaalse õppeaja lõppemisel ja õppekoormusest tuleneva õppekava mahu mittetäitmisel arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja ning talle antakse väljavõte õpitulemuste registrist, kuhu on märgitud läbitud moodulite mahud ja kokkuvõtvad hinded.

Õpilaste nimekirjast välja arvamiseks esitab kursusejuhataja õppekomisjonile kirjaliku ettepaneku ja põhjaliku analüüsi õppeedukuse ja puudumiste kohta ning ülevaate koostööst tugisüsteemi ja lapsevanematega, mis on eelnenud väljaarvamise ettepanekule.

ESILDISE NÄIDIS (PEAKS LISAMA)

Kutsekeskhariduse õppekaval õppivatel õpilasel on võimalik üldhariduslike õppevõlgnevuste korral taotleda üleminekut kutseõppe õppekavale. Selleks peab õpilane esitama avalduse juhtõpetajale ning alaealise õpilase puhul on vajalik ka lapsevanema/ hooldaja nõusolek.

 • ÕPPETÖÖST OSAVÕTT

Õppetööst osavõtt (õppekorralduseeskiri punkt 32)

https://vkok.ee/sites/vkok.ee/files/oppetoo_dokumendid/oppekorralduseeskiri_2022_23_oppeaasta.pdf


Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.

Õppetööst puudumise ja hilinemise kohta teeb õpetaja vastava märke iga õppetunni kohta e-päevikusse.

Õppetööst osavõttu jälgib igapäevaselt kursusejuhataja.

Õpilane on kohustatud teatama kursusejuhatajale puudumise põhjustest esimesel võimalusel ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks hiljemalt 2 päeva jooksul pärast õppetööle jõudmist.

Kui õpilane ei ole teavitanud kursusejuhatajat puudumise põhjusest, peab kursusejuhataja hiljemalt puudumise kolmandal päeval võtma kontakti õpilasega (alaealise õpilase puhul lapsevanema või hooldajaga) puudumise põhjuse väljaselgitamiseks.

Individuaalse õppetöö graafiku alusel õppiva õpilase võib juhtõpetaja kooskõlastatult aineõpetaja ja kursusejuhatajaga auditoorsest õppetööst vabastada. Individuaalse õppetöögraafiku taotlemiseks esitab õpilane avalduse, millele on lisatud õpilase poolt koostatud ja õpetajatega kooskõlastatud ajakava. Individuaalse õppekava/individuaalse õppetöögraafiku olemasolu kohta teeb õppesekretär vastava sissekande e-päevikusse ja õppetööst vabastatud õpilast ei märgita puudujateks. Individuaalse õppekava/õppetöö graafiku alusel õppival õpilasel on kohustus sooritada kõik hinnatavad ülesanded vastavalt õpetajaga kokkulepitud aegadel. Individuaalse õppetöögraafiku täitmist jälgib kursusejuhataja.


Õppevõlgnevuste korral on õigus kursusejuhataja esildise alusel lõpetada õpilase individuaalne õppetöögraafik ennetähtaegselt.

Puudumine loetakse põhjendatuks:

 • õpilase haigestumise korral (kooliõelt esimesest haiguspäevast alates või lapsevanema/hooldaja tõend);
 • lähedaste surma korral (kuni kolm päeva);
 • EV Kaitsejõudude ja Politsei töötaja teatise alusel;
 • kooli juhtkonna poolt määratud esindamise ülesannete täitmisel;
 • ülekooliliste ürituste korral;
 • õpilase õppetööst vabastamist taotleva ettevõtte või organisatsiooni ametliku kirjaga;
 • mõjuvatel põhjustel õpilase isikliku avalduse alusel kokkuleppel kursusejuhatajaga.

Põhjuseta puudumiste korral (kuni 20 tundi) teavitab kursusejuhataja alaealise õpilase puhul sellest lapsevanemat (hooldajat, eestkostjat).

Põhjuseta puudumiste korral rakendatakse alljärgnevaid mõjutusviise:

 • direktori käskkirjaline noomitus, juhul kui õppetööst on õppeperioodis puudutud põhjuseta rohkem kui 20%;
 • suunamine õppekomisjoni;
 • õppetoetuse/eritoetuse maksmise peatamine või lõpetamine õppetoetuste määramise komisjoni ettepanekul, kui õppetööst on õppeperioodis puudutud rohkem kui 20% õppetundidest ja on rakendatud direktori käskkirja.

 • AKADEEMILINE PUHKUS

Akadeemiline puhkus (õppekorralduseeskiri punkt 10) on õpilase vabastamine õppe kohustustest.

Akadeemilisele puhkusele jäämiseks ja selle lõpetamiseks või katkestamiseks esitab õpilane avalduse kooli direktori nimele. Akadeemiline puhkus vormistatakse direktori käskkirjaga.

Õpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust alljärgnevate punktide kohaselt:

 • tervislikel põhjustel kuni 2 aastat – õpilane esitab teda raviva arsti või meditsiiniasutuse tõendi;
 • aja- või asendusteenistuse teenima asumisel kuni 1 aasta – õpilane esitab kutse ajateenistusse;
 • lapse hooldamiseks kuni 3 aastat - akadeemilise puhkuse saamise aluseks on lapse sünnitunnistuse koopia;
 • täisealisel taotlejal, kes õpib õppekaval mahuga vähemalt 60 arvestuspunkti – kuni üks aasta.

Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad kooli õpilaste nimekirja. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid ning likvideerida õppevõlgnevusi.

Akadeemilise puhkuse minimaalne pikkus on üks õppeaasta ja üldjuhul on akadeemilise puhkuse lõpptähtaeg õppeaasta lõpp.

Akadeemilise puhkuse ajal ei viida õpilasi üle järgmisele kursusele.

Akadeemilise puhkuse ajal ei maksta stipendiume ja õppetoetusi.

Akadeemilisele puhkusele siirdunud õpilase õppe lõpukuupäev lükkub edasi puhkusel oldud aja võrra.

Akadeemilise puhkuse lõppemisel arvatakse õpilane sama eriala vastava kursuse nimekirja arvestades õppekava läbimist ja õpitulemuste saavutamist.


Kui õpilane ei ole pärast akadeemilise puhkuse lõppemist kahe nädala jooksul ilmunud õppetööle, arvatakse õpilane kursusejuhataja esildise alusel õpilaste nimekirjast välja. Arvestust akadeemilisel puhkusel viibijate kohta peab õppesekretär.


Infoks:

Tasemeõppes osalemise toetus Töötukassat

Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal toetust ei maksta. Kui te õpingud katkestate või lõpetate, lõpeb ka toetuse maksmine.

Rohkem infot: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/tasemeoppes-osalemise-toetus


ESILDISE NÄIDIS-

Alus: Õppekorralduseeskiri punkt 11.2.4. alusel – pärast akadeemilise puhkuse lõppemist, kui õpilane ei ole kahe nädala jooksul ilmunud õppetööle

Õpilane: NIMI

Õpilase vanus: ……

Grupp: ………

Põhjuseta puudumisi: õpilasel on lõppenud akadeemiline puhkus (puhkuse lõppemise aeg), peale seda pole õppetööle asunud.

Õppeedukuse analüüs: NÄITEKS - Ei ole saanud teostada, kuna õpilane ei ole osalenud õppetööl.

Ülevaade tegevustest õppija toetamiseks, mis on eelnenud kustutamisele (kuupäevaliselt):

Õpilasega: Õpilasele helistatud korduvalt ning saadetud e-kiri, et anda edasisi juhiseid õppima naasemiseks. Õpilane pole reageerinud ega kooli tulnud, et teha avaldus väljaarvamiseks. Õpilane pole näidanud välja soovi edasiõppimiseks.

Lapsevanemaga: Õppija täisealine või siis vanemate tagasiside, suhtumine jne.

Koostöö erinevate spetsialistidega: Koostöö puudub, kuna õpilane ei ole koolis käinud, või siis välja tuua spetsialistid, kellega on koostööd tehtud ja millised olid tulemused.

Õpilase väljaarvamine (õppekorraluseeskiri punkt 11) võib toimuda kooli algatusel ning kursusejuhataja esildise alusel:

seoses õppekava täitmisega täies mahus;

 • nominaalse õppeaja täitumisel ja õppekava mittetäitmisel;
 • kõigi õppetasemete esimese kursuse õpilaste puhul, kes mõjuva põhjuseta ei ole õppeaasta alguses kahe esimese nädala jooksul õppetööle asunud;
 • pärast akadeemilise puhkuse lõppemist, kui õpilane ei ole kahe nädala jooksul ilmunud õppetööle;
 • kooli sisekorra eeskirjade punkt 5.1 mittetäitmisel;
 • õpilaskodu sisekorra eeskirjade punkt 7 mittetäitmisel (punkt 7.1.7.2,7.3,7.4,7.5);
 • edasijõudmatuse tõttu;
 • õpilased, kes ei ole likvideerinud õppevõlgnevusi järgmise õppeaasta esimese semestri (poolaasta) lõpuks või kellel on semestri lõppedes 51% hindamisele kuulunud õppeainetes mitterahuldav õppeedukus;
 • õpilased, kes on põhjuseta puudunud üle 30% ettenähtud õppetundide üldarvust ning kellel on õppevõlgnevused;
 • õpilased, kes nominaalse õppeaja lõppemisel ei ole täitnud õppekava täies mahus;
 • õppetööst mitte osavõtu tõttu, kui mõjuva põhjuseta ei ole osalenud õppetöös kuu aja jooksul

Mittestatsionaarse üldharidusõppeõpilase koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel.

Õpilase väljaarvamine võib toimuda õpilase avalduse alusel, millel alaealise õpilase puhul peab olema lapsevanema või hooldaja kooskõlastus.

Õpilase väljaarvamine võib toimuda pooltest sõltumatutel asjaoludel lapsevanema või hooldaja avalduse või kursusejuhataja esildise alusel:

 • õpilase tervisliku seisundi tõttu arstliku hinnangu alusel;
 • õpilase surma korral.

Õpilase väljaarvamiseks punktide 11.2-11.8 alusel esitab kursusejuhataja põhjaliku analüüsi õpilase õppeedukuse ja puudumiste kohta ning ülevaate tegevustest, mis on eelnenud väljaarvamise ettepanekule.

Kooli sisekorra eeskirjade mittetäitmise ja vääritu käitumise tõttu välja arvamisel peab kursusejuhataja esitama õpilase seletuskirja ning hinnangu õpilase käitumisele. Samuti tuleb lisada väljaarvamise esildisele valdkonna juhtõpetaja seisukoht väljaarvamise kohta.

Alaealise õpilase väljaarvamisest teavitab õppesekretär õpilase vanemaid või hooldajaid, saates neile posti teel (tähitult) väljavõtte käskkirjast.

Dokumentide väljastamine toimub õppesekretäri poolt õpilasele, lapsevanemale või vastavalt volitatud isikule allkirja vastu.


ESILDISE NÄIDISED:

SIIA PEAKS LISAMA NÄIDISED

SOTSIAALNE JA EMOTSIONAALNE ÕPIMISE TOETAMINE

SEL
Mida õpetaja teha saab?
Laske oma muredel minna koos Murepurgiga


ESILEHT

Mis on SEL?

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) - on sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine (SEL) protsess, mille käigus lapsed ja täiskasvanud omandavad ja tõhusalt rakendavad teadmisi, hoiakuid ja oskusi, mis on vajalikud emotsioonide mõistmiseks ja juhtimiseks. See aitab seada ja saavutada positiivseid eesmärke, tunda ja näidata teiste suhtes empaatiat, luua ja hoida positiivseid suhteid ning teha vastutustundlikke otsuseid. SEL-i saab sujuvalt integreerida kooli.

Ärevuse mõistmine

Aeg-ajalt kogevad kõik inimesed erineval määral ärevust, hirme ja muresid. Ärevus on tavaline kogemus, mis tavaliselt peegeldab ootusi sündmuste suhtes, millel võib olla negatiivne tulemus. Kui õpilased ei õpi toimetulekuoskusi, võib ärevusel olla õpilase tulemustele sügav ja pikaajaline mõju.

Umbes pooltel õpilastest, kellel on diagnoositud ärevushäire, on koolis toimimisraskusi. Ärevus alandab õppeedukust ja tootlikkust, kuigi kerge ärevustasemega õpilased võivad seda mõnikord kompenseerida visaduse ja raske tööga. Hilinemine, töölt puudumine ja perfektsionism, mis on tavalised tõsisema ärevustasemega, võivad põhjustada töö või testi ebaõnnestumise.

Olenemata sellest, kas töötate esimest korda kooliteed alustavate lasteaialastega või keskkooli naasvate kogenud õpilastega, võib iga uus kooliaasta vallandada ärevust. Kuigi uue kooliaasta ärevustunne, mis on juurdunud sellistest asjadest nagu ootus või ebakindlus, ei pruugi olla osa üldisest ärevushäirest, võivad need emotsioonid siiski olla ängistavad.

Lapsed ja noorukid võivad suvisel ajal uue kooliaasta lähenedes ärevust tunda. Neil võivad olla sellised mured nagu: kas mulle meeldib mu õpetaja? Kus on minu tunnid? Kas ma tunnen kedagi? Mis siis, kui ma kellelegi ei meeldi? Mis siis, kui ma kardan? Mis siis, kui mind kiusatakse? Kuigi ärevus ja kool võivad mõne õpilase jaoks käia käsikäes, on meil palju võimalusi, kuidas oma õpilasi aidata.

Mida õpetajad teha saavad

Öelge tere enne kooliaasta algust

Suurepärane viis uuele kooliaastale vastu minna on ennast enne kooli algust tutvustada. Kirjutage tervituskiri otse oma õpilastele ja saatke see neile. Ennetava ärevuse leevendamiseks lisage foto endast ja ühest klassiruumist. See annab õpilastele ka konteksti ja tuttava näo, mida kooli saabudes otsida. Kuigi see võib tunduda töömahukas, peate kõigile õpilastele saatmiseks kirjutama vaid ühe kirja ja see kiri aitab oluliselt vähendada teie tulevaste õppijate ärevust. See võib muuta kooli alguse palju stressivabamaks.

Teadke sümptomeid

Mõned õpilased, eriti nooremad, võivad oma kooliärevust varrukas kanda. Nad võivad tulla klassi nuttes, tundes hirmu perekonnast eraldamise ja uues keskkonnas iseseisva tegutsemise ees. Kuid pedagoogid peaksid otsima ka õpilasi, kes on isoleeritud, tunduvad ärritunud, keelduvad söömast, tunduvad olevat eriti väsinud, kellel on keskendumisraskused või kellel on närviline käitumine, nagu küünte närimine või närviline käitumine. Tundke märke. Andke oma õpilastele teada, et närveerimine on okei ja olete neile toeks.

Kasutage murekive

Murekivid on ovaalse kujuga poleeritud kivid, millel on pöidlajälje süvend. Kui õpilased tunnevad ärevust, julgustage neid sügavalt hingates pöidlaga üle kivi hõõruma. See enese rahustamise meetod on kognitiivse käitumisteraapia vorm. Aja jooksul muutub harjumuseks rahuneda ja keskenduda murest eemale. Õpetajad võivad anda murelikele õpilastele või kõigile õpilastele kivi, mida hoida üheks päevaks või esimeseks koolinädalaks.

Maandage

Maandamine on tehnika, mis aitab suunata aju ärevate mõtete spiraalist eemale tagasi praegusesse hetke. Chicago kliiniline psühholoog dr Sarah Allen märgib, et kui hakkame mõtlema millelegi stressitekitavale, hakkab meie mandelkeha, oimusagaras asuv ajuosa, toimima. Lihtsamalt öeldes on mandelkeha osa meie aju, mis vastutab meie emotsionaalsete reaktsioonide, eriti hirmu eest. See on suurepärane hädaolukordadeks valmistumiseks, kuid mõnikord hakkab see tegutsema ja tuvastab ohu seal, kus seda tegelikult pole.

Ta väidab, et maandustehnikad aitavad meil sellest ärevuse "nõiaringist" välja murda, keskendudes meelte kaudu uuesti meid ümbritsevale. 5-4-3-2-1 maandustehnika on populaarne, mida saab kasutada lastel ja noortel täiskasvanutel.

Selle tegevuse iga osa kohta saavad õpilased öelda või üles kirjutada, mida nad näevad, tunnevad, kuulevad, lõhnavad või maitsevad.

5 – NÄE: paluge õpilastel vaadata enda ümber 5 asja, mida nad näevad, ja öelda, mis need on.

4 – TUNNE: paluge õpilastel loetleda 4 asja, mida nad tunnevad.

3 – KUULA: õpilased peaksid kuulama 3 heli, mida nad kuulevad, ja ütlema, mis need helid on.

2 – NUUSUTA: öelge õpilastele, et nad tuvastaksid 2 asja, mida nad tunnevad.

1 – MAITSE: paluge õpilastel öelda 1 asi, mida nad maitsevad või tahavad maitsta, ja öelda see valjusti.

Lõpetage sügava ja puhastava hingamisega.

Murepurk on see, mis aitab õpilastel oma muresid tähelepanelikult tuvastada ja anda endale loa keskenduda mõneks ajaks eemale. Paluge õpilastel oma mured ja mured paberile kirja panna. Kui nad on kirjutamiseks liiga noored, saavad õpilased teile oma muredest rääkida ja teie saate need üles kirjutada. Aitab, kui ka õpetaja kaasa mängib, kirjutades üles oma mured. Järgmisena paluge õpilastel oma paber kokku voltida ja purki panna, öeldes: "Ma võin selle mure praegu lahti lasta." Hoidke murepurki silma alt ära. Kui soovite anda õpilastele ruumi oma murede väljendamiseks, saate ajastada ka ilmateate või oleku värskenduse ajad, mil õpilasi julgustatakse klassiruumis oma muresid kirjalikult või valjult jagama. Ärevuse jagamine võib aidata õpilastel mõista, et nende eakaaslased võivad tunda paljusid samu asju, ja see võib klassikaaslaste seas empaatiat tekitada.

Rahulike koolide algatus

Calm.com annab oma teadveloleku koolitusvahendid kõigile maailma õpetajatele – tasuta.

Vaikuseminutid.ee

ÕPIMEETODID

Vaatlus
Intervjuud
Test
Küsimustikud
Ajurünnak
Coaching
Grupitöö
Õppevideod
Refleksioon
Digipädevus (digivara)
Praktiseerimine
Rollimängud
Loovtööd
Mõttekaart

ESILEHT

Töölehed
Referaat
Hindamismudelid
Situatsioonülesanded
Ajurünnak
Esitluse
Loeng
Õpimapp
Ristsõnad
Demonstratsioon
Vaatlus
Testid
Ümberpööratud klassiruum
Arutelu
Konspekteerimine

UUS! Mari Karmi koolituse materjal

Menu

Sobib: oskustega seotud koolitusvajaduse hindamiseks: käitumine, konkreetsed teenindus-, juhtimisoskused, arvutikasutus. + annab täpset ja suhteliselt objektiivset infot, kvalitatiivne info, sobib hästi konkreetse koolituse kavandamiseks - ajamahukas, kallis, võib tekitada pingeid, andmete töötlus keeruline

(vestlused)- struktureeritud ja struktureerimata
Sobib: teadmiste, oskuste ja hoiakutega seotud koolitusvajaduse hindamiseks + informatiivne, võimaldab täpsustada, oskuslikul läbiviimisel motiveerib töötajat, kvalitatiivne info - ajamahukas, eeldab häid intervjueerimisoskusi, võib olla subjektiivne

Sobib: teadmiste ja hoiakutega seotud koolitusvajaduse hindamiseks + andmed suhteliselt usaldusväärsed, hästi töödeldavad ja võrreldavad, suhteliselt väike ajakulu - kallis, eeldab spetsialistide kaasamist või teenuse ostmist, võib tekitada pingeid

Sobib: teadmiste, hoiakute ja tegevusega seotud koolitusvajaduse hindamiseks: + võimalik koostada lähtuvalt asutuse vajadustest, mitmekülgne kasutusvõimalus, andmete nii kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed - koostamine keeruline ja ajamahukas, info võib olla subjektiivne

Sobib: teadmiste, hoiakute ja tegevusega seotud koolitusvajaduse hindamiseks: + mitmekesine kasutusvõimalus, motiveeriv - eeldab head ettevalmistust ja selgitustööd, andmeid raske töödelda võib tekitada vastuseisu
Kogemuste analüüs – põhimeetod täiskasvanuõppes
*Õpetaja tegevus ega meetodid ei tohi kedagi halvustada, esile tõsta õppija väärikust ja inimlikke omadusi.

– lahenduskeskne mõtlemine ja õppija arengut soodustav lähenemine

RÜHMATÖÖD

Rühmatöö planeerimine ja ettevalmistamine

Huvitavaid näidisülesandeid õpilugudena

Rühmatöö e-õppes

Rühmade loomise veebipõhised vahendid

Kuidas õpilasi rühmatöösse kaasata (vaata video)

Rühmatöö hindamismudelid

UUS! Mari Karmi koolituse jagatud materjall

ESILEHT

Rühmade loomise veebipõhised vahendid

Random Team Generator
Rühmade loomiseks tuleb sisestada aknasse "Add names" õpilaste nimed (iga nimi eraldi reale), valida mitu rühma "Number of Teams" kuidas rühmi eraldada (numbrid, loomad, planeedid, värvid).( Numbers, Annimals, Colors)

Kes vastab? Kes läheb tahvli ette? "ÕNNERATAS"
Lisage klassis olevad õpilased EDIT nuppu abil. Vajutage CREATE. Vajutage ratta peale.

Tagasi

ESILEHT

DIGIVAHENDID

ESILEHT

PLAKATID POSTRID

ESILEHT

ÕPIRAAM

Tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM

ÕPIRAAM hõlmab viit eraldiseisvat teemat
ÕPIRAAMi kasutades võib tutvuda kõikide teemadega või valida just selle, milles ennast soovitakse täiendada. Iga teema juurest leiab lisaks teemat tutvustavale sissejuhatusele ka küsimused. Enne vastuse avamist on soovitav võtta hetk mõtlemiseks, kas ja kuidas see konkreetne aspekt on õppeprotsessi juba kaasatud.

ESILEHT

Huvitavad uuringud

Laste sotsiaalne emotsionaalne areng

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevate valdkondade statistiliste andmetega saab tutvuda visuaalse haridusstatistika andmebaasis HaridusSilm

Varasemate uuringutega Tartu Ülikooli uuringute andmebaasis Viimaste aastate uuringud on ära toodud allpool. http://dspace.ut.ee/

Rahvusvahelise õpilaste teadmiste ja oskuste uuringu PISA
Täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC
Rahvusvahelise õpetajate uuringu TALIS jaoks on eraldi lehed siin alajaotuses.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi uuringud leiate Kutsekoja OSKA lehelt.


ESILEHT

MEID ON MÄRGATUD

ETKA ANDRAS
Valgamaa aasta õppija 2022 Ave Kaupmees
Aasta koolitaja 2018 Jane Talvik

Liivimaa kutsekoolide tänuüritus
Aasta Kolleg 2017 Hiie Taniloo
Aasta kolleeg 2018 Kerli Lill
Aasta õpetaja 2019 Sille Allik
Aasta kolleeg 2019 Kärt Kuvvas-Mekk
Aasta õpetaja 2020 Tiia Peebo
Aasta kolleeg 2020 Ivita Ersto
Aasta õpetaja 2022 Sirli Peterson
Aasta kolleeg 2022 Meelis Veemees


Edasi

Valgmaa maavalitsus

Aasta õpetaja 2017 Üllar Kadai
Kultuuri ja haridusteenuse tänukirja 2020:
Meelis Veemes
Aasta Kutseõpetaja2022: Siim Villemson

ESILEHT

VAIMNE TERVIS

Tööstress ja läbipõlemine

Võtke 15 minutit ja täitke testi Leia üles oma ärev osa.
Arutage, millised ärevuse tunnused on tuttavamad ja millised elu kõige rohkem võivad segada.

Kuidas digiväsimusega toime tulla?

ESILEHT

Tagasi

ERITOETUS
Kursusejuhataja juhendab õpilast eritoetuse taotlemisel.
Eritoetuse taotluse saab õpilane esitada läbi Tahvli keskkonna iga kuu 1-10nda kuupäevade seisuga.
Eritoetus (õppekorralduseeskiri Lisa 5, lk 58) on õpilasele eraldatav rahaline toetus, kellel on raske majanduslik olukord või esineb muid õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid. Eritoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:
• on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
• ei viibi akadeemilisel puhkusel.
Eritoetuse taotlemiseks esitab õpilane dokumendid, mis tõendavad rasket majanduslikku olukorda või muid asjaolusid, millest tingituna ei ole ilma toetuseta võimalik õpinguid jätkata. Eritoetust on õigus taotleda ka esimese kursuse õpilasel esimesel õppekuul.
Eritoetust saab taotleda igal õppekuul, komisjon määrab toetuse üheks kuni viieks kuuks. Eritoetuse määramisel eelistatakse õpilast:
• kes on orb;
• kelle peres on kolm- või enam ülalpeetavat, või kellel endal on rohkem kui 3 last;
• kes on alaealise lapsevanem;
• kes on pensionäridest vanemate ülalpeetav;
• kelle üks või mõlemad vanemad on ametlikult töötud;
• kes on eestkostja või hooldaja ülalpeetav;
• kes on keskmise, raske või sügava puudega või kelle vanemad on keskmise, raske või sügava puudega;
• kes on pärit üksikvanemaga perest või kes ise on üksikvanemad;
• kellel esineb ühekordsed erakorralisi asjaolusid;
• kes on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad õpingute jätkamist.
Õpilane esitab avalduse ning eritoetuse vajadust tõendavad dokumendid (nt. palgatõend, pangakonto väljavõte, töötutõend, pere koosseisu tõend, rahvastikuregistri väljavõte, vallavalitsuse tõend jms) õppeinfosüsteemis (TAHVEL), vajadusel ka kursusejuhatajale, reeglina iga kuu 10. kuupäevaks.
Pere kooseisu tõendi saab avalduse alusel kohalikust omavalitsusest. Kohalikule omavalitsusele tuleb saata leibkonna koosseisu tõendi taotlemise avaldus. (avalduse näidise olen ise hetkel loonud ja on olemas Wordi dokumendis, kas saab siia lisada????)
Ajas muutumatud dokumendid: esitatakse 1 kord õppeaastas
• surmatunnistus (vanema/hooldaja kaotanud õpilane)
• lapse sünnitunnistus (alaealist last kasvatav õpilane)
• pensionitunnistus koos pensioni suurust tõendava teatisega (õpilane kelle vanem või vanemad on vanaduspensionärid/invaliidsuspensionärid)
• puude- või pensionitunnistus (õpilane kes on ise puudega)
Eritoetuse taotluse ning lisadokumentide esitamise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev.
Toetus makstakse kooli direktori käskkirja alusel üldjuhul õpilase arveldusarvele 25. kuupäevaks. Toetuse maksmiseks teise isiku arveldusarvele tuleb esitada vabas vormis avaldus, kus on märgitud teise isiku nimi, isikukood, arveldusarve number ning teise isiku kontole kandmise põhjus.
Eritoetuse suurus võib olla maksimaalselt kaks põhitoetuse suurust. Eritoetuse määramise/mittemääramise otsusest teavitab õpilasi kursusejuhataja.ESILEHT

Tagasi

PÕHITOETUS
Põhitoetus (õppekorraldueeskiri Lisa 4, lk 54)
on õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Kursusejuhataja juhendab ja suunab õpilast põhitoetuse taotlemisel.
Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust, kui õpilane:
• on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
• õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, kus on tegevustoetusest moodustatud koolituskohad;
• õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, statsionaarses õppes ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.
• Õppetoetust ei ole õigus saada:
• akadeemilisel puhkusel oleval õpilasel;
• õpivõlgnevusega õpilasel.
Õpilasel on õigus taotleda õppetoetust õppekava nominaalkestuse õppeaastate arvule vastaval arvul aastatel.
Õpilasel on õigus taotleda põhitoetust viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembris (septembrist kuni jaanuarini makstav toetus) ja veebruaris (veebruarist kuni juunini makstav toetus). Esmakursuslastel on võimalus õppetoetust taotleda alates II poolaastast.
Õppetoetuse taotlemiseks esitab õpilane õppeinfosüsteemis (TAHVEL) vastava taotluse, millele lisatakse vajadusel:
• dokumendid, mis tõendavad õpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas, ühiskondlikku aktiivsust või edukat osalemist erialastel võistlustel või konkurssidel;
• dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama;
• muud õppeasutuse nõutud õppetoetuse taotlemist selgitavad ja täpsustavad dokumendid.
Kursusejuhataja esitab vajadusel komisjonile õppetoetuse taotleja kohta omapoolse seisukoha. Kool otsustab taotluse esitanud õpilasele põhitoetuse määramise septembris taotluse esitanute osas hiljemalt 10. oktoobriks ning veebruaris taotluse esitanute osas hiljemalt 10. märtsiks vastaval aastal.
Dokumendid esitatakse õppetoetuste määramise komisjonile hiljemalt 20. septembriks ja 20. veebruariks. Kool võib maksta õppetoetuse septembrikuu eest sama õppeaasta oktoobris ning veebruarikuu eest sama aasta märtsis.
Õppetoetust makstakse reeglina iga õppekuu 25. kuupäevaks vastava õppekuu eest üldjuhul õpilase arveldusarvele. Õppetoetuse maksmiseks teise isiku arveldusarvele tuleb esitada vabas vormis avaldus, kus on märgitud teise isiku nimi, isikukood, arveldusarve number ning teise isiku kontole kandmise põhjus.
Õppetoetuse määramise/mittemääramise otsusest teavitab õpilasi kursusejuhataja. Õppetoetuste komisjonil on õigus mitte määrata õppetoetust õpilasele:
• kes ei täida kutseõppeasutuse seaduses sätestatud õpilase kohustust osaleda õppetöös;
• kes ei järgi seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi.
• kellel on rakendatud direktori käskkirjaline noomitus:
a) kui õppeperioodis on õppetööst põhjuseta puudutud rohkem kui 10% perioodi õppetundidest;
b) praktika või õppetöö ajal toime pandud igasuguse vääritu käitumise tõttu, mis on ettevõtte/kooli poolt tõendatud;
c) õpilaskodu sisekorraeeskirja rikkumise tõttu.
ESILEHT

Tagasi

ÕPILASPILET

Õpilaspilet väljastatakse õpilasele peale kooli vastu võtmist
(õppekorralduseeskiri, 4.4)

Kursusejuhataja väljastab õpilaspileti õpilasele allkirja vastu.

Allkirjade lehed saab õppeosakonnast või siin

Kui õpilasel õpilaspilet kaob, varastatakse või läheb katki, siis tuleb esitada koolile avaldus uue õpilaspileti saamiseks koos asjaolude kirjeldusega. Uue õpilaspileti väljastamiseks tehakse õpilasele kooli poolt arve.
Uue õpilaspileti arve on 5 eurot.
Peale arve tasumist tehakse õppeosakonnas õpilasele uus õpilaspilet, mis väljastatakse allkirja vastu.

Iga õppeaasta alguses võtab kursusejuhataja õpilastega ühendust õpilaspileti pikendamiseks.

ESILEHT

PRAKTIKAJUHENDAJALE

Memo praktikajuhendajale

Juhend koolilõuna toetuse tabeli täitmiseks

VKÕKi praktikaprotsess

Praktika dokumendid

Töökohapõhise õppe rakendamise kord

ESILEHT

Juhend koolilõuna toetuse tabeli täitmiseks

Iga kuu 5. kuupäevaks (kui antud kuupäev langeb nädalavahetusele, siis sellele järgneval esmaspäeval) on vajalik praktikajuhendajatel ära täita õpilase praktikapäeviku alusel tabel koolilõuna_toetus_praktika_ajal Google Drive´i keskkonnas. Eraldi on märgitud kaks tabelit nt "September 2021" ja „September 2021 töökohapõhine" - seega töökohapõhised õppurid lisatakse eraldi - vajalik on sisestada andmed vaid nendesse tabeli osadesse, mis on tähistatud kollase värviga. Tabelit peavad täitma ainult need praktikajuhendajad, kelle õpilastel ei ole keskharidust ning kel on seega õigus saada koolilõuna toetust. Väljavõte kutseõppeasutuse kehtivast seadusest: § 63. (2) Käesoleva seaduse §-s 48 kehtestatud koolilõuna kulude katmise toetus kehtib põhihariduse nõudeta kutseõppe, põhihariduse baasil kutseõppe ja kutsekeskharidusõppe õppekavade järgi täiskoormusega või esmaõppe õppekavade järgi statsionaarses õppevormis õppivatele õpilastele. Et veenduda õpilaste haridustasemes, saab päringuid selle kohta teha Tahvel keskkonnas "päringute" alt (vajadusel saab õppesekretär toetada päringu koostamist). Tabeli täitmise aluseks on praktikapäeviku sissekanded vastava perioodi kohta, töökohapõhistel õpilastel lisanduvad ka auditoorsed õppepäevad, millest õpilane on osa võtnud. PS! Kui õpilane soovib koolilõuna toetust kellegi teise kontole, siis on vajalik avaldus, mis sisaldab õige kontoomaniku isikukoodi, nime ja arveldusarve numbrit (sisestage ka see info tabelisse). Iga kuu 6. kuupäeval (kui antud kuupäev langeb nädalavahetusele, siis järgmise nädala teisipäeval) teen mina täidetud tabelite alusel esildise õppetöö logistikule; palun jälgige, et kogu soovitud info kajastub tabelis - see on oluline õpilastele väljamaksete tegemiseks!

Õppekoralduseeskiri

Kursusejuhataja tutvustab õppekorralduseeskirja ja selles tehtud muudatusi kõikide kursuste õpilastele (ÕPE p 1.6). Õppekorralduseeskirjaga tutvumise kohta tuleb anda õpilasel allkiri, et on dokumendiga tutvunud. Allkirjade korjamiseks on olemas koolil loodud blanket ja ise seda välja mõtlema ei pea. Selle saab õppeosakonnast. Või siit
Kui õppekorralduseeskirja muudetakse direktori käskkirjaga, siis tuleb neid muudatusi õpilastele uuesti allkirja vastu tutvustada. Nii I, II kui III kursusel.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri on kättesaadav:


TAGASI

ESILEHT

SISEKORRAEESKIRI

Kursusejuhataja tutvustab sisekorra eeskirja ja selles tehtud muudatusi kõikide kursuste
õpilastele. Sisekorra eeskirjaga tutvumise kohta tuleb anda õpilasel allkiri dokumendiga
tutvunumise kohta. Allkirjade kogumiseks on olemas koolil loodud blanket ja ise seda välja
mõtlema ei pea. Selle saab õppeosakonnast või siin Kui sisekorra eeskirja muudetakse direktori käskkirjaga, siis tuleb neid muudatusi õpilastele uuesti allkirja vastu tutvustada. Nii I, II kui III kursusel.
Valgamaa Kutseõppekeskuse sisekorraeeskiri on kättesaadav:

TAGASI

ESILEHT

ÕPILASE ARVELDUSARVE

Kursusejuhataja jagab õpilasele allpool olevat informatsiooni ning vajadusel toetab vajalikes tegevustes.
Kooli toetus makstakse kooli direktori käskkirja alusel üldjuhul õpilase arveldusarvele.
Õpilase arveldusarve number peab olema Tahvli süsteemi sisestatud õpilase andmete all. Toetuse maksmiseks teise isiku arveldusarvele tuleb esitada vabas vormis avaldus, kus on märgitud teise isiku nimi, isikukood, arveldusarve number ning teise isiku kontole kandmise põhjus.
Avalduse näidis on koolil olemas ja saab õppeosakonnast või siin .

kohalikule
omavalitsusele
avaldus leibkonna
kooseisu kohta.

TAGASI

raha kandmiseks
teise isiku kontole

ESILEHT

Õppekorralduseeskiri

Kursusejuhataja tutvustab õppekorralduseeskirja ja selles tehtud muudatusi kõikide kursuste õpilastele (ÕPE p 1.6). Õppekorralduseeskirjaga tutvumise kohta tuleb anda õpilasel allkiri, et on dokumendiga tutvunud. Allkirjade korjamiseks on olemas koolil loodud blanket ja ise seda välja mõtlema ei pea. Selle saab õppeosakonnast. Või siit
Kui õppekorralduseeskirja muudetakse direktori käskkirjaga, siis tuleb neid muudatusi õpilastele uuesti allkirja vastu tutvustada. Nii I, II kui III kursusel.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskiri on kättesaadav:


TAGASI

ESILEHT

SÕIDUTOETUS


Õpilasel on õigus saada sõidukulu hüvitamist seadusega sätestatud tingimustel ja korras.
Sõidutoetuse avaldus on olemas õppeosakonnas (PEAKS SIIA LISAMA).

Sõidutoetuse saamiseks tuleb õpilasel teha avaldus TAHVLIS, lisada sõidupiletid ja eitada taotlus.
Tavapäraselt kleebivad õpilased piletid paberkandjast avalduse vormile, seejärel skannerivad need ning lisavad tahvli keskkonda.
Piletitelt peab olema tuvastatav sõidu kuupäev, marsruut ja pileti maksumus.
Taotluse peab esitama hiljemalt järgneva kuu 10ndks kuupäevaks.
Infoks:
Iga päev õppeasutusse sõitvale õpilasele kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.
Õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele, kes omandavad kutsekeskharidust või õpivad teise või kolmanda taseme kutseõppes, kompenseeritakse kooli ja alalise elukoha vahel sõitmine neli korda kuus. Neljanda ja viienda taseme kutseõppe õpilastele kompenseeritakse kojusõit kaks korda kuus. Lisaks kompenseeritakse riiklikeks pühadeks või koolivaheajal koju ja tagasi kooli sõitmise kulud.
Koolil on õigus hüvitada õpilasele ka muid õppes osalemisega seotud sõidukulusid,
näiteks seoses praktikal käimisega või õpilasvõistlustel osalemisega.
Rohkem infot:

TAGASI

ESILEHT

VÕTA

VÕTA (õppekorralduseeskiri lisa 2, lk 57)-alast nõu saab õpilane kursusejuhatajatelt.
Nõustaja kohustused:
• tutvustada ja selgitada taotlejale VÕTA põhimõtteid ja koolis kehtivat VÕTA korda;
• anda õppekava kohta asjakohast informatsiooni;
• nõustada taotlejat taotlus vormi täitmisel ja asjakohaste tõendusmaterjalide leidmisel
Nõustaja õigused:
• nõuda taotlejalt korrektsete taotlusdokumentide ja tõendusmaterjalide esitamist;
• teha taotleja nõusolekul täiendavaid päringuid tõendusmaterjalide osas.
• nõustaja ei anna taotlusele sisulist hinnangut.

TAGASI

ESILEHT

VÕTA taotleja koostab infosüsteemis TAHVEL vormikohase taotluse varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamiseks üldjuhul ühe kuu jooksul peale õpilase kooli nimekirja arvamisest. Õpingute arvestamise taotlusele lisab taotleja tõendavad materjalid (ainekava, õppekava väljavõte, diplom, hinneteleht, akadeemiline õiend, õppija õpitulemuste kaart, jt), välja arvatud juhul kui õppeinfosüsteemis on antud aine/teema/mooduli sooritamine kajastatud.

Töökogemuse arvestamise taotlusele lisab taotleja tõendusmaterjalid (näit. koopia ametijuhendist, töölepingust või tööraamatust, ametisse nimetamise käskkirja koopia või tõend asutuses töötamise kohta, iseloomustus otseselt juhilt, näiteid tehtud töödest, sertifikaadid, kutsetunnistus või portfoolio jt) ja kogemusest õpitu analüüsi.

Tõendusmaterjal peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • on taotleja poolt loodud või taotleja kohta käiv;
 • on seotud tõendavate pädevustega;
 • on seotud kogemusest õpitu analüüsiga.
 • on originaaldokument või ametlikult kinnitatud koopia, ärakiri, väljavõte, väljatrükk.

Kogemusest õpitu analüüsil on järgmised kriteeriumid:

 • väljendab taotleja poolt kogemustest õpitut;
 • on seotud taotletavate (aine, teema, mooduli) õpiväljunditega;
 • on analüüsitud asjakohaseid tööülesandeid.

Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatakse igaks õppeaastaks VÕTA komisjon, kuhu kuuluvad juhtõpetajad, õppesekretär ja õppetöö logistik. Vajadusel võib VÕTA komisjoni töösse kaasata eksperte (õpetaja, tööandja, õppekava koostaja jt). Hindamise aluseks on kooli vastava eriala õppekava, mooduli(te), teema(de) ja õppeaine(te) või kursuste õpiväljundid.

VÕTA komisjon võib taotlejalt nõuda lisa tõendusmaterjalide esitamist ning vajadusel teha taotlejat eelnevalt teavitades päringuid esitatud tõendusmaterjalide osas. Sellisel juhul vaadatakse taotlus läbi 30 päeva jooksul pärast lisa tõendusmaterjalide esitamist. VÕTA komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ja kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Juhtõpetaja teavitab taotlejat VÕTA komisjoni otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva jooksul taotluse esitamise tähtajast.

ARENGUVESTLUSED

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste arenguvestluse läbiviimise kord (õppekorralduseeskirja lisa 7, lk 82)
Kursusejuhataja valmistab arenguvestluse ette ning viib läbi.
Arenguvestlust viiakse läbi 1 kord õppeaastas.
Arenguvestluse aja ja koha kavandab ning lepib osapooltega kokku kursusejuhataja. Arenguvestluste aeg planeeritakse alljärgnevalt:
Põhihariduse järgselt õppijate I kursused reeglina 1. september - 1. veebruar; II-IV kursused õppeaasta jooksul;
• keskhariduse järgselt õppijatel: individuaalse kokkuleppe ning vabatahtlikkuse alusel;
• töökohapõhisel õppevormil õppijatel: individuaalse kokkuleppe ning vabatahtlikkuse alusel; • sesoonõppekaval õppijatele: individuaalse kokkuleppe ning vabatahtlikkuse alusel;
• individuaalsel õppekaval õppijatele: enne õppekavale üleviimist ja vastavalt individuaalses õppekavas kokkulepitud aegadel;
• HEV (hariduslike erivajadustega) õppekaval õppijatele: reeglina peale esimese õppeperioodi läbimist.
Edasise arenguperioodi määramine toimub individuaalselt ja vastavalt vajadusele, vähemalt üks kord õppeaastas.

LOE EDASI

TAGASI

ESILEHT

Arenguvestluste osapooled:

 • Õpilane;
 • kursusejuhataja;
 • lapsevanem(ad) või õpilase seaduslik esindaja (osaleb vabatahtlikult).

Lapsevanem(ad) või õpilase seaduslik esindaja kinnitab oma osalemist/mitteosalemist kirjalikult

https://drive.google.com/file/d/14ZE_1l7KWbMq6XPyRwxK7JD20jK82wI5/view?usp=sharingKaks nädalat enne arenguvestlust annab kursusejuhataja õpilasele eneseanalüüsi küsimustiku .

Õpilane vastab küsimustele ja tagastab kursusejuhatajale küsimustiku ühe nädala jooksul.

Kaks nädalat enne arenguvestlust annab kursusejuhataja õpilasele küsimustiku lapsevanema(te) või õpilase seaduslikule esindaja edastamiseks. Lapsevanem/eestkostja tagastab küsimustiku hiljemalt 1 nädala enne arenguvestluse toimumist.

Vestlus korraldatakse määratud ja eelnevalt läbiräägitud ajal. Arenguvestlus viiakse läbi privaatses ruumis takistavate faktoriteta. Arenguvestluse kestvus on kuni 45 minutit. Arenguvestlusel jagatud teave ning õpilase eneseanalüüsi tulemused on rangelt konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, kui osapooled ei lepi kokku teisiti.

Arenguvestluse lõppedes tehakse kokkuvõte ja kursusejuhataja täidab arenguvestluse koondlehe

https://drive.google.com/file/d/1ca_3ajnDmFzB4vi22invQOIJmonVc1gN/view?usp=sharing


Arenguvestluste koondaruande

https://drive.google.com/file/d/13oKO4yA_hjat9XV_uhaKG7cm7lkjt2ZO/view?usp=sharing


allkirjastavad õpilane, lapsevanem/eestkostja ja kursusejuhataja. Koopia antakse lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale. Kursusejuhataja säilitab õpilasega läbiviidud arenguvestluse dokumente õppeaasta jooksul. Õppeaasta lõppedes viib kursusejuhataja kõik arenguvestluse dokumendid õppesekretärile.Tasuta või soodushinnaga koolilõunat on õigus saada õpilasel, kes:
• õpib statsionaarses õppevormis;
• õpib esmaõppe õppekaval;
• ei oma eelnevat keskharidust;
Koolilõuna toetuse suurus on 1 euro ühe koolilõuna kohta.
Rohkem infot:

KOOLILÕUNA

TAGASI

ESILEHT

TAHVEL

Tahvli keskkond

Tahvli õpetused

Tahvli video õpetused


ESILEHT

RAAMATUKOGU

Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem

UUED RAAMATUD MEIE RAAMATUKOGUS

E-kataloog ESTER on Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog.

ESILEHT

MOODLE

VKÕK MOODLE

MOODLE ÕPETUSED

MOODLE tugu : Neljapäev 14.00- 17.00 ruum 228- Eva aitab

ESILEHT

ÕPILASKODU SOODUSTUSED


Kursusejuhataja teeb esildise õpilastele õpilaskodu soodustuse
taotlemiseks. Õpilaste nimekirja, kes elavad õpilaskodus saab
kursusejuhatajale kulujuhilt.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaskodu kohatasu soodustused alates
01.09.2022. a alljärgnevalt:
• õpilane, kellel ei ole distsiplinaarrikkumisi või on esmakursuslane, rakendatakse 50% soodustust;
• õpilane, kellel on hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,2), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 75% soodustust;


• õpilane, kellel on väga hea õppeedukus (keskmine hinne vähemalt 4,6), täidab sisekorraeeskirju, põhjuseta puudumisi ei ole ja distsiplinaarrikkumised puuduvad, rakendatakse 100% soodustust.
• õpilane, kes on esitanud avalduse üksinda toas elamiseks, rakendatakse soodustust vastavalt õppeedukusele ning liidetakse juurde teise koha täishind õpilasele.

NÄIDISED ESILDISELE

TAGASI

ESILEHT

Hinnakiri alates
01.09.2022.a

NÄIDISED ESILDISELE:

Palun vabastada õpilaskodu majutuskoha tasust 50% ulatuses 2022/2023 õppeaasta esimesel poolel (01.09.2022 – 31.01.2023) (õppegrupi nimi) õppegrupi õpilane NIMI, esmakursuslane.


Palun vabastada õpilaskodu majutuskoha tasust 100% ulatuses 2022/2023 õppeaasta esimesel poolel (01.09.2022 – 31.01.2023) (õppegrupi nimi) õppegrupi õpilane NIMI, perioodil 01.02.22 - 31.08.22 põhjuseta puudumisi ja distsiplinaarrikkumisi ei esine, keskmine hinne 0.


Palun vabastada õpilaskodu majutuskoha tasust 100% ulatuses 2022/2023 õppeaasta esimesel poolel (01.09.2022 – 31.01.2023) (õppegrupi nimi) õppegrupi õpilane NIMI, perioodil 01.02.22 - 31.08.22 põhjuseta puudumisi ja distsiplinaarrikkumisi ei esine, keskmine hinne 0.


Palun vabastada õpilaskodu majutuskoha tasust 50% ulatuses 2022/2023 õppeaasta esimesel poolel (01.09.2022 – 31.01.2023) (õppegrupi nimi) õppegrupi õpilane NIMI, perioodil 01.02.22 - 31.08.22 põhjuseta puudumisi on 170 tundi, distsiplinaarrikkumisi ei esine, keskmine hinne 0.


Palun vabastada õpilaskodu majutuskoha tasust 50% ulatuses 2022/2023 õppeaasta esimesel poolel (01.09.2022 – 31.01.2023) (õppegrupi nimi) õppegrupi õpilane NIMI, perioodil 01.02.22 - 31.08.22 on keskmine hinne 4,33, põhjuseta puudumisi 52, distsiplinaarrikkumisi ei esine.

Hinnakiri alates 01.09.2022.a

Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilasele õpilaskodu kohatasu 70 eurot kuu/15 eurot ööpäev – sisaldab käibemaksu.

BBQ

ESILEHT

Töövarju päev

ESILEHT

Töövarju peäva materjallid
Eva e-õpe tund

Zoom

ESILEHT

Koolipoolne kiiri ZOOMI kasutamine eksamiks, praktika kaitsmiseks

Veebikohtumiste hea tava

Veebikohtumiste hea tava


 • Saatke osalejatele päev-paar enne virtuaalset kokkusaamist juhis veebikohtumisega liitumiseks. Paluge neil liituda viis minutit varem.

 • Korraldajana olge ise koosoleku virtuaalruumis 10 -15 minutid varem. Tervitage liitujaid!

 • Veebikohtumisel osaleme sisselülitatud kaameraga ja oma nime all.

 • Kui rakendusel on näiteks “ootetoa” või "vastuvõtt" võimalus, siis kasuta seda. Nii on sul võimalus veenduda, kas kutsutud osalejad on liitunud.

 • Osalejad, kes veebikohtumisel peavad osalema, peaksid testima oma mikrofoni ja kaamera toimimist.

 • Korraldajana andke selgelt osalejatele sõna, vähendamaks vahelesegamist ja üksteisest ülerääkimist.

 • Veebikohtumise alguses on soovitav tutvustada: päevakorda, esinejaid, eesmärki, struktuuri ja ajakava.

 • Veebikohtumise lindistamine ja pildistamine ei ole lubatud, kui Te eelnevalt ei ole selleks luba küsinud ja kõikidelt nõusolekut saanud.

 • Veebikohtumise organiseerijana, vali hoolikalt, millist infot videokanalisse jagad: kasuta uusi meetodeid targalt, pead mõistma, mis tüüpi infot kohtumisel vahetad. Kindlasti väldi tundlikke või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info vahetamist.

 • Võimalusel kasutage kõrvaklappe!

 • Kasutaja, kes parasjagu ei räägi, vaigistab mikrofoni (mute).

 • Mikrofoni kasutab üks inimene korraga – üksteisele ei räägita vahele.

 • Veebikohtumise valikul tuleb mõelda ka lisavõimalustele, nagu audiokonverents, sissehelistamine teiste riikide telefoninumbritelt ja salvestamine.

 • Kuidas jätkata, kui midagi läheb valesti...? Mõelge varuplaan läbi: nt teine keskkond, või telefonikõne!

 • Tutvustage osalejatele võimalust esitada küsimusi. Innustage neid aktiivselt kaasa rääkima.Veebikohtumisel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmekaitsealase teabe kasutamine.

 • Asutusesiseseks kasutamiseks (edaspidi AK) tasemel teabe edastamiseks on lubatud kasutada ainult sellist videokonverentsi süsteemi, mis on teabevaldaja kontrolli all (majutatud teabevaldaja IKT taristul). Kui sellist süsteemi ei ole võimalik kasutada, siis ei tohi AK teavet videokoosoleku kaudu edastada.

 • Teabega tutvu siin


Küberhügieeni hea tava:

 • Kasuta ooteruumi (kui rakendus seda võimaldab)

 • Lukusta koosolekuruum (kui rakendus seda võimaldab)

 • Kasuta kaasmoderaatori ( co- host, additional organizer, co-organizer) abi, kui sa ise oled koosoleku ajal väga hõivatud. Tema saab jälgida ja vajadusel mikrofonid, kaamerad välja ja sisse lülitada, ebasobilikud inimesed eemaldada. Koosolekuruum lukustada.

 • Kui korduvkoosolekul ei osale samad inimesed, siis parem on link muuta või vahetada liitumis parool (kui rakendust seda lubab).

 • Koosolekute, intervjuude, avalike ürituste jaoks ära kasuta oma personaalset Meetingu ID-d. Loo uus.

 • Koosoleku/koolituse lõppedes, kindlasti vajuta END MEETING, LEAVE MEETING (LEAVE MEETING FOR ALL) nuppu ja logi rakendusest välja.

 • Iga veebipõhist koosolekut, vaata kui avalikku sündmus ning jälgi, mis infot seal vahetatakse.

 • Jälgi isikuandmete kaitse seadust. Kas osalejatel on vaja teada: nime, sugu, rahvust, elukohta jne. Ära avalikusta infot, mis vastavat koosolekut ja osalejaid ei puuduta.

 • Kodukontoris koosolekut pidades veendu, et kõrval ruumides inimesed infot ei kuuleks.VIDEOTUNDI ÕNNESTUMISE TEGURID

 • TAUST

Enne tundi liitumist, vaadake, mis Teil selja taga on. Taust võib segada

korraldajaid ning ka osalejaid. Kontrolli, et ei oleks selja taga isiklikke asju (pildid vms), mis

tõmbavad tähelepanu. Vaadake ringi ja valige koht, mille pärast Te hiljem ei pea muretsema

ega ebamugavust tundma.

 • VALGUSTUS

Videokõne ajal on väga oluline ka valgus. Isegi ÜLIOLULINE! Näiteks, kui keskpäeval

istute akna ees, siis on tõenäoline, et keegi ei näe Teid korralikult. Halb valgus on üks põhjus,

miks paljud inimesed väidavad, et nad ei näe videokõnes head välja.

Leidke aega ja katsetage valgusega ja asukoha valikuga.

 • INTERNETIÜHENDUS

Vahepeal võib juhtuda, et videokõne ajal internetiühendus nurjub ja saate kas

pildi, hilineva heli või ühendus üldsegi katkeb. Kuidas seda vältida?

Kui on võimalik kasutage kaabliga ühendust. Kaabel annab Teile suurema stabiilsuse.

Kontrollige, kas Teie kodune WiFi või jagatud internet mobiiltelefonist annab parima

tulemuse. Kui kasutate WiFi-t, siis lülitage selleks ajaks muud seadmed välja, mis WiFi-t

kasutavad (tahvelarvutid, TV, jm nutiseadmed). Arvutis pange kõik muud aknad kinni,

peatage allalaadimised ja uuendused.

 • KASUTAGE KÕRVAKLAPPE

Tihti kasutatakse videokõne ajal sisseehitatud kõlareid ja mikrofoni, mis võib kõne ajal müra

või vastukaja tekitada. Võimalusel kasutage kõrvaklappe.

Eriti oluline kasutada kõrvaklappe, et kõrval ruumides viibivaid inimesed, ei kuulaks videokõne.

Mõelge enne koosoleku algust mis info jagate koosoleku ajal ja äkki on mõistlik paluda

kõigil kasutada kõrvaklappe!

 • KAAMERA NURK

Teie kaamera nurk võib märkimisväärselt mõjutada seda, kuidas te videokõnes välja näete!

Kui on võimalik kasutage, välist veebikaamerat, kuna see annab Teile suurema kontrolli

asukoha ja nurga üle. Kui kasutate sisseehitatud kaamerat, saate oma asukohta selle suhtes

alati ise reguleerida. Kaamera peaks jääma Teie näole ja natukene ülakehale. Rääkides vaadake otse kaamerale,

mitte ekraanile (otsene silmside teise osapoolega). Kui kaamera on madalamal või kõrgemal

positsioonil, siis võib see teie näo ja keha proportsioone muuta. Videokõne parema tulemuse

tagamiseks pange kaamera lihtsalt silmade kõrgusele.

 • PIIRA TAUSTAMÜRA

Võimalik, et videokõne ajal Teid häirib midagi. Näiteks ootamatu sõnum Messengeris,

telefonikõne, lemmikloom, lapse küsimus vms. Tehke ettevalmistused, pange muud seadmed

hääletuks. Lülitage välja kodumasinad (pesumasin, kuivati, kohvimasin), andke teada

lähedastele, et vajate vaikust. Soovi korral võite panna uksele sõbraliku meeldetuletuse.

Rakenduse allalaadimine. Konto loomine. Tunni planeerimine

Tunni alustamine, õppijate vastuvõtmine, ekraani jagamine.

Rühmatöö gruppideks jagamine Breakout Rooms

Veebikohtumiste hea tava


 • Saatke osalejatele päev-paar enne virtuaalset kokkusaamist juhis veebikohtumisega liitumiseks. Paluge neil liituda viis minutit varem.

 • Korraldajana olge ise koosoleku virtuaalruumis 10 -15 minutid varem. Tervitage liitujaid!

 • Veebikohtumisel osaleme sisselülitatud kaameraga ja oma nime all.

 • Kui rakendusel on näiteks “ootetoa” või "vastuvõtt" võimalus, siis kasuta seda. Nii on sul võimalus veenduda, kas kutsutud osalejad on liitunud.

 • Osalejad, kes veebikohtumisel peavad osalema, peaksid testima oma mikrofoni ja kaamera toimimist.

 • Korraldajana andke selgelt osalejatele sõna, vähendamaks vahelesegamist ja üksteisest ülerääkimist.

 • Veebikohtumise alguses on soovitav tutvustada: päevakorda, esinejaid, eesmärki, struktuuri ja ajakava.

 • Veebikohtumise lindistamine ja pildistamine ei ole lubatud, kui Te eelnevalt ei ole selleks luba küsinud ja kõikidelt nõusolekut saanud.

 • Veebikohtumise organiseerijana, vali hoolikalt, millist infot videokanalisse jagad: kasuta uusi meetodeid targalt, pead mõistma, mis tüüpi infot kohtumisel vahetad. Kindlasti väldi tundlikke või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info vahetamist.

 • Võimalusel kasutage kõrvaklappe!

 • Kasutaja, kes parasjagu ei räägi, vaigistab mikrofoni (mute).

 • Mikrofoni kasutab üks inimene korraga – üksteisele ei räägita vahele.

 • Veebikohtumise valikul tuleb mõelda ka lisavõimalustele, nagu audiokonverents, sissehelistamine teiste riikide telefoninumbritelt ja salvestamine.

 • Kuidas jätkata, kui midagi läheb valesti...? Mõelge varuplaan läbi: nt teine keskkond, või telefonikõne!

 • Tutvustage osalejatele võimalust esitada küsimusi. Innustage neid aktiivselt kaasa rääkima.Veebikohtumisel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmekaitsealase teabe kasutamine.

 • Asutusesiseseks kasutamiseks (edaspidi AK) tasemel teabe edastamiseks on lubatud kasutada ainult sellist videokonverentsi süsteemi, mis on teabevaldaja kontrolli all (majutatud teabevaldaja IKT taristul). Kui sellist süsteemi ei ole võimalik kasutada, siis ei tohi AK teavet videokoosoleku kaudu edastada.

 • Teabega tutvu siin


Küberhügieeni hea tava:

 • Kasuta ooteruumi (kui rakendus seda võimaldab)

 • Lukusta koosolekuruum (kui rakendus seda võimaldab)

 • Kasuta kaasmoderaatori ( co- host, additional organizer, co-organizer) abi, kui sa ise oled koosoleku ajal väga hõivatud. Tema saab jälgida ja vajadusel mikrofonid, kaamerad välja ja sisse lülitada, ebasobilikud inimesed eemaldada. Koosolekuruum lukustada.

 • Kui korduvkoosolekul ei osale samad inimesed, siis parem on link muuta või vahetada liitumis parool (kui rakendust seda lubab).

 • Koosolekute, intervjuude, avalike ürituste jaoks ära kasuta oma personaalset Meetingu ID-d. Loo uus.

 • Koosoleku/koolituse lõppedes, kindlasti vajuta END MEETING, LEAVE MEETING (LEAVE MEETING FOR ALL) nuppu ja logi rakendusest välja.

 • Iga veebipõhist koosolekut, vaata kui avalikku sündmus ning jälgi, mis infot seal vahetatakse.

 • Jälgi isikuandmete kaitse seadust. Kas osalejatel on vaja teada: nime, sugu, rahvust, elukohta jne. Ära avalikusta infot, mis vastavat koosolekut ja osalejaid ei puuduta.

 • Kodukontoris koosolekut pidades veendu, et kõrval ruumides inimesed infot ei kuuleks.VIDEOTUNDI ÕNNESTUMISE TEGURID

 • TAUST

Enne tundi liitumist, vaadake, mis Teil selja taga on. Taust võib segada

korraldajaid ning ka osalejaid. Kontrolli, et ei oleks selja taga isiklikke asju (pildid vms), mis

tõmbavad tähelepanu. Vaadake ringi ja valige koht, mille pärast Te hiljem ei pea muretsema

ega ebamugavust tundma.

 • VALGUSTUS

Videokõne ajal on väga oluline ka valgus. Isegi ÜLIOLULINE! Näiteks, kui keskpäeval

istute akna ees, siis on tõenäoline, et keegi ei näe Teid korralikult. Halb valgus on üks põhjus,

miks paljud inimesed väidavad, et nad ei näe videokõnes head välja.

Leidke aega ja katsetage valgusega ja asukoha valikuga.

 • INTERNETIÜHENDUS

Vahepeal võib juhtuda, et videokõne ajal internetiühendus nurjub ja saate kas

pildi, hilineva heli või ühendus üldsegi katkeb. Kuidas seda vältida?

Kui on võimalik kasutage kaabliga ühendust. Kaabel annab Teile suurema stabiilsuse.

Kontrollige, kas Teie kodune WiFi või jagatud internet mobiiltelefonist annab parima

tulemuse. Kui kasutate WiFi-t, siis lülitage selleks ajaks muud seadmed välja, mis WiFi-t

kasutavad (tahvelarvutid, TV, jm nutiseadmed). Arvutis pange kõik muud aknad kinni,

peatage allalaadimised ja uuendused.

 • KASUTAGE KÕRVAKLAPPE

Tihti kasutatakse videokõne ajal sisseehitatud kõlareid ja mikrofoni, mis võib kõne ajal müra

või vastukaja tekitada. Võimalusel kasutage kõrvaklappe.

Eriti oluline kasutada kõrvaklappe, et kõrval ruumides viibivaid inimesed, ei kuulaks videokõne.

Mõelge enne koosoleku algust mis info jagate koosoleku ajal ja äkki on mõistlik paluda

kõigil kasutada kõrvaklappe!

 • KAAMERA NURK

Teie kaamera nurk võib märkimisväärselt mõjutada seda, kuidas te videokõnes välja näete!

Kui on võimalik kasutage, välist veebikaamerat, kuna see annab Teile suurema kontrolli

asukoha ja nurga üle. Kui kasutate sisseehitatud kaamerat, saate oma asukohta selle suhtes

alati ise reguleerida. Kaamera peaks jääma Teie näole ja natukene ülakehale. Rääkides vaadake otse kaamerale,

mitte ekraanile (otsene silmside teise osapoolega). Kui kaamera on madalamal või kõrgemal

positsioonil, siis võib see teie näo ja keha proportsioone muuta. Videokõne parema tulemuse

tagamiseks pange kaamera lihtsalt silmade kõrgusele.

 • PIIRA TAUSTAMÜRA

Võimalik, et videokõne ajal Teid häirib midagi. Näiteks ootamatu sõnum Messengeris,

telefonikõne, lemmikloom, lapse küsimus vms. Tehke ettevalmistused, pange muud seadmed

hääletuks. Lülitage välja kodumasinad (pesumasin, kuivati, kohvimasin), andke teada

lähedastele, et vajate vaikust. Soovi korral võite panna uksele sõbraliku meeldetuletuse.

ANDMEKAITSE GDPR

ESILEHT

GDPR ja andmekaitse koolis HARNO esitlus

Andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale. M. Leikop

ANDMED TURVALISUS JA DIGIPRÜGI

ÕPILASTE JA VILISTLASTE NIMEKIRJADE AVALDAMISE JUHEND