Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2023. g. RPAC izgl.metodiķe A. Viļuma

Individuālais izglītības programmas apguves plāns, atbalsta pasākumi un pielāgojumi, atbalsta komandas darbs, ievērojot 4 - 6 gadīgo bērnu attīstības īpatnības

SĀKAM!

Reglamentējošie dokumenti

 • Vispārējās izglītības likums - https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
 • Izglītības likums - https://likumi.lv/doc.php?id=50759
 • MK noteikumi Nr. 716 Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 29. §) - “ Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” - https://likumi.lv/ta/id/303371-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem
 • MK noteikumi Nr. 556 Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 2 17. §) - “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” - https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibasprogrammas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam
 • MK noteikumi Nr. 11 Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 54 27. §) - “ Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” - https://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas
 • Pirmsskolas mācību programma - https://mape.skola2030.lv/resources/10 https://www.visc.gov.lv//lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums - https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 453 - https://likumi.lv/ta/id/324383-izglitojamo-specialo-vajadzibu-izvertesanas-metodika-pirmsskolas-izglitibas-iestades

Pieejamie atbalsta materiāli pirmsskolas izglītības skolotājiem (mācību programmas īstenošanai)

 • Skola 2030 metodiskie ieteikumi - metodiskais līdzeklis par caurviju prasmēm, metodiskie un mācību līdzekļi mācību programmas īstenošanai pa jomām (dabaszinātņu, matemātikas, valodu, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā), informatīvie un skaidrojošie materiāli par pilnveidoto mācību saturu un pieeju tā īstenošanai (video) - sadarbība ar vecākiem (vecāku loma, atbalsts, bērnu prasmju pilnveide…), papildu resursi (vebināri par dažādām aktuālām tēmām), atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem - https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pirmsskola
 • “Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai” - https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/met_iet_pirmsk_prog_ist.pdf
pakāpenisks pārejas processlikumsakarīgs psihofizioloģisku izmaiņu process (fizisko, kognitīvo, sociāli emocionālo)

Ko nozīmē jēdziens “attīstība”?

nepārtrauktsar paredzamu secībuobjektīvsunikāls

Pakāpenisks bērna atīstības / pārejas/ pārmaiņu process

fizisko (liela nozīme pieskārieniem; bērna patstāvībai - nedari bērna vietā to, ko viņš spēj izdarīt pats)kognitīvosociāli emocionālo (ģimene, sociālā vide, sabiedrība)

Likumsakarīgs psihofizioloģisku izmaiņu process

Svarīgi - trenēt smadzenes:jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apgūšana palīdz saglabāt kognitīvās funkcijaslīdz ar to ikdienā ieteicams izmēģināt kaut ko jaunu

"Bagāta fantāzija, plaša atmiņa, spēja sasprindzināt uzmanību un tā tālāk - visas ir brīnišķīgas lietas, bet intelektuāla vērtība tām ir tikai domājošai būtnei." /E. Huserls/

aktīvās darbības posms

4 - 6 gadīgo bērnu attīstības īpatnības

Ko sagaida no bērna?Iesaistās skolotāja piedāvātajās aktivitātēs - klausās, vēro, atbild uz jautājumiem, plāno, nosauc un novērtē katru savu darbību...

Bērna darbība SR apguvei

Svarīgi ievērot, saprast, apzināties katra bērna individuālās attīstības īpatnības, veselības stāvokli, spējas; izvirzīt kontkrētam bērnam atbilstošu SR; bērncentrēts mācību process

 • izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
 • izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem;
 • izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
 • izglītojamiem ar redzes traucējumiem;
 • izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem;
 • izglītojamiem ar fiziskās traucējumiem;
 • izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
 • izglītojamiem ar valodas traucējumiem;

Speciālās izglītības programmas PII

Atbalsta komanda

 • PII vadītājs
 • PII izglītības metodiķis
 • skolotājs logopēds
 • psihologs
 • medicīnas māsa u.c.speciālisti
koordinēt izpētes darbuizstrādāt, īstenot, izvērtē IIPAPregulāri izvērtēt dinamikuorganizēt, sniegt atbalstusadarbotiesapkopot informāciju, veidot informācijas datu bāzi, analizēt pieredzi

Atbalsta komandas uzdevumi...

atbalstsiekļaušanaprofesionālā pilnveidePII darbinieku, vecāku informētība par iekļaujošās izglītības jautājumiem

Atbalsta komandas darbs, darba mērķi

Mērķtiecīgi organizēti - kādam nolūkam domāti, kāpēc izvēlēti

Atbalsta pasākumi

atbilstošs telpu iekārtojums
atbilstoši rakstāmpiederumi
audiogrāmatas, skaņu slāpējošas austiņas
individuāli pielāgoti galdi, krēsi
specializētas datorprogrammas
mācību materiāli atbilstoši izglītojamo IP, attīstībai

Mācību un tehniskie līdzekļi mācību vides nodrošināšanai

psihologs
logopēds
speciālais pedagogs
asistents
skolotāja palīgs

Nepieciešamais atbalsta personāls

Vizuālais atbalsts

Informatīvie plakāti

Alternatīvā komunikācija, vizuālie plāni

Uzvedības kalendārs

Piktogrammas pozitīvai uzvedībai

Atgādnes

neliels izglītojamo skaitsatbalsta personāls vides iekārtojums struktūra, rutīna pārdomāta mācību procesa norise izglītojamā stiprās puses laika sadalījums atbilstošs saturs atbalsta pasākumi vērtēšana

Zandas Šteinbergas (BKUS klīniskais psihologs) ieteikumi

Pārējo izglītojamo apmācība

Atbalsts ārpus mācību procesa PII un mājās

Vecāku iesaiste un atblasts

Speciālistu iesaiste

Rutīna – dienas režīms pirms un pēc PII

Individuālais izglītības programmas apguves plāns (MK noteikumi nr.556, 2.pielikums)

Izglītojamā individuālajām spējām, prasmēm, zināšanu līmenim, veselības stāvoklim atbilstošs dokuments, kas palīdz apgūt mācību progammu, veicinot izglītojamā vispusīgu attīstību.IIPAP izstrādāšanu nosaka VPMK, PMK (atzinumā); izglītības iestādes speciālisti; balstoties uz vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegumu

Ko nozīmē “individuālais izglītības programmas apguves plāns” un kad to izstrādā?

Būtiskākais - izglītojamam atbilstošs SR, kas izvirzīts, balstoties uz reglamentējošajiem dokumentiem, ņemot vērā izglītojamā vajadzības.Ievēro - izglītojamā individuālās attīstības īpatnības, stiprās puses/ jomas, kas jāpilnveido, IP kodu, īsteno sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, atbilstoši izstrādāti kritēriji, elastīga plānošana ( izstrādā uz mācību gadu, veicot izvērtēšanu un korekciju ne retāk kā 2 reizes gadā).

Skolotājs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs u.c.speciālisti, izglītojamā vecāki, pilngadīgs izglītojamais.

Kas jāievēro?

Kas piedalās?

dokumnetācijas izpēteinformācijas apkopošana par izglītojamā attīstību ( fizisko, garīgo, agrīnās diagnostikas rezultātu izpēte, ja tād ir, u.c.)informācija par iepriekšējo sagatavotībusarunas ar izglītojamā vecākiem ( var lūgt vecākus uzrakstīt par bērna attīstību, interesēm u.c. vai aizpildīt anketu), skolotājiem un citiem speciālistiemizglītojamā novērošana, testēšana, zināšanu diagnosticēšana

Ar ko sākt?

anketā vecākiem iekļaujamie jautājumi ( atbilstoši tam, ko vēlas izzināt, kādu informāciju par izglītojamā attīstību iegūt)

Izvirza SR, plāno, izstrādā, vienojas, kādi speciālisti tiks iesaistīti, saskaņo un apstiprina IIPAP, iepazīstina ar to izglītojamā likumiskos pārstāvjus, realizē izglītojamam atbilstošas aktivitātes, regulāri izvērtē, atzīmē, kas izdodas, kas nē, sadarbojas ar likumiskajiem pārstāvjiem, ievieš korekcijas

Kā rīkojas tālāk?

Izvērtēšana

Kas neizdevās? utt.
Kādas izmaiņas jāievieš?utt.
Kas izdevās?
Pie kā turpinās strādāt?
Atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem, izglītības iestādes izstrādātajiem izvērtēšanas noteikumiem (attīstības dinamika)

Kā izvērtēt izglītojamo?

Avoti

Paldies par uzmanību!