Want to make creations as awesome as this one?

Par IIP izstrādāšanu

Transcript

Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem un tā izvērtēšana

2023. g. RPAC izgl.metodiķe A. Viļuma

 • Vispārējās izglītības likums
I nodaļa "Vispārīgie noteikumi" VIII nodaļa "Speciālā izglītība"
 • Izglītības likums
I nodaļa "Vispārīgie noteikumi"V nodaļa 42.pants "Speciālās izglītības programmas"VI nodaļa"Pedagogi un izglītojamie"
 • MK noteikumi Nr. 556 Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 2 17. §)
“Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibasprogrammas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)
“ Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”https://likumi.lv/ta/id/329096-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-programmas-un-atskaititi-no-tam-ka-ari-obligatas-prasibas-izglitoj...
 • MK noteikumi nr. 747
"Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"14., 15., 16. pielikumi "Speciālās pamatizglītības programmas"https://likumi.lv/ta/id/303768-noteikumi-par-valsts-pamatizglitibas-standartu-un-pamatizglitibas-programmu-paraugiem
 • MK noteikumi nr. 31
"Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
 • VISC "Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana un īstenošana"
Metodiskie ieteikumihttps://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_ind_plana_sastadisanai_2022.pdf

“Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”Individuālais izglītības programmas apguves plāns(2.pielikums)

MK noteikumi Nr. 556

Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamā individuālajām spējām, prasmēm, zināšanu līmenim, veselības stāvoklim atbilstošs dokuments, kas palīdz apgūt mācību progammu, veicinot izglītojamā vispusīgu attīstību.IIPAP izstrādāšanu nosaka VPMK, PMK (atzinumā); izglītības iestādes speciālisti; balstoties uz vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegumu

IIPAP izstrādāšanā un īstenošanā piedalās skolotājs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs u.c.speciālisti, izglītojamā vecāki, pilngadīgs izglītojamais.Būtiskākais - izglītojamam atbilstošs SR, kas izvirzīts, balstoties uz reglamentējošajiem dokumentiem, ņemot vērā izglītojamā vajadzības.Ievēro - izglītojamā individuālās attīstības īpatnības, stiprās puses/ jomas, kas jāpilnveido, IP kodu, īsteno sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, atbilstoši izstrādāti kritēriji, elastīga plānošana ( izstrādā uz mācību gadu, veicot izvērtēšanu un korekciju ne retāk kā 2 reizes gadā).

dokumnetācijas izpēteinformācijas apkopošana par izglītojamā attīstību ( fizisko, garīgo, agrīnās diagnostikas rezultātu izpēte, ja tād ir, u.c.)informācija par iepriekšējo sagatavotībusarunas ar izglītojamā, vecākiem ( var lūgt vecākus uzrakstīt par viņu bērna attīstību, interesēm u.c. vai aizpildīt anketu), skolotājiem un citiem speciālistiemizglītojamā novērošana, testēšana, zināšanu diagnosticēšana

Ar ko sākt?

Izvirza SR, plāno, izstrādā, vienojas, kādi speciālisti tiks iesaistīti, saskaņo un apstiprina IIPAP, iepazīstina ar to izglītojamā likumiskos pārstāvjus, realizē izglītojamam atbilstošas aktivitātes, regulāri izvērtē, atzīmē, kas izdodas, kas nē, sadarbojas ar likumiskajiem pārstāvjiem, ievieš korekcijas

Kā rīkojas tālāk?

anketā iekļaujamie jautājumi ( atbilstoši tam, ko vēlas izzināt, kādu informāciju par izglītojamā attīstību iegūt)

kas jāattīsta, jāpilnveido

kas patīk, padodas vislabāk

Stiprās puses, vājās puses

Vecāku ieteikumi

...

vājās puses

labi padodas

nepatīk/ izraisa trauksmi

intereses

SR - sasniedzamais rezultāts

izmērāms(izvērtējams, balstoties uz izstrādātajiem kritērijiem)

jēgpilns, būtisks(skaidrs, kāpēc nepieciešams, vai un kur noderēs: atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, balstoties uz izglītojamā stiprajām pusēm, jomām, kuras jāpilnveido)

atbilstošs, reāls(atbilstošs konkrētajam izglītojamam, vecumposmam, mācību programmai)

precīzs(lai, izmnatojot kritērijus, varam pārliecināties par tā sasniegšanu)

SR negatīvie piemēri

Individuālais izglītības programmas apguves plāns

Tā neraksta

Izvērtēšanas rezultāti - atbalsta speciālisti ieraksta konkrēti, ko ir secinājuši, veicot izglītojamā izpēti, izvērtēšanu, viņa zināšanu diagnostiku

Tā neraksta

Jānorāda konkrēta diena, laiks, kad izglītojamais apmeklēs nodarbības pie speciālista

Atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem, izglītības iestādes izstrādātajiem izvērtēšanas noteikumiem (attīstības dinamika)
Kādas izmaiņas jāievieš?
Pie kā turpinās strādāt?
Kas neizdevās? utt.
Kas izdevās?

Izvērtēšana

 • https://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_ind_plana_sastadisanai_2019.pdf tap.mk.gov.lv › doc
 • https://velki2016.wixsite.com/velki/individualais-plans
 • https://www.idponline.org.uk/downloads/ey-autism.pdf
 • https://www.autism-society.org asd.yourschools.ca › individual-education-plan

Resursi

Paldies par uzmanību!