Want to make creations as awesome as this one?

September e8 mini arkusz

Transcript

for September

e8 mini arkusz

'First day at school'

start

next

back

My name is liam and it's my first day of school. i don't know anybody because we've just moved houses.help me survive all the lessons, please! the first lesson starts at 9 o'clock - it's listening.let's find the classroom.

back

hello everybody, sit down, please.i'm mrs claphands and i'm your listening teacher.we've got two tasks to do.click the play button on your screens.

task

Usłyszysz dialog. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Aby nie było zbyt łatwo - zminimalizuj zakładkę z filmem i skup się wyłącznie na słuchaniu. Jeśli trzeba - odtwórz nagranie x2.

next

back

(1). The teacher asked Jason to repeat the date because...

A

B

C

(2). When the students were noisy, the teacher asked them to...

A

B

C

he wastoo quiet

his answerwas wrong

he was not quiet enough

paydetention

paya pension

payattention

(3). Which subject wasn't mentioned by the students?

A

B

C

Music

Maths

History

answers

(1) B (2) C (3) C

next

back

Odtwórz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane ze szkołą. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A–E). Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

(1).

(2).

(3).

(4).

(A). Maybe you should use colours?(B). No, unfortunately I forgot.(C). Yes, I remembered to do them. (D). You shouldn't use them here.(E). I'm keen on Maths.

answers

(1) B (2) A (3) E (4) D

next

back

WELL DONE, GUYS.BRAVO!THAT'S ALL FOR TODAY.SEE YOU NEXT MONDAY.

next

back

this lesson was pretty easy.mrs claphands is nice, isn't she?now i have reactions with mr blazer but i have no idea where the classroom number 112 is. let's ask those students over there...

next

back

excuse me,can i go to the classroom?

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

where can i find classroom number 112?

does classroom number 112 exist here?

(1). Nie wiesz gdzie masz następną lekcję. Jak spytasz o drogę do klasy?

A. B. C.

answers

B

next

back

it's upstairs,between thebank and the café.

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

it's upstairs,opposite therailway station.

It's upstairs, next to thecafeteria.

(2). Kolega pyta Cię o drogę do klasy. Jak mu ją wskażesz?

A. B. C.

answers

C

next

back

Why don't wego to the classroom together?

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

let's notgo theretogether.

going theretogether seemslike an awful idea.

(3). W drodzę na lekcję spotykasz znajomych z klasy. Jak zaproponujesz wspólne pójście na zajęcia?

A. B. C.

answers

A

next

back

i'm happyto hear that.

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

why not?

Maybe tomorrow.

(4). Kolega pyta Cię, czy pójdziesz z nim na zajęcia. Jak wyrazisz swoją zgodę?

A. B. C.

answers

B

next

back

what's mr blazer like?

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

what doesmr blazerlike?

who likesmr blazer?

(5). Nie znasz swojego nowego nauczyciela.Jak spytasz o niego znajomych?

A. B. C.

answers

A

next

back

He's justgone out.

Dla każdej z opisanych sytuacji wybierz właściwą reakcję (A, B lub C).

he's verydemanding.

he's out,isn't he?

(6). Kolega pyta Cię o nowego nauczyciela. Jak go opiszesz?

A. B. C.

answers

B

next

back

Okay, we're upstairs.classroom 112 is here.let's go inside, mr blazer Is already there.

next

back

hey, you three! you're late. i don't like it.which one of you wants toanswer my question first?

liam is good at reactions, sir. i think he should answer all your questions.

next

back

45 minutes later...

next

back

wow, that was tough. mr blazer is a very strict teacher. i think i won'tlike reactions classes.next - dialogues with mrs spot.i think it's here, next to the classroom 112...

next

back

oops, wrong. it's cafeteria.this place is weird.

next

back

good morning, class.welcome to dialogues.i'm mrs spot.open your books at page 12.liam, read the task.

next

back

Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

Do you want me to(help) ________the answers?

That would (great)_______, thanks!

answers

help you with be great

next

back

Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

We won the match!How about (celebrate) ____?

Sounds great!Where (like)_______ to go?

answers

celebrating would you like

next

back

Uzupełnij dialogi. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

It's amazing!I (never) ______before!

Yes, flying is wonderful!Woohoo!

answers

have never flown

next

back

well done!your homework - speak english.all the time.bye-bye!

next

back

okay, we've got two lessons left. it's time for reading classeswith mrs excited.let's find the classroom.it should be on the second floor.

next

back

welcome to readingclasses! the best lesson ever!!! wow!!!today we're going toread! isn't that awesome?!

next

back

Przeczytaj teksty. W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Liam's blogTomorrow is my first day at school. I wonder if I meet newfriends! I've heard that reactions classes aren't easy. We'll see.It's exciting but a little bitstressful as well!

Liam is going to school soon.How does he feel?a) nervous and stressedb) happy and excitedc) nervous and enthusiastic

answers

c

next

back

Przeczytaj teksty. W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Liam!!!I've left your lunch on the kitchen table. It's your favourite - chicken thighs,sandwiches with jam,roasted potatoes,chocolate cake, an apple,two bananas, a bottle ofwater and some milk.Take it to school. MUM

Mum:a) asks Liam about his lunchb) tells Liam about his lunchc) promises Liam his lunch

answers

b

next

back

Przeczytaj teksty. W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

What was in the cafeteria?a) a rabbit eating under the tableb) a rabbit sitting next to the studentsc) a rabbit eating lunch with Liam at the table

answers

b

next

back

Przeczytaj teksty. W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Kate SmithHi Liam! Have you seen the new romantic comedy that everybodytalks about? I've heard it's great!We can watch it together, howabout going to the cinema on Friday? Let me know.

This message is:a) a promiseb) an invitationc) an opinion

answers

b

next

back

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

A. Shoes, a scarf andtime to go.B. There weren't any.C. It was his must.D. Black, as always. E. All of them weredark blue.

Mr Blazer's DayMr Blazer woke up very early on Monday morning.He was a teacher at a local school and it was the beginning of the term. He opened his wardrobe and looked at his fancy blazers. (1) He chose one and put it on. Then, he went to the kitchen. He ate some scrambled eggs (as every day). (2) After breakfast he started his daily routine of watching news and drinking a cup of hot coffee. (3) At eighto'clock he was ready. (4) 'It's time to bully some fresh students.' - he thought and left his apartment with a smile on his face.

answers

(1) E (2) C (3) D (4) A

next

back

you were amazing, Great, fantastic!!well done, great job!no homework!!see you later, bye-bye,have a super nice day!!!!!!

next

back

Mrs excited is very nice.it was a great lesson!Now, my last classes.use of english.it's with mr thinker.let's go.

next

back

hello, hello...sit down.let's start, open yourbooks... or maybeyour notebooks...hmmm...let's think...

next

back

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk. Zakreśl literę A, B lub C.

Special glassesFinally, a new invention for students! (1) special glasses will help you learn faster and better! Just put them on and wait for some magic! While (2), the glasses will change the colour of difficult English words to red and you will see the translation of them right away! What is (3), they're really comfortable and fashionable - everybody (4) envy you! Buy them now for only 99$ - CLICK HERE.

1. A. This B. These C. That2. A. reading B. to read C. read3. A. less B. much C. more4. A. is B. are C. will

answers

1. B 2. A 3. C 4. C

next

back

Uzupełnij zdania. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

1. Reactions lesson (seem/be) _____ harder than readingclasses. It's everyone's opinion. 2. Kate Smith is (pretty/person) _____ I've ever met.3. Look there! Mr Blazer (talk/to) _____ Mrs Excited. I wonder what they are talking about.4. Yesterday there (be/egg) ______ for lunch in cafeteria. Students didn't like them.

answers

1. seems to be 2. the prettiest person 3. is talking to 4. were eggs

next

back

well done, guys.that's all for today.maybe homework...no...or maybe yes...hmmmm....

next

back

Uff, that's all for today!thank you very much for your help. oh, wait. a girl is coming here. let's hear what she has to say.

next

back

oh, of course.333-444-555. will you remember itor should i write it down?i like your hood.

Hi, there. I'm Kate, kate smith. are you a newstudent? maybe you can give me your number so that we meet sometimes?here's my email adress:katesmith@genially.com

Rozpocznij e-maila słowami:'Hi, Kate. Thanks for giving me your e-mail adress.'

next

back

Napisz wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako LIAM. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 wyrazów (nie licząc wyrazów podanychna początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Podczas pierwszego dnia w szkole Liam poznał nową koleżankę. W imieniu chłopca napisz do niej e-maila, w którym:• poinformujesz ją dlaczego zmieniłeś miejsce zamieszkania i gdzie mieszkałeś wcześniej• opiszesz jak podobało Ci się pierwszego dnia w nowej szkole• zaproponujesz wspólne wyjście do kina w piątek

Well done!

next

start again

back

back