Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія та практика = Crisis management in tourism: theory, methodology and practice : навч. посіб. / Марта Мальська, Ірина Пурська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : SBA-Print, 2021. – 166 p. : рис., табл. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7594-10-8.

005 М21

005 М27

Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 246 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-673-112-2.

Мальська М. П.

Маркіна І. А.

The training manual highlights the theoretical, methodological and organizational practical principles of crisis management of tourism enterprises. A special attention is focused to conceptual apparatus, essence, principles, structure, tools, methods and strategies of crisis management in tourism. A considerable emphasis is made on the technologies of research of PEST-аналізу factors, information support of crisis management and methods of obtaining primary and secondary data. This publications includes topic with a lot of examples, questions at seminars, glossary of tourism terms and phrases, and step-by-step recommendations for the practical task «Technology of PEST-аналізу» in order to simplify learning process and better mastering learning material.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни «Менеджмент організації». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів з кожної теми курсу та визначено критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «спеціаліст» та студентів спеціальності «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Політико-правова система України : підручник / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко ; за заг. ред. В. М. Кириченка ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 303 с. – Бібліогр.: с. 276–281. – ISBN 978-617-673-842-8.

Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» / [О. І. Авраменко, А. В. Андрєєв, Ю. І. Артюх та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 359 с. – ISBN 978-966-370-376-3.

340 К43

342 Н34

Кириченко В. М.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Підручник з урахуванням сучасних методологічних підходів, новітніх досягнень політичної і юридичної наук, міжнародно-правових актів і чинного законодавства України, висвітлює найважливіші теоретичні положення сутності й особливостей політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в Україні та заходів щодо їх вирішення. Розглянуто основні інститути політико-правової системи України: держава та її органи, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, політичні партії і громадські організації та їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Особлива увага приділена характеристиці конституційного закріпленні прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні. У підручнику розміщено термінологічний словник і матеріали та методичні рекомендації, які полегшують сприймання навчальної дисципліни «Політико-правова система України». Для здобувачів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та всіх, хто прагне глибше зрозуміти проблеми громадянського суспільства, демократичного розвитку та побудови правової Української держави.

Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів), інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (слухачів, асистентів-стажистів, інтернів тощо), а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.


Публічні правовідносини: відповідальність за правопорушення / [Н. О. Армаш, М. К. Золотарьова, І. Є. Іванов та ін.] ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 119 с. – Авт. зазначено на с. 3–4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-924-3.

Корпоративні спори. Актуальне законодавство та судова практика / [упоряд.: В. Г. Дрозд, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 473 с. – ISBN 978-611-01-2149-1.

342 П88

346 К68

У роботі окреслено проблематику дефініції понять злочин і проступок, розглянуто правові проблеми їх юридичних складів; на підставі аналізу норм адміністративного та кримінального законодавства запропоновано критерії відмежування адміністративних правопорушень від однорідних кримінальних правопорушень; проаналізовано наукові позиції правознавців у досліджуваній сфері; теоретично обґрунтовано думку, що: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, прагнення України стати демократичною, правовою державою вимагає певних змін правової системи в цілому і, відповідно, адміністративного і кримінального права як її складової; актуальність відмежування адміністративних проступків від злочинів пов'язана з дотриманням положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини; адміністративний проступок відрізняється від злочину за сукупністю усіх фактичних ознак протиправного діяння: об'єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною стороною; з’ясовано критерії розмежування понять злочин і проступок у європейських країнах; визначено основні проблемні питання чинного законодавства у частині, що стосується розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.

Дослідження розраховане на широке коло читачів, які цікавляться наукою про правопорушення – деліктологією: суддів, адвокатів, прокурорів, вчених-правознавців, студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 15 верес. 2021 р. / [О. Є. Аврамова, О. Р. Антонова, О. В. Батрин та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Професіонал, 2021. – 519 с. – ISBN 978-966-370-359-6.

347 Н34

347 Н34

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 2021 р. / [О. П. Гетьманець, А. І. Денисов, О. Ю. Дрозд та ін.] ; за заг. ред. А. О. Монаєнка. – Київ : Професіонал, 2021. – 311 с. – ISBN 978-966-370-365-7.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов'язаний з фінасово-грошовою системою, а також правників, викладачів, аспірантів, студентів фінасово-економічних та юридичних факультетів.


У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України станом на 15.09.2021 р., проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці. Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, здобувачам, магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

Спадщина і спадкування. Актуальне законодавство та судова практика / [упоряд.: В. Г. Дрозд, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 333 с. – ISBN 978-611-01-2080-7.

Науково-практичний коментар до законодавства України про соціальне партнерство. Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Закон України «Про соціальний діалог в Україні». Закон України «Про колективні договори і угоди» / [О. І. Авраменко, А. В. Андрєєв, Н. Д. Бабич та ін.]. – Київ : Професіонал, 2021. – 399 с. – ISBN 978-966-370-402-9.

349.2 Н34

347 С71

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

Пропоновані науково-практичні коментарі до Законів України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди» продовжують тему законодавства України про працю, визначають повноважних представників працівників і роботодавців, особливості їх організації, основні гарантії їх діяльності з боку держави, їх вплив на дотримання законодавства про працю, соціальний діалог у трудовій сфері суспільно-правових і економічних відносин.

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 2021 р. / [О. Г. Бондарчук, Д. В. Журавльов, З. В. Журавльова та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, Т. А. Занфірової, Ю. В. Чижмарь. – Київ : Професіонал, 2021. – 349 с. – ISBN 978-966-370-357-2.

Пенсійне законодавство України : наук.-практ. комент. до основ. нормат. актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення / [В. М. Бесчастний, Ю. О. Буглак, О. С. Вареник та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина. – Київ : Професіонал, 2021. – 539 с. – ISBN 978-966-370-380-0.

349.2 Н34

349.3 П25

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар, призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

У виданні здійснена спроба виявити вплив останніх змін у систему пенсійного законодавства України і надано науково-практичні коментарі до основних нормативних актів, що мають дотичність до пенсійного забезпечення. При цьому зауважимо, що цей збірник не є посібником щодо розрахунку чи то перерахунку пенсій. При коментуванні окремих норм застосована загальнодоступна інформація ПФУ з офіційного веб-сайту фонду. Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і проблемами пенсійного законодавства.

Місцеве самоврядування в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / [упоряд.: В. Г. Дрозд, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 451 с. – ISBN 978-611-01-2193-4.

349.4 Н34

35 М65

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 2021 р. / [В. І. Бобрик, Ю. О. Буглак, В. В. Галунько та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – Київ : Професіонал, 2021. – ISBN 978-966-370-366-4.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар, що призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів, вже буде до сучасної редакції вказаного кодексу.


Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

Страхування в Україні. Актуальне законодавство та судова практика / [упоряд.: В. Г. Дрозд, О. Ю. Дрозд, Д. В. Журавльов та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 419 с. – ISBN 978-611-01-2196-5.

Облік у фермерських господарствах : навч. посіб. / Катерина Пилипенко, Роман Ліпський ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 367 с. : табл. – Бібліогр.: с. 321–324. – ISBN 978-611-01-2281-8.

657 П32

351 С83

Пилипенко К.

Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

У навчальному посібнику «Облік у фермерських господарствах» розкрито основні вимоги та принципи створення, організації діяльності, ведення обліку та формування звітності у фермерських господарствах. Посібник розраховано на увагу здобувачів вищої освіти, викладачів та практиків аграрної сфери.