Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Coordinadora de Formació i professora de l’ALS de l’IES Serpis

Pilar Garcia Vidal

Els àmbits a l’IES Serpis: coordinació, metodologies i projectes

Empeza

Recursos i referències

Resultats

Projectes

Avaluació

Coordinació

Metodologia i estratègies

Organització

: línies de actuació

Introducció

Índex

Àmbits canvi significatiu en organització dels centres i en planificació didàctica.Factors: codocència i coordinació didàctica, integració de llengües i de continguts, ensenyament més integrat i integral.S’afavoreix l’aprenentatge de l’alumnat en la transició entre les etapes de Primària i Secundària.

Línies d'actuació en el treball per àmbits:

 • Protagonisme de l'alumnat
 • Interdisciplinarietat
 • Personalització de l'ensenyament
 • Creació de recursos
 • Diversificació de l'aprenentatge
 • Metodologies actives: ABProjectes, ABProblemes, SD, Gamificació, etc.

Introducció

+ info

Agrupació de matèries per àmbits de coneixement:

 • ALS: GH+VAL+CAST+/ANG
 • AC: MAT+BIO
Entorns virtuals d’aprenentatge i alfabetització mediàtica: treball per projectes mitjançant eines TIC: ALSERPIS, MEDIA SERPIS, carpetes compartides, xarxes socials.COORDINACIÓ: 1 hora/setmana per a planificació de l’àmbit i intercanviar recursos.CODOCÈNCIA i reflexió sobre la pràctica educativa en l’equip docent: programació d’aula en document compartit.HORARI: sessions de 2 hores seguides majoritàriament.

Organització

3 línies temàtiques amb aspectes claus dels continguts de Geografia i Història i qüestions lingüístiques i literàries de les diferents llengües, com a fil conductor que integren els projectes desenvolupats:- L’evolució humana: des de la prehistòria fins a Mesopotàmia i Egipte/ Els gèneres periodístics. El text expositiu, descriptiu i narratiu / El viaje de la evolución, Maleïda poma- El món clàssic: Grècia i Roma/ El text poètic i instructiu /L'Odissea, Mitos griegos- El canvi climàtic i el coneixement de l’univers: ODS, reciclatge i sostenibilitat/ El text argumentatiu/ La volta al món en 80 dies

COORDINACIÓ ALS

FLEXIBILITAT: Els blocs de continguts es van reorganitzant al llarg dels tres trimestres.En cada grup es pot modificar la temporització segons el criteri del professorat que l’imparteix i les necessitats o interessos de l’alumnat. A més de les activitats integrades, se’n plantegen altres diferenciades de les assignatures específiques relatives a aspectes gramaticals particulars de cada llengua i a continguts geogràfics i històrics, per a un tractament conjunt posteriorEl 3r bloc de l'ALS i l'AC, a més dels continguts transversals, coincideixen en els dos àmbits = projectes conjunts.Enriquiment dels continguts curriculars amb les aportacions de tots i atenció a la diversitat d'un l'alumnat que comença una nova etapa educativa i procedeix de centres diferents.

COORDINACIÓ AC/ALS

METODOLOGIES cooperatives

ABP i SD + eclecticisme metodològic+ treball experimental+ interdisciplinarietat+inclusivitat Treball per projectes amb TIC = potencia la creativitat, facilita l’elaboració i la difusió del producte final. Aprendre de manera competencial: aplicar els coneixements per resoldre problemes en contextos reals. Disseny de situacions d'aprenentatgeObjectius fonamentals: • atendre la diversitat d’interessos i destreses de l’alumnat, • integrar les quatre habilitats lingüístiques,• propiciar les relacions interdisciplinàries, • introduir l’avaluació formativa. Enfocament metodològic: Seqüència didàctica (SD) oberta. Conjunt d’activitats organitzades i seqüenciades en funció d’un producte i en un contex real (una ruta lingüística, un muntatge audiovisual, una exposició...).

Estratègia: activitats motivadores i consideració de les emocions

• Captar l’atenció de l’alumne compartint els dubtes del pensament docent. • Propostes didàctiques que interpel·len l’estudiant amb activitats dinàmiques i creatives: la seua vida lectora (web de lectures preferides), la vida lingüística per explicar la relació amb les llengües, plantejar dubtes o problemes que els interessen.• Escoltar-los i donar-los la paraula sobre el procés d’aprenentatge, per exemple, què pensen que podrien fer per millorar els seus textos escrits, autavaluar-se, consensuar criteris d'avaluació. • Plantejar-los situacions de la vida quotidiana, connectades amb el seu context. • Elogiar-los, fer-los sentir que ho estan fent bé. Enviar regals en forma de poema cançó, anècdota, conte, imatge, sèrie, ... I recollir el seu poema favorit (pòster del Dia del Llibre)• Demanar-los activitats que puguen seguir i es vegen capaços de fer-ho. • Personalitzar el treball i demanar productes que els resulten interessats a ells. • Potenciar la cortesia i la predisposició a ser flexibles.

"No interessa com avaluar les competències sinó com l'avaluació ajuda al desenvolupament de les competències" (Neus Sanmartí)

AVALUACIÓ formativa i formadora, individualitzada i grupal

Instruments d’avaluació diferents: rúbriques, llistes de verificació, formularis, presentacions orals i escrites dels projectes realitzats Modalitats d’avaluació abans, durant i després de la tasca encomanadaNova cultura de l'avaluació: els estudiants han d'aprendre a ser crítics, autònoms i responsables amb una reflexió sobre el que s'ha aprés.

Escribe aquí un texto destacado

Model Canvas de disseny del projecte

Projectes dels àmbits

Presentació de l'hort escolar. Quadern de l'hort. Senyalització

Escribe aquí un texto destacado

Projectes dels àmbits

Escribe aquí un texto destacado

L’UNIVERS: Projecció dels planetes del sistema solar al corredor del centre

Projectes dels àmbits

Activitats per a celebrar dies especials:

 • 1r trimestre: concurs postals de Nadal sobre ODS
 • 2n trimestre: exposició a la biblioteca del Dia de la xiqueta i la dona en la ciència. “Perquè llegir també és de ciències”, projecte Ada Lovelace des de l'IES Serpis
 • 3r trimestre: performance per al Dia de la bici, exposició i ruta ciclista pel pati de l'Institut

Projectes dels àmbits

LLENGÜES NO CURRICULARS: plurilingüisme, intercanvi cultural entre tot l’alumnat

PROJECTES DE FOMENT DE LA LECTURA

Dia del Llibre: Videopoemes i audiopoemesProjecte interdisciplinar Val-Cas-Mus

"FORMES DE LLEGIR". Projecte d’innovació educativa que té com eix vertebrador la lectura i l’escriptura

1r curs d’Àmbits: molt de treball per integrar activitats 2n curs: més rendiment del treball ja fet, reunions conjuntes entre els codocents i els titulars dels 2 àmbits, incorporació d’un coordinador d’àmbitsInterdisciplinarietat: canvis professionals i culturals, renovació i actualització mitjançant metodologies actives, treball més experimental i construcció de coneixement des de diverses perspectives afavorides per la integració de llengües i de continguts.Coordinació: equips de treball, es comparteixen recursos, planificació didàctica més eficaç.Acompanyament de l'alumnat: continuïtat de les sessions i del treball programat que permet desenvolupar les seqüències didàctiques amb més temps, potencia la interacció entre professorat i alumnat, l’atenció a la diversitat, la inclusió i l’avaluació formativa. Transició gradual entre l’educació primària i secundària: superació de molts dels entrebancs, personalització de l’aprenentatge, seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat, connexions amb les seues inquietuds i entorn.

Resultats

 • Repositoris institucionals: Leer.es, Mestre a casa, edu365.cat, edu3.cat, XTEC, Observatorio de tecnología educativa INTEF
 • Xarxes professionals: 1entretants, Internet en el aula, En la nube TIC, Novadors, Educ@ con tic, Idees en línia (IOC), EduCAC
 • Web de recursos Del núvol a l’aula
 • Castañeda, L.; Esteve, F.; Adell, J. (2018). ¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital? RED. Revista de Educación a Distancia, 56.
 • Garcia Vidal, Pilar; Villar Porta, Manel (2022). Programar per àmbits. Planificació i integració de llengües en l'àmbit lingúístic i social. Articles i Textos de Didàctica de la Llengua i la literatura 94
 • Garcia Vidal, Pilar (2020). L’avaluació en projectes de literatura amb TIC. Articles i Textos de Didàctica de la Llengua i la literatura
 • Garcia Vidal, Pilar (2020). Formes de llegir. Un projecte de lectoescriptura plurilingüe i interdisciplinari. REVISTA AULA SEC. - 006 (MARÇ 20) - L'educació basada en evidències científiques a secundària
 • Martí Climent, Alícia; Garcia Vidal, Pilar (2018). Redes sociales en la enseñanza superior. IV Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2018).
 • Vaello Orts, J. (2017). Cómo dar clase a los que no quieren. Barcelona: Graó.
 • Trujillo:, F. (2018). Los retos de la educación digital hoy. En https://fernandotrujillo.es/

Recursos i referències

Gràcies!