Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Емоційний інтелект в переговорах / Роджер Фішер, Даніель Шапіро. – Київ : Сварог, 2021. – 263 с. : табл. – Бібліогр.: с. 238–262. – ISBN 978-611-01-1677-0.

По ту сторону прав человека. В защиту свобод / Ален де Бенуа. – Киев : Центр учеб. лит., 2021. – 123 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-611-01-2136-1.

005 Ф68

1 Б46

Фішер Р.

Бенуа Ален де.

334 Р64

Розвиток сільського жіночого підприємництва : практ. посіб. / [О. М. Буднік, О. П. Власенко, В. Є. Данкевич та ін.] ; за ред. Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Громад. орг. «Наук. горизонти». – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 158 с. : табл., рис. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в змісті. – ISBN 978-611-01-1684-8.

У бестселері «Переговори без поразки» знаменитий фахівець Роджер Фішер запропонував універсальний метод для проведення успішних переговорів – як особистих, так і ділових. Тепер він об’єднав свої зусилля з фахівцем по емоційним аспектам переговорів Даніелем Шапіро для створення своєї нової книги. У ній автори показують читачам, як використовувати емоції, щоб перетворювати труднощі – слабкі або істотні, особисті або професійні – в можливості для взаємовигідного рішення. Розмовляєте ви зі злим босом, важким колегою або впертим підлітком – стимуляція необхідних емоцій в розмові зможе привести вас до бажаного результату. Це книга для широкої аудиторії – для всіх, хто веде особисті і ділові переговори.

Книга выдающегося французского философа, геополитика, писателя и журналиста Алена де Бенуа посвящена исследованию и критике концепции прав человека, ставших основной идеологемой современного западного общества, своего рода «всемирной секулярной религией».

У практичному посібнику відображені актуальні питання бізнес-планування та розвитку підприємницької діяльності, застосування маркетингових та інформаційно-комунікаційних технологій у бізнесі з урахуванням особливостей інституційно-правового середовища; узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід реалізації жіночих підприємницьких ініціатив на сільських територіях. Зміст посібника сприяє формуванню підприємницького мислення та пошуку можливостей для реалізації бізнес ідей. Даний посібник розрахований на діючих та потенційних сільських підприємців, зокрема, жінок, лідерів об'єднаних територіальних громад та інших зацікавлених осіб.

Глобалізація та політика національної безпеки : підручник / [Т. В. Сокольська, Т. В. Арбузова, Н. М. Бендерець та ін.] ; за заг. ред. П. І. Юхименка ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 407 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2367-9.

Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі : підручник / Н. П. Литвиненко, Т. О. Терещенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 335 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 333–335. – ISBN 978-611-01-1687-9.

339 Г54

339 Л64

Литвиненко Н. П.

Підручник присвячений висвітленню проблем захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз в умовах глобалізації. Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

У підручнику досліджуються оптимізаційні методи та моделі прийняття рішень. Вони включають лінійні оптимізаційні моделі, лінійні моделі логістики, дробово-лінійні, нелінійні, стохастичні, моделі динамічного оптимального програмування. Він може бути використаний студентами економічних спеціальностей, аспірантами, вченими, практичними менеджерами.

Понятие права / Герберт Харт ; пер. с англ. О. О. Антипов. – Київ : КНТ, 2021. – 383 с. – Библиогр.: с. 337–380. – ISBN 978-611-01-2396-9.

Основные правовые системы современности / Рене Давид. – Киев : Центр учеб. лит., 2021. – 463 с. – ISBN 978-611-01-2142-2.

340 Х22

340 Д13

Харт Герберт.

Давид Рене.

Профессор Рене Давид – один из видных представителей современной французской юридической науки. В прошлом Р. Давид – участник войны с фашистской Германией и движения Сопротивления. За послевоенный период им опубликовано значительное число исследований в сфере сравнительного правоведения, в том числе крупные работы, посвященные английскому и советскому праву. В 1960 году вышел двухтомник «Французское право», в работе над которым принял участие и Р. Давид, что, по его собственным словам, опровергает ироническое определение юриста-компаративиста как ученого, который знает право всех стран, кроме своей собственной. Книга «Основные правовые системы современности» является как бы синтезом всех этих многочисленных трудов. Как это видно уже из названия, автор стремился дать в более или менее сжатой форме глобальную панораму права в современном мире. Можно, конечно, спорить о том, в какой мере целостна эта панорама и все ли ее части одинаково удачны. Но несомненно, что перед нами интересная и, пожалуй, единственная в юридической литературе попытка охватить в рамках одной книги все основные правовые системы современности, причем попытка, основанная на богатейшем фактическом материале, поданном в концентрированной и хорошо систематизированной форме. Не случайно книга Р. Давида вызвала широкий резонанс и переиздана в ряде стран на различных языках.

Книгу Харта «Понятие права» (The Concept of Law) нередко называют главным произведением философии права XX в. В книге дан глубокий анализ наиболее фундаментальных проблем философии права. Новаторские идеи Харта, высказанные в этой книге, до сих пор остаются чрезвычайно влиятельными. Более того, все последующее развитие философии права было в значительной степени реакцией на этот текст, и даже критики Харта неизбежно отталкиваются от этой книги. Знакомство с ее содержанием необходимо для специалистов-правоведов, преподавателей юридических вузов и факультетов и всех, интересующихся философией права.

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 207 с. – ISBN 978-617-673-039-2.

Адміністративне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 212 с. – Бібліогр.: с. 206–209.

342 А31

341 К65

Молдован В. В.

У навчальному посібнику надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, висвітлюються гарантії конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

В навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного права (поняття, предмет, метод, норми, відносини та джерела) суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційно-правового регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі (в сферах економіки, аграрної політики, регіонального розвитку. будівництва та житлово-комунального господарства України, інфраструктури фінансів, соціальної політики, освіти, охорони здоров'я, культури, оборони, внутрішніх та закордонних справ, юстиції, екології, енергетики та вугільної промисловості, безпеки в надзвичайних ситуацій, управління об'єктами державної власності. в тому числі корпоративними правами держави). Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних начальних закладів.

Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену : навч. посіб. / [О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. М. Дорогих та ін.] ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 207 с. – Бібліогр.: с. 16–19. – ISBN 978-617-673-755-1.

Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. техн. ун-т, Запоріз. юрид. ін-т, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 252 с. – Бібліогр.: с. 246–252. – ISBN 978-617-673-059-0.

Захист прав учасників кримінального провадження в Конституційному суді України : монографія / М. С. Іванов ; за наук. ред. О. П. Кучинської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2021. – 264 с. – Бібліогр.: с. 212–255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-683-8.

342 К43

343 І-20

342 А31

Іванов М. С.

Кириченко В. М.

Збірник містить відповіді на типові питання з курсу Адміністративного права України. Буде корисним при підготовці до заліків та екзаменів і всім, хто цікавиться сучасним станом юридичної науки.

Навчальний посібник на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну. Показано особливості, притаманні конституційно-правовим системам певних держав. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Відповідно до вимог ЕСТS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавить порівняльне конституційне право.

В монографічному дослідженні представлений аналіз правового механізму захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції. У дослідженні окреслено систему міжнародних та національних правових механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження. Визначені роль та повноваження Конституційного Суду України як структурного елемента національного правового механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження. В роботі надано змістовну характеристику конституційних прав учасників кримінального провадження як предмета правового механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції. Монографія містить характеристику правової природи та впливу актів Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників кримінального провадження. Монографія адресована науковцям та практикам, а також усім, хто цікавиться проблематикою захисту прав людини.

Кримінально-правова протидія самоправству : монографія / І. В. Пилипенко ; [за наук. ред. І. І. Присяжнюка]. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2021. – 299 с. – Бібліогр.: с. 257–290 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-678-4.

Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи. Матвєєвські цивілістичні читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6 листоп. 2020 р.) : [зб. наук. доп. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права ; редкол.: Р. А. Майданик (відп. ред.), О. М. Залізко, В. В. Цюра]. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2021. – 268 с. – Частина тексту англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-682-1.

343 П32

347 Т65

Пилипенко І. В.

Видання присвячене актуальним науковим і практичним проблемам трасту і трастоподібних конструкцій в умовах глобалізації. Книга підготовлена на основі матеріалів Матвєєвських цивілістичних читань «Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи», що відбулися 6 листопада 2020 року та були організовані кафедрою цивільного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки увійшли наукові доповіді провідних науковців і практикуючих юристів, які спеціалізуються на питаннях трасту і трастоподібних конструкцій. Видання адресоване вченим, науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, аспірантам, а також працівникам судів, прокуратури, адвокатури, іншим особам, які вивчають і застосовують доробки правової науки і практики.

У монографії висвітлено проблеми кримінально-правової протидії самоправству в Україні. У роботі проаналізовано зарубіжний досвід протидії самоправству, а також розглянуто підстави, що послугували криміналізації цього явища в Україні. Надано кримінально-правову характеристику ознакам складу цього кримінального правопорушення та приділено увагу проблемам кримінально-правової кваліфікації самоправства, зокрема, питанням його відмежування від інших кримінальних правопорушень. Запропоновано авторський підхід до вирішення проблем кваліфікації, що виникають під час застосування статті 356 Кримінального кодексу України. З урахуванням отриманих у ході дослідження результатів, з метою вдосконалення законодавства розроблено пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика ; за заг. ред. С. Я. Фурси ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Центр прав. дослідж. Фурси. – Київ : Алерта : Правова єдність, 2021. – 287 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-677-7.

Дидактичний потенціал цифрових освітніх технологій для освітнього процесу : монографія / [Н. С. Саєнко, Т. П. Голуб, Ю. Е. Лавриш та ін.] ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 153 с. : рис., табл. – ISBN 978-611-01-2182-8

347 Ф95

37 Д44

Фурса С. Я.

Пропонована наукова праця є комплексним дослідженням такого правового явища, як «спір про право» у цивілістичному процесі (нотаріат, суд, виконавче провадження). Розкрито сутність та види спорів, які виникають у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах. Саме через призму цивілістичного процесу можна комплексно, системно і послідовно розв’язати існуючі в державі проблеми, які виникають у зв’язку з охороною, захистом та відновленням прав, відповідно, нотаріусом, судом та органами примусового виконання. Проаналізовано нотаріальну, судову й виконавчу практику та передумови виникнення як матеріального, так і процесуального спорів, а також наслідки його встановлення в даних юрисдикційних процесах. Розкрито роль нотаріусів, суддів і виконавців, суб’єктів нотаріальних процесуальних правовідносин, цивільних процесуальних відносин, зокрема, у позовному, наказному та окремому провадженнях цивільного судочинства, а також у виконавчих процесуальних правовідносинах. Представлено ряд пропозицій з удосконалення законодавства, що регламентує процедури вчинення нотаріальних дій нотаріусами, розгляду справ судами та примусового виконання рішень.

Розглянуто Концепцію оновлення Цивільного кодексу України, зокрема норми Книги 6 «Спадкове право», та наведено пропозиції внесення до них змін з метою недопущення в майбутньому виникнення спорів про право. Книга розрахована на викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та практичних фахівців, зокрема суддів, адвокатів, нотаріусів і виконавців, також може бути використана в навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін «Нотаріальний процес», «Цивільний процес», «Виконавчий процес».

Монографія присвячена актуальній проблемі інтеграції цифрових освітніх технологій у освітній процес вищих закладів освіти. У ракурсі проблематики монографії постає аналіз інновацій, яких потребує процес вдосконалення викладання у технічних університетах. Матеріали дослідження мають теоретичний і практичний інтерес та можуть бути використані у формальному і неформальному навчанні студентів та аспірантів педагогічних університетів, а також дослідниками тенденцій розвитку освітнього простору, для підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів, фахівців у галузі дидактики, та всіх тих, хто цікавиться проблемами сучасної освіти.

Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. ун-т ; за наук. ред. В. Я. Плаксієнка. – Київ : Центр учб. літ., 2021. – 319 с. : табл., рис. – (Science – Conscience – Independance). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-611-01-2277-1.

Внутрішній аудит : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Вид. 5-ге, перероб. і доповн. – Київ : Алерта, 2022. – 388 с. – Парал. тит. арк., вступ англ. – Бібліогр.: с. 378–382. – Інформ. ресурси: с. 383. –ISBN 978-617-566-685-2.

657 Б94

657 В60

У колективній монографії наводяться історичні, методологічні та організаційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку як важливої самостійної та динамічної науки в галузі економіки. Авторами всебічно розглянуті як концептуальні засади функціонування облікової науки, так і окремі перспективні стратегічні напрямки її розвитку на базі сучасних досягнень науково-технічного прогресу. Видання рекомендується науковцям, здобувачам ІІ та ІІІ освітньо-наукових рівнів «Магістр» та «Доктор філософії», а також практикам, які розробляють нормативне та методичне забезпечення обліково-аналітичної роботи.

Розглянуто теоретичні основи внутрішнього аудиту, форми і методи діяльності аудиторів, правила (стандарти) аудиту, які регулюють взаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудитора. Відображено різні аспекти організації внутрішнього аудиту за основними ділянками обліку. Крім того, основою при підготовці посібника була організація внутрішнього аудиту у державних органах та бюджетних установах на основі застосування систематичного, послідовного та ризик-орієнтованого підходів та сприяння удосконаленню системи управління. Використання компетентнісного підходу при розкритті питань внутрішнього аудиту дозволить отримати сукупність знань, умінь і навичок з дисципліни «Внутрішній аудит».

Навчальний посібник призначений для здобувачів економічних спеціальностей початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ЗВО, він буде корисним для аспірантів, викладачів, бухгалтерів підприємств, працівників підрозділу внутрішнього аудиту, членів ревізійних комісій, аудиторів, працівників податкових підрозділів.