Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur / The Canteen

Dewch am baned, i flasu ein bwyd ac am sgwrs am ParentPay!

Come for a cuppa, to taste our food, and to talk about ParentPay!


Y Cylch Canol / The Central Circle

Man cyfarfod perffaith | The perfect meeting spot


Canolfan y 6ed Dosbarth / The 6th Form Centre

Croeso i Adeilad y 6ed Dosbarth! Mae ein Prif Ddisgyblion Gethin a Seren, yn edrych ymlaen at ddangos ein hadeilad modern i chi!

Welcome to the 6th Form Centre! Gethin and Seren, our Head Pupils, look forward to showing you around!

Teithiau/Tours: 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:45

Yr Adran Saesneg / The English Department

Croeso i'r Adran Saesneg! Dewch draw i roi cynnig ar ein gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys ein Scrabble Llawr!

Welcome to the English Department! We have organised various activities for your to enjoy, including our Floor Scrabble!


Yr Adran Wyddoniaeth / The Science Department

Eisiau gweld/gwneud arbrofion gwyddonol cyffrous? Dewch i'r Adran Wyddoniaeth!

Do you want to see/take part in science experiments? Come over to the Science Department!


Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology

Ydych chi eisiau gwneud eich key ring eich hun? Beth am ddysgu am Roboteg Lego?

Eisiau gwneud gweithgaredd ditectif? Hoffi coginio?

DEWCH DRAW I'N GWELD YN YR ADRAN DYLUNIO A THECHNOLEG!

Do you fancy making your own key ring? What about learning about Lego Robotics?

Do you want to do some detective work? Do you enjoy cooking?

COME TO SEE US IN THE DESIGN & TECHNOLOGY DEPARTMENT!


Yr Adran Fathemateg / The Maths Department

Yr Adran Ddyniaethau / The Humanities Department

Dewch i gwrdd â'r tîm! Dyma goridor Addysg Grefyddol, Daearyddiaeth a Hanes, ac mae gennyn ni LAWER o weithgareddau ar eich cyfer!

Come and meet the team! This corridor is where you will find Religious Education, Geography and History, and we have LOADS of activities for you!Y Theatr | The Theatre

Dewch i weld disgyblion Yr Adran Ddrama yn perfformio! Amseroedd isod!

Come to see pupils from the Drama Department perform on stage! Performances start at:

5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45


Yr Adran Addysg Gorfforol / The Physical Education Department

Dewch draw i weld ein gweithgareddau athletau dan do yn y Neuadd Chwaraeon!

Come to the Sports Hall to see our indoor athletics activity!

Yr Hwb Bugeiliol / The Pastoral Hub

Dewch am sgwrs ac i weld pa fath o gefnogaeth fugeiliol sydd ar gael ym Morgan Llwyd!

Come for a chat and to learn what kind of pastoral support we offer at Morgan Llwyd!Yr Adran Ieithoedd Modern / The Modern Languages Department

(Llawr 1af / 1st Floor)

Bonjour! | ¡Buenos días! Croeso i'r Adran Ieithoedd Modern! Dewch draw i ymarfer eich Ffrangeg/Sbaeneg yn ein caffe Ewropeaidd ac i roi cynnig ar ein gemau ieithyddol, rhyngweithiol!

Bonjour! | ¡Buenos días! Welcome to the Modern Languages Department! Come to practise your French/Spanish in our European café and to try out our interactive, linguistic games!

Adran y Gymraeg /The Welsh Department

Dewch draw i'r Adran fyrlymus hon i roi cynnig ar ein gweithgareddau! Mae gennyn ni Helfa Drysor, gemau ieithyddol...a chacennau i chi!

Come to our thriving department to try some of our activities! We have a treasure hunt, some linguistic games...and Welsh Cakes for you!


"Camau"

Canolfan Cefnogi Dysgu / Learning Support Centre

(Llawr 1af / 1st Floor)

Dewch i ddweud "Helo!", i wneud ychydig o gelf a chrefft a/neu i addurno bisgedi!

Come to say "Hello!", do some arts and crafts and/or decorate some biscuits!

Yr Ystafell Gynhadledd / The Conference RoomDewch am sgwrs gyffredinol gyda Miss Catrin Pritchard (Pennaeth) a/neu am sgwrs am Ddysgu/Addysgu/Trosglwyddo gyda Mr Bryn Jones (Pennaeth Cynorthwyol)!

Come for a general chat with Miss Catrin Pritchard (Headteacher) and/or to talk about Teaching/Learning/Transition with Mr Bryn Jones (Assistant Headteacher)!


Y Cae Pob Tywydd / The All-Weather Pitch

Mae ein cae pob tywydd yn boblogaidd IAWN! / Our all-weather pitch is VERY popular!

Dewch draw i wylio twrnament pêl-droed Blwyddyn 7/8!

Come to watch our Year 7/8 football tournament!Astudiaethau'r Cyfryngau | Media Studies

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffilmiau? Dyma'r lle i chi!

Do you have an interest in films? This is the place for you!Yr Adran TGCh | The I.T. Department

(Llawr 1af | 1st Floor)

Dyma'r lle i ddysgu am godio (Minecraft), animeiddio a datblygu sgiliau digidol!

This is THE place to learn about coding (Minecraft), animation and developing your digital skills!


Yr Adran Gelf | The Art Department

(Llawr 1af | 1st Floor)

Ffansi creu bathodyn neu ddarn o gelf? Dewch i'n gweld yn Yr Adran Gelf!

Fancy making your own badge or a piece of art? Come to see us in the Art Department!
Gweithiwr Ieuenctid / Youth Worker

Mae ystafell Julie Davies yn y Llyfrgell. Dewchi gael sgwrs am y gefnogaeth mae hi'n rhoi i'n disgyblion!

Julie Davies has a quiet room in our Library. Come for a chat to understand what kind of support she can offer to our pupils!


Y Llyfrgell / The Library

Dewch i gyfarfod Mrs Einir Lois Jones (Dirprwy Bennaeth) a Mr Iwan Ellis (Pennaeth Cynorthwyol)! Mae Mrs Jones ar gael i drafod y Cwricwlwm / pa bynciau sydd ar gael ym Morgan Llwyd, ac mae Mr Ellis ar gael i drafod Tracio Cynnydd ar Go4Schools.


Come to the Library to meet Mrs Einir Lois Jones (Deputy Headteacher) and Mr Iwan Ellis (Assistant Headteacher)! Mrs Jones is available to talk about the Curriculum / which subjects are available at Morgan Llwyd, and Mr Ellis is here to discuss Progress Tracking on Go4Schools.

Yr Adran Gerdd / The Music Department

Dewch i'r Adran Gerdd i gyfansoddi ar ein iMacs, i wrando ar berfformiadau cerddorol...ac i gymryd rhan!

Come to the Music Department to compose on our iMacs, to listen to a few musical performances...and to take part yourself!Cwad y Llyfrgell / The Library Quadrangle

Cyfle i sgwrsio gyda disgyblion Blwyddyn 10 am eu profiadau nhw o fod yn Ysgol Morgan Llwyd

An opportunity to chat with Year 10 pupils about their experiences at Ysgol Morgan Llwyd


17:00-19:001

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur / The Canteen

Dewch am baned, i flasu ein bwyd ac am sgwrs am ParentPay!

Come for a cuppa, to taste our food, and to talk about ParentPay!


Y Cylch Canol / The Central Circle

Man cyfarfod perffaith | The perfect meeting spot


Canolfan y 6ed Dosbarth / The 6th Form Centre

Croeso i Adeilad y 6ed Dosbarth! Mae ein Prif Ddisgyblion Gethin a Seren, yn edrych ymlaen at ddangos ein hadeilad modern i chi!

Welcome to the 6th Form Centre! Gethin and Seren, our Head Pupils, look forward to showing you around!

Teithiau/Tours: 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:45

Yr Adran Saesneg / The English Department

Croeso i'r Adran Saesneg! Dewch draw i roi cynnig ar ein gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys ein Scrabble Llawr!

Welcome to the English Department! We have organised various activities for your to enjoy, including our Floor Scrabble!


Yr Adran Wyddoniaeth / The Science Department

Eisiau gweld/gwneud arbrofion gwyddonol cyffrous? Dewch i'r Adran Wyddoniaeth!

Do you want to see/take part in science experiments? Come over to the Science Department!


Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology

Ydych chi eisiau gwneud eich key ring eich hun? Beth am ddysgu am Roboteg Lego?

Eisiau gwneud gweithgaredd ditectif? Hoffi coginio?

DEWCH DRAW I'N GWELD YN YR ADRAN DYLUNIO A THECHNOLEG!

Do you fancy making your own key ring? What about learning about Lego Robotics?

Do you want to do some detective work? Do you enjoy cooking?

COME TO SEE US IN THE DESIGN & TECHNOLOGY DEPARTMENT!


Yr Adran Gerdd / The Music Department

Dewch i'r Adran Gerdd i gyfansoddi ar ein iMacs, i wrando ar berfformiadau cerddorol...ac i gymryd rhan!

Come to the Music Department to compose on our iMacs, to listen to a few musical performances...and to take part yourself!Yr Adran Fathemateg / The Maths Department

Yr Adran Ddyniaethau / The Humanities Department

Dewch i gwrdd â'r tîm! Dyma goridor Addysg Grefyddol, Daearyddiaeth a Hanes, ac mae gennyn ni LAWER o weithgareddau ar eich cyfer!

Come and meet the team! This corridor is where you will find Religious Education, Geography and History, and we have LOADS of activities for you!Y Theatr | The Theatre

Dewch i weld disgyblion Yr Adran Ddrama yn perfformio! Amseroedd isod!

Come to see pupils from the Drama Department perform on stage! Performances start at:

5:15 | 5:45 | 6:15 | 6:45


Yr Adran Addysg Gorfforol / The Physical Education Department

Dewch draw i weld ein gweithgareddau athletau dan do yn y Neuadd Chwaraeon!

Come to the Sports Hall to see our indoor athletics activity!

Yr Hwb Bugeiliol / The Pastoral Hub

Dewch am sgwrs ac i weld pa fath o gefnogaeth fugeiliol sydd ar gael ym Morgan Llwyd!

Come for a chat and to learn what kind of pastoral support we offer at Morgan Llwyd!Yr Adran Ieithoedd Modern / The Modern Languages Department

(Llawr 1af / 1st Floor)

Bonjour! | ¡Buenos días! Croeso i'r Adran Ieithoedd Modern! Dewch draw i ymarfer eich Ffrangeg/Sbaeneg yn ein caffe Ewropeaidd ac i roi cynnig ar ein gemau ieithyddol, rhyngweithiol!

Bonjour! | ¡Buenos días! Welcome to the Modern Languages Department! Come to practise your French/Spanish in our European café and to try out our interactive, linguistic games!

Adran y Gymraeg /The Welsh Department

Dewch draw i'r Adran fyrlymus hon i roi cynnig ar ein gweithgareddau! Mae gennyn ni Helfa Drysor, gemau ieithyddol...a chacennau i chi!

Come to our thriving department to try some of our activities! We have a Treasure Hunt, linguistic games...and Welsh Cakes for you!


Yr Ystafell Gynhadledd / The Conference RoomDewch am sgwrs gyffredinol gyda Miss Catrin Pritchard (Pennaeth) a/neu am sgwrs am Ddysgu/Addysgu/Trosglwyddo gyda Mr Bryn Jones (Pennaeth Cynorthwyol)!

Come for a general chat with Miss Catrin Pritchard (Headteacher) and/or to talk about Teaching/Learning/Transition with Mr Bryn Jones (Assistant Headteacher)!


Y Cae Pob Tywydd / The All-Weather Pitch

Mae ein cae pob tywydd yn boblogaidd IAWN! / Our all-weather pitch is VERY popular!

Dewch draw i wylio twrnament pêl-droed Blwyddyn 7/8!

Come to watch our Year 7/8 football tournament!Astudiaethau'r Cyfryngau | Media Studies

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffilmiau? Dyma'r lle i chi!

Do you have an interest in films? This is the place for you!Yr Adran Gelf | The Art Department

(Llawr 1af | 1st Floor)

Ffansi creu bathodyn neu ddarn o gelf? Dewch i'n gweld yn Yr Adran Gelf!

Fancy making your own badge or a piece of art? Come to see us in the Art Department!
Gweithiwr Ieuenctid / Youth Worker

Mae ystafell Julie Davies yn y Llyfrgell. Dewchi gael sgwrs am y gefnogaeth mae hi'n rhoi i'n disgyblion!

Julie Davies has a quiet room in our Library. Come for a chat to understand what kind of support she can offer to our pupils!


Yr Adran TGCh | The I.T. Department

(Llawr 1af | 1st Floor)

Dyma'r lle i ddysgu am godio (Minecraft), animeiddio a datblygu sgiliau digidol!

This is THE place to learn about coding (Minecraft), animation and developing your digital skills!


"Camau"

Canolfan Cefnogi Dysgu / Learning Support Centre

(Llawr 1af / 1st Floor)

Dewch i ddweud "Helo!", i wneud ychydig o gelf a chrefft a/neu i addurno bisgedi!

Come to say "Hello!", do some arts and crafts and/or decorate some biscuits!

Y Llyfrgell / The Library

Dewch i gyfarfod Mrs Einir Lois Jones (Dirprwy Bennaeth) a Mr Iwan Ellis (Pennaeth Cynorthwyol)! Mae Mrs Jones ar gael i drafod y Cwricwlwm / pa bynciau sydd ar gael ym Morgan Llwyd, ac mae Mr Ellis ar gael i drafod Tracio Cynnydd ar Go4Schools.


Come to the Library to meet Mrs Einir Lois Jones (Deputy Headteacher) and Mr Iwan Ellis (Assistant Headteacher)! Mrs Jones is available to talk about the Curriculum / which subjects are available at Morgan Llwyd, and Mr Ellis is here to discuss Progress Tracking on Go4Schools.