Want to make creations as awesome as this one?

nauczanie, eksperymentowanie, Malawicze Dolne, szkoła

Transcript

szkoła podstawowa

w malawiczach dolnych

nauczanie

przez eksperymentowanie

Start

ZAJĘCIA

WYCIECZKI

SZKOLENIA

PODSUMOWANIE PROJEKTU

NAUCZANIE PRZEZ EKSPERYMENTOWANIE

POMOCE DYDAKTYCZNE

piknik naukowy

21 czerwca odbył się Piknik Naukowy, podsumowujący realizację projektu "Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych". Uczestnicy Pikniku obejrzeli prezentację podsumowującą projekt oraz wzięli udział w warsztatach. Czekał na nich również słodki poczęstunek. Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć

tutaj.

DZIĘKUJEMY!

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

ŁÓDŹ - EKSPERYMENTARIUM

ŁÓDŹ - KUCHNIA MOLEKULARNA

ŁÓDŹ - NIEBORÓW

SZKOLENIA

Mnemotechniki

TUS

+ info

+ info

+ info

Programowanie
i robotyka
z wykorzystaniem GeniBotów

TUS

ZAJĘCIA

Zajęcia wyrównawcze

z j. angielskiego

Indywidualne zajęcia

z oligofrenopedagogiki

Zajęcia rozwijające umiejętności społ., w tym komunikacyjne

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Zajęcia wyrównawcze

z j. polskiego

Zajęcia korekcyjno

- kompensacyjne

Szkolny Klub Badaczy

Szkolny Klub Programistów

Szkolny Klub Dziennikarski

36 GODZIN
4 UCZESTNIKÓW:
3 UCZNIÓW Z KL. 5,
1 Z KL. 4

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Podniesienie sprawności językowej uczniów,
 • zdobycie praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego porozumiewania się językiem polskim w mowie i piśmie.

GŁÓWNE CELE

GALERIA

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO


KL. 4-6

KL. 7-8

36 GODZIN
4 UCZESTNIKÓW - KL. 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO


36 GODZIN
6 UCZESTNIKÓW - KL. VII

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z języka angielskiego,
 • utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy językowej.

GŁÓWNE CELE

GALERIA

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA angielskiego


KL. 4-8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA angielskiego


36 GODZIN
7 UCZESTNIKÓW:
5 UCZNIÓW Z KL. VIII,
1 Z KL. VI,
1 Z KL. V

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

Rozwijanie:

 • kompetencji informatycznych,
 • umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej,
 • samodzielności w myśleniu, działaniu, wyrażaniu myśli i sądów,
 • kreatywnego myślenia.

CELE

GALERIA

Szkolny klub dziennikarski


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Szkolny klub dziennikarski


Kurier Szkolny

36 GODZIN
6 UCZESTNIKÓW:
3 UCZNIÓW Z KL. IV,
3 Z KL. V.

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Wyrównanie braków edukacyjnych,
 • stymulowanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia do podejmowania wysiłku intelektualnego u uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

GŁÓWNE CELE

GALERIA

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z matematyki


KL. 4-6

KL. 7-8

36 GODZIN
5 UCZESTNIKÓW :
3 UCZNIÓW Z KL. 7,
2 Z KL. 8.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z matematyki


36 GODZIN
2 UCZESTNIKÓW Z KL. V

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego/ psychicznego i społecznego.
 • umożliwienie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych,
 • wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności szkolnych,
 • przezwyciężanie skutków niepowodzeń,
 • pomoc w nabywaniu umiejętności funkcjonowania w środowisku szkolnym.

CELE

GALERIA

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


36 GODZIN
2 UCZESTNIKÓW:
1 UCZEŃ Z KL. IV,
1 UCZEŃ Z KL. VII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


64 GODZINY
6 UCZESTNIKÓW:
5 UCZNIÓW Z KL. VIII,
1 Z KL. VII,

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

Rozwijanie:

 • kompetencji matematyczno - przyrodniczych,
 • kreatywności,
 • logicznego myślenia,
 • umiejętności pracy zespołowej.


CELE

GALERIA

szkolny klub badaczy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

szkolny klub badaczy


64 GODZINY
8 UCZESTNIKÓW:
1 UCZEŃ Z KL. I,
7 UCZNIÓW Z KL. II

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

GŁÓWNE CELE

GALERIA

szkolny klub programistów


KL. 1-3

KL. 4-6

64 GODZINY
11 UCZESTNIKÓW :
PO 5 UCZNIÓW Z KL. IV i V,
1 UCZEŃ Z KL. VI

Rozwijanie:

 • kompetencji cyfrowych,
 • logicznego myślenia,
 • kreatywności,
 • innowacyjności
 • współpracy w grupie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

szkolny klub programistów


szkolny klub programistów


20 GODZIN
1 UCZESTNIK Z KL. V

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

 • Poprawa jakości funkcjonowania społecznego dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym,
 • zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych,
 • zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie w życiu.


CELE

GALERIA

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne


20 GODZIN
1 UCZESTNIK Z KL. II

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

CELE

GALERIA

Indywidualne zajęcia

z oligofrenopedagogiki

 • Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę możliwości ucznia,
 • usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • rozwijanie zainteresowań twórczych,
 • wdrażanie do samowychowania, samokształcenia i samoakceptacji oraz do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Indywidualne zajęcia

z oligofrenopedagogiki

36 GODZIN
4 UCZESTNIKÓW:
2 UCZNIÓW Z KL. IV
2 UCZNIÓW Z KL. V

WYMIAR GODZIN,

LICZBA UCZESTNIKÓW

CELE

GALERIA

Zajęcia rozwijające
Umiejętność uczenia się

 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się, która zwiększy efektywność ich działań i zapewni sukces nie tylko na bieżącym etapie edukacji, ale również w przyszłości.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zajęcia rozwijające
Umiejętność uczenia się