Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Стартап, скейлап, скрюап: 42 інструменти для прискорення Lean-та Agile-розвитку бізнесу / Юрген Аппело ; [пер. з англ. Марії Хандоги]. – Харків : Ранок : Фабула, 2021. – 239 с. : рис. – (#PROBusiness). – Предм. покажч.: с. 225–239. – ISBN 978-617-09-6882-1.

Сімейний бізнес. Найкращі практики для перспективного наставництва та довгострокового управління / Джастін Крейг, Мур Мурс ; [пер. з англ. Анатолій Гладун]. – Дніпро : Баланс Бізнес Букс, 2020. – 273 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 264–269. – ISBN 978-966-415-069-6.

Аппело Юрген

005 А76

005 К79

Крейг Джастін

Юрген Аппело, успішний підприємець і широко відомий фахівець із проблем лідерства, прокладає нові шляхи в менеджменті, щоби допомогти творчим організаціям вижити і досягти успіху у 21 столітті. Його нова книжка «Стартап, скейлап, скрюап» базується не тільки на власному досвіді автора з керування стартапами, але й на дослідженнях та інтерв’ю, проведених в багатьох країнах Європи. Головна мета автора – уніфікація методів та інструментів, що успішно використовуються стартапами та скейлапами на основі принципів і практик, популяризованих lean- та agile-спільнотами в усіх сферах управління бізнесом. Також йдеться про докорінну зміну способу, у який люди навчаються вдосконалювати себе і трансформувати свої організації. Для засновників стартапів, членів їх команд, а також для незалежних і корпоративних підприємців та бізнес-лідерів.

Якщо ви створили бізнес, чи то міні-пекарню або велику корпорацію, то обов’язково замислюєтесь, як стати лідером бізнесу і залучити до нього своїх дітей? Як зацікавити їх зайнятися сімейною справою? Як побудувати організаційну структуру, щоб дотримувались інтереси вашої сім’ї? Як вирішувати специфічні проблеми сімейного бізнесу?

Сімейний бізнес відрізняється від інших різновидів бізнесу тим, що права власності і прийняття рішень у цьому бізнесі належать членам однієї сім’ї, тобто людям, пов’язаним кровно-родинними зв’язками. У цій книзі представлений всеосяжний огляд набору навичок і мислення, необхідних для керівництва сімейними підприємствами. А відмінності між сімейними підприємствами і традиційними компаніями описані за допомогою чотирьох найважливіших сфер: структура управління, механізм управління, підприємницькі переваги і методи управління.

Ця книга є розповіддю про бізнес. Це історія. Тому вона відрізняється від книг, які зазвичай можна знайти на цю тему. Це не підручник, і не біографія, і, звичайно ж, не панацея, що містить конкретні практичні рішення. Вона не містить списку дій чи інструкцій, або інших інструментів. Натомість, вся увага в ній зосереджена на тому, щоб допомогти вам розвинути навички мислення управління сімейним бізнесом і його ключові відмінності від інших типів бізнесу. Це унікальний посібник для людей, які ведуть сімейний бізнес.

Мікроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія-2006, 2021. – 331 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 330–331. – ISBN 966-8340-17-5.

Мікроекономічний аналіз : навч. посіб. / Н. Б. Малахова ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 233 с. : табл., рис. – (Вища освіта в Україні). – Глосарій: с. 222–224. – Бібліогр.: с. 225–231. – Імен. покажч.: с. 232–233. – ISBN 978-617-574-058-3.

330 Е45

330.1 К90

330.1 М18

Кулішов В. В.

Малахова Н. Б.

Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність : підручник / [Е. М. Забарна, О. М. Козакова, Н. О. Задорожнюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 410 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 404–406. – ISBN 978-966-289-389-2.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та його складових» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та менеджерами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи оцінки бізнесу та його складових.


У підручнику висвітлено діалектику формування економічної думки – зародження та основні етапи становлення економічної теорії як наукового знання. Визначено зміст матеріального виробництва та специфіку його організації. Представлено змістовне наповнення відносин власності та показано їх еволюцію. Показано становлення системи товарної організації виробництва. Визначено ключові похідні функції грошей; поняття та види інфляції і відповідні заходи антиінфляційної політики. Досліджено основи підприємництва в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз та запропоновано сучасні підходи до розуміння факторів виробництва та відповідних їм факторних доходів. Представлено основні макроекономічні проблеми економічної теорії та визначено місце та важелі державного регулювання ринкової економіки. Виявлено тенденції розвитку національної економіки в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації економічних систем.

Підручник може бути рекомендований до використання здобувачам вищої освіти всіх рівнів навчання за будь-якою освітньо-професійною програмою; науковцям, фахівцям в економічній та управлінській сферах; викладачам.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми мікроекономічного аналізу. Посібник носить системний характер і складений за нормативною програмою курсу «Мікроекономіка», що викладається студентам економічних спеціальностей. Кожна тема посібника містить термінологічний словник, тести, проблемні ситуації та практичні задачі. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати ним.

Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів. Може бути корисним викла­дачам, аспірантам, науковцям, фахівцям, що причетні до проблем мікроекономічного аналізу.

Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної методології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв’язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економічної теорії.

Економетрика в RStudio : навч. посіб. / Віталій Кобець ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Одеса : Гельветика, 2021. – 130 с. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-992-378-3.

330.3 Т56

330.4 К55

Томчук-Пономаренко Н. В.

Економіка добробуту : навч. посіб. для студентів екон. спец. / Н. В. Томчук-Пономаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 232 с. : рис. – ISBN 978-617-520-014-8.

Кобець В. М.

У посібнику на концептуально нових засадах викладено основні положення теорії економіки добробуту в логічному поєднанні із запитаннями та різноманітними практичними завданнями. Обрана автором структура відповідає вимогам Національної рамки кваліфікацій, забезпечує організацію самостійної роботи студентів та сприяє формуванню їх професійних компетентностей. Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.

У навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетричного моделювання в RStudio із використанням мови програмування R. Розкрито сутність теоретичного, практичного і прикладного застосування економетричних моделей для фінансових інструментів. Наведені приклади лабораторних робіт в RStudio і завдання для поточного і підсумкового контролю. Значну увагу приділено інтерпретації отриманих результатів застосування економетричних моделей та їх практичній спрямованості. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, викладачів, зацікавлених осіб в опануванні мови R для аналізу даних в економіці та фінансах.

Концепти управління розвитком онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації : монографія / А. О. Наторіна ; Закл. вищ. освіти «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая». – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 531 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 440–495. – ISBN 978-966-289-458-5.

Цифрова економіка. Криптовалюти : навч. посіб. / [Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 227 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 202–227. – ISBN 978-966-289-424-0.

336.7 Ц75

334 Н33

Наторіна А. О.

Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації. Розкрито імперативи управління розвитком онлайн-бізнесу у контексті цифрової трансформації, зокрема обґрунтовано парадигмальні засади управління онлайн-бізнесом та інтерпретовано детермінанти управління його розвитком у сучасних реаліях. Розроблено транзитивну бізнес-модель онлайн-бізнесу й інтерпретовано механізм її реконфігурування. Сформульовано концептуальні та науково-методичні засади управління розвитком онлайн-бізнесу з огляду на перманентні зміни зовнішнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо визначення стратегічних напрямів модернізації управління розвитком онлайн-бізнесу та розроблено імітаційну модель взаємодії бізнесу з онлайн-покупцями у ракурсі цифрових трансформаційних змін. Основна частина дослідження проведена на базі статистичних та аналітичних даних ритейлерів, що здійснюють онлайн-бізнес в Україні. Монографія призначена для використання керівниками, економістами, фахівцями у сфері онлайн-бізнесу, буде корисна науковим працівникам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам та всім зацікавленим читачам.

Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації. Розкрито імперативи управління розвитком онлайн-бізнесу у контексті цифрової трансформації, зокрема обґрунтовано парадигмальні засади управління онлайн-бізнесом та інтерпретовано детермінанти управління його розвитком у сучасних реаліях. Розроблено транзитивну бізнес-модель онлайн-бізнесу й інтерпретовано механізм її реконфігурування. Сформульовано концептуальні та науково-методичні засади управління розвитком онлайн-бізнесу з огляду на перманентні зміни зовнішнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо визначення стратегічних напрямів модернізації управління розвитком онлайн-бізнесу та розроблено імітаційну модель взаємодії бізнесу з онлайн-покупцями у ракурсі цифрових трансформаційних змін. Основна частина дослідження проведена на базі статистичних та аналітичних даних ритейлерів, що здійснюють онлайн-бізнес в Україні. Монографія призначена для використання керівниками, економістами, фахівцями у сфері онлайн-бізнесу, буде корисна науковим працівникам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам та всім зацікавленим читачам.

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання цифрової економіки; передумови розвитку цифрової економіки; технологічні основи цифрової економіки (блокчейн і криптокурси; штучний інтелект, роботи, віртуальна реальність); цифрову трансформацію галузей економіки; особливості торгівлі в умовах цифрової економіки; фінансові технології в цифровій економіці; кібербезпеку на міжнародному та національному рівні; інвестиційні аспекти криптовалюти; державне регулювання криптовалютного ринку. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано дискусійні питання з проблем розвитку цифрової економіки та криптовалют в Україні, тестові завдання, додаткову літературу. Навчальний посібник розрахований на викладачів і здобувачів вищої освіти економічного напряму, а також інших зацікавлених осіб. Може бути використаний у практичній діяльності щодо розвитку компаній в умовах цифрової економіки, застосування криптовалют на корпоративному, регіональному, національному і глобальному рівнях.

Організація зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2021. – 350 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-470-7.


Міжнародні транспортні коридори : монографія / Н. О. Кухарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Олді-плюс, 2021. – 335 с. : табл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 201–214. – ISBN 978-966-289-513-1.

339 К82

339 К95

Кривов’язюк І. В.

Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації. Розкрито імперативи управління розвитком онлайн-бізнесу у контексті цифрової трансформації, зокрема обґрунтовано парадигмальні засади управління онлайн-бізнесом та інтерпретовано детермінанти управління його розвитком у сучасних реаліях. Розроблено транзитивну бізнес-модель онлайн-бізнесу й інтерпретовано механізм її реконфігурування. Сформульовано концептуальні та науково-методичні засади управління розвитком онлайн-бізнесу з огляду на перманентні зміни зовнішнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо визначення стратегічних напрямів модернізації управління розвитком онлайн-бізнесу та розроблено імітаційну модель взаємодії бізнесу з онлайн-покупцями у ракурсі цифрових трансформаційних змін. Основна частина дослідження проведена на базі статистичних та аналітичних даних ритейлерів, що здійснюють онлайн-бізнес в Україні. Монографія призначена для використання керівниками, економістами, фахівцями у сфері онлайн-бізнесу, буде корисна науковим працівникам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам та всім зацікавленим читачам.

Кухарська Н. О.

Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним аспектам розвитку онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації. Розкрито імперативи управління розвитком онлайн-бізнесу у контексті цифрової трансформації, зокрема обґрунтовано парадигмальні засади управління онлайн-бізнесом та інтерпретовано детермінанти управління його розвитком у сучасних реаліях. Розроблено транзитивну бізнес-модель онлайн-бізнесу й інтерпретовано механізм її реконфігурування. Сформульовано концептуальні та науково-методичні засади управління розвитком онлайн-бізнесу з огляду на перманентні зміни зовнішнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо визначення стратегічних напрямів модернізації управління розвитком онлайн-бізнесу та розроблено імітаційну модель взаємодії бізнесу з онлайн-покупцями у ракурсі цифрових трансформаційних змін. Основна частина дослідження проведена на базі статистичних та аналітичних даних ритейлерів, що здійснюють онлайн-бізнес в Україні. Монографія призначена для використання керівниками, економістами, фахівцями у сфері онлайн-бізнесу, буде корисна науковим працівникам, викладачам економічних дисциплін, аспірантам, студентам та всім зацікавленим читачам.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади організації та техніку операцій у зовнішньоекономічній діяльності, особливості організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, визначено організаційні засади та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також основні фактори сприяння її розвитку. Зміст навчального курсу формує перелік ключових понять, словник термінів, законодавчо-нормативна база, перелік запитань для самоперевірки, навчальний практикум, список використаних джерел, що подані до кожного розділу. Дане видання стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, так і для викладачів, працівників бізнес-структур, інших зацікавлених осіб, які виявляють інтерес до питань організації зовнішньоекономічної діяльності.

У монографії досліджено сутність, функції, специфіку та концептуальні основи створення сучасної форми світогосподарської інтеграції – міжнародних транспортних коридорів. Представлено геоекономічну трансформацію пан’європейських міжнародних транспортних коридорів («критських»), газопроводів «Північний потік-1», «Північний потік-2», «Турецький потік», Південного транспортного коридору «ТАNАР – ТАP», Міжнародного транспортного коридору «Європа – Кавказ – Азія» (ТРАСЕКА), Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Особливу увагу приділено нафтопроводу Одеса – Броди, як можливому завершенню будівництва ЄАНТК у європейській частині. Проаналізовано основні драйвери стрімкого зростання економічного розвитку Китаю за роки політики реформ і відкритості (1978-2018 рр.). Розкрито суть глобального інфраструктурного проєкту КНР «Один пояс, один шлях» (OBOR). Визначено економічні підходи Китаю до проникнення на ринки країн різних регіонів, включених до OBOR. Показано специфіку участі України в міжнародних транспортних коридорах та обґрунтовано наслідки від будівництва МТК в обхід країни та позбавлення її транзитного статусу.

Рекомендовано науковцям, економістам, керівникам державних органів управління, студентам, аспірантам і викладачам економічних ЗВО, економістам-практикам, що займаються проблемами транспортної логістики.

Світова економіка = World economics : навч. посіб. / [В. М. Фомішина, Н. М. Антофій, В. Г. Грановська та ін. ; за ред. В. М. Фомішиної]. – Укр.-англомов. вид. – Одеса : Олді-плюс, 2021. – 611 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та с. 15. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-289-451-6.

339 С24

339 Ф51

Карго-маркетинг и Украина / Алексей Филановский. – Харьков : Ранок : Фабула, 2021. – 144 с. – (#PROBusiness). – ISBN 978-617-522-009-2.

Филановский А.

Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування світової економіки. Дано послідовне і логічне викладення реальних процесів розвитку сучасної світової економіки, як в цілому, так і за окремими країнами. Теоретичний матеріал доповнений статистичними й історичними довідками, таблицями і рисунками. До кожної глави наведено контрольні питання, теми індивідуальних завдань, ключові поняття, перелік посилань і рекомендованої літератури. Видання адресоване студентам і аспірантам закладів вищої освіти, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і корпорацій, всім, хто цікавиться проблемами світової економіки.

Мы живем в стране победившего «карго-маркетинга» – маркетинга, опирающегося на мифы и фикции. Некоторым бизнесам комфортно в объятиях этого культа, но рано или поздно столкновение реальности и мифологии приводит к разрушительным последствиям. Алексей Филановский, известный украинский маркетолог, анализирует на страницах этой книги самые распространенные бизнес-мифы и предлагает простые и прозрачные методы и инструменты, позволяющие наладить действительно эффективную работу маркетинга. Вторая часть книги посвящена философским проблемам маркетинга, в частности тому, как он создает ценность, удовлетворяя запросы потребителей и способствуя процветанию компаний. Опираясь на фундаментальные принципы восприятия информации, автор делится своим богатым опытом построения успешных брендов. Третья часть книги предлагает читателю заглянуть в недалекое будущее с помощью уже существующих трендов, которые в ближайшие десятилетия радикально изменят общество, потребление и рынки.

Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній : практ. посіб. / Ю. І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 370 с. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – Бібліогр.: с. 350–363 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97546-9-1.

Кібервійна та безпека об’єктів критичної інфраструктури : практ. посіб. / Ю. І. Когут ; за ред. Л. С. Довгополого. – Київ : СІДКОН : Дакор, 2021. – 329 с. : табл. – Бібліогр.: с. 317–329. – ISBN 978-617-95100-3-8.

351 К5

351 К57

Кібербезпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади : монографія / Л. Ю. Веселова ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Гельветика, 2020. – 486 с. – Бібліогр.: с. 413–486 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-096-6.

34 В38

Веселова Л. Ю.

Когут Ю. І.

Когут Ю. І.

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми адміністративного права України, яка має міждисциплінарний характер виявлення складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від методологічних засад пізнання феномену «кібербезпеки» до сучасної парадигми адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни. Розкрито історичні аспекти формування та проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення в зазначеній сфері. Узагальнено міжнародний досвід стратегічного характеру щодо формування безпекового середовища та стійкості суспільства в умовах гібридизації міжнародних відносин та сформульовано пропозиції удосконалення адміністративно-правового забезпечення кібернетичної безпеки в Україні. Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері безпеки, науковців, викладачів та студентів за напрямами адміністративного та інформаційного права.

Дана робота підготовлена експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та містить унікальні авторські напрацювання із захисту бізнесу та державних систем від сучасних кіберзагроз. Посібник є квінтесенцією попередніх робіт автора з відповідних аспектів безпеки, а саме: «Кібертероризм. Інформаційні війни та безпека», «Кібертероризм та захист персональних даних», «Кібертероризм та інформаційна безпека держави», «Кібербезпека цифрової економіки», «Корпоративна безпека». Ця робота є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, та системно розкриті питання забезпечення кібербезпеки в процесі трансформації державних та приватних структур в епоху цифрової економіки. Викладені в посібнику технології вже були використані як основа для побудови систем кібербезпеки в державних та приватних компаніях та банках в Україні та за кордоном, і дозволяють самостійно, в кожній організації виконати роботи з проведення аудиту системи кібербезпеки та розробки концепції кібербезпеки. Використані в роботі напрацювання були апробовані в навчальних програмах цілої низки українських та закордонних вищих навчальних закладів, а також представлені на провідних міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах та практикумах з питань безпеки.

Посібник рекомендується до використання як практикам – власникам та керівникам бізнесу, керівникам відповідних підрозділів підприємств, компаній та банків, спеціалістам сфери цифрової трансформації, інформаційної безпеки та кібербезпеки, державним посадовцям, що працюють у секторі діджиталізації, так і науковцям у сфері кібербезпеки, докторантам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів спеціальностей 12.125 «Кібербезпека», 12.121 «Інженерія програмного забезпечення», 12.122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та інших спеціальностей у сфері інформаційних технологій.

В книзі розкриті та проаналізовані питання створення національної системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури для протидії гібридним загрозам в умовах стрімкого зростання кіберризиків для функціонування критичної інфраструктури.

Кібертероризм (історії, цілі, об’єкти) : практ. посіб. / Ю. І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 301 с. : рис., табл. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – Бібліогр.: с. 291–299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95100-0-7.

351 К57

351 К57

Конкурентна розвідка та безпека бізнесу : практ. посіб. / Ю. І. Когут. – Київ : СІДКОН : ДАКОР, 2021. – 315 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 301–309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95100-2-1.

Когут Ю. І.

Когут Ю. І.

Практичний посібник підготовлено Когутом Юрієм Івановичем – експертом з більш ніж 20-ти річним практичним досвідом в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу, та є першим українським виданням, в якому системно розкриті питання феномену кібертероризму в світі, ризики та загрози, пов’язані з цим явищем на рівні держави, суспільства, бізнесу та особистості.

В посібнику приведені ефективні системні заходи протидії кібертероризму та забезпечення кібербезпеки критично важливих об'єктів інфраструктури, державних та приватних підприємств в епоху цифрової економіки.

Посібник рекомендується до використання як практикам – власникам та керівникам бізнесу, керівникам відповідних підрозділів підприємств, компаній та банків, спеціалістам сфери цифрової трансформації, інформаційної безпеки та кібербезпеки, державним посадовцям, що працюють у секторі діджиталізації, так і науковцям у сфері кібербезпеки, докторантам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів спеціальностей 12.125 «Кібербезпека», 12.121 «Інженерія програмного забезпечення», 12.122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 25.251 «Державна безпека», 25.256 «Національна безпека» та інших спеціальностей у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки.

В книзі викладені сучасні пріоритетні технології та інструменти конкурентної розвідки, які розроблені профільними практиками, та показали свою ефективність при використанні у низці провідних вітчизняних та зарубіжних компаній. Книга адресована в першу чергу фахівцям з безпеки, маркетингу для практичного використання з метою зниження та нейтралізації бізнес-ризиків та загроз, а також прийняття ефективних управлінських рішень.

Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посіб. / Ю. І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 364 с. : рис., табл. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – Бібліогр.: с. 346–357 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-95100-1-4.

351 К57

351 К57

Когут Ю. І.

Корпоративна безпека : [практ. посіб.] / Ю. І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 458 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 298–307, 431–435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97546-8-4.

Когут Ю. І.

Практичний посібник підготовлений експертом з 20-ти річним стажем практики в сфері кібербезпеки та корпоративної безпеки бізнесу. У посібнику особливу увагу приділено практичним питанням кібербезпеки, корпоративної безпеки, в т.ч. безпеки цифрової економіки.

У посібнику розглядаються теоретико-прикладні проблеми й питання: управління сферою національної безпеки України; державної безпеки; воєнної безпеки; економічної безпеки; гуманітарної та екологічної безпеки; захисту державної таємниці; забезпечення безпеки суб'єктів підприємницької діяльності; інформаційної сфери і права на інформацію; інноваційної діяльності та її правових аспектів; інтелектуальної власності та права на її об'єкти. Наведена і проаналізована теорія та практика їх «життєздатності» і захисту в умовах сьогодення України.

Даний посібник орієнтований на практиків – власників бізнесу і працівників зазначених сфер життєдіяльності суспільства, а також студентів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників і курсантів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями б.050100 «Маркетинг», «Менеджмент», та інших економічних спеціальностей, а також 12.125 «Кібербезпека».

Представлений практичний посібник є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та приведені технології забезпечення кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних та приватних структур в епоху четвертої промислової революції – Індустрії 4.0.

Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Київ : Юрiнком Інтер, 2021. – 1143 с. – ISBN 978-966-667-759-7.

Університетський менеджмент: засади ефективності : монограф. серія : у 4 т. Т. 3 / [Л. Т. Гораль, І. Л. Дибач, О. Ю. Жукова та ін.] ; наук. ред. В. Н. Парсяк. – Херсон : Гельветика, 2021. – 290 с. : табл., рис. – Авт. зазначено на 9-й с. – Бібліогр.: с. 257–290. – ISBN 978-966-992-358-5.

37 Е64

37 У58

658 Т50

Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб. / Л. О. Радченко, Л. Д. Льовшина, М. П. Головко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Харків. торг.-екон. коледж КНТЕУ. – Харків : Світ Книг, 2021. – 942 с. : рис. – Бібліогр.: с. 941–942. – ISBN 978-966-2678-12-13.

Енциклопедія освіти – довідкове видання, в якому міститься близько 1500 статей, що висвітлюють проблеми історії, теорії та практики української освіти, поняттєво-термінологічні засади педагогічної й психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; освітній процес у закладах освіти різних рівнів і типів, особливості зарубіжних систем освіти; персоніфіковану інформацію про педагогів і громадських діячів, котрі сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, що мають вагоме значення для становлення інноваційної людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу. Видання адресоване вченим, учителям, викладачам, вихователям закладів освіти різних рівнів, психологам, соціальним працівникам, управлінцям, здобувачам освіти, батькам, широкому загалу українського суспільства, міжнародної спільноти, української діаспори, усім, хто цікавиться питаннями навчання, виховання і розвитку особистості.

У монографії викладено результати наукових досліджень співробітників низки провідних закладів вищої освіти щодо теоретичних засад та практичних рекомендацій, націлених на реформування менеджменту у вітчизняних ЗВО (університетського менеджменту).
Розрахована на адміністраторів освітніх закладів усіх форм власності, докторантів, аспірантів, магістрантів, які набувають фахових компетенцій за освітньо-професійними програмами «Економіка» та «Менеджмент». Може бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться станом та перспективами трансформаційних процесів у невиробничій сфері.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, дана їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Експертиза товарів та послуг».