Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סטטיסטיקה

התוכנית החדשה 4 יח"ל

צוות ההדרכה מחוז דרום

שרית סמואל
מדריכה מחוזית עי"ס

שגית רסולי
מדריכה מחוזית חט"ב

"סטטיסטיקה"

שונות

סטיית תקן

טווח

ממוצע

חציון

שכיח

עשירון עליון

רבעון עליון

עשירון תחתון

מדדי מרכז

מדדי פיזור

רבעון תחתון

יש להבחין בין נתון בדיד לנתון רציף

מתחילים
חלק א של המפגש:

מושגי יסוד

אפשר לשלב בשלב הראשוני להוראה את המודל

כשכמות המדגם זוגית
נבצע ממוצע של 2 ערכים

אפשר לשלב בשלב הראשוני להוראה את המודל

הקדמה

בסולם מנה יש משמעות לשאלה "פי כמה" אחד גדול מהשני. לעומת זאת בסולם רווח אין משמעות לפי כמה אלא יש משמעות ל: בכמה (להפרש).
למשל משכורת- סולם מנה יש משמעות לפי כמה. אם אני מרוויחה 1000 וחברה שלי 2000 אז זה אומר שחברה שלי מרויחה פי 2 ממני.
בסולם רווח אין משמעות לפי כמה כי אני לא יכולה להגיד שטמפרטורה 10 גדולה פי 2 מטמרפטורה 5.
כמו כן בסולם מנה המשמעות של אפס היא במשמעות של אין.(אפס אבסולטי).
בסולם רווח המשמעות של אפס היא כמו כל מספר. אבל לא במשמעות של אין. למשל קורדינטה 0 זה ערך הקורדינטה אבל לא במשמעות של אין קורדינאטה. טמפרטורה אפס היא במשמעות של ערך אבל לא במשמעות של אין. לעומת גובה 0 זה אומר שאין גובה.

סוגי משתנים

לסיכום:

- ו

א.

ב.

פאי

דיאגרמת מקלות

נתון בדיד מדדי מרכז

דף נוסחאות

כאשר הכמות זוגית יש לשים לב שהחציון מהווה ממוצע של 2 ערכים
המלצה להוסיף עמודה של שכיחות מצטברת

ציון

שכיחות

שכיח

נתון רציף מדדי מרכז

נשים לב מחלקת השכיח נקבעת לפי הצפיפות הגבוהה ביותר ולא לפי השכיחות הגבוהה ביותר

אורך

נוסחאות העשרה

נתון רציף חישוב חציון

ך

נוסחאות העשרה

נתון רציף חישוב שכיח

נשים לב מחלקת השכיח נקבעת לפי הצפיפות הגבוהה ביותר ולא לפי השכיחות הגבוהה ביותר

ך

נוסחאות העשרה

נתון רציף חישוב ערכו של אחוזון

ך

נוסחאות העשרה

כרגע לא נדרש בתוכנית

נדרש בתוכנית

נתון רציף חישוב אחוזון

כרגע לא נדרש בתוכנית

נתון רציף מדדי מרכז

נשים לב במשתנה בדיד התיאור הגרפי המתאים הוא דיאגרמת מקלות בעוד שבנתון רציף התיאור הגרפי המתאים הוא היסטוגרם

סוגי התפלגויות לפי סדר מדדי המרכז

רוב הנתונים נמוכים

רוב הנתונים גבוהים

שאלה לדוגמה מהתוכנית החדשה

  • מדדי פיזור לשם מה?

שתי הכיתות בעלות אותו ממוצע ובכל זאת יש שוני בינהן ביחס לפיזור הציונים

מדדי פיזור

1. טווח: ערך גדול פחות ערך קטן
2. תחום בין רבעוני: רבעון עליון פחות רבעון תחתון
3. שונות וסטיית תקן

תרגיל לדוגמה

תרגיל לדוגמה

מופיע בדף נוסחאות

לא מופיע בדף נוסחאות

דף נוסחאות

שאלה לדוגמה ברוח התוכנית החדשה

ייצוג גרפי וסוג התפלגות

דורש הבנה של
טרנספורמציה לינאריית

חישובים

זמן תירגול

קובץ תרגילים לדוגמה

טרנספורמציה לינארית

טרנספורמציה לינארית

חיבור וחיסור
השפעה על מדדי מרכז בלבד

כפל/ חילוק
השפעה על מדדי מרכז ופיזור

הזזה אופקית ימינה/ שמאלה

מתיחה/ כיווץ אופקית

הוספה או הפחתה של אחוזים מבטאת טרנספורמציה של כפל/ חילוק

לדוגמה

פתרון

דוגמה נוספת

פתרון

חשוב להדגיש לתלמידים כי הוספה של אחוזים= הכפלה!

שאלה מבגרות התוכנית החדשה