Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Concrecions Batxillerat24 de maig de 2022

Presentació a famílies i alumnat

a l'escola

ELS NOSTRES
TRETS IDENTITARIS

Grups amb ràtio reduïda

Acompanyament tutorial

Transició entre etapes

Acompanyament en el Treball de Recerca

Jornada d'Orientació

Llengües estrangeres com a vehicle en diverses matèries i seqüències didàctiques

Escola Pia Granollers

CANVIS DE FONS
QUE PLANTEJA
EL NOU CURRÍCULUM

Currículum més competencial apel·lant a les habilitats superiors de pensament (dissenyar, interpretar, experimentar...)

Personalització i diversificació dels aprenentatges (modalitats i optatives)

L'alumnat esdevé part activa del seu procés d'aprenentatge

Es fomenta l'autoregulació, la metacognició i el treball col·laboratiu

Escola Pia Granollers

Escola Pia Granollers

Escola Pia Granollers

L'ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

MATÈRIES COMUNES

Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Educació Física
Filosofia
Tutoria

Itinerari formatiu
12 itineraris: científic, tecnològic, ciències de la salut, social econòmic, humanístic, musical.


MATÈRIES DE MODALITAT

OPTATIVES

Optativa anual
Optatives trimestrals

Els nostres Itineraris

Ciències de la Salut I

Ciències de la Salut II

Humanístic I

Humanístic II

Social

Científic I

Científic II

Econòmic

Tecnològic I

Tecnològic II

Musical I

Musical II

Escola Pia Granollers

ELS ITINERARIS

CIÈNCIES DE LA SALUT I

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Biologia I
Química I

CIÈNCIES DE LA SALUT II

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Biologia I
Geologia I

HUMANÍSTIC I

Matèria obligada
Llengua i cultura llatines I

Matèries modalitat
Història del món contemporani
Literatura universal

HUMANÍSTIC II

Matèria obligada
Llengua i cultura llatines I

Matèries modalitat
Grec
Literatura universal

SOCIAL

Matèria obligada
Matemàtiques aplicades a les
ciències socials I

Matèries modalitat
Història del món contemporani
Literatura universal

ECONÒMIC

Matèria obligada
Matemàtiques aplicades a les
ciències socials I

Matèries modalitat
Economia
Història del món contemporani

Escola Pia Granollers

ELS ITINERARIS

CIENTÍFIC I

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Química I
Física I

CIENTÍFIC II

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Geologia I
Química I

TECNOLÒGIC I

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Física I
Dibuix Tècnic I

TECNOLÒGIC II

Matèria obligada
Matemàtiques I

Matèries modalitat
Física I
Tecnologia i enginyeria I

MUSICAL I

Matèria obligada
Anàlisi musical

Matèries modalitat
Llenguatge i pràctica musical I
Cor i tècnica vocal

MUSICAL II

Matèria obligada
Anàlisi musical

Matèries modalitat
Llenguatge i pràctica musical I
Cultural audiovisual

*

*

*Pendent d'aprovació

Escola Pia Granollers

LES OPTATIVES

OPTATIVA ANUAL

Biomedicina
Formació i orientació personal i professional
Funcionament de l'empresa
Món clàssic
Psicologia
Programació
Segona llengua estrangera
Creació fotogràfica i cinema*
Llenguatges artístics contemporanis*
Projecte de comissariat d'exposicions*

*Pendent d'aprovació

Escola Pia Granollers

OPTATIVA ANUAL

BIOMEDICINA

Es treballen els aspectes biològics de la medicina, essencialment a través de l'anàlisi dels factors genètics, cel·lulars, bioquímics i mol·leculars del cos humà, així com les malalties que poden afectar-lo potencialment. Es combina l'estudi de processos propis de l'estat de salut amb situacions que n'alteren el seu funcionament normal.


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PERSONAL I PROFESSIONAL

Es treballa l'orientació personal, la formació acadèmica i professional, l'exploració del món empresarial, les relacions laborals i la recerca activa de feina.


FUNCIONAMENT DE L'EMPRESA

Fomenta la cultura empresarial que potencia la creativitat i l'esperit d'innovació i aproxima a l'alumnat al coneixement de l'empresa com a catalitzador clau del creixement econòmic.


MÓN CLÀSSIC

Connexions entre el llegat grecoromà i el món actual a partir de l'estudi de diferents contextos de pervivència relacionats amb l'estudi d'ètims i expressions grecollatines, la visió de la perspectiva de gènere, l'imaginari mitològic i l'organització social.


Escola Pia Granollers

OPTATIVA ANUAL

PSICOLOGIA

Aproximació a la metodologia d'estudi i recerca pròpia de la psicologia, a l'anàlisi dels fonaments biològics del comportament i de la influència social, a l'estudi dels processos psicològics i a l'anàlisi d'alguns trets significatius del comportament.

PROGRAMACIÓ

Desenvolupament d'un programa, aplicació o servei web mitjançant un llenguatge i entorn de programació concrets.


SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Dona continuïtat a la segona llengua estrangera iniciada a l'etapa de l'ESO i contribueix a l'eficàcia comunicativa en la producció, la recepció i la interacció oral, escrita i multimodal.


CREACIÓ FOTOGRÀFICA I CINEMA*

Apropa a l'alumnat en la descoberta d'un procés creatiu en relació amb l'entorn cultural i social proper i incideix en la capacitat per aprendre a observar, analitzar, relacionar i comprendre el món a partir de la fotografia i el cinema.


*Pendent d'aprovació

Escola Pia Granollers

OPTATIVA ANUAL

LLENGUATGES ARTÍSTICS CONTEMPORANIS*

Dotar a l'alumnat dels coneixements i sensibilitat necessària per conèixer, apreciar i expressar-se a través dels diferents llenguatges artístics contemporanis: des del videoart, la fotografia, l'escultura, l'arquitectura, la pintura, el disseny, la música, la dansa, el teatre, el cinema...

PROJECTE DE COMISSARIAT D'EXPOSICIONS*

Estableix els ponts de comunicació entre la producció artística i la societat, a través de la construcció d'un discurs expositiu, de la selecció de les peces a exhibir, de la disposició en l'espai, de la comunicació d'aquest discurs i de l'avaluació de l'impacte al públic.


*Pendent d'aprovació

Escola Pia Granollers

LES OPTATIVES

OPTATIVA TRIMESTRAL I

Reptes científics actuals (biologia i geologia)
Creació literària
Matemàtica aplicada
Problemàtiques socials
Segona llengua estrangera: francès
Segona llengua estrangera: alemany
Publicitat**
Música i comunicació**

*Pendent d'aprovació

Cal triar-ne una, dues o tres d'aquest bloc. En el cas de voler fer una matèria dos trimestres, s'ha d'escriure un 2 al costat de la matèria que es vol fer més temps.

Escola Pia Granollers

OPTATIVA TRIMESTRAL I

REPTES CIENTÍFICS ACTUALS (biologia i geologia)

S'enfronta a l'alumnat a un fenomen actual de l'àmbit de la biologia i la geologia que ha d'investigar i modelitzar i se l'involucra en activitats pròpies de l'activitat científica, com el disseny experimental, l'elaboració d'hipòtesis, la recollida de dades i la construcció d'arguments i teories.


CREACIÓ LITERÀRIA

Es treballen eines i tècniques d'escriptura i es treballen tots els vessants professionals de l'escriptura, del procés de creació fins a la correcció o el món editoral per adquirir una mirada transversal en el camp literari i desenvolupar l'esperit crític.


MATEMÀTICA APLICADA

Es treballen les matemàtiques en context, aplicades a diferents àmbits de la vida i del coneixement (matemàtiques aplicades a la tecnologia, a l'economia, ...).


PROBLEMÀTIQUES SOCIALS

Es contextualitzen i s'estudien problemàtiques d'actualitat (des de la perspectiva de gènere, fins la sostenibilitat, passant pels conflictes bèl·lics actuals, etc).


Escola Pia Granollers

OPTATIVA TRIMESTRAL I

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA

Dona continuïtat a la segona llengua estrangera iniciada a l'etapa de l'ESO i contribueix a l'eficàcia comunicativa en la producció, la recepció i la interacció oral, escrita i multimodal.

PUBLICITAT*

S'apropa a l'alumnat a les tendències en comunicació (branded content, storytelling, transmèdia), oferint una formació en habilitats comunicatives, en especial, les referents a la comunicació estratègica, per acabar desenvolupant un espot publicitari i accions comunicatives 360º.


MÚSICA I COMUNICACIÓ*

S'apropa a l'alumnat a les eines per entendre la presència de la música en totes les formes comunicatives, es treballa la importància del fenomen auditiu en els mass-media, se n'estudien les formes, tecnologies, estratègies i intencionalitats.


*Pendent d'aprovació

Escola Pia Granollers

LES OPTATIVES

*Pendent d'aprovació

OPTATIVA TRIMESTRAL II

Reptes científics actuals (física i química)
Comunicació audiovisual
Robòtica
Ciutadania, Política i Dret
Disseny en 2D i 3D*
Taller de creació escènica*

Cal triar-ne una, dues o tres d'aquest bloc. En el cas de voler fer una matèria dos trimestres, s'ha d'escriure un 2 al costat de la matèria que es vol fer més temps.

Escola Pia Granollers

OPTATIVA TRIMESTRAL II

REPTES CIENTÍFICS ACTUALS (física i química)

S'enfronta a l'alumnat a un fenomen actual de l'àmbit de la física i la química que ha d'investigar i modelitzar i se l'involucra en activitats pròpies de l'activitat científica, com el disseny experimental, l'elaboració d'hipòtesis, la recollida de dades i la construcció d'arguments i teories.


COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Es treballen les competències bàsiques del món audiovisual, des de la preproducció fins la postproducció de continguts audiovisuals. S'aprèn a crear, idear i planificar continguts en el camp de la ràdio, la televisió, el cinema i els mitjans digitals.


ROBÒTICA

A partir d’una metodologia basada en reptes i el desenvolupament d'enginys funcionals, es treballen les competències bàsiques de la tecnologia aplicada i el pensament computacional, a més del càlcul, la creativitat, l’orientacio espacial, la resolució de problemes i el treball en equip.


CIUTADANIA, POLÍTICA I DRET

Es plantegen els drets i deures del ciutadà, el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte als drets humans com a valors bàsics de la ciutadania democràtica.


Escola Pia Granollers

OPTATIVA TRIMESTRAL II

DISSENY 2D i 3D*

A partir d'un enfocament pràctic i l'ús d'un entorn de modelatge 3D professional, es treballen les competències bàsiques per a l'anàlisi d'objectes i l'elaboració de plànols i peces, a més de l'expressió gràfica, la creativitat, la visió tridimensional, la resolució de problemes i la innovació.

TALLER DE CREACIÓ ESCÈNICA*

Es treballa la creació escènica en la totalitat, des del començament del procés creatiu d'una peça teatral fins les diferents posades en escena del teatre contemporani.


*Pendent d'aprovació

Data límit per la tria de les matèries: divendres 3 de juny