Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SEVEN WONDERS INFOGRAPHIC

Horizontal infographics

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

Transcript

Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals

dades de participació (fins 2023)

LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA

dades de participació (curs 22-23)

evidències d'aprenentatge. curs 22-23. Xarxes catalunya

READING IN PAIRS

(eN)RAONEM EN PARELLA

Els programes es fonamenten en la i tenen com a objectiu el desenvolupament de diferents competències bàsiques. Combinen la tutoria entre l’alumnat al centre i la tutoria familiar a casa.

Tutoria entre iguals

Què és la tutoria entre iguals? La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit (com ara l’adquisició d’una competència curricular), que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professor. Segons el caràcter fix o intercanviable del rol de tutor i tutorat, podem distingir entre tutories de rol fix, es manté el rol, o tutories recíproques, en les quals tutor i tutorat intercanvien periòdicament el rol. I es poden desenvolupar a dins del mateix curs (mateixa edat) o en diferents cursos (diferents edats, amb un màxim de dos cursos de diferència).

Total centres participants

3484759

TOTAL: 454

LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLA

reading in pairs

(EN)raonem en parella

13 28 6261 2 734 6 165

18 36 864

Es van recollir les dades dels centres i, a final de curs, es realitza l'anàlisi global i de cada centre, i es retornen als docents i equips directius.

Centres Professorat Alumnat

Per a saber-ne més

Model de formació grai

PROGRAMES

APRENENTATGE ENTRE ALUMNAT

APRENENTATGE ENTRE CENTRES

APRENENTATGE ENTRE DOCENTS

de tutoria entre iguals

Millora de competència comunicativa: comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita i competències per a la cooperació. * Reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i distingit amb el segell “Buena Práctica Iberoamericana Leer.es”. I també reconegut pel Banc Mundial com a pràctica efectiva per a la recuperació d’aprenentatges després de la covid-19.

Millora de les competències comunicativa i matemàtica (discurs matemàtic i estratègies de resolució de problemes de la vida quotidiana) i de les competències per a la cooperació. Contribueix al tractament integrat de llengua i contingut (TILC).

Millora de competència comunicativa en llengua anglesa: comunicació oral, comprensió lectora i expressió escrita i competències per a la cooperació.

Llegim i escrivim en parella (Catalunya): 2006-2023: 110 centres participants

Llegim i escrivim en parella (Balears): 2009-2020: 55 centres participants

Leemos y escribimos en pareja (Aragó): 2008-2012: 13 centres participants

Leemos y escribimos en pareja/Bikoteka Irakurtzen eta Idazten (Navarra): 2012-2020: 44 centres participants

Bikoteka Irakurtzen (Euskadi): 2010-2016: 119 centres participants

(En)Raonem en parella (Catalunya): 2015-2023: 30 centres participants

(En)Raonem en parella (Mallorca):2015-2019: 17 centres participants

Bikoteka Arrazoitzen (Euskadi): 2016-2017: 12 centres participants

Reading in pairs (Catalunya): 2015-2023: 47 centres participants

Desenvolupament dels programes Els diferents programes segueixen un procés de desenvolupament similar:

  • Informació i formació inicial dels agents involucrats en el seu desenvolupament a les aules (alumnat i famílies).
  • Prova inicial de coneixements previs per conformar les parelles de la tutoria a les aules.
  • Desenvolupament de les sessions de tutoria entre iguals al centre: durant 12 setmanes (entre 2n i 3r trimestre), 2 sessions per setmana, d’entre 30 i 45 minuts, amb una estructura d’interacció guiada a través dels fulls d’activitats.
  • Sessions d’autoavaluació de les parelles cada 4 sessions.
  • Elaboració d’un full d’activitats, cap al final del desenvolupament del programa, per part dels alumnes.
Prova final per a poder valorar els avenços fets.

Leemos en pareja (Asturias): 2016-2017: 7 centres participants

(eN)RAONEM EN PARELLA

Resolució de problemes matemàticsde la vida quotidiana

reading in pairs

Comprensió lectora

llegim i escrivimen parella

Comprensió lectora

Resultats obtinguts en els tres programes, en les proves pretest i posttest, distingint els diferents rols desenvolupats pels alumnes, amb les evidències de millora a partir de les proves estadístiques realitzades.

eVIDÈNCIES D'APRENENTATGE. curs 2022-2023. Xarxes de catalunya

Per a saber-ne més

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en comprensió lectora, en les tutories fixes, si els participants fan de tutors o tutorats. En tutories recíproques també hi ha millora.

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en comprensió lectora en llengua anglesa. En aquest cas, només s'han recollit dades d'un centre, en què s'ha desenvolupat rol recíproc.

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en resolució de problemes de la vida quotidiana, desenvolupant el rol de tutor i realitzant una tutoria reciproca. En el desenvolupament del rol de tutorat, la millora és més lleugera.

resultats totals per programa

Més evidències

MÉS EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA (EN)RAONEM EN PARELLASelecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions del lloc web del grup GRAI. Flores, M., Bravo, M., i Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 86, 11-18. Flores, M., Duran, D., i Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d'Acció Educativa, 439, 69-73 Flores, M., i Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81.

Més evidències

MÉS EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLASelecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions del lloc web del grup GRAI. Flores, M., i Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales y comprensión lectora: ¿Un tándem eficaz? Los efectos de la tutoría entre iguales sobre la comprensión lectora. Universitas Psychologica, 15(2), 339-352. Flores, M., i Duran, D. (2016). Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader. Journal of Research in Reading, 39(3), 330-346. doi: 10.1111/1467-9817.12044 Valdebenito, V., i Duran, D. (2015). Formas de interacción implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(2), 75-85. Miquel, E., Laspalas, M., i Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18. Duran, D., i Valdebenito, V. (2014). Desarrollo de la competencia lectora a través de la tutoria entre iguales como respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 141-160. Flores, M., i Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297-324. Valdebenito, V., i Duran, D. (2013). La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos, fluidez y comprensión lectora. Perspectiva Educacional, 52(2), 154-176. doi: 10.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.141 Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V., i Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology of Education, 28(1), 101-119. Moliner, L., Flores, M., i Duran, D. (2011). Efectos sobre la mejora de las competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista de Investigación en Educación, 9(2), 209-222.

Més evidències

MORE EVIDENCES OF THE READING IN PAIRS PROGRAMMESelection of articles that can be found in the section Publications in GRAI's website. Duran, D., Flores, M., Oller, M., & Ramírez, M. (2019). Reading in pairs: Description and results of a peer tutoring program for English as a foreign language. Innovation in Language Learning and Teaching, 13(4), 303-317 Oller, M. (2017). Reading in pairs programme: How students can improve EFL by working cooperatively. APAC Journal, 84, 7-17. Blanch, S., Corcelles, M., Duran, D., Dekhinet, R., & Topping, K. (2014). La escritura y corrección de textos en una tutoría entre iguales, recíproca y virtual, para la mejora en inglés y español. Revista de Educación, 363, 309-333. Topping, K. J., Dehkinet, R., Blanch, S., Corcelles, M., & Duran, D. (2013). Paradoxical effects of feedback in international online reciprocal peer tutoring. Computers & Education, 61, 225-231. Duran, D., Blanch. S., Thurston. A., & Topping, K. (2010). Tutoría entre iguales recíproca y virtual para la mejora de habilidades lingüísticas en español e inglés. Infancia y Aprendizaje, 33(2), 209-222. Thurston. A., Duran, D., Cunningham, E., Blanch, S., & Topping, K. (2009). International on-line reciprocal peer tutoring to promote modern language development in primary schools. Computers & Education, 53, 462-472. Duran, D., & Monereo, C. (2008). The impact of peer tutoring on the improvement of linguistic competence, self-concept as a writer and pedagogical satisfaction. School Psychology International, 29(4), 481-499.

Es van fer entre 15 i 20 sessions de tutoria entre iguals a les aules a cadascun dels cursos. Cada sessió té una durada d’entre 30 i 45 minuts.

Prova inicialProva final

llegim i escrivimen parella

Expressió escrita

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en l'expressió escrita, en les tutories fixes, si els participants fan de tutors o tutorats. En tutories recíproques també hi ha millora.

Àmbit d'avaluació

Comprensió lectora en el programa Llegim i escrivim en parella

Comprensió lectora en el programa Reading in pairs Rol recíproc N=73 p>0,001

Resolució de problemes matemàtics de la vida quotidiana en el programa (En)Raonem en parella

Llegim en parella N = 509 p < 0,001

(En)Raonem en parella Resolució de problemes de la vida quotidiana N = 139 p < 0,001

Reading in pairs N = 73 p < 0,001

Expressió escrita en el programa Llegim i escrivim en parella

Llegim i escrivim en parella N = 195 p < 0,001

(En)Raonem en parella Autoconcepte matemàtic N = 89 p < 0,01

(eN)RAONEM EN PARELLA

Resolució de problemes matemàticsde la vida quotidiana

reading in pairs

Comprensió lectora

llegim i escrivimen parella

Comprensió lectora

Resultats obtinguts en els tres programes, en les proves pretest i posttest, distingint els diferents rols desenvolupats pels alumnes, amb les evidències de millora a partir de les proves estadístiques realitzades.

eVIDÈNCIES D'APRENENTATGE. curs 2020-2021. Xarxes de catalunya

Per a saber-ne més

Es van fer entre 15 i 20 sessions de tutoria entre iguals a les aules a cadascun dels cursos. Cada sessió té una durada d’entre 30 i 45 minuts.

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en comprensió lectora, tant si els participants fan de tutors o tutorats —en les tutories fixes—, com si desenvolupen els dos rols —en les tutories recíproques.

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en comprensió lectora en llengua anglesa, tant si els participants fan de tutors o tutorats —en les tutories fixes—, com si desenvolupen els dos rols —en les tutories recíproques.

Els resultats evidencien una millora estadísticament significativa en la competència en resolució de problemes de la vida quotidiana, tant si els participants fan de tutors o tutorats —en les tutories fixes—, com si desenvolupen els dos rols —en les tutories recíproques.

resultats totals per programa

Prova inicialProva final

Més evidències

MÉS EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA (EN)RAONEM EN PARELLASelecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions del lloc web del grup GRAI. Flores, M., Bravo, M., i Duran, D. (2017). Medir el autoconcepto en la resolución cooperativa de problemas. Suma: Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 86, 11-18. Flores, M., Duran, D., i Albarracín, L. (2017). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per desenvolupar la resolució cooperativa de problemes. Guix: Elements d'Acció Educativa, 439, 69-73 Flores, M., i Duran, D. (2017). Razonar en pareja. Cuadernos de Pedagogía, 476, 79-81.

Més evidències

MÉS EVIDÈNCIES SOBRE EL PROGRAMA LLEGIM I ESCRIVIM EN PARELLASelecció d'articles que trobareu a l'apartat Publicacions del lloc web del grup GRAI. Flores, M., i Duran, D. (2016). Tutoría entre iguales y comprensión lectora: ¿Un tándem eficaz? Los efectos de la tutoría entre iguales sobre la comprensión lectora. Universitas Psychologica, 15(2), 339-352. Flores, M., i Duran, D. (2016). Influence of a Catalan peer tutoring programme on reading comprehension and self-concept as a reader. Journal of Research in Reading, 39(3), 330-346. doi: 10.1111/1467-9817.12044 Valdebenito, V., i Duran, D. (2015). Formas de interacción implicadas en la promoción de estrategias de comprensión lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista Latinoamericana de Psicología, 47(2), 75-85. Miquel, E., Laspalas, M., i Turmo, I. (2015). Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen: La mejora de la competencia lectora, también desde las matemáticas. Aula de Secundaria, 14, 14-18. Duran, D., i Valdebenito, V. (2014). Desarrollo de la competencia lectora a través de la tutoria entre iguales como respuesta a la diversidad del alumnado. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 8(2), 141-160. Flores, M., i Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297-324. Valdebenito, V., i Duran, D. (2013). La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos, fluidez y comprensión lectora. Perspectiva Educacional, 52(2), 154-176. doi: 10.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.141 Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V., i Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology of Education, 28(1), 101-119. Moliner, L., Flores, M., i Duran, D. (2011). Efectos sobre la mejora de las competencias lingüísticas y la autoimagen lectora a través de un programa de tutoría entre iguales. Revista de Investigación en Educación, 9(2), 209-222.

Més evidències

MORE EVIDENCES OF THE READING IN PAIRS PROGRAMMESelection of articles that can be found in the section Publications in GRAI's website. Duran, D., Flores, M., Oller, M., & Ramírez, M. (2019). Reading in pairs: Description and results of a peer tutoring program for English as a foreign language. Innovation in Language Learning and Teaching, 13(4), 303-317 Oller, M. (2017). Reading in pairs programme: How students can improve EFL by working cooperatively. APAC Journal, 84, 7-17. Blanch, S., Corcelles, M., Duran, D., Dekhinet, R., & Topping, K. (2014). La escritura y corrección de textos en una tutoría entre iguales, recíproca y virtual, para la mejora en inglés y español. Revista de Educación, 363, 309-333. Topping, K. J., Dehkinet, R., Blanch, S., Corcelles, M., & Duran, D. (2013). Paradoxical effects of feedback in international online reciprocal peer tutoring. Computers & Education, 61, 225-231. Duran, D., Blanch. S., Thurston. A., & Topping, K. (2010). Tutoría entre iguales recíproca y virtual para la mejora de habilidades lingüísticas en español e inglés. Infancia y Aprendizaje, 33(2), 209-222. Thurston. A., Duran, D., Cunningham, E., Blanch, S., & Topping, K. (2009). International on-line reciprocal peer tutoring to promote modern language development in primary schools. Computers & Education, 53, 462-472. Duran, D., & Monereo, C. (2008). The impact of peer tutoring on the improvement of linguistic competence, self-concept as a writer and pedagogical satisfaction. School Psychology International, 29(4), 481-499.

Àmbit d'avaluació

Comprensió lectora en el programa Llegim i escrivim en parella

Comprensió lectora en el programa Reading in pairs

Resolució de problemes matemàtics de la vida quotidiana en el programa (En)Raonem en parella

Llegim i escrivim en parella N = 219 p < 0,001

(En)Raonem en parella N = 358 p < 0,001

Reading in pairs N = 230 p < 0,001

+ Info

Per a saber-ne més...

Programes educatius basats en la tutoria entre iguals, a l’escola i a casa, que tenen com a finalitat la millora de diferents competències bàsiques.

Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals

Llegim en parella

Reading in pairs

Leemos en pareja

Llegim i escrivimen parella

Reading in pairs

Leemos en pareja

(En)Raonem en parella

(En)Raonem en parella

Duran, D. (Coord.) (2021) Llegim en parella [Vídeo]. GRAI UAB

Duran, D., i Oller, M. (2018). Reading in pairs [Vídeo]. UOC-UVic

Duran, D., Flores, M., i Oller, M. (2018). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per la resolució cooperativa de problemes [Vídeo]. GRAI UAB

Duran, D., Flores, M., Oller, M., Corcelles, M., Miquel, E., i Blanch, S. (2018). Llegim i escrivim en parella: Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Horsori.

Duran, D., Flores, M., Oller, M., Thomson-Garay, L., i Vera, I. (2016). Reading in pairs: Peer tutoring for reading and speaking in English as a foreing language. Horsori.

Flores, M., Duran, D., i Albarracín, L. (2016). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians. Horsori.

Llegim i escrivim en parella Per a més informació, pots contactar amb la Maite Oller per correu electrònic (molle2@xtec.cat) Reading in pairs For more information, you can get in touch with Maite Oller via email (molle2@xtec.cat) (En)Raonem en parella Per a més informació, pots contactar amb la Marta Flores per correu electrònic (marta.flores@uab.cat)

Flores, M., Duran, D., i Albarracín, L. (2016). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians. Horsori.

Duran, D., Flores, M., i Oller, M. (2018). (En)Raonem en parella: Tutoria entre iguals per la resolució cooperativa de problemes [Vídeo]. GRAI UAB