Want to make creations as awesome as this one?

Presentación CM Instalación de telecomunicaciones

Transcript

CIFP Politécnico de LUGO

CM Instalacións de Telecomunicacións

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

EVOLUCIÓN TECNOLÓXICA

A evolución tecnolóxica está a consolidarse sobre as redes de telecomunicación de banda larga, baseadas principalmente en fibra óptica, para o tránsito de calquera tipo de información.

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

DEMANDA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

O perfil profesional demandado de técnicos, evoluciona cara a un persoal con grande especialización na instalación e no mantemento de infraestruturas de telecomunicacións

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Os técnicos utilizantécnicas e procedementos concretos para a manipulación destes novos materiais, e utilizan equipamentos de comprobación e medida específicos, co fin de obter unha alta calidade

Formación en centros de traballo

Formación e orientación laboral

MÓDULOS PROFESIONAIS

Empresa e iniciativa emprendedora

Infraestructuras comúns de telecomunicacións en vivendas e edificicios

Instalacións domóticas

Circuíto pechado de TV e seguridade electrónica

Electrónica aplicada

Instalacións de megafonía e sonorización

Instalacións de radiocomunicacións

Instalacións eléctricas básicas

Equipamentos microinformáticos

Infraestructuras de redes de datos e sistemas de telefonía

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

01

C.M. DE INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

MÓDULOS DE PRIMEIRO CURSO

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Fundamentos eléctricos e electrónicos, teóricos e prácticos
 • Componentes eléctricos e electrónicos
 • Manexo de fontes e equipamentos de medida
 • Circuitos electrónicos básicos

PRIMEIRO CURSO

ELECTRÓNICA APLICADA

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Aquisición dos conceptos básicos de electrónica
 • Uso de equipos de medida especializados
 • Interpretación de esquemas
 • Realizacións prácticas

PRIMEIRO CURSO

ELECTRÓNICA APLICADA

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Montar e manter equipamentos microinformáticos
 • Instalar e manter periféricos comúns
 • Instalar sistemas operativos
 • Traballar con software ofimático e internet
 • Mantemento e reparación de ordenadores

PRIMEIRO CURSO

EQUIPAMENTOS MICROINFORMÁTICOS

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

Neste módulo formativo o alumnado:

 • Monta equipamentos seleccionando as pezas
 • Configura os equipos segundo o seu sistema operativo
 • Soluciona as averías de hardware e de software
 • Realiza informes e orzamentos con paquete ofimático:
  • LibreOffice Writter
  • LibreOffice Calc
  • LibreOffice Impress

PRIMEIRO CURSO

EQUIPAMENTOS MICROINFORMÁTICOS

Realización práctica de montaxe de varios equipamentos polo alumnado

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Montaxe de circuitos eléctricos básicos, viviendas e locais comerciais.
 • Reparación de averías eléctricas.
 • Normativa como o reglamento eléctrotécnico de baixa tensión.
 • Dimensionado de circuitos eléctricos e instalacións.
 • Esquemas eléctricos.

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

PRIMEIRO CURSO

Instalacións eléctricas básicas

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

PRIMEIRO CURSO

Instalacións eléctricas básicas

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Montaxe, mantemento e configuración de equipamentos de radiocomunicacións de:
  • Instalacións
  • Redes fixas e móbiles
 • Coñecemento e aplicación da reglamentación vixente

PRIMEIRO CURSO

instalacións de radiocomunicacións

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Realización de medidas das sinais
 • Elaboración de informes e documentación
 • Antenas e tecnoloxías de transmisión: 3G, 4G, 5G….

PRIMEIRO CURSO

Instalacións de Radiocomunicacións

 • Instalación de equipos de son en locais comerciais e vivendas.
 • Mantemento e reparación de sistemas de megafonía e son.
 • Instalación de sistemas de son en vehículos.
 • Tratamento de sinais de audio.

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

PRIMEIRO CURSO

Instalacións de megafonía e son

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

PRIMEIRO CURSO

Instalacións de megafonía e son

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Prevención de riscos laborais
 • Dereito do traballo e Seguridade Social
 • Tipos de contratos, recibo de salarios (nóminas).
 • Normativas e dereitos dos traballadores.
 • Equipos de traballo

PRIMEIRO CURSO

Formación E orientación laboral

02

C.M. DE INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO

 • Instalación, configuración, verificación y reparación de sistemas de seguridad:
  • Sistemas de videovigilancia. CCTV
  • Intrusión y control de accesos.
  • Videoporteros
  • Alarmas contra incendios.

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Circuíto pechado de TV e seguridade electrónica

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Circuíto pechado de TV e seguridade electrónica

 • Automatización de:
  • Vivendas
  • Locais comerciais
  • Edificios

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

instalacións domóticas

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Control de confort en estancias
  • Temperatura
  • Iluminación
  • Seguridad
  • Control remoto local y APP

SEGUNDO CURSO

INSTALACIÓNS DOMÓTICAS

 • Montaxe e mantemento de redes locais de datos
 • Instalación e mantemento de sistemas de telefonía
 • Programación de centralitas telefónicas

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

 • Montaxe e mantemento de redes locais de datos
 • Instalación e mantemento de sistemas de telefonía
 • Programación de centralitas telefónicas

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

 • Instalacións de telecomunicacións en viviendas e edificios.
  • Televisión dixital e satélite.
  • Telefonía.
  • Redes de datos.
  • Fibra óptica.

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

 • Instalación de ICT
 • Mantemento e localización de averías
 • Medidas, axustes e verificación de parámetros

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

Instalación de fibra óptica. Fusión e verificación das instalacións con equipamentos específicos

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

 • Iniciativa no ámbito empresarial
  • Autoemprego
  • Conta allea
 • Programas de emprendemento

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

Empresa e iniciativa emprendedora.

 • Completar a formación nunha empresa do sector das telecomunicacións
 • 3 meses de prácticas
 • ERASMUS +
 • BECAS PRÁCTICAS

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

SEGUNDO CURSO

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT)

ABAU

MUNDO LABORAL

MUNDO LABORAL

MUNDO LABORAL

Bacharelato
Título ESO
EstudosUniversitarios

Técnico Superior

Ciclos FPGRAO SUPERIOR

Técnico

Ciclos FPGRAO MEDIO

ProfesionalBásico

FP Básica

ITINERARIOS ACADÉMICOS

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

CIFP Politécnico de Lugo - Dpto electricidade e electrónica

QUERES TRABALLAR?

A PORCENTAXE DE INSERCCIÓN LABORAL É MOI ELEVADA, PRÓXIMA Ó 100% NOS ÚLTIMOS ANOS.

INSERCIÓN LABORAL

03

SABER FACER

AS CLASES DESENVÓLVENSE CON MULTITUDE DE REALIZACIÓNS PRÁCTICAS

CLASES PRÁCTICAS

02

5 GRUPOS DE COÑECEMENTO TÉCNICO

TELECOMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAELECTRICIDADEINFORMÁTICASON

CONTIDOXERAL

01

Esperámosvos

¡GRACIAS!

FOTOGRAFÍAShttps://www.freepik.es/fotos/servidores Foto de servidores creado por chevanon - www.freepik.eshttps://www.freepik.es/fotos/ciudad-digitalFoto de ciudad digital creado por rawpixel.com - www.freepik.eshttps://www.freepik.es/fotos/ingeniero-sistemas Foto de ingeniero de sistemas creado por senivpetro - www.freepik.es</a> https://www.freepik.es/fotos/tarjeta-electronica Foto de tarjeta electronica creado por xb100 - www.freepik.eshref='https://www.freepik.es/fotos/manos-equipo Foto de manos equipo creado por rawpixel.com - www.freepik.eshref="https://www.freepik.es/fotos/energia-solar Foto de energia solar creado por prostooleh - www.freepik.eshref='https://www.freepik.es/fotos/aplicacion-web Foto de aplicacion web creado por creativeart - www.freepik.esCANCIÓNObra: Alta Fidelidad Música de https://www.fiftysounds.com/es/

Atribuciones