Want to make creations as awesome as this one?

Interaktivni multimedijalni rječnik

More creations to inspire you

Transcript

Riječi: što se skriva ispod površine?

Interaktivni multimedijski rječnik učenika
OŠ kralja Tomislava, Našice

Daroviti učenici 6. razreda naše škole odlučili su pomoći svojim prijateljima da lakše uče nepoznate riječi.

Prvo su intervjuirali učenike predmetne nastave kako bi prikupili riječi koje učenici teško uče.

Zatim su te riječi razvrstali prema školskim predmetima, upoznali se sa značenjima riječi i osmislili kreativne opise svake riječi.

Izradili su ovaj interaktivni i multimedijski rječnik kojim na zanimljive načine objašnjavaju drugim učenicima kako razumjeti i zapamtiti nepoznate riječi.

Prelistajte naš rječnik i istražite naše učionice u kojima se skrivaju nepoznate riječi.

U gornjem desnom uglu potražite ikonu koja će vam pokazati interaktivne elemente na stranici.

Nadamo se da će vam naš mali rječnik pomoći u učenju!

izvori:

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje (2021.). Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb.

http://www.enciklopedija.hr, pristupljeno 2. svibnja 2022.

Matasović, R. i dr. (2016.). Etimološki rječnik hrvatskoga jezika: 1. sv.: A ˗ NJ. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Anić, V.; Goldstein, I. (2000.). Rječnik stranih riječi. Novi Liber. Zagreb.


U školskoj godini 2021./2022. naša škola sudjeluje u projektu “Škola za 21. stoljeće, škola za kreativnost”, koji organizira Udruga Klikeraj iz Osijeka. Projekt se provodi od školske godine 2016./2017. zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osnovni cilj projekta je poticanje kreativnost u školama. Usmjeren je na darovite i maštovite učenike koji kroz programe radionica uče kako stvarati ideje, istraživati i učiti. Naši učitelji i stručni suradnici također uče i stječu nova znanja iz psihologije darovitosti i poticanja kreativnosti.
Tema projekta je površina, a naši su se učenici zapitali Što se skriva ispod površine riječi? Ovaj je rječnik konačan rezultat našeg rada, a prezentirat ćemo ga na dječjoj konferenciji 28. svibnja u okviru jednodnevnog kampa “Proljetna škola kreativnosti” u Osijeku.


Sudionici:

Ivano Benotić

Sara Benotić

Stela Čorda

Helena Dević

Ema Đurđević

Luka Jagnjić

Paula Jurčević

Filip Koš

Marian Kuric

Maksim Martinović

Roko Mihovilović Baksa

Gabrijela Nekić

Noa Raguž

Dora Rigo

Petar Švenda

Ivor Uremović

Alen Ušak

Mihaela Vrabac

Filip ŽunićMentorice:

Ana Katruša

Tanja Majdandžić

Ivana Ostrički

GEOGRAFIJA

paleontologija (od paleo + onto + logija)

Znanost o biljnim i životinjskim organizmima iz geološke prošlosti.


paleo - star, drevan

onto - biće, postojanje

logija - govor, znanje, raspravljanje


populacija (lat. populus: narod, stanovništvo)

Skup svih ljudi na nekom području, također i stanovništvo, odnosno pučanstvo.


depopulacija (de + polulacija)

de - odstranjivanje, udaljavanje, prekidanje

- suprotno od značenja osnovne riječiparlament (od parler: govoriti)

Najviše zakonodavno tijelo neke države, koje donosi ključne odluke o političkim i gospodarskim pitanjima neke države.


ciklona (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug), područje atmosfere u kojemu je tlak snižen

anticiklona (anti- + ciklona), područje atmosfere u kojem je tlak veći nego u okolini

anti, kao prvi dio riječi - suprotan, protivan, nasuprotan

https://youtu.be/JmhLnZJOa7E


HRVATSKI JEZIK

Pluskvamperfekt (lat. plus + quam + perfectum = više + nego + perfekt) ili pretprošlo vrijeme


Radnja koja se događa u prošlosti prije neke druge radnje.
https://youtu.be/84eAWpwwUKc

instrumental (lat. instrumentalis, prema instrumentum: oruđe, sredstvo)

Jedan od sedam padeža, kojim se označuje sredstvo (npr. pisati olovkom) ili društvo (npr. idem s prijateljem)

INSTRUMENTAL


S kim, s čim putujem

zbog padeža ludujem.

Ima ih sedam,

mučim se s padežima cijeli tjedan.

Iza 6 padeža posljednji se pokazuje,

društvo ili sredstvo kazuje.

Dvanaest slova ima,

još uvijek se borim s njima.

personifikacija (persona + -fikacija), utjelovljenje, poosobljenje

pridavanje ljudskih osobina predmetima, pojavama ili pojmovima.

persona - čovjek

fikacija - u drugom dijelu riječi znači činjenje, nastajanje

https://youtu.be/64a0W_kM3sE

konjugacija (lat. coniugatio: vezanje, povezivanje)

Sprezanje, tj. povezivanje, udruživanje glagola s licem

https://youtu.be/uqW-taWPLk4

kondicional, uvjetni, pogodbeni način.

Glagolski oblik kojim se označuje uvjetovana radnja, tj. radnja ovisna o pretpostavci ili o nekoj drugoj radnji.


MATEMATIKA

hipotenuza (hipo: manje, ispod + grč. τείνεıν: napinjati)

Crta (stranica) koja se proteže ispod (pravog kuta).

Stranica pravokutnoga trokuta nasuprot pravomu kutu, tj. najduža stranica pravokutnoga trokuta.

Prema Pitagorinu poučku kvadrat njezine duljine jednak je zbroju kvadrata obiju kateta, tj. c² = a² + b², gdje su a i b duljine kateta, a c duljina hipotenuze.


tetraedar - trostrana piramida omeđena četirima plohama; geometrijsko tijelo omeđeno s četiri jednakostranična trokuta

tetra - četiri


https://youtu.be/35Ypf07sPY4

asocijativnost - svojstvo matematičkih operacija da rezultat ne ovisi o načinu grupiranja članova

- npr. (a+b)+c = a+(b+c)

https://youtu.be/Hz8OAsM9NAA

ortocentar, sjecište okomicâ na stranice u trokutu

orto - grč. orthós: uspravljen, prav, valjan

centar - središte


https://youtu.be/PGOD0yEglPkkateta (lat. cathetus okomica), bilo koja od dviju stranica pravokutnoga trokuta koje tvore pravi kut.TETA KATA - KATETA


https://youtu.be/Jpl3i9uK7OU

POVIJEST

kolonizacija (engl. colonisation, prema lat. colonia: naseobina)

Plansko preseljavanje stanovništva, naseljavanje slobodnih nenaseljenih teritorija u vlastitoj zemlji (unutrašnja kolonizacija), u susjednim zemljama (vanjska kolonizacija) ili na drugim kontinentima (prekomorska kolonizacija).

https://youtu.be/-RQIIaksvhY


aristokracija (grč. ἀρıστοϰρατία: vladavina najboljih)

Vladavina malog povlaštenog društvenog sloja. Odlika te manjine, u prvotnom značenju pojma aristokracija, temelji se na vrlini (krjeposti). Pojam je uveo Platon, a Aristotel ga određuje kao poredak u kojem vladaju najbolji. Primjer aristokratske vladavine bila je Sparta, gdje su vlast imali kraljevi i predstavnici uglednih obitelji, doživotni članovi vijeća staraca (geruzija).

https://youtu.be/-RQIIaksvhY


monarhija, oblik vladavine u državama u kojima je poglavar jedna osoba koje to, po pravilu, postaje nasljeđem te doživotno obnaša funkciju. Takvi državni poglavari zovu se monarsi (car, kralj, sultan, šah, knez, vojvoda).

mono - kao prvi dio riječi: jedno, jedinstveno, samo

arhija - kao drugi dio riječi: onaj koji vlada, vladar
diktatura (lat. dictatura), politički režim u kojem pojedinac ili skupina ima neograničenu i potpunu vlast u državi i oslanja se na silu.

dicto (lat.) - govoriti, narediti

PRIRODA, BIOLOGIJA I KEMIJA


fotosinteza (foto + sinteza)

Proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) s pomoću svjetlosne energije i klorofila uz istodobno izlučivanje kisika.

foto - svjetlo

sinteza - sastavljanje
https://youtu.be/l6b7p3O9N2Qepidemiologija (epidemija + logija) - disciplina koja proučava epidemije, pojavu, razvoj, kretanje i suzbijanje

epidemija - zarazna bolest koja se naglo širi

logija - govor, znanje, raspravljanje


EPIDEMIOLOGIJA


Znanost ja sam važna,

uporna i snažna.

Bolest mi je tema,

ali straha nikad nema.


Virusi, baterije, COVID,

sve ću ih ulovit.

Brinem se za ljude,

da ih što više bude.

klorofil (kloro: zelen + fil: sklonost, ljubav)

Zeleni biljni pigment, nužan u procesu fotosinteze, smješten u kloroplastima (→ plastidi), u svim zelenim dijelovima biljke.


kloproplast (kloro: zelen + plastidi)

plastidi (grčki πλαστός: oblikovan + -id), živi dijelovi biljne stanice


https://youtu.be/6yjr4YEaEcw

metiloranž - jedan od indikatora kiseline

metil - ostatak metana

orange - koji je narančaste boje

https://youtu.be/YKIxzUEFrLk

pedologija (ped + logija), znanost o tlu

istražuje postanak i razvoj tla, njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva te njegovu plodnost

ped - kao prvi dio riječi označava ono što se odnosi na tlo, zemlju

logija - kao drugi dio riječi označava govor, znanje, raspravljanje


https://youtu.be/DQ2MYw41-5o

RAZNO

kurikul(um)

curriculum [kur:i'kulum] (lat.), tijek, slijed, kretanje nekoga ljudskoga životnog procesa
https://youtu.be/3IFSmT8B4Io

optimist - osoba koja se nada dobromu, koja na budućnost gleda vedro i s mnogo nade

pesimist - osoba koja u svemu vidi samo loše i nepovoljno i mračno gleda na budućnost
https://youtu.be/S6qtt5282Z0