Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pla de Sostenibilitat

2022 - 2024

Pla de Sostenibilitat

2022 - 2024

1

2

3

Pla de Sostenibilitat

2022 - 2024

1

2

3

COMPROMÍS

Gestió del compromís responsable i sostenible: estructurar, definir i implementar un sistema de gestió responsable i sostenible.


La gestió del medi ambient representa un dels àmbits més rellevants de l'actuació de PATSA .

OBJECTIUS

 • Responsabilitat envers el Medi Ambient. Compromís per alinear la gestió ambiental amb els ODS i amb l'Ecosistema del Parc Natural de Collserola.

 • Gestió sostenible de la mobilitat al Cim del Tibidabo.

 • Autosuficiència financera i equilibri econòmic.

PROJECTES

 • Estructuració i implementació del Pla de Sostenibilitat.

 • Alineació de la Política del Tibidabo amb els ODS.

 • Certificació SGE21.

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom.

Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. Demana d’incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació. Però també requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves.

L’ús del recursos, tant en la producció com en el consum, haurà de ser cada cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques.

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

L’ODS 16 remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals. Una fita clau és reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants. Això passa per intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones.

Aquest ODS també ens diu que s’ha d’aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa. Aquestes institucions han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat.

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada.

PROJECTES DE CONTINUÏTAT


 • Certificació ISO 14001:2015
 • Avaluació EFQM
 • Pla RSC i Memòria de Sostenibilitat GRI

PARTS INTERESSADES

Gestió del compromís ambiental amb les parts interessades: estructurar, definir i implementar accions sostenibles procedents de les parts interessades.


Tibidabo vol escoltar i implicar a les parts interessades per aconseguir un model de gestió responsable, fomentant l'economia circular.

OBJECTIUS

 • Escolta activa amb les parts interessades que formen part de la cadena de valor, per incorporar idees i millores en la gestió ambiental del Parc.

 • Impulsar la comunicació bidireccional i la contractació d'empreses proveïdores i contractistes socialment responsables.

PROJECTES

 • Ambientalització de les enquestes de les parts interessades.

 • Foment del consum responsable.

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

Es tracta de protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom.

Aquest ODS ens commina a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura, des del càncer fins a les afeccions coronàries. Cal enfortir, també, les mesures per al control del tabac, així com intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives. Així mateix, ens demana treballar per disminuir substancialment les morts i malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl, així com els accidents de trànsit.

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

Es tracta de crear llocs de treball dignes i oportunitats econòmiques per a tothom.

Aquest objectiu ens commina a promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes. Demana d’incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació. Però també requereix avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot en les persones joves.

L’ús del recursos, tant en la producció com en el consum, haurà de ser cada cop més eficient, i caldrà procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient.

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada.

PROJECTES DE CONTINUÏTAT


 • Enquesta de clima laboral
 • Escolta activa a la clientela
 • Enquesta RSC a proveïdors

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum.

Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i transparent. Els poders públics també poden fer-hi molt, a través de les seves polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles.

ALIANCES ENTORN

Gestió del compromís ambiental amb iniciatives de l’entorn: estructurar, definir i implementar accions sostenibles procedents d’iniciatives locals.


Tibidabo té la necessitat d’evitar qualsevol impacte ambiental sobre l’entorn, ja que el parc d'atraccions es troba al límit del Parc Natural de Collserola.

OBJECTIUS

 • Responsabilitat envers el Medi Ambient. Compromís per alinear la gestió ambiental amb els ODS i amb l'Ecosistema del Parc Natural de Collserola.

 • Adhesió al Turisme sostenible.

PROJECTES

 • Adhesió Segell "Biosphere".

 • Sensibilització amb l'entorn.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Els ecosistemes terrestres garanteixen el funcionament del planeta i l’equilibri de tots els cicles naturals, i aporten serveis que beneficien tots els éssers vius (aire net, retenció de les aigües, proveïment d’aliment, etc.).

L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els d’aigua dolça, fent especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu.

Per preservar els ecosistemes terrestres és necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística i interconnectada, així com protegir les espècies amenaçades i garantir una bona gestió dels espais protegits.

A més, cal revertir la degradació dels ecosistemes (desertització, etc.) i prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies invasores.

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm compromís global a través de la cooperació internacional i les aliances que permetin endegar noves dinàmiques per a unes relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir tots els altres objectius.

Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat organitzada.

PROJECTES DE CONTINUÏTAT


 • Sensibilització anual als treballadors pel Consorci del PN de Collserola
 • Assessorament anual de la vegetació autòctona pel Consorci del PN de Collserola
 • Política de gats controlada
 • Adhesió Tibidabo a Accions per la Sostenibilitat “Barcelona + Sostenible”

Entitat compromesa amb l'optimització dels recursos i amb la lluita contra el canvi climàtic.

La gestió del medi ambient representa un dels àmbits més rellevants de l'actuació de PATSA , per l’important consum de recursos naturals i per la necessitat d’evitar qualsevol impacte ambiental sobre l’entorn.

OBJECTIUS

 • Ser una entitat que contribueixi a protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, posant el seu èmfasi en la correcta gestió dels recursos i els residus.

 • Ser una entitat que contribueixi a guanyar la lluita contra el canvi climàtic, posant el seu focus en la gestió de l’energia i aigua.

PROJECTES

 • Millorar el Pla de gestió de residus del Parc.

 • Reduir el malbaratament d’aliments.

 • Ús eficient dels recursos.

 • Reducció de la petjada de carboni.

ENTORN

AMBIENTAL

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

Es tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries.

Aquest ODS demana l’accés a l’aigua potable, com també el sanejament i la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. D’altra banda, es tracta de millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com d’utilitzar de manera eficient els recursos hídrics.

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

Es tracta de garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i d’incrementar el flux d’energia verda.

Aquest objectiu aborda aspectes relacionats amb garantir l’accés universal a serveis d’energia nets, assequibles, fiables i moderns. D’altra banda, i considerant l’actual context de canvi climàtic, aquests aspectes han de sumar-se, necessàriament, a l’augment de la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Es tracta de situar les ciutats al centre del desenvolupament sostenible en un món cada vegada més urbanitzat.

Les ciutats han d’esdevenir capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania: un habitatge en condicions assequibles, els serveis bàsics, l’educació i la sanitat, però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i una vida comunitària activa.

Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitem.

L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals, en la reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum.

Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta dels residus inevitables, sobretot dels que són tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a les grans i a les transnacionals, se’ls demana que actuïn de forma més sostenible i transparent. Els poders públics també poden fer-hi molt, a través de les seves polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles.

PROJECTES DE CONTINUÏTAT


 • Certificació ISO 14001:2015
 • Reducció del packaging de plàstic

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer front la humanitat al segle XXI i cap país en pot restar al marge.

L’ODS 13 ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.

Això comporta integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques públiques (de l’economia a la salut, passant per tots els àmbits de govern), implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma autònoma en situacions crítiques.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Els ecosistemes terrestres garanteixen el funcionament del planeta i l’equilibri de tots els cicles naturals, i aporten serveis que beneficien tots els éssers vius (aire net, retenció de les aigües, proveïment d’aliment, etc.).

L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els d’aigua dolça, fent especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats naturals i renaturalitzar espais de les ciutats resulta imprescindible per preservar la biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest objectiu.

Per preservar els ecosistemes terrestres és necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística i interconnectada, així com protegir les espècies amenaçades i garantir una bona gestió dels espais protegits.

A més, cal revertir la degradació dels ecosistemes (desertització, etc.) i prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies invasores.