Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATEMATIČKI KVIZ

Krenite!

25 673

1. pitanje

Koji ćemo broj dobiti ako znamenke tisućice i jedinice u broju 35 672 zamijene mjesta?

32 675

32 657

75 632

TOČNO!

dalje

umanjit će se za 100

2. pitanje

Što će se dogoditi sa zbrojem ako prvi pribrojnik uvećamo za 100?

uvećat će se 100 puta

uvećat će se za 100

ostat će isti

Točno!

dalje

23 556

3. pitanje

Uvećajte broj 23 456 za 1 000.

32 456

33 456

24 456

TOČNO!

dalje

345 000

4. pitanje

Koji je broj 100 puta manji od broja 345 200?

3 452

345 100

34 520

TOČNO!

dalje

500

5. pitanje

Izračunajte nepoznati broj u jednakosti 30 ⋅ x = 15 000.

50

5 000

5

TOČNO!

dalje

7, 8, 9, 10

6. pitanje

Koji brojevi mogu zamijeniti slovo a u nejednakosti120 > 20 ⋅ a?

3, 4, 5, 6, 7, 8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

0, 1, 2, 3, 4, 5

točno!

dalje

(10 000 – 955) : 5 =

7. pitanje

Koji brojevni izraz odgovara sljedećemu zapisu:od broja 10 000 oduzmite količnik brojeva 955 i 5?

10 000 – 955 ⋅ 5 =

10 000 – 955 : 5 =

10 000 – (955 – 5) =

točno!

dalje

1 800 m

8. pitanje

Najviši je vrh Dinare 1 831 m. Zaokružite visinu najvišega hrvatskog vrha na najbližu stoticu.

1 900 m

točno!

dalje

12 minuta

9. pitanje

Da bi se skuhalo jedno jaje, potrebno je 5 minuta. Koliko je vremena potrebno da se skuha zajedno 7 jaja?

5 minuta

10 minuta

35 minuta

Točno!

dalje

200 kn

10. pitanje

Ela i Ivan uštedjeli su jednaki iznos novca. Ela je dala Ivanu 100 kn. Koliko sad Ivan ima više novca od Ele?

100 kn

50 kn

300 kn

čestitam!

početak

Točno ste riješili sve zadatke i stigli do kraja kviza.

NETOČNO!

ponovno