Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ei ei
mei sei tei lei
wei rei dei nei
mein sein dein

Ei

Ei

dein

mein
sein

deine

meine
seine