Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку : аналіт. доп. / [А. З. Гончарук, О. В. Дроботюк, В. О. Кіктенко та ін. ; за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; НІСД NISS, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : НІСД, 2021. – 38 с. : табл., рис. – (Міжнародні відносини). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-332-9.

327 У45

330.3 Н34

Наукові розробки, передові технології, інновації : зб. наук. пр. та тез наук. доп. за Матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 06–08 жовт. 2020 / Східноєвроп. центр фундам. дослідж., Полтав. держ. аграр. акад., Нац. трансп. ун-т [та ін. ; редкол.: І. А. Ігнатьєва, Д. Г. Кучеренко, Н. І. Чаграк]. – Прага : Nemoros s.r.o., 2020. – 413 с. : табл., рис. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-611-01-2064-7.

Досліджено поточні взаємини України з провідними країнами Азії, проблеми, що виникли на сучасному етапі їх розвитку, запропоновано шляхи подолання негативних тенденцій. Зроблено аналіз політичних, економічних, торговельних, інвестиційних зв’язків України з величезним регіоном світу, який надалі активніше впливає на весь цивілізаційний процес. Проаналізовано сучасні тенденції поглиблення співпраці країн ЄС з країнами Азії, визначено відповідне місце України. Справедливо зазначено прорив, який здійснив на азіатський ринок український аграрний комплекс. Розглянуто й проблеми: неякісний вітчизняний інвестиційний клімат, часті зміни в законодавстві, бюрократична тяганина в реалізації спільних проєктів. Надано низку практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин і політики щодо країн Азії загалом.

Розраховано на політиків, дипломатів, науковців, фахівців у сферах міжнародних відносин, економіки, національної безпеки, державних службовців, представників громадських організацій та всіх хто цікавиться відносинами України з країнами Азії

Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва : монографія / [І. М. Рєпіна, В. П. Кукоба, О. О. Кизенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2021. – 243 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-358-2.

Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки : [аналіт. доп. / О. Пищуліна, Т. Юрочко] ; Razumkov centre. – Київ : Заповіт, 2019. – 218 с. : табл., фот. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2050-08-0.

Пищуліна О.

330.3 Н52

331 П36

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Аналітична доповідь присвячена дослідженню економічної природи, джерел і механізмів формування неформальної зайнятості, основних підходів до її вивчення та існуючих засобів вимірювання (у т.ч. таких, як масштаби, динаміка і структура української неформальної зайнятості). Неформальність розглядається як багатоаспектне та суперечливе соціально-економічне явище, що не підлягає однозначній оцінці та поєднує в собі позитивні та негативні аспекти. Центральне місце в дослідженні відведено аналізу державного регулювання неформальних відносин в Україні, зокрема неформальної зайнятості. Простежено вплив на неформальну зайнятість таких інститутів, як мінімальна заробітна плата, система оподаткування та її внесок в економічну нерівність, розподіл підприємств та організацій в економіці за розмірами, ступінь державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість. Запропоновано приклади політики, спрямованої на формалізацію зайнятості. Видання орієнтовано на широке коло читачів: науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, які вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.

У монографії висвітлено результати багаторічних досліджень ключових сучасних проблем розвитку підприємництва. У ній органічно поєднується широкий спектр теоретичних концепцій, новітніх методів та емпіричних даних для повного та всебічного розкриття як наукового значення, так і практичної цінності розвитку підприємництва на поточному етапі трансформації суспільних відносин. Структурно монографію побудовано за принципом «поділу за різновидами підприємництва»: досліджено детермінанти розвитку всіх напрямів підприємницької діяльності, зміни у виробничому підприємництві, активізацію інноваційного підприємництва, проблеми розвитку високоінтелектуальних та інформаційних технологій, соціально-трудовий формат підприємництва в умовах неоекономіки, особливості розвитку соціального підприємництва, методи функціонування підприємництва в креативній індустрії.

Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також широкого загалу, який цікавиться проблемами сучасного розвитку підприємництва.

Терен життя / Володимир Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2020. – 277 с. : фот. кольор. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1758-0.

Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін : монографія / [Ю. Л. Бошицький, О. М. Романова, О. І. Чаплюк та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Талком, 2020. – 661 с. : рис. – Авт. зазначено на с. 3–4. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7832-69-9.

Матвієнко В. П.

336.7 М33

340 С91

Герой України Володимир Матвієнко описує в книзі події у житті України другої половини ХХ – перших двох десятиліть ХХI століття, безпосереднім учасником яких він був. Ці події викладено з позицій відомого фінансиста, банкіра з багаторічним досвідом, а насамперед – з позицій патріота, який стверджує, що кожен повинен «разом з Україною мужніти, совістю і серцем їй служити». Текст книги – це своєрідні спогади і роздуми людини, яка пройшла тернистий шлях життя від сільського хлопчика з Полісся до очільника Національного банку України та засновника Промінвестбанку. У книзі висвітлено проблеми становлення та розвитку банківської системи України в складних економічних і політичних умовах, історію та особливості створення української валюти – гривні, перші кроки та формування економіки незалежної України та вплив цих процесів на сьогодення нашої держави. Книга розрахована на широке коло читачів, особливо стане у нагоді викладачам і студентам фінансових та економічних ліцеїв і вищих навчальних закладів.

Ця фундаментальна праця за загальною редакцією ректора Київського університету права (КУП) НАН України кандидата юридичних наук Юрія Бошицького є результатом дворічної співпраці науковців університету з колегами зі США, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Угорщини та Азербайджану.

Вдалося об’єднати багаторічні міжнародні наукові зв’язки КУП НАН України з університетами, науковими центрами, окремими вченими ряду закордонних країн для фундаментального дослідження проблем в сфері державотворення як в Україні, так і у світі. Результатом цієї роботи і стала ця монографія. Її практична користь для вітчизняної правничої науки і практики – у результатах порівняльного аналізу законодавства низки країн, їхнього досвіду в певних сферах права і рекомендаціях науковців.

Дана монографія складається з 4 розділів, 660 сторінок якої присвячені теоретико-методологічним основам розвитку сучасного державотворення, питанням правового регулювання адміністративних, конституційних, цивільних, господарських, трудових відносин та відносин у сфері інтелектуальної власності. Розглядаються також і доктринальні засади кримінального права та процесу в контексті сучасного міжнародного правопорядку.

Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття / [О. Клюжев, О. Неберикут] ; Громад. мережа ОПОРА. – Київ : ФОП П’ятаков Ю. О., 2021. – 51 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

342 З-42

342 К52

Звіт за результатами дослідження громадянської мережі ОПОРА участі жінок в місцевих виборах – 2020 / М. Цип’ящук, О. Мазаєва, О. Рогова [та ін.] ; Громад. мережа ОПОРА. – Київ : ФОП П’ятаков Ю. О., 2021. – 62 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-7142-69-9.

Клюжев О.

Видання цієї публікації відбувається в рамках проекту «Виборча реформа задля підсилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу», який здійснюється Громадянською мережею ОПОРА та фінансується Європейським Союзом. Зміст видання є відповідальністю авторів та не обов’язково відображає позицію ЄС.

Виборче законодавство в Україні змінювалось доволі часто, тому одним з найпопулярніших аргументів на користь кодифікації була можливість стабілізації нормативної бази та підвищення якості виборчих практик. Ключовим наслідком виборчої реформи стало законодавче закріплення механізмів та гарантій реалізації виборчих прав громадян, зокрема рівності представництва жінок та чоловіків у виборчому процесі, розширення доступності виборчих процедур для людей з інвалідністю, забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та внутрішніх трудових мігрантів.

Ця оцінка відтворює реальну ситуацію щодо якості нещодавно проведених загальнонаціональних виборчих кампаній та демонструє потенціал удосконалення електоральних практик на базі оновленого виборчого законодавства. Щоправда, навіть відносно нещодавно прийнятий парламентом.

Видання цієї публікації відбувається в рамках проєкту «Виборча реформа задля підсилення впливу агентів змін та підтримки публічного діалогу», який здійснюється Громадянською мережею ОПОРА та фінансується Європейським Союзом. Зміст видання є відповідальністю авторів та не обов'язково відображає позицію ЄС.

Electoral Reform: a Decade-long Road / Oleksandr Kliuzhev, Oleksandr Neberykut ; Civil Network «OPORA». – [S. l.] : OPORA ; [Kiev] : Piatakov Yu. O. SP, 2021. –50 p. – ISBN 978-617-7142-71-9.

Report on Survey Findings of the Civil Network OPORA on Participation of Women in the 2020 Local Elections / Maria Tsypyashchuk, Olha Mazayeva, Olena Rohova ; Civil Network «OPORA». – [S. l.] : OPORA ; [Kiev] : Piatakov Yu. O. SP, 2021. – 62 p. – ISBN 978-617-7142-70-5.

342 R44

342 K56

Kliuzhev O.

Electoral law in Ukraine has been changing quite often. That is why some of the most popular arguments in favour of codification was the possibility to stabilize legal framework and enhance the quality of electoral practices. A key consequence of the electoral reform was to consolidate the mechanisms and guarantees for the exercise of suffrage for citizens, such as equal representation of women and men in election process, or expanded accessibility of election procedures for people with disabilities, ensuring electoral rights for internally displaced persons and for labour migrants. Based on the 2020 Democracy Index, the Economist Intelligence Unit (EIU) included Ukraine in the category of «election processes and pluralism» among countries with full-fledged democracy level (8.5 of 10 possible points). The ranking shows the actual situation as to the quality of the recent national election campaigns and shows the capacity for improvement of electoral practices on the basis of the updated electoral law. However, even the recently adopted Electoral Code has been substantially altered several times, both in a session room, and in several parliamentary working groups. It is a reminder to us all that the successful reform does not have the point of no return but there is always a chance to safeguard the most important achievements and correct the mistakes. Find below the description of the process evolution. We hope it will help track the points that shall be revisited in the future.

The publication of the document is supported by the EU within the Project “Electoral reform to strengthen the power of agents of change and support public dialog” implemented by the Civil Network OPORA. Its contents are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Очерки философии налога / Данил Гетманцев. – Харків : Фоліо, 2019. – 526 с. – Библиогр.: с. 507–525 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-8751-5.

347 Г44

Гетманцев Д. А.

94(100) П39

Плохій С. М.

Загублене царство. Історія «Русского мира» з 1470 року до сьогодні / Сергій Плохій ; [пер. з англ.: В. Євмінова, Є. Євмінова ; наук. ред. С. Лунін ; худож.-оформ. М. Мендр]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 308 с. : фот. – Бібліогр.: с. 298–307. – ISBN 978-617-7013-98-2.


Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Ця книга про людину, право, революції, державу, оподаткування, сучасну демократію. І ця книга не тільки про людину, право, революцію, державу, оподаткування, сучасну демократію. Ще ця книга про ілюзії. Ілюзії звичних речей, що оточують нас, із яких складається наш світ. Ілюзії, які іноді руйнуються для того, щоб створити нові …

Ця книга про те, як ми сприймаємо наше суспільство і себе в ньому, і про те, що деякі звичні нам речі можуть бути іншими. Ця книга не для того, щоб дати вам вичерпні відповіді, але для того, щоб задуматися над тими речами, які ви до цього сприймали як безперечні та однозначні.

Нова книжка С. Плохія стала відгуком професійного історика, одного із ведучих спеціалістів в галузі історіографії та історії Східної Європи, на російсько-український конфлікт, що розгорівся 2014 року. Детально розглядаючи історію українського та російського народів, автор доводить, що коріння цього конфлікту заховано в самому процесі становлення Росії як держави. Та й саме піднесення як російської держави, так і російської нації, її великодержавний статус – все це трималося на Україні, якій треба було бути окремою, але невіддільною частиною Росії. Багато хто в Кремлі та за його межами у виході України з-під впливу Росії побачив атаку на саму Росію.

Війна Клари: правдива історія дівчини про дивовижний порятунок від нацистів / Клара Крамер, співавт. Стівен Гланц ; пер. з англ. В. Бобров ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. – Киев : УЦВІГ, 2020. – 348 с. : фот. – (Бібліотека спогадів про Голокост). – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1543-59-0.

Дисиденти : [зб. інтерв’ю] / Вахтанг Кіпіані. – Харків : Vivat, 2021. – 350 с. : фот. – (Історія і політика). – ISBN 978-966-982-338-0. – ISBN 978-966-942-843-1 (серія).

Крамер К.

Кіпіані В.

94(477) К78

94(477) К42

Після того як нацисти захопили Жовкву, життя п’ятнадцятирічної єврейської дівчини Клари змінилося назавжди. Коли навколо почалися вбивства й депортації містян, родина Клари та ще дві сім’ї сховалися у саморобному бункері. Над ними жила родина Беків. Пан Бек, п’яниця, бабій і самопроголошений антисеміт, – нетиповий для героїчних учинків персонаж, однак він упродовж усієї війни ризикував своїм життям, щоб уберегти підопічних. Життя під його заступництвом не було передбачуваним. Іноді здавалося, що загроза від Бека є не меншою за загрозу зовні. Через шістдесят років Клара написала це надзвичайне свідчення. «Війна Клари» – це лірична, драматична та, попри найгірші обставини, справжня історія про надію та виживання.

Збірник інтерв’ю Вахтанга Кіпіані з дисидентами – це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в’язниця під назвою Радянський Союз. Люди, які кидали виклик системі, були дуже різні – і за віком, і за переконаннями, і за статтю, і за національністю. Баліс Ґаяускас, який відбув 37 років у неволі, а в уже незалежній Литві очолив Службу безпеки; Калью Мятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного Демократичного руху Естонії; Мустафа Джемілєв, який боровся за права кримських татар; Левко Лук’яненко, член-засновник Української Гельсінської спілки; Надія Світлична, учасниця руху шістдесятників, правозахисниця й журналістка… Двадцять дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, що не втрачають актуальності й сьогодні. Маємо чути правду й пам’ятати: свобода – це та вакцина, ефективність якої не слабшає з часом. Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.