Want to make creations as awesome as this one?

Informació relativa al procés d'escolarització pel curs 2022/2023 al CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

IMPORTANT

 • Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2022/2023 s'haurà de fer una sol·licitud prioritàriament telemàtica.
 • A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GESTIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).
 • Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.
 • Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) l'heu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Si teniu dubtes o dificultats

durant el procés podeu
telefonar al 971505258

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2022/2023

PREGUNTES FREQÜENTS

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Hi ha germans matriculats

al centre o al centre adscrit.

Puntuació que s'atorga:

Per germans al centre:

 • 5,5 punts pel primer germà/ana.
 • 4 punts per cada un dels germans següents.

Per germans al centre adscrit:

 • 3,5 punts pel primer germà/ana.
 • 2 punts per cada un dels germans següents.

4. Ubicació del centre de feina de

la mare, el pare o el tutor/a de
l'alumne.

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.

Màxim: 5,5 punts

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 0.75 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.

Màxim: 2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

7. Discapacitat de l'alumne/a,

del pare, mare, tutor/a o
germà/ana.

Puntuació que s'atorga

 • En l'alumne: 1 punt.
 • En el pare/mare/tutor/a o algun dels germans: 1 punt.


Màxim: 2 punts.


9. Alumne/a esportista

d'alt nivell o alt rendiment.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

2. La mare, el pare o els tutors

legals fan feina al centre o
al centre adscrit.

Puntuació que s'atorga

Per al mateix centre:

 • 5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

Per al centre adscrit:

 • 3,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 5,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

5. Renda per càpita del 2020.


8. Condició de víctima de

violència masclista o de
terrorisme

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts.

3. Ubicació del domicili

de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga


Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.

Màxim: 5,5 punts


Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.

Màxim:2,75 punts


S'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

IMPORTANT

- No s'admetrà com a domicili de l'alumne el de parents o altres persones que no pertanyin a la unitat familiar.

- En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació, es tendrà en compte l'empadronament més recent.

6. Família nombrosa, família

monoparental o alumne/a
nascut de part múltiple.

Puntuació que s'atorga:

 • Família nombrosa especial: 2 punts.
 • Família nombrosa general: 1 punt.
 • Família monoparental especial equiparable a família nombrosa general: 1 punt.
 • Família monoparental: 1 punt.
 • Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.

Criteris prioritaris

MÉS INFORMACIÓ A:

Https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Malatia crònica de

l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt


S'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial i l'annex 11 (clàusula de protecció de dades).

4. Famílies amb persones en

situació de dependència o
amb discapacitat.

Puntuació que s'atorga

 • 2 punts.

2. Mobilitat forçosa de la

família.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

5. Famílies en situació de

vulnerabilitat econòmica
especial.

Puntuació que s'atorga

 • 2 punts.

3. Famílies en risc social.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Criteris complementaris

MÉS INFORMACIÓ A:

Https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

6. Alumnes escolaritzats a

escoletes 0-3 autoritzades
(només per 4t E.I.)

Puntuació que s'atorga

 • 2 punts.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts


ADSCRIPCIÓ

Procés d'adscripció: hi participen els alumnes de 6è d'Educació Infantil i 6è d'Educació Primària que han de continuar els seus estudis a un altre centre (centre de destí) de la línia d'adscripció corresponent. Hi ha casos d'adscripció directa (tots els alumnes obtenen plaça al centre de destí) i d'adscripció múltiple (els alumnes poden indicar el seu ordre de preferència per als centres de destí de la línia d'adscripció).

MATRÍCULA

ESO del 24 de juny a l'1 de juliol

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

29 d'abril

del 31 de març al 6 d'abril

del 2 al 4 de maig

9 de maig

LLISTES DEFINITIVES

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIALADMISSIÓ

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

MATRÍCULA


EDUCACIÓ INFANTIL del 23 al 28 de juny
EDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 30 de juny

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

INFANTIL I PRIMÀRIA

INFANTIL I PRIMÀRIA

INFANTIL I PRIMÀRIA

RECLAMACIONS

7de juny

del 9 al 20 de maig

del 8 al 10 de juny

INFANTIL I PRIMÀRIA

22 de juny

* PODREU RECOLLIR EL SOBRE DE MATRICULA I CONCERTAR CITA PER LA SEVA ENTREGA, A LA CONSERGERIA DEL CENTRE, A PARTIR D'AQUEST DIA

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

LLISTES DEFINITIVES