Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

CEIP Miquel Capllonch

IMPORTANT

Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2022-2023 s'haurà de fer una sol·licitud prioritàriament telemàtica.Per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GESTIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre per aportar la documentació que no pugui ser consultada telemàticament, com ara el certificat d'empadronament de l'infant i al manco d'un dels dos progenitors (es detallarà en la vostra sol·licitud).Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) l'heu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971866591/620865631

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 22-23

PREGUNTES FREQÜENTS

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.

Puntuació que s'atorga:Per germans al centre:5,5 punts pel primer germà/ana.4 punts per cada un dels germans següents.Per germans al centre adscrit:3,5 punts pel primer germà/ana.2 punts per cada un dels germans següents.

4. Ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor/a o de l'alumne.

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)Zona d'influència2 punts pel simple fet de tenirel lloc de feinadins la zona d'influència del centre.2 punts per 1 any d'antiguitat en el lloc de feinadins la zona d'influència del centre.1.5 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.Màxim: 5,5 puntsZona limítrofa1 punt pel simple fet de tenirel lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.1punt per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.0.75 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.Màxim: 2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

7. Concurrència de discapacitaten l'alumne/a/pare/mare/ tutor/a/germans.

Puntuació que s'atorgaEn l'alumne: 1 punt.En el pare/mare/tutor/a o algun dels germans: 1 punt.Màxim: 2 punts.

10. Alumne/a esportista d'alt nivell o alt rendiment.

Puntuació que s'atorga1 punt

2. La mare, el pare o els tutors legals fan feina al centre o al centre adscrit.

Puntuació que s'atorgaPer al mateix centre:5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.Per al centre adscrit:3,5punts si hi fa feina només un tutor/a.5,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

5. Renda per càpita del 2020.

8. Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme

Puntuació que s'atorga3 punts.

3. Ubicació del domicili de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorgaZona d'influència2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.2punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.1.5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.Màxim: 5,5 puntsZona limítrofa1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.1punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.Màxim:2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.IMPORTANT- No s'admetrà com a domicili de l'alumne el de parents o altres persones que no pertanyin a la unitat familiar.- En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació, es tendrà en compte l'empadronament més recent.

6. Família nombrosa, família monoparental o nascuts de part múltiple.

Puntuació que s'atorga:Família nombrosa especial: 2 punts.Família nombrosa general: 1 punt.Família monoparental especial equiparable a família nombrosa general: 1 punt.Família monoparental: 1 punt.Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.

9. Alumne/a en acolliment familiar..

Puntuació que s'atorga1 punt.

Criteris prioritaris

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Malatia crònica de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga1 puntS'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial i l'annex 11 (clàusula de protecció de dades).

4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

Puntuació que s'atorga2 punts.

2. Mobilitat forçosa de la família.

Puntuació que s'atorga1 punt

5. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

Puntuació que s'atorga2 punts.

3. Famílies en risc social.

Puntuació que s'atorga3 punts

Criteris complementaris

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Puntuació que s'atorga3 punts

ADMISSIÓ

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil,infants nascuts l'any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

MATRÍCULAEDUCACIÓ INFANTIL del 23 al 28 de junyEDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 30 de junyESO del 24 de juny a l'1 de juliol

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

7de juny

del 9 al 20 de maig

del 8 al 10 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

22 de juny

LLISTES DEFINITIVES

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/