Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2022/2023

1

2

3

4

7

8

6

5

16.05.22r-20.06.22r do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna).

Wnioski podpisane przez rodziców/ opiekunów o przyjęcie do szkoły można składać w następujący sposób:

1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do sekretariatu szkoły w godzinach 8:00- 15:30 w siedzibie szkoły przy ulicy Sienkiewicza 21 w Michałowie.

lub

2. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym drogą mailową na adres szkoły: sekretariatszkola@michalowo.pl

24.06.22r.- 13.07.22r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do 13.07.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 20.07.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez burmistrza okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

21.07.2022r. godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.05.2022r.- 13.07.2022r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania

na badanie lekarskie.

21.07.2022r. - 29.07.2022r. do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

01.08.2022r. godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.