Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Subtitle here

Відомі економісти

ДВНЗ "Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана"
Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського

2022

календар пам'ятних дат

3 квітня
95 років від дня народження
Марка Блауга
(03.04.1927 – 18.11.2011) –
британського економіста,
історика економічної думки

Read more

Read more

Read more

330.8
Б68

Блауг М.

Економічна теорія в ретроспективі / Марк Блауг ; пер. з англ. Іван Дзюб. – Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. – 670 с.

330.8
Б68

Блауг М.

100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. – Санкт-Петербург : Экон. шк. ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – 384 с. – (Библиотека "Экономической школы").

330.1
Б68

Блауг М.

Методология экономической науки или как экономисты объясняют / Марк Блауг ; под ред. В. С. Автономова. – 2-е изд. – Москва, 2004. – 416 с.

7 квітня
250 років від дня народження
Франсуа Марі Шарля Фур’є
(07.04.1772 – 10.10.1837) –французького соціаліста-утопіста, філософа

Read more

Read more

Read more


Ф95

Фурье Ш.

Избранные сочинения / Ш. Фурье ; под ред. и с вступ. ст. А. Дворцова ; АН СССР, Ин-т философии. Москва : Соцэкгиз, 1938. – Т. 1 : Теория четырех движений и всеобщих судеб. Проспект и анонс открытия. – 311 с.

330.8
Т81

Туган-Барановский М. И.

Экономические очерки / Михаил Иванович Туган-Барановский. – Москва : РОССПЭН, 1998. – Очерк 5.3 : Фурье. – С. 126–146.

330.8
Ф95

Фурье Ш.

Избранные сочинения : пер. с фр. / Ш. Фурье ; пер. и коммент. И. И. Зильберфарба ; вступ. ст. В. П. Волгина ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951–1954. – Т. 1–4. – (Предшественники научного социализма).

11 квітня
250 років від дня народження
ДАВИДА Рікардо
(11.04.1772 – 12.09.1823) –
англійського економіста

Read more

Read more

Read more

330.8
Р50

Рикардо Д.

Начала политической экономии / Давид Рикардо ; пер. Н. В. Фабриканта. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. – XXXV, 290 с. – (Библиотека экономистов ; вып. 2).

330.8
Р50

Рикардо Д.

Сочинения / Давид Рикардо ; пер. под ред. М. Н. Смит. – [2-е изд.]. – Москва : Госполитиздат, 1955–1961. – Т. 15.

330.8
Р50

Рикардо Д.

Начала политической экономии и налогового обложения : Избранное / Давид Рикардо ; [науч. ред., пер. с англ., предисл. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 960 с. – (Антология экономической мысли).

15 квітня
115 років від дня народження
Жана Фурастьє
(15.04.1907– 25.07.1990) – французького економіста, соціолога

Read more

330.8
М64

Фурастье Ж.

Славное тридцатилетие или Невидимая революция 1946–1975 гг. / Жан Фурастье // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 4. – С. 90–95.

30 квітня

120 років від дня народження
Теодора Вільяма Шульца
(30.04.1902 – 26.02.1998) – американського економіста, лауреата Нобелівської премії з економіки (1979)

Read more

Read more

06

Л28

Лауреати Нобелівської премії. 1901-2001 : енциклопед. довідник / [уклад.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко та ін.]. – Вид. ювіл. – Київ : [ДІА], 2001. – C. 512.

330
Д58

Довбенко М. В.

Шульц Теодор Вільям / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів-лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 129–134.

Дякуємо за увагу!

Науково-методичний відділ