Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

BECAS MINISTERIO 2022-2023

ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS (BACH, FP, OUTROS)

Novidade importante!

Para que estudos e de canto é a axuda?

Como fago a solicitude?

Preguntas frecuentes

PRAZOS

ESTUDOS E CONTÍAS

REQUISITOSE OBRIGAS

SOLICITUDE

+ INFO

30 marzo - 12 maio 2022

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

DESCARGAR A CONVOCATORIA

Xerais, académicos e económicos

Vídeo explicativo

PRESENTACIÓN ONLINE

Dto. Orientación IES M. Chamoso Lamas

ESTUDOSA)1º e 2º de BacharelatoB)FP de Grao Medio e Superior(inclusive os estudos de FP en centros docentes militares)C)EnsinanzasArtísticas ProfesionaisD) Ensinanzas DeportivasE) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distanciaF) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á FP e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de formación profesionalG) Ciclos de FP Grao Básico (FPB)H) Estudos relixiosos superiores.CONTÍAS- CONTÍA FÍXA + CONTÍA VARIABLE

REQUISITOS XERAIS- Ser español/a ou ter a nacionalidade dun estado membro da UE (ver na páxina do Ministerio que opcións tes si eres cidadán da UE ou se non o eres).- Non posuír un título de nivel igual ou superior.REQUISITOS ACADÉMICOS1º CURSOS1º DE BACHARELATO:-Ter unha media demín. 5en 4º ESO ou no Ciclo de FP de Grao Medio/Básico-Matricularte nocurso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade das materias.-NON estar repetindo o curso actual.1º DE FP GRAO MEDIO:-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade dos módulos. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.1º DE FP GRAO SUPERIOR:-Ter unha media demín. 5 en 2º de BACH, na proba de acceso ou no curso de acceso. Se accedes dende GM, terase en conta a nota final de ciclo.-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade dos módulos. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.ENS. PROFESIONAIS MÚSICA E DANZA:-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade das asignaturas. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.ENS. DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS:-Matricularte do curso completo. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ou último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.ENS. ARTÍSTICAS SUPERIORES E OUTROS ESTUDOS SUPERIORES NON UNIVERSITARIOS-Matricularse de60 créditos (ou do curso completo se está estruturado en asignaturas)-Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, de 30 créditos ou da metade das asignaturas.-Ter5 puntos na proba de acceso.-Estes requisitos anteriores tes que cumprilos tanto neste curso como no anterior ou no último que estudaras.2º CURSOS2º DE BACHARELATO:-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade das materias. Este requisito tes que cumprilo tanto neste curso como no anterior ou no último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.-Ter APROBADAS TODAS AS MATERIAS do curso anterior SALVO 1. Se repetiches curso, tes que ter aprobadas todas.2º DE FP GRAO MEDIO:-Matricularte nocurso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade dos módulos. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.-Ter aprobado polo menos o 85% das horas totais do curso. Se repetiches curso, tes que aprobar todo.2º DE FP GRAO SUPERIOR:-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade dos módulos. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.-Ter aprobado polo menos o 85% das horas totais do curso. Se repetiches curso, tes que aprobar todo.ENS. PROFESIONAIS MÚSICA E DANZA:-Matricularte no curso completo. Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, da metade das asignaturas. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ao último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.-Ter APROBADAS TODAS AS ASIGNATRAS do curso, SALVO 1. Se repetiche o ano anterior, tes que aprobar todo.ENS. DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS:-Matricularte do curso completo. Este requisito hai que cumprilo tanto neste curso como no anterior ou último que estudaras.-NON estar repetindo o curso actual.ENS. ARTÍSTICAS SUPERIORES E OUTROS ESTUDOS SUPERIORES NON UNIVERSITARIOS-Matricularse de 60 créditos (ou do curso completo se está estruturado en asignaturas)-Podes optar a beca (limitada) se te matriculas, polo menos, de 30 créditos ou da metade das asignaturas.-APROBAR o mín. de créditos que establece a convocatoria (90%)REQUISITOS ECONÓMICOS-Tamén se valorará a situación económica da unidade familiar no exercicio do 2021. Durante o verán, informarante sobre se cumpres ou non o requisito.-Podes consultar os umbrais da renta no enlace da presentación.OBRIGAS- Debes cumprir coa obriga de EMPREGAR O DIÑEIRO PARA A SÚA FIN: estudar, asistir a clase e aprobar as asignaturas do curso.- Terás que DEVOLVER A BECA si: 1. Te das de BAIXA no centro de estudos durante o curso 2. NON ASISTES ao 80% ou + das horas lectivas (salvo excepcións) 3. NON SUPERAS O 50% das asignaturas, dos créditos matriculados ou das horas matriculadas (en convocatoria ordinaria e extraordinaria)

PASOS PARA TRAMITAR A SOLICITUDE1.Entra naSEDE ELECTRÓNICA2.REXÍSTRATE. Si xa o fixeches outro ano, a conta empregada é válida. Se nunca o fixeches antes, rexístrate e segue os pasos para "crear una cuenta".3. COMPLETA O FORMULARIO ONLINE.*En este paso, no te pediremos que aportes documentación porque las unidades encargadas de la tramitación de becas consultarán todos los datos necesarios para comprobar que reúnes los requisitos para solicitarla. Solo en determinados supuestos te pediremos que aportes algún documento concreto.

Aínda que non teñas claro o que vas estudar o ano que ven....HAI QUE SOLICITAR A BECA ANTES DO 12 DE MAIO!!Non deixes todo para o último momento, pois poden pedirche información ou documentos que tes que preparar.