Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

庄子霖 Mickaël Zhuang

福建 Fújiàn


Index

一. 地理位置

八.福建的茶叶

二. 结绍 +北京到福州

三.气温

四. 月的气温

五. 邻近的省

六. 福建的茶叶

七. 有名的食物

九. 有名的地方

十. 有明的人

福建的地理位置

一.

福建

面积: 121 400 km² 每平方公里有311居民

人口: 3856万人 / 38,56 Millions

省会: 福州

简称: 闽Mǐn二.介绍:

  • 从北京到福州有 1 883,6 km
  • 从北京到福建坐车有19小时18分钟

北京到福州

1 883,6 km

19H 18 min

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

21度 ~ 29度

三.气温

26度 ~ 34度

16度 ~ 23度

10度 ~ 17度

四.月的气温

五.邻近的省

江西

广东

浙江

台湾

  • 福州是福建的省会
  • 有9个地级市Dì jí shì
  • 福州是人口最多的城市有9 126 559人 / 九百十二万六千五百五十九

六. 福建城市

地级市Dì jí shì ➞ villes-préfectures

七.有名的食物

鱼丸, yú wán.

佛跳墙 fó tiào qiáng

红糟鸡, hóngzāo jī

八.福建的茶叶

白毫银针 Báiháo yín zhēn


本山茶 Běn shānchá


福建乌龙茶 Fújiàn wūlóngchá


大红袍 Dàhóng páo


永泰绿茶 Yǒngtài lǜchá


安溪铁观音 Ānxī tiě guānyīn

九. 有名的地方

是一个很美丽的地方。
厦门海底世界有1万多只海洋动物

它们最多可欢迎 700 人。

这叫做土楼Tǔlóu。
有些已经超过600岁。

它占地面积2802平方公里。

它是生物多样性最独特的自然保护区

厦门海底世界

客家人的堡垒

堡垒Bǎolěi

Xiàmén

武夷山

Wǔyí

生物多样性 ➞ Biodiversité

Dútè

自然保护区 ➞ Réserve Naturelle
独特 ➞ Unique

他很有名因为他反对鸦片贸易


他摧毁了鸦片库存

十.有明的人

林则徐 Lín Zéxú

鸦片 Yāpiàn

摧毁cuī huǐ
Kùcún

贸易Màoyì

沈葆禎 Shěnbǎozhēn


他考科举考试和得到最好的成绩.


他是梁江区长

Liáng

科举考试 Kējǔ kǎoshì

区长 Qū zhǎng

谢谢 !

我爱吃bing chilling