Want to make creations as awesome as this one?

A short info for Ukrainian children and their parents how to start their life in Polish school.

Transcript

POLSKI

ENGLISH

УКРАЇНСЬКИЙ

РУССКИЙ

ZDJĘCIA/PHOTOS

Pakiet powitalny

A Welcome package

КАРТИНИ/ ФОТОГРАФИЙ

Powitanie

Witamy! Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły! Wiemy, że wszystko jest dla Ciebie nowe, że możesz mieć problemy z przystosowaniem się do nowego środowiska. PRZEWODNIK PO NASZEJ SZKOLE Chcemy Wam pomóc i dlatego powstał ten pomocnik, który ma pomieścić główne informacje o naszej szkole.

www.sp17.edu.pl

KALENDARZ

SPRAWDZANIE WIEDZY

PODRĘCZNIKI

OSOBY

BIBLIOTEKA

LIBRUS

DOKUMENTY

ŚWIETLICA

OCENY

ORGANIZACJA SZKOŁY

PRZYDATNE INFO

PRZEDMIOTY

Rok szkolny W Polsce nauka rozpoczyna się 1 września, a kończy w ostatnim tygodniu czerwca następnego roku. Półrocze To połowa roku nauki, pierwsze półrocze trwa od września do ok. końca stycznia; drugie od ok. lutego do czerwca. Ferie zimowe i wakacje Po pierwszym półroczu uczniowie w Polsce mają dwutygodniową przerwę w nauce. Wakacje to czas wolny od nauki w ciągu lata. Trwa od ostatniego tygodnia czerwca do końca sierpnia. Koniec roku szkolnego 24 czerwca 2022 roku.

Kartkówka i sprawdzian Kartkówka praca pisemna sprawdzająca wiadomości ucznia trwająca nie więcej niż 25 minut.Sprawdzian praca pisemna sprawdzająca wiadomości ucznia trwająca co najmniej 45 minut. Egzamin ósmoklasisty Egzamin, który uczniowie piszą wiosną w 8 klasie szkoły podstawowej. W tym roku odbędzie się w dniach 24-26 maja

Ocena w klasach 1-3 Ocena jest przedstawiona w formie opisowej. Na koniec półrocza rodzice uczniów klas 1-3 otrzymują od nauczyciela kartkę z oceną opisową osiągnięć swoich dzieci. Ocena w klasach 4-8 Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej uczniowie są oceniani przy pomocy skali od 1 do 6. 6 to ocena najwyższa. 1 to ocena najniższa. Od ucznia oczekuje się opanowania materiału co najmniej na 2. Na koniec półrocza rodzice uczniów klas 4 - 8 otrzymują od nauczycieli kartkę z ocenami swoich dzieci. Oceny zachowania są wystawiane na koniec półrocza i roku szkolnego:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

Podręczniki W Polsce uczniowie otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń za darmo. Podręczniki trzeba oddać do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego. Jeżeli uczeń odchodzi ze szkoły w ciągu roku szkolnego musi oddać wszystkie podręczniki.

Dyrektor szkoły Osoba, która kieruje szkołą. Pedagog i psycholog szkolny Psycholog zajmuje się pomocą psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, Pedagog to specjalista, który pomaga uczniom radzić sobie z trudnymi emocjami i uczuciami Wychowawca i wywiadówka Spotkanie rodziców z nauczycielem/nauczycielami ucznia. Jego celem jest omówienie postępów dzieci w nauce czy innych ważnych spraw dotyczących życia szkoły.

Librus W naszej szkole korzystamy z dziennika elektronicznego LIBRUS. Jest to główne narzędzie komunikacji między szkołą a rodzicami/opiekunami. Witryna www jest dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica/opiekuna i ucznia. Hasło i login otrzymają wkrótce Twoi rodzice/opiekunowie. Korzystając z elektronicznego dziennika LIBRUS rodzic/opiekun szybko może - sprawdzić frekwencję, oceny i uwagi, zadania domowe, zapowiedziane sprawdziany, plan lekcji i ewentualne zmiany w planie, - wysłać wiadomość do wychowawcy lub innego nauczyciela, - odebrać wiadomość od wychowawcy lub innego nauczyciela, - usprawiedliwić nieobecność dziecka. Niezależnie od danych w dzienniku elektronicznym okresowo odbywają się zebrania z rodzicami/opiekunami, na których dowiadują się oni o postępach swojego dziecka w nauce.

Świetlica dla klas 0-4– miejsce, gdzie uczniowie spędzają czas przed lub po lekcjach, mogą odrobić zadanie, rozwijać zainteresowania, brać udział w zajęciach czytelniczych, zabawach, grach ruchowych.

Miejsce, gdzie uczeń może na miejscu, za darmo skorzystać ze szkolnych zbiorów książek. Może też wypożyczać książki do domu.

Szkolna biblioteka

Szatnia - miejsce, w którym uczniowie zostawiają kurtki i buty.Telefony komórkowe W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko na pierwszej przerwie obiadowej.Strój galowy Strój obowiązujący na uroczystości szkolne. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki i ciemnej spódnicy; strój galowy chłopców składa się z białej koszuli, ciemnych spodni.Maseczki Na terenie szkoły chodzimy w maseczkach

Nazwy przedmiotów szkolnych  język polski od 1 do 8 klasy  język angielski od 1 do 8 klasy  język niemiecki w 7 i 8 klasie  matematyka od 1 do 8 klasy  geografia od 5 do 8 klasy  fizyka w 7 i 8 klasie  chemia od 7 do 8 klasy  historia od 4 do 8 klasy  przyroda w 4 klasie  biologia od 5 do 8 klasy  plastyka od 4 do 7 klasy

 muzyka od 4 do 7 klasy  technika od 4 do 6 klasy  informatyka od 4 do 8 klasy  wych. Fizyczne (WF) od 4 do 8 klasy  edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) w klasie 8  religia od 0 do 8 klasy  godzina z wychowawcą od 4 do 8  wychowanie do życia w rodzinie od 5 do 8 klasy WDŻ Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Wejście do szkoły: Do szkoły wchodzimy różnymi wejściami. Zapytaj kolegów i koleżanek z klasy, które są dla Ciebie.Gdy wchodzimy do szkoły, do sali lekcyjnej, do sklepu mówimy „dzień dobry” ,gdy wychodzimy mówimy „do widzenia”. Do nauczycieli i osób dorosłych zwracamy się: - do kobiet „proszę pani”, -a do mężczyzna „proszę pana” .Przerwa i długa przerwa /przerwa obiadowa Czas krótkiego odpoczynku dla uczniów między lekcjami, zwykle trwa 10 minut. Lekcje trwają 45 minut, Długa przerwa/przerwa obiadowa po 4. 5. Lekcji i trwa 20 minut oraz po 6. lekcji i trwa 15 minut. Dzieci mają wtedy czas, aby zjeść obiad w stołówce.

Usprawiedliwienie Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole w dniach……......mojej córka/mojego syna ……....z powodu choroby/badań.

ZwolnienieProszę o zwolnienie mojej córki/mojego syna z zajęć w dniu………...........o godzinie………. Syn/córka może iść sam do domu.

Nieobecność Jeśli dziecko nie przyjdzie jakiegoś dnia do szkoły, rodzice są zobowiązani napisać ‘usprawiedliwienie’, czyli wyjaśnić, dlaczego dziecko nie przyszło do szkoły.

Zebranie z rodzicami Informuję, że dnia……....o godzinie ……..w sali odbędzie się zebranie rodziców. Obecność obowiązkowa.

Welcome

Welcome! We cordially invite you to our school! We know that everything is new to you, that you may have problems adapting to the new environment. A GUIDE TO OUR SCHOOL We want to help you and that is why this leaflet was created to give you the main information about our school.

www.sp17.edu.pl

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

CALLENDAR

CHECKING KNOWLEDGE

TEXT BOOKS

PEOPLE

SCHOOL LIBRARY

LIBRUS

DOCUMENTS

COMMON ROOM

GRADES

HOW SCHOOL WORKS

MORE INFO

SCHOOL SUBJECTS

School year In Poland, education begins on September 1 and ends in the last week of June of the following year. Half-year/term This is the half of the school year. The first half of the year lasts from September to around the end of January; the second from around February to June. Winter holidays After the first five months, students in Poland have a two-week break from studying. Summer holidays This is free time from studying during the summer. It lasts from the last week of June to the end of August. The end of this school year: 24th of June

Quiz and test A quiz - a written work checking the student's knowledge, lasting no more than 25 minutes. A test - a written work checking the student's knowledge, lasting at least 45 minutes. Eighth class exam The exam is written by students in the 8th class of primary school in the spring. This year it will be held on May 24-26

Assessment in class 1-3 The assessment is presented in a descriptive form. At the end of the half-year period, parents of students in class 1-3 receive a sheet of paper with descriptive assessment of their children's achievements. Assessment in class 4-8 From the fourth year of primary school on, pupils are assessed on a scale from 1 to 6. 6 is the highest grade. 1 is the lowest rating. The student is expected to master the material by at least 2. At the end of the half-year period, parents of students in grades 4-8 receive a sheet with their children's grades from teachers. Behavior grades are given at the end of the half-year and the end of the school year:

 • exemplary
 • very good
 • good
 • correct
 • inappropriate
 • reprehensible

Textbooks In Poland, students receive textbooks and workbooks for free. Textbooks must be returned to the library before the end of the school year. If a student leaves school during the school year, he must hand over all textbooks.

School director The person who runs the school. School counselor and psychologistA person who provides psychological and pedagogical help for students, A specialist who helps students deal with difficult emotions and feelings Class teacher and parent-teacher meeting. Parents' meeting with the student's teacher(s). Its purpose is to discuss children's learning progress or other important matters concerning school life.

Librus In our school, we use LIBRUS electronic grade book. It is the main communication tool between the school and parents / guardians. The website is available free of charge to every parent / guardian and student. Your parents / guardians will soon receive the password and login. By using the LIBRUS electronic grade book, the parent / guardian can quickly - check attendance, grades and teachers’ comments, homework, pre-announced tests, lesson plan and possible changes to the plan, - send a message to the class teacher or other teacher, - receive a message from a class teacher or other teacher, - excuse the child's absence. Regardless of the data in the electronic grade book, there are periodic meetings with the parents / guardians, during which they find out about their child's progress in learning.

Common room for grades 0-4 - a place where students spend time before or after lessons, can do their homework, develop their interests, take part in reading activities, games, movement games.

A place where a student can use the school's book collection for free. He can also borrow books.

School library

Cloakroom - a place where students leave their jackets and shoes.Mobile phones In our school, students are allowed to use their mobile phones only during the first lunch break.Formal dress code Dress code for school ceremonies: Girls - a white blouse and a dark skirt; boys - a white shirt and dark trousers.Masks We wear masks on the school grounds.

Names of school subjects  Polish in classes 1-8  English in classes 1-8  German in classes 7-8  mathematics in classes 1-8  geography in classes 5-8  physics in classes 7-8  chemistry in classes 7-8  history in classes 4-8  nature in class 4  biology in classes 5-8 art in classes 4-7

 music in classes 4-7  technology in classes 4-6  computer studies in classes 4-8  Physical Education(PE) in classes 4-8  education for safety (EDB) in class 8  religion in classes 0-8  an hour with a class teacher in classes 4-8  education for family life in classes 5-8 The student's participation in the "Education for family life" classes is not obligatory. The student does not participate in the classes if his parents inform the school headmaster of their resignation (in writing). Classes are not subject to evaluation and have no impact on the student's promotion to a higher grade or on the student's graduation.

School entrance: We enter the school through various entrances. Ask your classmates which are right for you. When we go into the school, to the classroom, to the store we say "good morning", when we go out we say "goodbye". We address teachers and adults: - to women, "madam", -and to men, "sir." Break and a long break / lunch break The students have a short rest period between lessons, usually 10 minutes. The lessons are 45 minutes long, Long break / lunch after the 4th and the 5th lesson lasts 20 minutes and after the 6th lesson lasts 15 minutes. Children then have time to eat lunch in the canteen.

An excuse letter Please excuse my daughter / my son's absence from school on …… ...... due to illness / medical exams.

A leave letter I am asking for my daughter / son to be released from classes on ……… ........... at ………. The son / daughter can go home alone.

Parents’ meeting I’d like to inform that on …… .... at …… there will be a parents' meeting. Presence obligatory.

AbsenceIf the child does not come to school one day, parents are required to write an 'excuse letter' explaining why the child did not come to school.

УКРАЇНСЬКИЙ

Вітаємо! Ласкаво просимо до нашої школи! Ми знаємо, що для вас все нове, що у вас можуть виникнути проблеми з адаптацією до нового середовища. ДОВІДКА ПО НАШІЙ ШКОЛІ Ми хочемо вам допомогти, і тому була створена ця довідка, яка містить основну інформацію про нашу школу.

www.sp17.edu.pl

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

календар

перевірка знань

Підручники

осіб

Бібліотека

LIBRUS

документи

Класна кімната

оцінка

як працює школа

різна інформація

Шкільні предмети

Навчальний рік У Польщі навчання розпочинається 1 вересня, а закінчується в останній тиждень червня. Семестр Це половина навчального року: зимовий семестр зазвичай триває від вересня до кінця січня, а літній - від лютого до червня. Міжсеместральні та літні канікули Після першого семестру учні у Польщі мають двотижневу перерву в навчанні — зимові канікули. Це вільний від навчання час. Літні канікули тривають від останнього тижня червня до кінця серпня.

перевірка знань Контрольна робота та тести: письмова робота, перевірка знань учнів тривалістю не більше 25 хвилин. письмова робота,перевірка знань учнів тривалістю не менше 45хвилин. Іспит (Eкзамен) учнів 8-х класів. Іспит, який учні складають письмово у 8 класі. У цьому році проводиться 24-26 травня.

Оцінки в 1-3 класах учні не оцінюються за допомогою оцінок, а лише описово на кінець семестру батьки учнів 1-3 класів отримують картки з описом досягнень своїх дітей. Для оцінювання учнів, починаючи з четвертого класу використовується шкала від 1 до 6. 6 – це найвищий бал, 1 – найнижчий бал. Від учня вимагається опанування матеріалу щонайменше на 2. На кінець семестру батьки учнів 4-8 класів отримують табелі з оцінками своїх дітей. Оцінка за поведінку виставляється на кінець семестру і шкільного року:

 • зразкова
 • дуже добра
 • добра
 • задовільна
 • невідповідна
 • незадовільна

У Польщі учні безкоштовно отримують підручники та зошити для вправ. Підручники потрібно повернути до бібліотеки перед закінченням навчального року. Якщо учень залишає школу на протязі навчального року він повинен здати всі підручники.

Директор школи Особа, яка керує школою Шкільний педагог i психолог Спеціаліст, який допомагає дітям, які мають проблеми у школі, Спеціаліст, який допомагає учням радити з складними емоціями та почуттями. Класний керівник i батьківські збори. Це зустріч батьків з вчителем / вчителями учня. Їх метою є обговорення успіхів дітей у навчанні та інших важливих питань, які стосуються шкільного життя

LIBRUS У нашій школі ми використовуємо електронний журнал LIBRUS. Це основний інструмент спілкування між школою та батьками/опікунами. Веб-сайт безкоштовно доступний для всіх батьків/опікунів та учня. Ваші батьки/опікуни незабаром отримають пароль та логін. Використовуючи електронний журнал LIBRUS, батьки/опікуни можуть швидко - перевірити відвідування, оцінки та коментарі, домашнє завдання, попередньо оголошені контрольні роботи, план уроку та можливі зміни до плану, - відправити повідомлення вихователю або іншому вчителю, - отримати повідомлення від класного керівника чи іншого вчителя, - сповістити про відсутність дитини. Незалежно від даних в електронному журналі, періодично проводяться зустрічі з батьками/опікунами, під час яких вони дізнаються про успіхи дитини в навчанні.

Класна кімната Класна кімната – місце , де учні проводять час перед або після уроків, можуть виконувати домашні. Завданням є розвивати уподобання, читати, брати участь в забавах та іграх,

Місце, де учень може на місці, безкоштовно користуватися шкільним зібранням книжок. Також може брати книжки додому.

Бібліотека

різна інформація Pоздягальня (гардероб) - місце , де учні залишають верхній одяг і взуттяМобільні телефони У нашій школі учні можуть користуватися телефонами тілько на першій великій перерві. Святковий одяг Святковий одяг є обов`язковим на урочисті події в школі. Одяг дівчат — біла блузка і темна спідничка; oдяг хлопців — біла сорочка , темні штани. Маски Ми носимо маски на території школи.

 музика c 4 по 7 клас  трудове навчання з 4 по 6 клас  iнформатика з 4 по 8 клас  фізкультура з 4 по 8 клас  охорона здоров`я у 8 класі  релігієзнавство з 0 по 8 клас  виховна година з 4 по 8 клас  підготовка до сімейного життя з 5 по 8 клас Підготовки до сімейного життя Є також предмети, які дитина вивчає тільки за згодою батьків. Це релігія і етика і курс підготовки до сімейного життя. Участь учня в заняттях не є обов’язковою. Учень не береучасті в заняттях, якщо його батьки письмово повідомляють директора школи про свою відмову від участі у заняттях. Заняття не оцінюються і не впливають на успішність учня.

Шкільні предмети  польська мова з 1 по 8 клас  англійська мова з 1 по 8 клас  німецька мова з 7 по 8 клас  математика з 1 по 8 клас  географія з 5 по 8 клас  фізика з 7 по 8 клас  хімія з 5 по 8 клас  історія з 4 по 8 клас  природознавство в 4 класі біологія з 5 по 8 клас  образотворче мистецтво з 4 по 7 клас

Вхід до школи: Входимо в школу через різні входи. Запитайте однокласників, які саме вам підходять. Входячи до школи, класу, магазину вітаємося “Дзєнь добри”, виходячи кажемо “До відзеня”. До вчителів і дорослих звертаємося: -“Проше Пані” до жінки -“Проше Пана” до чоловіка Мала і велика перерви/перерва на обід Це час відпочинку для учнів між уроками, як правило 10 хвилин. Уроки тривають 45 хвилин, Це довша перерва в обідню пору (близько 20 хвилин), під час якої діти мають час, щоб поїсти. У деяких школах Польщі є їдальні, де діти можуть обідати

Пояснювальна записка Прошу вважати відсутність у школі ……........... моєї дочки /мого сина ……........... з поважної причини/через хворобу.

Записка про відсутність Прошу звільнити мою доньку / сина з занять ……….........о ……. … Син / дочка можуть піти додому самостійно.

Батьківські збори Повідомляємо , що _________ о годині _____ у класній кімнаті____ відбудуться батьківські збори. Присутність обов’язкова.

ВідсутністьЯкщо дитина не прийде до школи, батьки повинні написати «Пояснювальну записку», у якій мають вказати причину відсутності.

РУССКИЙ

Добро пожаловать! Мы рады приветствовать вас в нашей школе! Мы знаем, что для вас все в новинку, что у вас могут возникнуть проблемы с адаптацией к новой среде. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАШЕЙ ШКОЛЕ Мы хотим помочь вам, и именно поэтому этот помощник был создан, который содержит основную информацию о нашей школе.

www.sp17.edu.pl

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit.

календарь

тесты

учебники

лица

Библиотека

LIBRUS

документ

Классная комната

оценка

как работает школа

Дополнительная информация

школьный предмет

Учебный год в Польше Обучение начинается 1 сентября и заканчивается в последнюю неделю июня следующего года. Семестр Это половина учебного года, первая половина года длится с сентября до конца января; вторая с февраля по июнь. Зимние и летние каникулы После первого семестра у учеников в Польше есть двухнедельный перерыв в обучении. Это свободное от учебы время. Летние каникулы длятся с последней недели июня до конца августа. Конец учебного года 24 июня 2022

Контрольная работа и тесты  письменная работа по проверке знаний ученика продолжительностью не более 25 минут.  письменная работа, проверяющая знания ученика, продолжительностью не менее 45 минут. Экзамен в восьмом классе Экзамен сдается учениками 8 класса начальной школы весной. В этом году он пройдет 24-26 мая

Оценки в 1-3 классе Оценка представлена в описательной форме. В конце семестра родители учащихся 1-3 классов получают карточки от учителя с описательной оценкой достижений их детей.Для оценки учащихся, начиная с четвертого класса, используется шкала от 1 до 6. 6 – это самый высокий балл, 1 – самый низкий балл.От ученика требуется овладение материалом не менее 2. На конец семестра родители учащихся 4-8 классов получают табели с оценками своих детей.Оценки за поведение выставляются в конце семестра и в конце учебного года:

 • примерное
 • oчень хорошее
 • хорошее
 • правильное
 • неуместное
 • предосудительное

Учебники В Польше школьники бесплатно получают учебники и рабочие тетради. Учебники должны быть возвращены в библиотеку до окончания учебного года. Если ученик покидает школу в течение учебного года, он должен сдать все учебники.

Директор школы Человек, который руководит школой. Школьный педагог и психолог Оказывает психолого-педагогическую помощь ученикам, Специалист, который помогает ученикам справиться со сложными эмоциями и чувствами Классный руководитель и родительское собрание Родительское собрание с учителем/учителями ученика. Его цель - обсудить успехи детей в обучении или другие важные вопросы, касающиеся школьной жизни.

LIBRUS. В нашей школе мы используем электронный журнал LIBRUS. Это основной инструмент коммуникации между школой и родителями / опекунами. Веб-сайт доступен бесплатно для всех родителей / опекунов и учащихся. Ваши родители/опекуны скоро получат пароль и логин. Используя электронный журнал LIBRUS, родитель / опекун может быстро - проверять посещаемость, оценки и комментарии, домашние задания, заранее объявленные тесты, план урока и возможные изменения в плане, - отправить сообщение репетитору или другому учителю, - получить сообщение от классного руководителя или другого учителя, - сообщить причину отсутствия ребенка. Независимо от данных в электронном журнале, периодически проводятся родительские собрания, во время которых родители узнают о успехах своего ребенка.

Классная комната Классная комната – место, где ученики проводят время до или после уроков, могут выполнять домашние. Задача - развивать предпочтения, читать, участвовать в забавах и играх.

Место, где ученик может на месте, бесплатно пользоваться школьным собранием книг. Также может брать книги домой.

Библиотека

Раздевалка (гардероб)- место, где ученики оставляют верхнюю одежду и обувь Мобильные телефоны В нашей школе учащиеся могут пользоваться телефонами только на первом большом перерыве. Праздничная одежда Праздничная одежда обязательна на торжественные события в школе. Одежда девочек – белая блузка и темная юбочка; одежда мальчиков — белая рубашка, темные брюки. Маски Мы носим маски на территории школы

 музыка с 4 по 7 класс  трудовое обучение с 4 по 6 класс  информатика с 4 класс  физкультура с 4 по 8 класс  здравоохранение в 8 классе  религиоведение с 0 по 8 класс  воспитательный час с 4 по 8 класс  подготовка к семейной жизни с 5 по 8 класс Подготовки к семейной жизни Есть также предметы, которые ребенок изучает только с согласия родителей. Это религия, этика и курс подготовки к семейной жизни. Участие ученика в занятиях не обязательно. Ученик не участвует в занятиях, если его родители в письменном виде уведомляют директора школы о своем отказе от участия в занятиях. Занятия не оцениваются и не влияют на успеваемость учащегося.

Школьные предметы  польский язык с 1 по 8 класс  английский язык с 1 по 8 класс  немецкий язык с 7 по 8 класс  математика с 1 по 8 класс  география с 5 по 8 класс  физика с 7 по 8 класс  химия с 5 по 8 класс  история с 4 по 8 класс  естествознание в 4 классе  биология с 5 по 8 класс  изобразительное искусство с 4 по 7 класс

Вход в школу: Входим в школу через разные входы. Спросите одноклассников, какой именно вам подходит. Входя в школу, класс, магазин, здороваемся "Дзень добры", выходя говорим "До видзеня". К учителям и взрослым обращаемся: -"Проше Пани" к женщине - "Проше Пана" к мужчине Малая и большая перемены/перерыв на обед Это время отдыха для учащихся между уроками, как правило, 10 минут. Уроки длятся 45 минут, Это длинный перерыв в обед (около 20 минут), во время которого дети имеют время, чтобы поесть. В некоторых школах Польши есть столовые, где дети могут обедать

Объяснительная записка Прошу считать отсутствие в школе …………….. моей дочери / моего сына ……........... по уважительной причине/по болезни

Записка об отсутствии Прошу освободить мою дочь/сына от занятий ……….........о ……. …Сын/дочь могут пойти домой самостоятельно.

Родительское собрание Сообщаем, что _________ в час _____ в классной комнате____ состоится родительское собрание. Присутствие обязательно.

ОтсутствиеЕсли ребенок не пришел в школу, родители обязаны написать «объяснительную записку», т.е. объяснить, почему ребенок не пришел в школу.