Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GuiaPREINSCRIPCIÓ 2022

Tota la informació sobre el procés de preinscripció

Començar

Consulta

Consulta

Consulta

Consulta

Barem provisional 21/4

Oferta inicial de places 4/3

Barem resoltes reclamacions ( 3/5) i nº desempat (9/5)

Barem definitiu ( 11/5)

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

Del 7 fins el 21 de març es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària; i del 9 fins el 21 de març per educació secundària obligatòria.Enguanyel tràmit s'ha de realitzar totalment online. Accés tràmit online (properament accesible) Codi del centre 08009673S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic.:

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

Del 15 fins el 24 de març es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany,com a prevenció davant el coronavirus, es promou fer de manera telemàtica, i el tràmit s'ha de realitzar totalment online. Accés tràmit onlineS’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic.:

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

QUÈ CAL PRESENTAR ?

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL PROCÉS

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'ajudem ?

On he de presentar la sol·licitud telematica?preinscripcio.gencat.cat Com s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació?Aquest curs 2022-2023 s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per la utilització del formulari telemàtic. El tràmit doncs, es farà tot online mitjançant la sol·licitud electrònica (SE) o en suport informàtic (SI). Si és necessari, al formulari de la sol·licitud es podrà adjuntar documentació, aquella a la qual no es pugui tenir accés mitjançant consultes interadministratives.Recomanem fer la sol·licitud amb un certificat digital (idCAT Mòbil, Cl@ve, T-CAT o e-DNI)Quina documentació he de tenir preparada?-El llibre de família o altres document s relatius a la filiació. S i l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. - DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Sies tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.-El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.- Targeta sanitària individual (TSI)Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat cal que adjuntin en la sol·licitud la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. Què passa si el meu domicili no és el mateix que el DNI? Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

Quina documentació he de presentar si la proximitat és el lloc de treball? Còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). Els punts sumen? Sí, tots sumen excepte els criteris de proximitat de domicili o del lloc de treball, que són excloents entre sí. Què passaria en cas d'empat? En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, El Departament d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça. No tinc IDALU (RALC) del meu fill/a? Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 l’han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació. Si teniu més dubtes contactar amb la secretaria del centre a través del següent correu: preinscripcio@lescorts.manyanet.org

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB LES PLACES ADJUDICADES I LLISTES D'ESPERA (07/6)

Accés als llistats:Infantil 2n Cicle i Primària

Accés als llistats:Secundària Obligatòria

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB LES PLACES ADJUDICADES I LLISTES D'ESPERA (07/6)INFANTIL 2n CICLE i PRIMÀRIA

Accés al llistat:Alumnes assignats al centre

Accés al llistat:Alumnes preinscrits al centre

Accés al llistat:Llista d'espera del centre

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB LES PLACES ADJUDICADES I LLISTES D'ESPERA (07/6)SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (E.S.O.)

Accés al llistat:Alumnes assignats al centre

Accés al llistat:Alumnes preinscrits al centre

Accés al llistat:Llista d'espera del centre

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB EL BAREM DEFINITIU (11/5)

Accés al llistat:Infantil 2n Cicle i Primària

Accés al llistat:Secundària Obligatòria

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

PLACES OFERTADES

Accés al llistat:Infantil 2n Cicle i Primària

Accés al llistat:Secundària Obligatòria

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB EL BAREM PROVISIONAL (30/4) / Nº DESEMPAT (05/5)

Accés al llistat:AlumnesESO

Accés al llistat:AlumnesInfantil i Primària

EI-EPNº desempat69448

Info

ESONº desempat40900

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB EL BAREM PROVISIONAL (21/4)

Accés al llistat:AlumnesESO

Accés al llistat:AlumnesInfantil i Primària

Instruccions

Documentació

Procés de Preinscripció

T'AJUDEM ?

LLISTAT AMB EL BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS (03/05) Nº DESEMPAT (09/05)

Accés al llistat:AlumnesESO

Accés al llistat:AlumnesInfantil i Primària

Nº desempat1013