Want to make creations as awesome as this one?

Informació sobre les proves d'accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana

Transcript

PROVES D'ACCÉS A CICLES

Cicle de Grau Mitjà

Cicle de Grau Superior

Proves d'accés al Cicle de Grau Mitjà

Condicions d'accés

Calendari

Horari de les proves

Com és la prova?

Exempcions

Validesa i efectes

INSCRIPCIÓ

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2023

La superació de les proves permet l'accés als cicles formatius a les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe (Graduat en ESO o títol de FPB).

Validesa en tot el territori nacional.

Quota d'accés del 20% de les vacants reservades per als que entren per prova d'accés així com per altres vies.

es troben explicades en el art. 14 de la Resolució 11 de gener de 2023, proves d'accés

La prova d'accés s'estructura en 3 parts:

1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o valenciana) i llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:

a) Llengua i literatura (castellana o valenciana).

b) Llengua estrangera (anglés)

2. Part social: constará d'un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, geografia i història.

3. Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, Constarà de tres apartats:

a) Matemàtiques

b) Ciències naturals

c) Tractament de la informació i competència digital.


EXEMPLIFICACIONS: Teniu exemples dels examens en el següent enllaç:

EXEMPLES PROVES D'ACCÉS
Març

L

M

X

J

V

S

D

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 1

30

23

24

25

26

27

28

29

31

2

3

Publicació llistat definitiu

5 de maig

Proves d'accés

22 i 23 maig

Data alternativa realització proves per causes justificarives

Inscripció

29 maig

Reclamació a les llistes

Publicació llistat provisional alumnat admés

Del 2 de juny al 6 de juny

26 a 28 d'abril

El document es presentarà en el centre on es vol fer la prova d'accés.

Publicació llistat definitiu

Publicació llistat provisional

Reclamació a les llistes

del 26 al 28

8 de juny

1 de juny

Abril

L

M

X

J

V

S

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maig

L

M

X

J

V

S

D

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Juny

L

M

X

J

V

S

D

29

30

1

2

4

5

8

12

2 2

1

31

Proves d'accés al Cicle de Grau Superior

Condicions d'accés

Calendari

Horari de les proves

Com és la prova?

Exempcions

Validesa i efectes

INSCRIPCIÓ

- Tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2023.

- Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tèc-nic o tècnica de Formació Professional poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova. Aquest requisit podrà acreditar-se fins a la data marcada per al lliurament de documentació en l’annex I. Si complida la data, no s’aporta el títol de tècnic correspo-nent, la prova d’accés quedarà sense cap valor. El resultat de la prova únicament tindrà efectes per a l’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés

La superació de les proves permet l'accés als cicles formatius a les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe ( Batxiller, Tècnic de Formació Professional, Tècnic Superior de Formació Professiona i Títol universitari).

Validesa en tot el territori nacional.

Quota d'accés del 20% de les vacants reservades per als que entren per prova d'accés així com per altres vies.

Es troben explicades en el art. 14 de la Resolució del 11 de gener de 2023 de les proves d'accés

La prova d'accés s'estructura en 2 parts:

1. Part comuna: constarà de quatre apartats:

a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en la qual les persones aspirants optaran per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià.

a2) Llengua estrangera (anglés)

a3) Matemàtiques.

a4) Tractament de la informació i competència digital.

2. Part específica:: constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determints coneixements bàsics de matèries del batxilelrat segons l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.

OPCIÓ A Humanitats i Ciències socials:

- Matèries: Història, economia i geografia.

- Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

OPCIÓ B Tecnologia:

- Matèries: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.

- Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

OPCIÓ C Ciències:

- Matèries: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

- Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.EXEMPLIFICACIONS: Teniu exemples dels examens en el següent enllaç:

EXEMPLES PROVES D'ACCÉSMarç

L

M

X

J

V

S

D

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 1

30

23

24

25

26

27

28

29

31

2

3

Publicació llistat definitiu

5 de maig

Proves d'accés

22 i 23 maig

Data alternativa realització proves per causes justificarives

Inscripció

29 maig

Reclamació a les llistes

Publicació llistat provisional alumnat admés

Del 2 de juny al 6 de juny

26 a 28 d'abril

El document es presentarà en el centre on es vol fer la prova d'accés.

Publicació llistat definitiu

Publicació llistat provisional

Reclamació a les llistes

del 26 al 28

8 de juny

1 de juny

Abril

L

M

X

J

V

S

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maig

L

M

X

J

V

S

D

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Juny

L

M

X

J

V

S

D

29

30

1

2

4

5

8

12

2 2

1

31