Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

feminista

glossari

Empezar

glossari

feminista

Amor romàntic

Apoderament

Assetjament

Bretxa salarial

Coeducació

Conciliació

Cosificació

Drets sexuals

Ecofeminisme

Educació afectivo-sexual

Feminisme

Gènere

Igualtat

Interseccionalitat

Llenguatge inclusiu

Masclisme

Microviolències

Paritat

Patriarcat

Sexe

Sororitat

Violència masclista

índex

amor romàntic

Glossari feminista

Fenomen social o culturalment construït basat en creences compartides sobre la suposada veritable naturalesa de l'amor de parella, sovint irracionals i impossibles d’acomplir i que poden generar relacions de dependència, desigualtat i tolerància cap a comportaments abusius que són la base de les violències masclistes.

Quins mites de l’amor romàntic predominen en la nostra comunitat?


La cultura gitana té els seus propis elements de l’amor romàntic?

Menú

apoderament

Glossari feminista

Augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder. També és la presa de consciència del poder individual i col·lectiu de les dones.

Quins espais de participació, representació i poder ocupen les dones en el barri?


Per què les dones lideren el teixit associatiu del barri de La Mina?

Menú

assetjament

Glossari feminista

Comportament no desitjat relacionat amb el sexe o el gènere d’una persona que té com a propòsit o produeix l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Quins tipus d’assetjament es fan presents a la nostra comunitat?

Quines mesures i recursos s’implementen al barri per abordar l’assetjament?

Menú

bretxa salarial

de gènere

Glossari feminista

Diferències salarials entre dones i homes. Tècnicament es defineix com la distància en la retribució mitjana (salari base més complements) entre dones i homes ocupats.

a quins àmbits laborals hi ha més evidència d’aquesta bretxa salarial al barri de La Mina?

Hi ha consciència social sobre el sostre de vidre?

Menú

coeducació

Glossari feminista

Mètode educatiu basat en educar en la igualtat des de la diferència, possibilitant la llibertat d’expressar-se sense la mediació d’estereotips de gènere i donant suport a l’alumnat amb comportaments de gènere no normatius.

és la coeducació fonamental per prevenir
la violència masclista?

com es treballa la coeducació des dels recursos i projectes socioeducatius del territori?

Menú

conciliació

Glossari feminista

Equilibri entre les responsabilitats personals, familiars i laborals. Cal parar especial atenció als drets dels homes en aquesta matèria, evitant que les dones siguin les úniques beneficiàries dels drets relatius a la cura de fills i d’altres persones dependents, ja que això entra en col·lisió amb el seu creixement professional.

Existeix la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a la nostra societat?

Com s’organitza la comunitat per poder conciliar?

Menú

cosificació del cos femení

Glossari feminista

Representar o tractar a una dona com un objecte sexual, ignorant les seves qualitats i habilitats intel·lectuals i personals i reduint-les a un mer instrument o bé de consum. És violència simbòlica.

En quins espais detectem imatges on es cosifiquen les dones i nenes?

De quina manera i en quins espais es combat la cosificació?

Menú

drets sexuals i

reproductius

Glossari feminista

Són Drets Humans amb la finalitat que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coercions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció.

La comunitat té conciència i poder de decisió sobre el seu cos, sexualitat, relacions sexuals, o reproducció?

Menú

ecofeminisme

Glossari feminista

L'ecofeminisme és el corrent del feminisme que defineix una societat ecològica, descentralitzada, no jeràrquica i no militaritzada, amb democràcia interna i en què les dones viuen sense opressió.

com s'organitza la vida en una mina ecofeminista?

en quin llloc queden aquestes lluites quan els drets bàsics no estan coberts?

Menú

educació afectivo-sexual

Glossari feminista

Procés d'adquisició constant d'informació i formació d'actituds, creences i valors sobre la sexualitat, incloent les habilitats per comunicar-se efectivament i prendre decisions responsables.

Quins recursos d’educació afectivo-sexual podem trobar al barri?

Com es treballa des dels centres educatius i les entitats socioeducatives?

Menú

feminisme

Glossari feminista

Posició política i social que defensa els drets i les llibertats entre homes i dones.

què entén per feminisme la nostra comunitat?

és feminista la població del barri de La Mina?

Menú

gènere

Glossari feminista

Conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques construïdes socioculturalment que la societat assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d’homes i dones.

Quins estereotips de gènere predominen a la nostra comunitat?

Quins estereotips predominen a cadascuna de les cultures que conviuen al barri?

Menú

igualtat

Glossari feminista

Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del seu sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

Com s’implementa i s’efectua la igualtat a la nostra societat?

Som conscients de la repartició de tasques en els diferents espais (llar, feina, espais de poder, etc)?

Menú

interseccionalitat

Glossari feminista

Perspectiva analítica i política que permet entendre i respondre a les maneres com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests creuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi.

Les dones del barri pateixen dobles o triples discriminacions?

Les polítiques d’igualtat contemplen la interseccionalitat?

Menú

llenguatge inclusiu

Glossari feminista

És un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat. El llenguatge no sexista pretén evitar un ús del llenguatge que tendeix a invisibilitzar o amagar la presència o actuació de les dones. Per exemple, incloent el femení en el llenguatge (els i les alumnes, per exemple), o bé cercant l’ús de paraules neutres (l’alumnat).

Hi ha consciència de la importància d’utilitzar llenguatge no sexista en el dia a dia?

Es promou l'ús del llenguatge inclusiu des de les institucions i organitzacions?

Menú

masclisme

Glossari feminista

Idees, actituds i pràctiques basades en una atribució cultural apresa de superioritat de l'home, com a mascle, sobre la dona. Alguns exemples serien el menyspreu més o menys evident o socialment acceptat cap a la dona, la valoració de les dones a través dels seu aspecte físic o per la relació que tenen amb algun home o per l'ús del llenguatge, etc.

Quins aspectes
determinen el masclisme?

puc identificar actituds, comentaris o maneres de fer que redueixen la llibertat de l’altra persona o la fan sentir malament?

Menú

microviolències

masclistes

Glossari feminista

Mesures de control, domini i subjugació patriarcals que actuen en el terreny d’allò simbòlic i psicològic, i exerceixen violència envers les persones dominades.

Com identifico els micromasclismes
i les violències quotidianes?

Com actuo davant manifestacions de micromasclismes?

Menú

paritat

Glossari feminista

Situació d’equilibri en la participació de dones i homes en els espais de decisió polítics, econòmics i socials.

Es garanteix la paritat en els espais de decisió del barri?

Què podem fer perquè hi hagi presència equilibrada dels dos sexes?

Menú

patriarcat

Glossari feminista

Forma d'organització social, política i econòmica on les dones són confinades en l'espai privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven l'espai públic.

Quines accions poden ajudar-nos a combatre el patriarcat?

Com veiem representat el patriarcat en la quotidianitat de la nostra comunitat?

Menú

sexe

Glossari feminista

Conjunt de característiques físiques, biològiques i anatòmiques de les persones que neixen com a homes i dones.

entenc les diferències entre gènere i sexe?

És el gènere la causa d’opressió que pateixen les dones?

Menú

sororitat

Glossari feminista

El concepte deriva de sisterhood, germanor entre dones. Es diferencia de la solidaritat amb què implica la modificació de les relacions entre dones, amb la idea de sentir-se com a iguals.

Les associacions de dones al barri esdevenen espais de seguretat, confiança i sororitat?

Quins espais de i per a dones podem trobar a
la mina?

Menú

violència masclista

Glossari feminista

Violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Violència física, psicològica, sexual i econòmica són les formes d’exercir la violència masclista. sé reconèixer exemples de cadascuna d’aquestes manifestacions?

Menú

tema de fons

feminismes

inici