Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zaprasza

Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSzP nr 6 w Rybniku

10

Nasze osiągnięcia

Dlaczego my?

12

11

Rekrutacja

Film promocyjny

Zajęcia dodatkowe

Nasze podróże

Nasze wydarzenia

Wsparcie uczniów

Jak uczymy?

Uczniowie o nas

Kim jesteśmy?

Wirtualny spacer

Menu

Nasza szkoła mieści się w dzielnicy Boguszowice, w sąsiedztwie parafii pw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wraz z Przedszkolem nr 18 tworzymy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6. Jesteśmy szkołą, która uwrażliwia na potrzeby innych ludzi a uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem codziennych działań szkoły.

Dlaczego MY?

Kilka lat temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia, przez ten czas mury szkoły opuściło kilka pokoleń mieszkańców dzielnicy. Jubileusz naszej szkoły był sporym wydarzeniem dla lokalnej społeczności.

URODZINY 16-STKI

Edukacja wczesnoszkolna jest fundamenetem nauczania. To tu dzieci przyswajają wiadomości i nabywają umiejętności, któe będą wykorzystywać na dalszych etapach edukacji. W naszej szkole zespół edukacji wczesnoszkolnej złożony jest z energicznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, któzy z emapatią i indywidualnym poidejśćiem przeprowadzą Państwa dzieci przez pierwsze trzy lata edukacji w szkole.

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój swoich uczniów:

  1. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia: wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, są przygotowani do diagnozowania potrzeb, talentów i mocnych stron uczniów.
  2. Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykształconą, aktywną, stale podnoszącą kwalifikacje kadrę pedagogiczną.
  3. Analizujemy potrzeby zarówno uczniów, jak i rodziców.
  4. Przygotowujemy do życia w warunkach współczesnego świata.
  5. Współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

Aktywność

Rozwój

Motywacja

Stosujemy aktywizujące metody pracy.

Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

Motywujemy uczniów do nauki i rozwoju osobistego.

Wymagania

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się

Jasno określamy wymagania edukacyjne

Home

Wirtualny spacer

Zapraszamy w progi naszej szkoły...

Home

16-tka to SZKOŁA z TRADYCJĄ!

+info

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to doskonale wykształceni i doświadczeni i kochający swoją pracę pedagodzy. Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, terapeuci są przygotowani do diagnozowania potrzeb, talentów i mocnych stron uczniów.

Uczniowie

Kim jesteśmy?

Nasza szkołą to nie tylko kadra pedagogiczna ale przede wszystkim uczniowie, którzy ją tworzą i działają na jej rzecz. Doceniamy naszych uczniów nietylko za doskonałe wyniki w nauce ale również za ich zaangażowanie i dobre serca.

Grono pedagogiczne

Nasze lekcje- edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła to również doskonali specjaliści w swoich dziedzinach. Stosują nowatorskie metody nauczania, prowadzą rozmaite innowacje przedmiotowe oraz koła zainteresowań.. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ umożliwiającym uczestnictwo w wymianach międzynarodowych

Nauczyciele przedmiotowi

Home

Kadra pedagogiczna naszej szkoły obejmuje również nauczycieli świetlicy i bibliotekę szkolną. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7:00 do 16:00. Uczniowie w czasie pobytu mają możliwość spędzić czas na zabawach stolikowych czy odrobić zadanie domowe. W bibliotece natomiast Pani Iwonka zawsze czeka na uczniów z uśmiechem i ciekawą książką w dłoni. Organizuje także ciekawe lekcje biblioteczne.

Świetlica i biblioteka

Jak uczymy?

Doskonale wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci najefektywniej uczą się, kiedy mają możliwość wymiany myśli i praktycznego przeżycia tego, czego dowiadują się w teorii. Dlatego naszą szkołę tworzą nauczyciele kreatywni, którzy umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości, którzy rozwijają ciekawość poznawczą dzieci i ich chęć do samodoskonalenia. Pobudzamy dziecięcą ciekawość świata dążąc do ich samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Program Erasmus+

Udział w programie ministerialnym "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI".

Korzystanie z narzędzi TiK w edukacji oraz elementów programowania i kodowania.

Program adaptacyjny w klasie pierwszej i czwartej.

REALIZUJEMY I WYKORZYSTUJEMY W PRACY PROGRAMY INNOWACYJNE:

Promujemy uniwersalne wartości etyczne: empatię, humanitaryzm, tolerancję.

Pielęgnujemy ideę wolontariatu.

Promujemy zdrowy styl życia.

Uczymy szacunku do tradycji, historii, tożsamośći kulturowej.

WPROWADZAMY W ŚWIAT WARTOŚĆI

Nasze lekcje- edukacja informatyczna i informatyka

Nasze lekcje- fizyka i chemia

Home

Zapraszamy do klasy I

Uczniowie o nas

Home

Wsparcie uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych ucznia, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. Pomoc ta udzielana jest w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne a wśród nich: terapia logopedyczna zajęcia rewalidacyjne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze zajęcia rozwijające uzdolnienia

Home

Jesteśmy placówką, która kładzie nacisk na integrację zespołów klasowych, także w czasie klasowych wycieczek czy uroczystości szkolnych. Wpływa to korzystnie na samoświadomość dzieci oraz poczucie przynależności do grupy.

NASZE PODRÓŻE

Home

Nasza szkoła to nie tylko NAUKA ale i dobra ZABAWA

NASZE WYDARZENIA

+info

Home

Nasza szkoła oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzi szereg zajęć dodatkowych na różnych poziomach edukacyjnych. Placówka aktywnie bierze udział w programach unijnych oraz ministerialnych rozszerzających ofertę zajęć dodatkowych.

kółko matematyczno- przyrodnicze

kółko języka angielskiego

zajęcia SKS

ZAJĘCIA DODATKOWE

Home

10

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Home

16-tka to SZKOŁA z TRADYCJĄ!

11

FILM PROMOCYJNY

Home

12

REKRUTACJA

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.04.2022r. godz.10:00

PANEL LOGOWANIA

25.03.2022r. godz. 10:00 - 4.04.2022r. godz.15:00

25.03.2022 godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2022r. godz.8:00 - 18.03.2022r. godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

Logowanie do systemu

Zapraszamy do 16-tki!

Home