Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSzP nr 6 w Rybniku

zaprasza

2

1

4

Menu

Wirtualny spacer

Kim jesteśmy?

2

3

Uczniowie o nas

Jak uczymy?

Wsparcie uczniów

4

5

6

Nasze wydarzenia

Nasze podróże

Zajęcia dodatkowe

7

8

9

Film promocyjny

Rekrutacja

11

12

Dlaczego my?

1

Nasze osiągnięcia

10

1

Dlaczego MY?

Nasza szkoła mieści się w dzielnicy Boguszowice, w sąsiedztwie parafii pw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wraz z Przedszkolem nr 18 tworzymy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6.

Jesteśmy szkołą, która uwrażliwia na potrzeby innych ludzi a uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.

Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem codziennych działań szkoły.

URODZINY 16-STKI

Kilka lat temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia, przez ten czas mury szkoły opuściło kilka pokoleń mieszkańców dzielnicy. Jubileusz naszej szkoły był sporym wydarzeniem dla lokalnej społeczności.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna jest fundamenetem nauczania. To tu dzieci przyswajają wiadomości i nabywają umiejętności, któe będą wykorzystywać na dalszych etapach edukacji. W naszej szkole zespół edukacji wczesnoszkolnej złożony jest z energicznych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, któzy z emapatią i indywidualnym poidejśćiem przeprowadzą Państwa dzieci przez pierwsze trzy lata edukacji w szkole.

  1. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia: wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, są przygotowani do diagnozowania potrzeb, talentów i mocnych stron uczniów.
  2. Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykształconą, aktywną, stale podnoszącą kwalifikacje kadrę pedagogiczną.
  3. Analizujemy potrzeby zarówno uczniów, jak
    i rodziców.
  4. Przygotowujemy do życia w warunkach współczesnego świata.
  5. Współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój swoich uczniów:

Jasno określamy wymagania edukacyjne

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się

Wymagania

Motywujemy uczniów do nauki i rozwoju osobistego.

Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy.

Stosujemy aktywizujące metody pracy.

Motywacja

Rozwój

Aktywność

2

Zapraszamy w progi naszej szkoły...

Wirtualny spacer

Home

16-tka to SZKOŁA

z TRADYCJĄ!

Home

3

Grono pedagogiczne

Nasza szkołą to nie tylko kadra pedagogiczna ale przede wszystkim uczniowie, którzy ją tworzą i działają na jej rzecz. Doceniamy naszych uczniów nietylko za doskonałe wyniki w nauce ale również za ich zaangażowanie i dobre serca.

Kim jesteśmy?

Uczniowie

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to doskonale wykształceni i doświadczeni i kochający swoją pracę pedagodzy. Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, terapeuci są przygotowani do diagnozowania potrzeb, talentów i mocnych stron uczniów.

+info

Nasze lekcje- edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele przedmiotowi

Nasza szkoła to również doskonali specjaliści w swoich dziedzinach. Stosują nowatorskie metody nauczania, prowadzą rozmaite innowacje przedmiotowe oraz koła zainteresowań.. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ umożliwiającym uczestnictwo w wymianach międzynarodowych

Świetlica i biblioteka

Kadra pedagogiczna naszej szkoły obejmuje również nauczycieli świetlicy i bibliotekę szkolną. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7:00 do 16:00. Uczniowie w czasie pobytu mają możliwość spędzić czas na zabawach stolikowych czy odrobić zadanie domowe. W bibliotece natomiast Pani Iwonka zawsze czeka na uczniów z uśmiechem i ciekawą książką w dłoni. Organizuje także ciekawe lekcje biblioteczne.

Home

4

Doskonale wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci najefektywniej uczą się, kiedy mają możliwość wymiany myśli i praktycznego przeżycia tego, czego dowiadują się w teorii. Dlatego naszą szkołę tworzą nauczyciele kreatywni, którzy umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości, którzy rozwijają ciekawość poznawczą dzieci i ich chęć do samodoskonalenia. Pobudzamy dziecięcą ciekawość świata dążąc do ich samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Jak uczymy?

REALIZUJEMY I WYKORZYSTUJEMY W PRACY PROGRAMY INNOWACYJNE:

Program adaptacyjny w klasie pierwszej i czwartej.

Korzystanie z narzędzi TiK w edukacji oraz elementów programowania
i kodowania.

Udział w programie ministerialnym "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI".

Program Erasmus+

WPROWADZAMY W ŚWIAT WARTOŚĆI

Uczymy szacunku do tradycji, historii, tożsamośći kulturowej.

Promujemy zdrowy styl życia.

Pielęgnujemy ideę wolontariatu.

Promujemy uniwersalne wartości etyczne: empatię, humanitaryzm, tolerancję.

Nasze lekcje- edukacja informatyczna i informatyka

Home

Nasze lekcje- fizyka i chemia

Home

Uczniowie o nas

5

Zapraszamy do klasy I

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych ucznia, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. Pomoc ta udzielana jest w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.Wsparcie uczniów

6

Home

W naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne a wśród nich:

terapia logopedyczna

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Home

7

NASZE PODRÓŻE

Jesteśmy placówką, która kładzie nacisk na integrację zespołów klasowych, także w czasie klasowych wycieczek czy uroczystości szkolnych. Wpływa to korzystnie na samoświadomość dzieci oraz poczucie przynależności do grupy.

Home

+info

8

NASZE WYDARZENIA

Nasza szkoła to nie tylko NAUKA ale i dobra ZABAWA

Home

ZAJĘCIA DODATKOWE

zajęcia SKS

kółko języka angielskiego

kółko matematyczno- przyrodnicze

9

Nasza szkoła oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzi szereg zajęć dodatkowych na różnych poziomach edukacyjnych. Placówka aktywnie bierze udział w programach unijnych oraz ministerialnych rozszerzających ofertę zajęć dodatkowych.

Home

NASZE OSIĄGNIĘCIA

10

Home

FILM PROMOCYJNY

11

16-tka to SZKOŁA

z TRADYCJĄ!

Logowanie do systemu

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.03.2022r. godz.8:00 - 18.03.2022r. godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2022 godz. 10.00

25.03.2022r. godz. 10:00 - 4.04.2022r. godz.15:00

PANEL LOGOWANIA

6.04.2022r. godz.10:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

REKRUTACJA

12

Home

3

2

1

4

Zapraszamy do 16-tki!