Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

E8 Wypowiedź pisemna

Typ zadania

zadanie otwarte

Długość wypowiedzi

50 -120 wyrazów

Charakterystyka

jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polecenie w języku polskimw poleceniu podane trzy podpunkty, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi podany początek wypowiedzi

Rodzaje wypowiedzi

NOTATKA

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE

WIADOMOŚĆ

E-MAIL

WPIS NA BLOGU

Udział w wyniku

około 20%

Ilość punktów

10 punktów:- poprawność środków językowych 0-2- spójność i logika wypowiedzi 0-2- zakres środków językowych 0-2- treść 0-4

Spójność i logika wypowiedzi

2 - Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarównona poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.1 -Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu. 0 -Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów.

Zakres środków językowych

2 - Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. 1 -Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości. 0 -Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia.

Poprawność środków językowych

2 - Brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację. 1 - Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację.Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.0 -Liczne błędy często zakłócające komunikację. Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.

Treść

Thank you!