Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Coñece a Formación profesional


Que facer se non titulo na ESO?

Repetir curso

FP Básica

Proba de acceso a ciclos formativos grao medio

Ser proposto polo equipo docente

01

Título de FP Básica

Título da ESO

02

Cal escoller?

Ter 17 anos ou cumprilos no ano da proba

01

Datas da proba: 25 de maio

Datas de matriculación: 3-16 de marzo

02

Cal escoller?

Modalidades

Cal escoller?

Outras opci

Outras opcións

Ter 18 anos ou cumprilos no ano

ESA

Proba libre da ESO

01

02

03

Non conta relixión

Que estudar despois da ESO?

Bacharelato | Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Bacharelato

Ciclo Medio de FP

Ciclo medio de EE

Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

02

Bacharelato de Artes

01

O 70% das prazas son para a ESO

01

Éntrase por nota media en 4º ESO

02

Cal escoller?

Son as grandes descoñecidas

01

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

02

Cal escoller?

Ademais do título da ESO, deberás pasar unha

proba específica

03

Bacharelato de

Ciencias e Tecnoloxía

03

Bacharelato

Outras formas

05

Bacharelato

Xeral

04

Modalidades

Cal escoller?

Ordénase en 26 familias profesionais

As familias profesionais están constituidas por ciclos formativos

Cada ciclo formativo comprende
un conxunto de módulos

Estudos que capacitan para o exercicio dunha profesión e preparan para o acceso ao emprego

Proporcionan unha base xeral e unha especialización acorde ao mercado laboral

É clave a relación coas empresas.O alumnado realiza actividades formativas nas empresas(FCT) o que lle proporciona o complemento da práctica real


Que é a Formación Profesional no sistema educativo?

  • 2 cursos académicos(2000 horas)
  • As materias ou asignaturas pasan a chamarse módulos:
Módulos profesionais relacionados co ciclo
3 Módulos comúns a todolos ciclos


1-FP Básica
(Título de FP Básica)
2- FP Grao medio
(Título de Técnico)
3- FP Grao superior
(Título de Técnico Superior)
4- Cursos de especialización

Se corresponden con distintos niveis

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Por que a Formación Profesional é unha opción a ter en conta?

Posibilita progresar nos estudos

Son estudos moi ralacionados co traballo

+ motivadores

Maior empregabilidade

Oferta segundo posibilidades

.

XORNADAS VIRTUAIS DE PORTAS ABERTAS

Maio 2021

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

BOLSA DE EMPREGO

Mobilidades

. . . E MÁIS!

MODALIDADES DE FP

Presencial Ordinario

Horario de mañá ou de tarde


Se cursan 2 anos e no último trimestre a FCT

Facemos curso a cursoPresencial

adultos

Horario de tarde- noite
Oferta parcial
Solo algún módulo

FP

A Distancia

É unha modalidade online que ten oferta modular

Dominio de internet

FP Dúal

A formación a imparte o centro educativo e a empresa

Se asiste ao centro educativo e noutro periodo á empresa segundo convenio

Requírese ter 18 anos ou cumprilos no ano natural

Solicitar praza para cursar Formación profesinal

Requisitos de acceso e Proceso de admisión e matrícula

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ademais de cumprir os requisitos de acceso, é necesario participar nun proceso de admisión.

Para solicitar á admisión necesito ter os requisitos de acceso

Ciclos formativos de Grao superior

Ciclos de FP Básica

Ciclos formativos de Grao medio

  • Ser proposto/a polo equipo docente
  • Consentimento dos pais
  • Ter mínimo 15 anos
  • Ter o 3º ESO ou excepcional­mente, 2º da ESO

Acceso

  • Título da ESO
  • Título de FP Básica( criterios de preferencia)
  • Proba de acceso a ciclos de grao medio( 3-16 marzo
  • outros

  • Bacharelato ( Bacharelatos preferentes )
  • Título de ciclo medio
  • Proba de acceso a ciclos de grao superior( 31 xaneiro- 11 febreiro

Acceso

Acceso

Cursos de especialización

  • Ciclos formativos afíns ao curso

Acceso

Solicitude de acceso a ciclos de Formación Profesional

Trátase dun proceso centralizado e automatizado, onde os prazos son moi rigorosos e que consta de dúas partes ben diferenciadas:

ADMISIÓN

1

MATRÍCULA

2

SOLICITUDE

  • Faise a finais de xuño
  • Cóbrense as opcións por orde de preferencia de ciclos e de centros onde se imparten

PRAZAS

  • Hai prazas reservadas a discapacitados. O resto é a cota xeral
  • A cota xeral, repártese entre as tres formas de acceso (70%, 20%, 10%)

ADXUDICACIÓN

  • Faise por nota dentro de cada grupo de acceso
  • Se o resultado da adxudicación é da nosa preferencia, hai que matricularse

Ciclos de grao medio/ superior e especialización

Solicita a túa praza para cursar

Formación Profesional

Na túa solicitude deberás poñer, por orde de preferencia, os ciclos que desexes cursar nos centros nos que os impartan. Aconsellámoste que solicites todas as que che permita a solicitude por si non entras na primeira opción

CONSULTA O CALENDARIO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 21/22

Como podo realizar a miña solicitude

Utilizar o asistente informático para xerar unha solicitude web.
Deberá cubrirse unha única solicitude para cada modalidade e grao
No caso de ser necesario, levar dentro do período establecido, a solicitude web a validar a un centro con oferta de FP

SOLICITUDE Faise a finais de xuño

En setembro quedan as prazas que non se cubren

Estar matriculado/a en ESO, bacharelato ou FP (incluída a FCT) ou ter unha praza adxudicada de FP dual ou dun curso de especialización de FP, implica a exclusión dos procesos de admisión a ciclos formativos

Hai prazas reservadas
Discapacidade
Deportistas alto rendemento

Como se distribuen as prazas?

No caso de ciclos superiores

No caso de ciclos medios

En cada grupo as solicitudes ordénanse segundo as prelacións establecidas na normativa.

Fixen a solicitude e agora que?

CONSULTA as listaxes de adxudicación

Que fago se me adxudican unha praza?

Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Tamén estará dispoñible a reserva de matrícula a través da aplicación informática.

hai que estar atento

As prazas adxudicadas publícanse nas listaxes de adxudicación cun código persoal de consulta.

Renunciar á praza: deberase facer, nos prazos establecidos, en calquera centro público de Galicia con oferta de FP. Seguirase no proceso de adxudicación para os ciclos anteriores á praza á que se renuncia


Non matricularse nin renunciar no réxime ordinario significará quedar excluido/a e só poderás matricularte en prazas que queden vacantes ou liberadas.

Que esteas admitido non quere dicir que esteas matrículado

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

CM XESTIÓN ADMNISTRATIVA

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

OFERTA DE CICLOS MEDIOS NO CIFP RODOLFO UCHA

Admisión FP Dual. Que debes ter en conta?

Requisitos

  • Ter 18 anos ou facelos no ano natural
  • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos
  • Carecer da cualificación profesional para concertar un contrato en prácticas
  • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe
  • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado

A solicitude hai que facela a través do asistente web
A aplicación avisará no caso de que sexa necesario achegar documentación

Presentación de solicitudes

Se presentamos máis dunha solicitude , non se terá en conta ningunha petición

Selección pola entidade colaboradora

Rematado o período de selección publicarase a listaxe de persoas admitidas e en espera.

Tamén podemos facer outras solicitudes de admisión a ciclos formativos e nos cursos de especialización

Se te admiten se anularán todas as peticións que fixeras

Se non te admiten poderas continuar no proceso de admisión a ciclos formativos

As persoas admitidas (seleccionadas) nun proxecto de FP dual deberán matricularse durante o período establecido no centro educativo

Matrícula

Lembra

Requisitos

Estar en posesión dalgunha das titulacións de formación profesional establecidas na normativa que dean acceso a cada curso de especialización.

  • Unha única solicitude
  • Poderase optar a dous cursos de especialización como máximo
  • Utilizar o formulario ( edu.xunta.es/fp)
  • Entregaráse preferentemente no centro de primeira opción
  • Tamén pódese entregar en calquera centro de Galicia con oferta de cursos de especialización

Presentación de solicitudes

Tamén podemos facer outras solicitudes de admisión a ciclos formativos e a FP Dúal

Se non te admiten poderas continuar no proceso de admisión a ciclos formativos ou FP Dúal

Matrícula:

Lembra

Cursos de especialización de FP

no centro adxudicado e nos prazos establecidos

Consulta as listaxes de adxudicación

Renunciar á praza: deberase facer, nos prazos establecidos, no centro adxudicado. A renuncia afectará á praza que che foi adxudicada. Seguirase no proceso de adxudicación para o curso de especialización anterior á praza que se renuncia

Se te admiten

Non matricularse nin renunciar á praza adxudicada significará quedar excluído/a de todos os procesos de admisión de formación profesional.

A OFERTA DE FP NO CIFP RODOLFO UCHA

Os alumnos/as opinan..

"

Visita o portal de FP da Xunta de Galicia e accede a toda a información de interese

"

www.edu.xunta.es/fp

Aposta por unha formación de calidade

www.cifprodolfoucha.es

Acceso aos vídeos da oferta do cifp rodolfo ucha

Oferta de ciclos formativos no CIFP Rodolfo Ucha

00 CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

Volver

00 CM XESTIÓN ADMNISTRATIVA

Volver

00 CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

Volver

00 CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

Volver

Obxectivos da FP Básica

Facilitara adquisición das competencias da ESO e de iniciación no campo profesional escollido.

Que titulacións obtés coa FP Básica?

  • Título de Técnico Básico, que te permitirá acceder a un Ciclo Medio de FP.
  • Título da ESO, que te permitirá entrar nun Bacharelato, aínda que esta opción, dado o carácter aplicado da FP Básica, non sexa a opción máis recomendable salvo para casos excepcionais.

Orde de entrada na FPB

Hai 3 quendas para acceder: alumnado con necesidades educativas especiais (10% das prazas), ordinario (90% das prazas) e persoas sen escolarizar (de quedaren prazas libres).

  • Nas dúas primeiras quendas ordéanse por idade. Primeiro entran as persoas de 15 anos, despois as de 16 e despois as de 17.
  • De quedaren prazas libres, entrarían por orde de chegada as persoas sen escolarizar.

Requisitos para o acceso ó programa

Debes cumprir todos os seguintes requisitos:

  • Ter cumpridos 15 anos ou cumprilos o ano no que fas a solicitude.
  • Ter cursado 3º ESO e, excepcionalmente, 2º ESO.
  • Ter sido proposto polo equipo docente á túa familia (no caso de ser menor de idade).

Estrutura dos cursos de FP Básica

Cada curso da FPB estrutúrase nos seguintes ámbitos:

  • Ámbito da comunicación e das Ciencias Sociais (Lingua Castelá, Lingua Galega, Lingua estranxeira, Ciencias Sociais).
  • Ámbito de Ciencias Aplicadas (Matemáticas Aplicadas e Ciencias Aplicadas).
  • Ámbito Profesional (Módulos que permitan obter o nivel 1 do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais). Específico para cada ciclo.

FP Básica

Contidos

Parte 1: Lingüística | Parte 2: Matemática | Parte 3: Científico-Técnica

Conservación das notas das partes

  • Cada parte que aprobes, queda aprobada, gárdancje esa nota durante 2 anos.
  • Se pasas a proba ó completo, podes usala para acceder a un Ciclo Medio en calquera lugar do territorio español e en calquera momento

Avaliación

A cualificación final da proba é a media entre as 3 partes, pero debes ter un mínimo de 4 puntos en cada parte para facer esta media.

Información xeral e exames doutros anos

Datas Proba 2022

Data da proba: 25 de maio

Data de matriculación: 3-16 de marzo

Probas de acceso a Ciclos Medios

Información xeral da proba

Exames doutros anos

Acceso á páxina web na que van publicando lugares, acceso á aplicación informática, listaxes....

Os exames son de tipo test de 20 preguntas cada un. Cada acerto suma 0,5 puntos e cada erro resta 0,125 puntos. Se non contestas, nin suma nin resta.


Nota parte lingüística= Media entre as túas notas en Lingua Castelá, en Lingua Galega e en Ciencias Sociais.

Nota parte matemática= Nota no exame de Matemáticas.

Nota parte científico-técnica= Media entre as túas notas nos exames de Ciencias da Natureza e de Tecnoloxía.


Para facer media entre as distintas partes deber ter polo menos un 4 en cada unha.


A nota final da proba é a media das 3 partes. Supérala cando esta media é igual ou superior a 5 puntos.

Contidos

Parte 1: Parte común| Parte 2: Parte específica (A | B | C)

Conservación das notas

  • Cada parte que aprobes, queda aprobada, gárdanche esa nota durante 2 anos.
  • Se pasas a proba ó completo, podes usala para acceder a un Ciclo Superior vinculado á parte específica á que te presentaches na proba, en todo o territorio español.

Avaliación

A cualificación final da proba é a media entre as 2 partes, pero debes ter un mínimo de 4 puntos en cada parte para facer esta media.

Información xeral e exames doutros anos

Datas Proba 2022

Data da proba: 28 de abril

Data de matriculación: 31 xaneiro-11 febreiro

Probas de acceso a Ciclos Superiores

Información xeral da proba

Exames doutros anos

Acceso á páxina web na que van publicando lugares, acceso á aplicación informática, listaxes....