Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

Każdy może zosatć mistrzem pióra!

Co to jest kaligrafia?

Kaligrafia (gr. καλλιγραφία od καλὸς 'piękny' i γρᾰ́φειν 'pisać') – sztuka starannego i estetycznego pisania, często również zdobionego artystycznie. Nauka kaligrafii miała kształtować charakter oraz cierpliwość.

Kaligrafia w przedwojennej Polsce.


Kaligrafia była podstawowym przedmiotem w szkołach. Do około 1960 r. była w Polsce przedmiotem nauczania początkowego, mającym na celu doskonalenie pisma odręcznego. Od początku XX w. kaligrafii uczono w klasach początkowych na obowiązkowych zajęciach języka polskiego. Sztuka pisania traktowana była jako podstawa nauki zwykłego pisania. Wg przedwojennych autorów podręcznikow do kaligrafii celem kaligrafii jest:
1. wyuczenie dzieci pisma pięknego t. j. wyraźnego i kształtnego,
2. wczesne wpojenie w uczących się zamiłowania porządku, czystości i piękna.

K

HISTORIA

Arabski aforyzm mówi, że ludzkie piękno polega na tym jak oni piszą.


Kaligrafia zachodnia powstała z pisma antycznego stworzonego w starożytnym Rzymie. Wcześniejsze formy alfabetu pojawiły się w trzecim tysiącleciu do naszej ery.

Poprzednikiem alfabetu łacińskiego był alfabet etruski.

Rozprzestrzenianie chrześcijaństwa spowodowało pojawienie się kaligrafii na Zachodzie, gdzie zaczęto kopiować Biblię, oraz inne teksty religijne.
Rozkwit kaligrafii nastąpił w VII-IX wieku w Irlandii i Szkocji, gdzie mnisi stworzyli Ewangelie ( ewangeliarze) - arcydzieła sztuki średniowiecznej.


Kaligrafia zachodnio-łacińska

Rodzaje kaligrafii

Kaligrafia arabska

Kaligrafia chińska, japońska, koreańska

Każda kaligrafia jest inna. Jest to forma pisma artystycznego, która może występować w różnych stylach. Istnieją trzy główne rodzaje kaligrafii:

-zachodnia,
-arabskia,
-orientalna, itp...

Bordiura

W książce rękopiśmiennej lub drukowanej, zwana inaczej winietą ramkową, bordiura stanowi zamkniętą ramowo dekorację wypełniającą wszystkie marginesy kodeksu. Bordiura może mieć charakter przedstawiony lub ornamentalny. Stosowano elementy geometryczne, roślinne. zwierzęce, nieraz postacie ludzkie albo fantastyczne. Forma obramowania może powtarzać kształt otaczanego obiektu bądź różnić się od niego.

inicjały

Termin iluminacja (rozumiana jako dekoracja inicjałowa i marginalna) wywodzi się od łacińskiego czasownika illuminare, oznaczającego właśnie oświetlanie, ozdabianie. Piękny wygląd dokumentu nie był jednak zasadniczo celem samym w sobie. Przede wszystkim akcentował rangę rękopisu i prestiż jego wystawcy (a często również pozycję odbiorcy).
Stąd przy ozdabianiu rękopisów sięgano po złoto, które nanoszono, w formie rozświetlających tekst cienkich płatków, np. na inicjały, nagłówki czy miniatury.

Rubrykowanie

Jest to przekreślanie niektórych liter kreskami z czerwonej farby lub pisanie niektórych liter czerwoną barwą. Było ono używane przeważnie dla nagłówków, spełniając, dzięki ich kolorystycznemu wyróżnieniu, funkcję swoistego lokalizatora wybranych miejsc w tekście.

Małych rozmiarów obraz, zazwyczaj portret, wykonany
na pergaminie, kości
słoniowej, metalu czy porcelanie.

,,Staropolskie Przepisy Kulinarne, Receptury rozproszone z XVI – XVII w.”

MINIATURA

Tajniki Kaligrafii

Kaligrafia, sztuka ładnego pisania Robert Syta

współczesna kaligrafia

Obecnie kaligrafia stała się sposobem wyrażania siebie. To rodzaj sztuki, pomagający prezentować nasze słowa w unikalny i wyjątkowy sposób.
Dlatego kaligrafia to rodzaj przejścia między rysowaniem i pisaniem.

Narzędzia kaligrafii klasycznej.

-pióra
-atrament
-akwarela
-tusz kleślarski
-tusz kaligraficzny

stalówki

obsadki

papier

narzedzia współczesnej kaligrafii

Regulamin konkursu

Kliknij w załącznik

,,Każdy może zostać mistrzem pióra''

Gminny Konkurs Kaligraficzny

„ Każdy może zostać mistrzem pióra’’


Szkoła Podstawowa

im. Konstytucji 3 Maja

w Dąbrowie

zaprasza do udziału

w konkursie organizowanym

pod honorowym patronatem

Wójta Gminy Świlcza

oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
REGULAMIN

Gminnego konkursu kaligraficznego

pt. ,,Każdy może zostać mistrzem pióra’’.

Jako że rok 2022 został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego ze względu na przypadające dwusetne urodziny tej epoki, jest to dobry moment na przypomnienie „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Stąd właśnie zrodził się pomysł, aby zapoznać uczniów z treścią ,,Ballad i romansów’’ Adama Mickiewicza, które po raz pierwszy ukazały się 200 lat temu w Wilnie. Chcemy aby uczniowie nie tylko zaznajomili się z tekstami, ale zapoznali się również ze sztuką kształtnego, starannego i estetycznego pisania.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Świlcza.

Cele konkursu:

- rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii,

- rozbudzenie sztuki kształtnego i starannego pisania,

- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

- uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych,

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

- rozwijanie zainteresowań literaturą piękną.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Kategorie wiekowe:

§ I kategoria - uczniowie klas 2-4 szkół podstawowych,

§ II kategoria - uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych.

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dołączony do regulaminu tekst na

papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie, a uczniowie klas II-IV szkół podstawowych

na kartce z zeszytu w wąską lub szeroką linię formatu A-5 jednostronnie (należy użyć tyle kartek, ile zajmie przepisywany tekst).

Każda kategoria ma inny tekst dołączony do regulaminu.

Wymagane jest, żeby teksty zostały ozdobione wybranymi iluminacjami, nawiązującymi bezpośrednio do przepisywanego utworu (inicjałami, bordiurami, miniaturami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe długopisy lub pisaki.

3. Kryteria oceny prac:

- staranność i oryginalność elementów graficznych,

- płynność pisma i estetyka połączeń literowych,

- kompozycja pracy,

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

- samodzielność pracy.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

4. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie po 8 prac z każdej kategorii.

5. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

6. Prace konkursowe wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 31.03.2022r. na adres: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z dopiskiem „Konkurs kaligraficzny”. W przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego.

7. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy i zawierać: imię, nazwisko ucznia, klasę oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna, pełną nazwę szkoły oraz numer telefonu do szkoły.

8. Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach A-4,odpowiednio zabezpieczone.

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w dniu 26.04.2022 r. na stronie internetowej szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

11. Nagrody wraz z dyplomami będą do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie następnego dnia po ogłoszeniu wyników.


Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, zgodnie z załączonymi do regulaminu dokumentami.

2. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu bierze pełną odpowiedzialność za samodzielność wykonania pracy konkursowej.

3. Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą podlegać ocenie komisji konkursowej.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Teksty do napisania znajdują się w załącznikach regulaminu.

Załącznik nr 3 - uczniowie klas 2 – 4 szkół podstawowych,

Załącznik nr 4 - uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych.

Do regulaminu załączamy prezentację, która pozwoli uczniom zapoznać się z początkami kaligrafii w Polsce i na świecie oraz objaśni jakie przybierała ona formy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizator:

Zespół Szkół w Dąbrowie

nauczyciel: Żaneta Kalita

nauczyciel: Elżbieta Dąbrowska

Załącznik nr 1

………………………………………………………, dn. ……………………………………

(miejscowość, data)Gminny Konkurs Kaligraficzny

,,Każdy może zostać mistrzem pióra’’

Karta zgłoszenia


  • Dane szkoły:
  • Nazwa……………………………………………………………………………………………………………………..
  • Adres…………………………………………………………………………………………………………………….
  • e-mail…………………….tel…………………………….

  • Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli, tel. Kontaktowy, e- mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Imię i nazwisko ucznia, autora pracy, klasa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis………………………………………………….

dn……………………….

1

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia do konkursu

1. Wyrażam zgodę na mój udział/ na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

w konkursie "Każdy może zostać Mistrzem Pióra ", organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu.

3. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej; jej fotografii/skanu oraz danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………..

(Czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam Szkole Podstawowej w Dąbrowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz nieodpłatnej publikacji jego pracy, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.


…………………………………………………………………………………………….……

imię i nazwisko ucznia


Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie trwania Konkursu kaligraficznego ”Każdy może zostać Mistrzem Pióra” oraz podczas wystawy pokonkursowej, za pośrednictwem mediów wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie działalnością.

…………………………………………… ……………………………………

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Każdy zostać Mistrzem Pióra” na podstawie udzielonej zgody do czasu zakończenia procedury konkursowej.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.
2


Załącznik nr 3

Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

„Każdy może zostać Mistrzem Pióra”.

I kategoria wiekowa – uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej.


Powrót taty

Ballada (fragment)

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem

Za miasto, pod słup na wzgórek,

Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,

Pobożnie zmówcie paciórek.


Tato nie wraca; ranki i wieczory

We łzach go czekam i trwodze;

Rozlały rzeki, pełne zwierza bory

I pełno zbójców na drodze".


Słysząc to dziatki biegą wszystkie razem,

Za miasto, pod słup na wzgórek,

Tam przed cudownym klękają obrazem

I zaczynają paciórek.


Całują ziemię, potem: "W imię Ojca,

Syna i Ducha świętego,

Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca,

Teraz i czasu wszelkiego".

Załącznik nr 4Załącznik do regulaminu konkursu kaligraficznego

„Każdy może zostać Mistrzem Pióra”

II kategoria wiekowa – uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej

Świtezianka

Ballada (fragment)


Jakiż to chłopiec piękny i młody?

Jaka to obok dziewica?

Brzegami sinej Świtezi wody

Idą przy świetle księżyca.


Ona mu z kosza daje maliny,

A on jej kwiatki do wianka;

Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,

Pewnie to jego kochanka.


Każdą noc prawie, o jednej porze,

Pod tym się widzą modrzewiem.

Młody jest strzelcem w tutejszym borze,

Kto jest dziewczyna? - ja nie wiem.Skąd przyszła? - darmo śledzić kto pragnie,

Gdzie uszła? - nikt jej nie zbada.

Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie,

Jak ognik nocny przepada.


"Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno,

Na co nam te tajemnice,

Jaką przybiegłaś do mnie drożyną?

Gdzie dom twój, gdzie są rodzice?


Minęło lato, zżółkniały liścia

I dżdżysta nadchodzi pora,

Zawsze mam czekać twojego przyścia

Na dzikich brzegach jeziora?


Zawszeż po kniejach jak sarna płocha,

Jak upiór błądzisz w noc ciemną?

Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha,

Zostań się, o luba! ze mną.

Dziękuję!
żANETA kALITA