Want to make creations as awesome as this one?

מדע וטכנולוגיה יסודי. מחוז מרכז

Transcript

מחוונים להערכה חלופית

תערוכת צילומים

חדרי בריחה מדעיים

דגמים או מודלים לעקרונות מדעיים

אקטיביזם סביבתי, בריאותי

פתרון בעיות במדע וטכנולוגיה

חקר מדעי

ביומימקרי

.הערכה חלופית היא מושג כולל לאמצעי ההערכה הנוספים למבחן

הערכה חלופית בודקת מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו
ההערכה החלופית מתבססת על ההנחה כי בחברה מגוונת ובכיתה מרובת אינטליגנציות וסגנונות חשיבה, ישנה שונות רבה בין התלמידים ולכן לא ניתן להעריך שכבה שלמה ואף לא כיתה שלמה באותו אמצעי הערכה
הערכה חלופית מודדת יכולות שכליות וקוגניטיביות ובנוסף, ניתן להעריך באמצעותה גם היבטים רגשיים, חברתיים ובין-אישיים

.

.

מחוונים להערכה חלופית

.

רונית רוזנבוש - מדע וטכנולוגיה

מחוז מרכז