Want to make creations as awesome as this one?

Broggi

Transcript

2023-25

Batxillerat InternacionalInstitut MoisÈs broggi

DossierInformatiu

8 Comunicació

Índex

7 Preguntes freqüents

6 Requisits i informació del procés de selecció

5 Avaluació IB

4 Currículum 22/23

3 Estudiar al Broggi

2 Diploma IB

1 Introducció

L’institut Moisès Broggi és un centre autoritzat per impartir el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB) des de l’any 2015.L’organització del Batxillerat Internacional (IBO) és una fundació educativa sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968. Ha desenvolupat i ofereix tres programes d’educació internacional anomenats “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el “Programa dels Anys Intermedis” (PAI) i el “Programa del Diploma” (PD).

L’organització de l’IB estableix el currículum i els requisits d’avaluació que condueixen a l’obtenció del diploma de l’IB i dels certificats. Actualment, el Programa del Diploma és impartit en uns 2000 centres, de 125 països i, des de la seva creació, ha format més de 650.000 estudiants.

Introducció

Manté la seva independència respecte als governs i als sistemes educatius nacionals.

Anima els alumnes a pensar de forma crítica.

Estimula els alumnes a examinar tant l’entorn local com l’internacional.

El Diploma IB és un programa d’estudis preuniversitaris, que es dirigeix a alumnes d’entre 16 i 19 anys.Té una durada de 2 anys, ofereix tres possibles llengües d’examen (anglès, castellà i francès), l’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i permet assolir un títol (Diploma de l’IB) reconegut internacionalment.L’IB té com a finalitat oferir millors oportunitats que altres programes per tal de formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir les seves metes. Esperem que els nostres alumnes contribueixin a construir un món millor mitjançant l’enteniment mutu i el respecte intercultural.L’IB es distingeix dels altres programes perquè:

Programa de Diploma IB

+ INFO

Reflexius

Equilibrats

Íntegres

Mentalitat oberta

Solidaris

Audaços

Indagadors

Informatsi instruïts

Pensadors

Bons comunicadors

El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.Aquests atributs comporten el compromís d’ajudar tots els membres de la comunitat escolar a aprendre a respectar-se a si mateixos, els altres i el món que els envolta.El PD està compromès amb el desenvolupament del perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB en els alumnes. Aquest perfil té com a objectiu formar alumnes que siguin:

Estudiar al Broggi

El nostre institut oferirà el curs vinent 25 places de Batxillerat Internacional. L’alumnat que cursi el Programa del Diploma obtindrà la doble titulació de Batxillerat Internacional i LOMLOE en superar les proves externes de l’IB i la selectivitat nacional.En el nostre institut les classes s'imparteixen en llengua materna (català) i la llengua escollida d’examen serà inicialment el castellà. Els exàmens externs del Programa del Diploma IB es realitzen durant el mes de maig del segon any.El cost serà de 90€ mensuals (IB) i 100€ quota única en formalitzar la matrícula LOMLOE.

L’alumnat haurà de triar obligatòriament una matèria de cada grup (5 matèries) i haurà d’afegir una sisena matèria d’entre els grups 3 i 4.S’han de fer tres components troncals obligatoris, que són: Teoria del Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i Servei (CAS).

El centre ofereix les vies del batxillerat social i científic-tecnològic. El currículum del Programa del Diploma de l’IB inclou, d’una banda, sis matèries, de les quals l’alumne s’examina al final del segon any. D’aquestes matèries, tres s’han de cursar a nivell superior (programa més extens i aprofundit d’unes 240 hores en els dos anys) i tres a nivell mitjà (unes 150 hores en els dos anys). Les sis matèries estan incloses en cinc àmbits o grups de coneixement:

Curriculum 2023-24

CAS

La monografia

La Teoria del Coneixement

Els tres componentstroncals obligatoris

Clica per a veure la taula amb les matèries i nombre d'hores

Batxilleratsocial

Clica per a veure la taula amb les matèries i nombre d'hores

Batxilleratcientífic-tecnològic

Quadre currículumIB LOMLOE

La correcció es duu a terme pel professorat del centre i, posteriorment, és moderada pels examinadors de l’organització.

L’avaluació externa també inclou la Monografia, l’assaig de Teoria del Coneixement i el treball escrit de literatura espanyola.Les proves externes es realitzen al mateix centre durant el mes de maig del segon curs i són corregides per examinadors de l’organització.

Avaluació interna: En la majoria dels cursos s’utilitza l’avaluació per part del professor. Aquesta inclou:

● Enregistraments orals de llengües● Treball d’investigació d’Història● Treball de laboratori en Ciències● Investigacions en Matemàtiques

Avaluació externa: Els exàmens constitueixen la base de l’avaluació en la majoria de les matèries. Inclouen el següent:

● Assajos● Problemes estructurats● Preguntes de resposta curta● Preguntes de resposta a dades● Preguntes de resposta a textos● Preguntes d’estudis de casos● Preguntes d’opció múltiple a les assignatures de ciències

Avaluació IB

Qualificacions necessàries per a l’obtenció del diploma de l’IB

L’assoliment de l’alumne en cada una de les assignatures s’avalua en funció d’una escala de qualificacions de l’1 (mínim) al 7 (màxim). En el diploma de l’IB, el màxim que es pot obtenir com a qualificació combinada de Teoria del Coneixement i la Monografia és 3. La puntuació total màxima en el PD és 45.La mínima puntuació per tal d’obtenir el PD és de 24 però amb una sèrie de condicionants establerts al “Reglament general del PD” que es facilita a les famílies en el període de matriculació.

requisitsinscripció

Matrícula

Publicaciód'admesos

Requisits i informació del procés de selecció

entrevistapersonal

prova de competències

preinscripció telemàtica

Faqs

També es realitzarà una part de l’entrevista amb la família, per tal de valorar el seu recolzament envers el candidat. Si l’alumnat pot acreditar un títol oficial d’anglès (First Certificate, Advanced, B2, C1) quedarà exempt de fer la part en anglès.Finalment es publicarà la llista amb els alumnes que han superat totes les fases per ordre de baremació i fins a arribar a esgotar les places ofertades pel centre. En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne haurà d’estar en possessió de l’expedient acadèmic de l’ESO.6-Puc entrar al segon any si he cursat primer de batxillerat LOMLOE?No, el PD s’ha de cursar durant dos anys sencers per tal de garantir el nombre d’hores lectives de les diferents matèries.7-Hi ha un límit de zona geogràfica per poder accedir a aquests estudis?No, no hi ha cap limitació geogràfica ni zona preferent.8-L’alumnat del Broggi té preferència?No, tothom parteix de les mateixes condicions. Ser alumne d’ESO al Broggi no garanteix una plaça a l’IB.9-El Programa del Diploma (PD) sembla implicar una càrrega molt forta de treball per a l’alumne. Quins avantatges té?Els graduats del PD expressen que la seva participació en aquest diploma els ha donat les eines necessàries per tal d’obtenir bons resultats a la universitat i aprofitar al màxim les seves oportunitats en l’educació terciària. En particular, comenten que senten que estan preparats i confiats, que tenen les habilitats d’investigació necessàries, saben administrar el seu temps i estan disposats a fer-se responsables del seu propi aprenentatge. El que és més important, han desenvolupat la comprensió del món que els envolta, i les seves responsabilitats al respecte, i han adquirit les habilitats necessàries per assolir les dificultats de la vida. A l’IB sovint es fan servir diferents frases per tal de descriure aquestes característiques i capacitats, com ara: “aprendre a aprendre”, “aprenentatge durant la vida”, “pensadors crítics i solidaris”, i “participants informats en els assumptes locals i mundials”.

1-Els estudis del batxillerat internacional són impartits en anglès?No. La llengües vehiculars són el català i el castellà. Es poden emprar materials i/o llibres en anglès, però aquesta no serà la llengua d’impartició. Les proves externes es poden realitzar en castellà, anglès o francès.2-Quantes assignatures es cursen? A quins nivells?L’alumnat ha de cursar un total de 6 matèries IB, 3 a nivell mitjà i 3 a nivell superior. La diferència entre els nivells és el nombre d’hores setmanals i alguns components d’avaluació. A aquestes matèries s’han d’afegir les LOMLOE.3-Com es fa l’avaluació de l’alumnat de l’IB?El PD té diversos components d’avaluació que es duen a terme al llarg dels dos anys. La part més forta són les proves externes a final del segon curs (durant el mes de maig). Aquestes proves sumen entre un 70 i un 80% de la nota sobre 7. Cada assignatura pot tenir de dues a tres proves, depenent del nivell que es cursa (mitjà o superior). També hi ha una avaluació interna en la qual hi ha a la vegada diversos components: investigacions internes, orals individuals i/o treballs escrits.4-Què són els components troncals?Els components troncals de l’IB són tres: la Monografia, el CAS (Creativitat, Activitat i Servei) i la Teoria del Coneixement. S’han de superar per tal d’obtenir el Diploma.5-Com puc accedir a realitzar aquests estudis al Moisès Broggi?Prèvia a la formalització de la matrícula, l’alumnat haurà de realitzar una preinscripció telemàtica per poder tenir accés a tot el procés de selecció de l’IB. Es realitzarà una prova de competències (Matemàtiques i Llengua-Pensament crític). L’alumnat interessat en cursar l’IB haurà d’acreditar aquest dia l’expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior.L’alumnat que superi la prova de selecció passarà a l’última fase, que serà una entrevista personal (parcialment en anglès). Aquesta entrevista personal amb el candidat es realitzarà per determinar les habilitats i sensibilitats de l’alumne cap als principis de l’IB.

Faqs

14-Quines universitats reconeixen el Programa Diploma?L’IB treballa insistentment per tal d’assegurar-se que el PD sigui reconegut per les universitats de tot el món i els seus alumnes rebin ofertes competitives pels seus estudis superiors.Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l’enllaç següent:http://ibo.org/es/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/Enguany s’han gestionat sol·licituds per estudiar a l’estranger, la majoria de les quals ja han rebut una o més ofertes de diferents universitats del Regne Unit, Estats Units i Holanda. El punt fort del nostre alumnat és que cursa dos batxillerats simultanis que es complementen i conformen un aprenentatge multidisciplinar.

10-El PD implica una gran càrrega de tasques per fer a casa?En general, els cursos de l’IB són més exigents que els cursos normals d’educació secundària i és probable que els alumnes hagin de realitzar més tasques a casa. No obstant, el desafiament no sempre radica en la quantitat de treballs assignats sinó en la qualitat de les tasques i el compromís dels alumnes en relació amb el treball. En aquest sentit, el benefici addicional és que els alumnes assumeixen una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, a la vegada que assoleixen habilitats valuoses quant a l’administració del temps i l’organització. Els alumnes del PD no han de renunciar a altres aspectes importants d’aquesta etapa de la seva vida. Poden seguir fent esports, participant en activitats extra curriculars, teatre, música, etc. Aquestes activitats s’incorporen al PD mitjançant el component obligatori Creativitat, Acció i Servei (CAS).11-L’alumnat de l’IB ha de fer la selectivitat?Sí, tots els nostres alumnes es presentaran a les PAU. Tanmateix, si un alumne ha superat el Programa Diploma pot sol·licitar a la UNED la convalidació de la seva titulació via estudis estrangers i, a continuació, accedir a la universitat que desitja. No obstant, aquesta segona opció té el desavantatge del calendari. La convalidació i la seva equivalència amb les PAU arriba quan el període de preinscripció del juliol ha finalitzat.12-L’alumnat de l’IB té doble titulació?Sí. Té la titulació del batxillerat LOMLOE i la titulació del Programa Diploma del Batxillerat Internacional.13-El PD, en ser un programa de batxillerat singular, té algun cost?Sí. L’alumne que cursi la doble titulació de l’IB i LOMLOE haurà d’assumir unes despeses mensuals (90 euros) derivades, en el cas de l’IB, de la correcció externa dels exàmens i treballs i de la participació del centre en el projecte i, en el cas del batxillerat LOMLOE, hi haurà un pagament a principi de curs en concepte de material fungible i sortides curriculars. Aquest és un preu públic, aproximadament una desena part del que significaria realitzar aquests estudis a un centre privat.

Comunicació

Batxillerat InternacionalInstitut MoisÈs broggi