Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מודל כיתה הפוכה

פדגוגיה מוטת עתיד

פרקטיקות הוראה/למידה במציאות משתנה

קהילות מאיצות חדשנות


במודל זה, ההקניה מתבצעת מחוץ לגבולות הכיתה, כהכנה למפגש עם המורה (פנים מול פנים, סינכרוני...).
ההתנסות כאן היא מודלינג לתהליך למידה של מודל כיתה הפוכה

מודל כיתה הפוכה

שלבי בניית שיעור-כית הפוכה:

1. הקניית חומר הלימוד (בעזרת סרטון, מצגת, אתר ועוד), שהמורה יצר בעצמו או שנמצא זמין ברשת.
2. תרגול, דיון ויישום במפגש עם המורה (פנים מול פנים או סינכרוני)

מיומנויות וכישורים הבאים לידי ביטוי במודל כיתה הפוכה:

פעלנות-Agency
לומד עצמאי
העצמת תחושת מסוגלות
למידה מותאמת אישית

הרציונל למודל כיתה הפוכה

כדי להוסיף כתוביות לסרט,
יש ללחוץ על , לבחור
more languages
ולבחור "עברית"

סרטון הסבר מכנס מנהלי בתי ספר יסודי-תשפ"ב

כלי פדגוגיה מוטת עתיד מותאמי חמ"ד

עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Thanks!