Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

הערכה

הצעה לכלי מיפוי הישגי לומדים במו"ט תשפ"ב

ארגז כלים לגישור על פערים

אתר ראמ"ה

כלי רפלקטיבי מחוזי
תכנון מול ביצוע מוט מחוז מרכז תשפ"ב

מאגר כלי ההערכה מגוונים במדע וטכנולוגיה - יסודי, מחוז מרכז

חלופות בהערכה

רונית רוזנבוש

תכנית
הלימודים תשפ"ב

מסלולים
- ומחוונים
מדע פתוח לכולם

מאגר
משימות
ההערכה- תשפ"א

הצעה לכלי מיפוי הישגי לומדים

במדע ובטכנולוגיה בחינוך היסודי - תשפ"ב

למעבר לתכנית לחצו כאן

מאגר משימות ההערכה

לחצו כאן

תכנון מול ביצוע מוט מחוז מרכז תשפ"ב

להורדת הקובץ לחצו כאן

מחוונים להערכה חלופית

תערוכת צילומים

חדרי בריחה מדעיים

דגמים או מודלים לעקרונות מדעיים

אקטיביזם סביבתי, בריאותי

פתרון בעיות במדע וטכנולוגיה

חקר מדעי

ביומימקרי

.הערכה חלופית היא מושג כולל לאמצעי ההערכה הנוספים למבחן

הערכה חלופית בודקת מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו
ההערכה החלופית מתבססת על ההנחה כי בחברה מגוונת ובכיתה מרובת אינטליגנציות וסגנונות חשיבה, ישנה שונות רבה בין התלמידים ולכן לא ניתן להעריך שכבה שלמה ואף לא כיתה שלמה באותו אמצעי הערכה
הערכה חלופית מודדת יכולות שכליות וקוגניטיביות ובנוסף, ניתן להעריך באמצעותה גם היבטים רגשיים, חברתיים ובין-אישיים

.

.

מחוונים להערכה חלופית

.

בחזרה לעמוד הבית

רונית רוזנבוש - מדע וטכנולוגיה

מחוז מרכז