Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Теорія організації : підручник / Г. Л. Монастирський ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. – 2-ге вид., допов. й перероб. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 328 с. – Бібліогр.: с. 313–318. – Термінол. слов.: с. 319–324. – Предм. покажч.: с. 324–327. – ISBN 978-966-654-594-0.

Словники української мови: 1596–2018 : бібліогр. покажч. / Дмитро Пилипчук ; [упоряд., авт. передм. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2020. – 1072 с. – ISBN 978-617-7201-85-3.

Монастирський Г. Л.

005 М77

01 П32

Пилипчук Д. П.

У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об’єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. За змістом підручник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки фахівців за спеціальностями «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також аспірантам, докторантам, науковцям і менеджерам-практикам.

Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Він уперше подає інформацію про всі паперові словники української мови, опубліковані в Україні та в тридцяти інших країнах світу. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки.

Сафонов Юрій Миколайович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, Н. А. Стельмах, М. Л. Романова ; наук. ред. О. В. Мельников]. – Київ : КНЕУ, 2021. – 168 с. : фот. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 17).

Громадянське суспільство і держава: ІДЕЯ РЕФЛЕКСУ (Основи теорії гуманізму) / Юрій Литвиненко. – Київ КВІЦ, 2020. – 528 с.

Intelligenz und Wohlstand der Nationen: Kognitive Kompetenz, Bevolkerungsgrobe und Migration / Hans-Josef Friedrich. – [S. l.] : Dr. Ronald Henss Verlag, 2021. – 286 p. – ISBN 978-939937-84-5.

14 Л64

314 F92

Литвиненко Ю. М.

Friedrich H-J.

01 C21

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та його складових» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та менеджерами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи оцінки бізнесу та його складових.


Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Юрія Миколайовича Сафонова. У покажчику представлено науковий доробок вченого за період 2008–2021 рр. – монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій, періодичних виданнях, а також відомості про наукову школу вченого. Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і усім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.

Ця Книга про те, як влаштований Світ, який ми можемо спостерігати: (1) в цілому, (2) та його частина, яка є живою, а також (3) та жива частина, яку називають людством.

Ще ця Книга про сенс життя Людини, який я бачу в тому, щоб зробити кожного з нас максимально живим. І про те, як його досягти. Про те, які відносини між людьми знищують їх життя, а які навпаки – посилюють їх волю до нього. Ця Книга про те, як захистити життя кожного безвідносно до його ознак, властивостей або здібностей. Ця Книга – теорія гуманізму.

Über den Aufstieg und Niedergang von Städten und Ländern wurde schon viel geschrieben. Doch immer wieder steht die Wissenschaft vor dem Rätsel, warum all die schönen Theorien versagen und plötzlich Nationen, Regionen oder Städte aufsteigen, die unter Anwendung aller ökonomischen und soziologischen Theorien eigentlich gar keine Chance dazu hatten. Warum gelang Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg etwas, das man Wirtschaftswunder nennt? Warum wurde aus dem armen, kriegszerstörten Südkorea binnen zwei Generationen eine High-Tech-Nation? Warum ist das rasch alternde China technologisch, ökonomisch, wissenschaftlich und militärisch sehr viel stärker als Indien, das bei gleicher Einwohnerzahl deutlich jünger, demokratisch und rechtsstaatlicher ist und nach dem Zweiten Weltkrieg einen deutlich besseren Start hatte? Warum war Frankreich einst die führende Nation des Westens, während es heute immer stärker auf das Gelddrucken der EZB angewiesen ist? Weshalb beschließt die EU alle paare Jahre aufs Neue, zur wettbewerbsfähigsten Region der Erde zu werden, nur um hinterher schwächer dazustehen als zuvor? Weshalb verwandelte sich Baltimore binnen zwei, drei Generationen von einer wohlhabenden Hafenstadt in ein Shithole?Für all diese Fragen kann man unzählige Antworten finden. Aber eine Antwort, die das Zusammenwirken von Masse und Klasse nicht erwähnt, ist das Papier nicht wert, auf das sie geschrieben wurde. Das Buch „Intelligenz und Wohlstand der Nationen“ zeigt nicht einfach nur, wie Masse (Einwohnerzahl) und Klasse (kognitive Kompetenz) miteinander verknüpft sind, sondern es stellt die Wirtschaftswissenschaften endlich wieder vom Kopf auf die Füße, indem es drei simple Fragen stellt: 1. Wie viele Menschen spielen für ein bestimmtes Team (für diese Stadt, für jenes Land)? 2. Wie ist es um die Qualität (kognitive Kompetenz) der Spieler bestellt? 3. Wird das Team durch Migration stärker oder schwächer? «Intelligenz und Wohlstand der Nationen» eröffnet einen völlig neuen Blick auf eine Frage, die uns alle angeht.

Соціологічні нариси політеконома / Валерій Ворона ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2020. – 400 с. – Передм. авт. рос. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9256-7.

Оцінювання персоналу : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк, О. М. Білик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – – Київ : КНЕУ, 2021. – 311 с. – ISBN 978-966-926-363-6.

316 В75

331 Ц61

Ворона В. М.

Цимбалюк С. О.

В нарисах, на основі аналізу емпіричних матеріалів щорічного соціологічного Моніторингу (додаток), автор характеризує стан і динаміку розвитку українського суспільства (1992–2019 рр.), показує, як начотництво й догматизм у теорії і волюнтаризм у практиці «радянської моделі» соціалізму спотворили розуміння суті природничо-історичної закономірності розвитку людського суспільства та багато в чому дискредитували саму ідею соціалізму як суспільства народовладдя і свободи від експлуатації та пригноблення. Автор конкретизує розуміння соціології як науки та її понятійного апарату, розкриває значущість наукових висновків соціологів як для розуміння того, що відбувається, «анатомії» громадянського суспільства, так і для вироблення напрямків його формування в Україні.

У навчальному посібнику розкрито місце оцінювання працівників в управлінні персоналом, інструментарій оцінювання персоналу, методи збирання та оброблення інформації про працівників. Розглянуто різні підходи та технології оцінювання результатів праці, організаційні та методичні засади підсумкового комплексного оцінювання працівників, зокрема й у формі атестації. Розкрито питання технології роботи та надання послуг Assessment Center. Проаналізовано процедуру та питання регламентації оцінювання працівників. Значну увагу приділено проблематиці використання результатів оцінювання в управлінні персоналом. Навчальний посібник призначений для студентів освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» спеціальності «Менеджмент». Також буде корисний студентам інших економічних та управлінських спеціальностей і освітньо-професійних програм, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, установ і організацій, менеджерам з персоналу, фахівцям з управління персоналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів післядипломної освіти управлінських працівників.

Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України» ; [редкол.: Небрат В. В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – 340 с.

Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи : аналіт. доп. / С. П. Завгородня ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2021. – 79 с. – (Національна безпека).

338.2 З-13

338 І-90

Завгородня С. П.

52-й випуск збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України», підготовлений колективом відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», представляє результати актуальних наукових досліджень у галузі економічної історії та історії економічної думки.

Досліджено проблеми забезпечення доступності енергії для населення, що є однією із найбільш актуальних аспектів досягнення Цілі 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх» серед Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року. З огляду на євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави, проаналізовано сучасні тенденції забезпечення доступності енергії для населення в державах-членах ЄС і Україні. Визначено інституціональні особливості виявлення та боротьби з енергетичною бідністю в державах-членах ЄС, ключові питання імплементації положень законодавства ЄС і впровадження зарубіжного досвіду в Україні щодо забезпечення доступності енергії для населення. Розраховано на експертів, науковців, фахівців у галузях державного управління, економіки, соціального розвитку і національної безпеки, державних службовців, представників громадських організацій та усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення доступності енергії для населення та боротьби з енергетичною бідністю.

Формування системи соціально-трудових відносин у аграрному секторі економіки : монографія / Є. О. Ланченко. – Київ : Компринт, 2019. – 552 с. – Бібліогр.: с. 467-504. – ISBN 978-966-929-909-3.

Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 243 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 206–213 та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0982-6.

338.4 Л22

338.4 М21

Ланченко Є. О.

Мальська М. П.

У монографії викладено результати досліджень проблем розвитку соціально-трудових відносин у аграрному секторі економіки, зайнятості населення в сільському господарстві, організації та оплати праці, ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій тощо. Наукове видання складається із п’яти розділів, у яких розглядаються теоретичні, методологічні, методичні й прикладні засади формування системи соціально-трудових відносин і її розвитку в аграрному секторі економіки. Монографія адресована для працівників органів державної та місцевої влади, спеціалістів і керівників сільськогосподарських підприємств, профспілкових організацій у аграрній сфері. Вона буде корисною для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів і студентів аграрних ЗВО та тих, хто займається соціально-трудовою проблематикою розвитку аграрного сектора економіки й сільських територій.

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв’язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій. Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менеджмент туристичної організації.

Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 431 с. : іл. – Бібліогр.: с. 423–430. – ISBN 966-364-363-3.

Словник-довідник: Туризм і природно-рекреаційний потенціал : наук.-метод. вид. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т» ; [уклад.: В. Г. Грановська, О. В. Морозов, В. М. Крикунова, О. С. Морозова]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 107 с. : іл. – ISBN 978-966-289-328-1.

338.4 С48

338.4 Р90

Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Т. В. Божидарнік, Л. В. Савош, Т. Л. Никитюк та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 307 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-617-673-020-0.

338.4 М58

Рутинський М. Й.

В посібнику розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів підприємств і організацій, діяльність яких пов’язана з міжнародним бізнесом.

У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері туристичних послуг при плануванні розвитку туристично-курортного бізнесу, оцінюванні природних, кліматичних і культурно-історичних ресурсів рекреаційної галузі. Призначено для посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців, аспірантів, студентів навчальних закладів відповідного профілю.

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні : монографія / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Наук.-дослід. центр судової екпертизи з питань інтелект. власності. – Київ : Ліра-К, 2020. – 137 с. – Бібліогр.: с. 137 та в підрядк. прим. – ISBN 78-617-7844-70-8.

Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2020. – 314 с. – Бібліогр.: с. 273–314. – ISBN 978-617-7910-61-8.

342 Ф33

342 Ч-49

Федоренко В. Л.

Чернеженко О. М.

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституційного права. Аналізуються основні, найбільш поширені класифікації конституційних прав і свобод людини та громадянина та наводиться їх система. Подано комплексну характеристику основних видів конституційних прав і свобод людини. Висвітлюються питання гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Приділено увагу змісту та процедурним аспектам захисту конституційних прав і свобод людини в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Монографія розрахована на науковців, правозахисників, а також усіх, хто цікавиться конституційними правами і свободами людини та їх захистом в Україні.

У монографії комплексно обґрунтовуються теоретико-методологічні та історичні засади конституційних основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу. Зокрема, досліджується сутність і зміст категорії «конституційні основи місцевого самоврядування», а також ґенеза конституційних основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу. Узагальнюється та систематизується науковий досвід українських і зарубіжних учених щодо типології конституційних основ місцевого самоврядування. Аналізуються Європейська хартія місцевого самоврядування та механізми конституційно-правового регулювання основ місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу.

Самостійний розділ монографії присвячено вивченню конституційно-правової природи основ місцевого самоврядування, поширених у Європейського Союзу. Зосереджено увагу на конституційних основах територіальної організації публічної влади, форм безпосередньої демократії на місцях і найпоширеніших систем органів місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу. Систематизовано та досліджено такі чинники впливу на трансформацію української конституційної моделі місцевого самоврядування як регіональна політика Європейського Союзу, позитивні тренди і практики децентралізації. Досліджуються основні переваги і проблеми процесів децентралізації в Європейського Союзу та надаються рекомендації щодо розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

Для магістрів, докторантів і професорсько-викладацького складу вищих юридичних навчальних закладів, службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства.


Нотаріат в Україні : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 119 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-835.

Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики : монографія / [за ред. Я. В. Сімутіної та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Вид-во Людмила, 2020. – 275 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-64-7.

347 К67

349.2 Р31

Корнєєв Ю. В.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому подані матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу нотаріального права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

У монографії проаналізовані актуальні проблеми щодо визначення сфери дії норм трудового права України в сучасних умовах. Досліджено загальнотеоретичні аспекти реалізації та дії норм трудового права. Розкрито поняття та принципи правозастосування як особливої форми реалізації правових норм. Зосереджено увагу на питаннях ефективності та дефектів реалізації норм трудового права. На прикладі правових позицій Верховного Суду досліджено проблеми юрисдикції справ зі спорів, що виникли з трудових відносин. Проаналізовано окремі рішення Верховного Суду та їх значення для реалізації норм трудового права. Окремо розглянуто питання соціального партнерства як механізму реалізації прав у сфері соціального страхування.

У роботі сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до трудового законодавств, окреслено шляхи його реформування й удосконалення з урахуванням питань, що виникають, при реалізації норм законодавства про працю. Для науковців, зокрема докторантів й аспірантів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії трудового права і практики застосування норм трудового законодавства.

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : монографія / [Л. В. Шірінян, М. І. Арич, К. В. Багацька та ін.] ; за наук. ред. Л. В. Шірінян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Ліра-К, 2020. – 402 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на с. 3–6. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7844-40-1.

Людина в мові і тексті : колект. монографія / [Т. І. Жила, О. Ю. Зелінська, Т. М. Тищенко та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Зелінської ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М. М., 2020. – 236 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-304-381-4.

36 К64

81 Л93

657 О-17

Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / М. Т. Теловата, В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий [та ін.]. – Київ : НАСОА, 2019. – 508 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7431-18-2.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу(територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

У виданні знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з конкурентоспроможністю, ключовими показниками ефективності та новими інструментами фінансового регулювання страхового ринку України, викладено наукове обґрунтування гіпотез і запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності страхового ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів. Монографія розрахована на аспірантів і наукових співробітників, практиків страхової справи, представників державних органів регулювання фінансового ринку, і буде цікавою для тих, хто досліджує актуальні проблеми страхової науки.

Навчальний посібник «Облік і звітність в оподаткуванні» містить актуальні теми, з яких студент отримує необхідну кількість корисних знань стосовно системи оподаткування та основних засад обліку і звітності в оподаткуванні; обліку розрахунків і звітності за податком на додану вартість; обліку розрахунків і звітності за податком на прибуток; обліку розрахунків і звітності за загальнообов’язковим державним соціальним страхування; обліку розрахунків і звітності за податком на доходи фізичних осіб; обліку розрахунків і звітністю за іншими загальнодержавними податками і зборами; обліку розрахунків і звітністю за місцевими податками і зборами; адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). У кінці кожної теми студентам запропоновано перевірити рівень якості засвоєння навчального матеріалу через контрольні питання та тестові завдання, що стимулює самостійну роботу.

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які навчаються за програмою підготовки бакалавра. Навчальний посібник рекомендується для підготовки керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які займаються веденням та організацією бухгалтерського обліку і оподаткування на підприємствах різних секторів економіки.

Дослідження, яке ламає усталені уявлення про земну історію від появи людини і народження мови до наших днів та примушує задуматись: шлях розвитку наших предків міг би бути зовсім іншим. Долучіться до історичної розвідки і вас приголомшать неочікувані і сміливі припущення. У книжці ви не знайдете нудної хронології і сухих дат, але разом з автором будете розмірковувати про численні «Чому?».