Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ACTIVA

+ INFO

+ INFO

· El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública aporta novetats i matisa la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

· Accés al text sencer de la llei i el decret:

Llei 19/201 4

Decret 8/2021

· Article 15:Avaluació del grau de complimentRecull la necessitat d’establir els mecanismes adients per portar a terme l’avaluació del grau de compliment de les obligacions de Publicitat activa.

Proposta sistema d'avaluació

+ INFO

+ INFO

+ INFO

1

Control intern

2

Participació de la ciutadania

3

Experts externs a la pròpia administració

Proposem diferents àmbits i dins de cadascun les diferents fonts d’informació i a través de quin mitjà la obtindrem .

-Revisió mensual, de forma aleatòria, de continguts per part del departament d’Organització. Rapport amb resultats.-Alertes de caducitat al mateix portal a través de correus electrònics adreçats als editors/es de la informació. Auditoria anual d'actualitzacions.-Recordatoris semestrals sobre la necessitat de mantenir el portal i actualització d’editors/es.-Informació de Qui publica en cada moment. Es rep un correu amb l’alerta sobre la publicació.-Descripció de les publicacions dels tràmits d’informació pública. Podem identificar el nombre de publicacions i els responsables de la publicació.-Utilització dels Items ITA per a l’anàlisi del compliment de la Transparència.

-Enquesta general de satisfacció sobre el funcionament del Portal al mateix portal. (Enllaç o finestra emergent).-Referències al Portal expressades al sistema de suggeriments i propostes de millora. Creació de nova tipologia.-Pregunta afegida a les enquestes generals sobre serveis que periòdicament efectua la UAPA relativa al coneixement i ús del Portal.-Control de l'accessibilitatdigital als casals de districte (Ordinadors assistits).

-Sindica municipal de greuges a través del nombre de requeriments de solució, de resposta o del tema que sigui, relacionat amb el Portal.-Síndic de Greuges de Catalunya. Revisió de l’informe anual i requeriments que ens pugui fer relacionats amb la transparència.-AOC. Informe anual on valora la transparència (Índex de Maduresa Digital). En l’actualitat 94 sobre 100.-GAIP. A través dels seus requeriments amb el Dret d’Accés.-Infoparticipa. A través de la valoració bianual.-ITA. A través de la valoració.-Google Analytics. Conèixer la procedència, nombre d’entrades al Portal de Transparència.-Oficina Antifrau de Catalunya. A través del compliment de les seves recomanacions.