Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

FGL an Chorpoideachais

Seisiún a hAon

Seisiún a Dó

Seisiún a Trí

Déan iniúchadh ar na rannáin

1. Torthaí Foghlama
2. Measúnuithe Rangbhunaithe
3. An Próiseas AFMÁ

Cliceáil anseo chun
tosú

Seisiún a hAon

Tá 25 nóiméad agat chun na hacmhainní seo a iniúchadh

Breac síos do fhreagra ar an gceist dheiridh ar gach leathanach

2

3

1

4

Ar fhilleadh duit bogfaimid isteach i seomraí ar an imeall chun do chuid freagraí a phlé

Oibrigh i d’aonar

  • Cinntigh go mbíonn fuaim múchta
  • Roghnaigh rannóg le tabhairt faoi i dtosach agus pioc cuid de na roghanna laistigh den rannóg sin.
  • Féach / léigh agus breac síos do fhreagra ar an gceist dheiridh
  • Ansin déan arís le rannóg eile de réir an mhéid ama a bhíonn agat

An próiseas AFMÁ

Torthaí Foghlama

Measúnuithe Rangbhunaithe

Fill ar
threoracha i gcomhair sheisiún a haon anseo

Measúnuithe Rangbhunaithe

1

2

3

4

Fill ar
threoracha i gcomhair sheisiún a haon anseo

5

2 nóiméad ag léamh

"Ag smaoineamh ar an MRB"

2 Nóiméad ag breathnú

Achoimre ar thorthaí an

Athbhreithnithe ar Ghearrchúrsa an Chorpoideachais


Físeán 4 nóiméad

Léargais múinteora

1 nóiméad ag léamh

Smaointe don seomra ranga

Fan os cionn na huimhreach chun cur síos a fháil

Cliceáil ar an gcnaipe idirghníomhach chun tuilleadh a fheiceáil

Nuair a chríochnaíonn tú, fill ar an bpríomhleathanach


Déan nóta de do chuid smaointe ar MRBnna

Cad iad na deiseanna?

Cad iad na dúshláin?

Conas a d'fhéadfaimis aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin nó ullmhú dóibh?

Torthaí Foghlama a Úsáid

Click to return session one instructions here

3

1

2

4


Fan os cionn na huimhreach

chun cur síos a léamh ar an méid a

bheas ar an suíomh.

Cliceáil ar an gcnaipe idirghníomhach

chun cuairt a thabhairt ar an suíomh

3 nóiméad ag breathnú

Conas pleanáil le torthaí foghlama

2 nóiméad ag léamh

Ag smaoineamh ar thorthaí foghlama

2 Nóiméad ag breathnú

Torthaí ón

Athbhreithniú ar

Ghearrchúrsa an Chorpoideachais

Pleanáil le Torthaí Foghlama

Cad iad na deiseanna?

Cad iad na dúshláin?

Conas is féidir linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin nó ullmhú dóibh?Note down your thoughts

What are the opportunities?

What are the challenges?

How can we prepare for or

overcome those challenges?


An próiseas AFMÁ

1

2

3

4

2 nóiméad ag léamh

Ag smaoineamh ar an bpróiseas AFMÁ

Fan os cionn na huimhreach

chun cur síos a léamh ar an méid a

bheas ar an suíomh.

Cliceáil ar an gcnaipe idirghníomhach

chun cuairt a thabhairt ar an suíomh

5 nóiméad ag breathnú

AFMÁ ar Líne

Ar fud na Scoileanna

4 Nóiméad ag breathnú

AFMÁ duine le duine

Conas cabhrú le machnamh scoláirí


THE SLAR PROCESS

Cad iad na deiseanna?

Cad iad na dúshláin?

Conas is féidir linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin nó ullmhú dóibh?


Seisiún a Dó

Cliceáil ar an gcnaipe baile chun filleadh ar an bpríomhleathanach

3

1

2

4

Fan os cionn na huimhreacha

chun cur síos a léamh ar an méid a

bhéas ar an suíomh.

Cliceáil ar an gcnaipe idirghníomhach

chun cuairt a thabhairt ar an suíomh

Déan taighde ar smaointe eolacha i gcomhair teagasc difreáilte

Is féidir leat teacht ar an bpodchraoladh anseo

Déan taighde ar smaointe eolacha i gcomhair teagasc difreáilte

5 nóiméad ag breathnú ar chur chuige scoil sa Bhreatain Bheag chun breis cailíní a spreagadh le bheith páirteach sa CO

Seisiún a Trí

1

2

3

Roinnt acmhainní a luadh inniu a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit:

Cliceáil ar an gcnaipe baile chun filleadh ar an bpríomhleathanach

Creat Oideachais Cuimsitheach

Físeán 1- Léiríonn an físeán seo cur chuige amháin ar phleanáil an ionchuimsiú i gcondae na Gaillimhe

Físeán 2- Léiríonn an físeán seo cur chuige amháin ar rang cuimsitheach a chur i bhfeidhm i scoil amháin i gcondae na Gaillimhe.