Want to make creations as awesome as this one?

מצגת שיווקית | ארגון מורכב מסתגל

Transcript

ארגון מו"מִס

המכון לחקר עתידים בחינוך

ארגון מורכב מסתגל

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

Volatility
(תנודתיות)

המציאות החדשה

V

מתרחשים במציאות שינויים מהירים וחדים בקבועי זמן קצרים.

A

קושי בהבנת משמעות המידע הקיים אודות המציאות.

C

ריבוי גורמים פעילים במציאות, המקיימים ביניהם קשרי גומלין והשפעות הדדיות.

U

מחסור במידע המקשה על הבנה מדויקת של המציאות.

Complexity (מורכבות)

Uncertainty

(אי וודאות)

Ambiguity

(עמימות)

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

s

Social

p

Political

t

Technological

e

Environmental

מגמות עתיד

e

Economic

חברתיות

סביבתיות

פוליטיות

טכנולוגיות

כלכליות

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

תפיסת הקיימות

תהליכי אוטומציה

החלפת קריירות תכופה

תהליכי ביזור


ארגוני חינוך כארגונים אנטי שבירים

התפקוד הנדרש מארגון חינוך במציאות מורכבת ומשתנה הוא אנטי שבירות

ארגון חינוך אנטי שביר מסוגל לספק חינוך רלוונטי בכל מציאות מורכבת משתנה

ביזור, חיבור למציאות, ומגוון בדרכי הפעולה בונים תפקוד אנטי שביר

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

גישת הארגון הלומד

גישות להתנהלות ארגונית
במציאות מורכבת ומשתנה

גישת הארגון הזמיש

גישת הארגון כמערכת מורכבת מסתגלת

גישת הארגון חושב העתיד

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

ארגון מורכב מסתגל | מודל

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

ה

מ

צ

י

א

ו

ת

ה

מ

ש

ת

נ

ה

ארגון חינוך
מורכב מסתגל

מניע

אקו-סיסטם
תומך ומאפשר

מצפן
מוטה עתיד

בעלי עניין
אוטונומיים
ופעלנים

מכווין

מכווין

S

T

E

E

E

P

V

U

C

A

אתגרים
והזדמנויות

חינוך
רלוונטי

STEEEP | Social, Technological, Economic, Environmental, Educational, Political

VUCA - תנודתיות (Volatility), אי ודאות (Uncertainty), מורכבות (Complexity), עמימות (Ambiguity).

מתן חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה

מצפן ארגוני מוטה עתיד המכוון ומסנכרן את פעולת בעלי העניין ואת האקו-סיסטם הארגוני

האקו-סיסטם הארגוני, תומך ומאפשר את הפעולה המיטבית של בעלי העניין להשגת יעדי הארגון

דפוסי הפעולה של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים הם מנוע השינוי של הארגון

אתגרים והזדמנויות הנגזרים מהמציאות המשתנה.

בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים

פעולה להשגת יעדי המצפן הארגוני

בעלי העניין פעלנים, מציבים יעדים ופועלים בנחישות ובאחריות להשגתם

תהליכי משוב

מיושמים תהליכי משוב התורמים להבנת וכיוונון ההתקדמות

פעולות במקטעים קטנים

ההתנסויות הן קצרות ומהירות

התנסות תחילה ורפלקציה

התקדמות בעלי העניין מתבצעות באמצעות התנסות תחילה ורפלקציה

התארגנות עצמית לשיתופי פעולה

בעלי העניין מתארגנים באופן עצמאי לשיתופי פעולה

כללים פשוטים

התנהלות בעלי העניין מוכוונת על פי מספר מועט של כללים פשוטים

רעיונות מושכים

בעלי העניין מונעים באמצעות התמודדות עם אתגרים ורעיונות מושכים

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

התהוות

דפוסי פעולה מקומיים מוצלחים מאומצים ומופצים כדפוסים כלל ארגוניים

דפוסי פעולה מקומיים מוצלחים מאומצים ומופצים כדפוסים כלל ארגוניים

מצפן ארגוני מוטה עתיד

מסייע להתמודד עם התנודתיות של המציאות המשתנה
מגדיר את המדיניות הארגונית
מכיל רכיבי "לשם מה", "מה" ו "איך"
כולל רכיבים של חזון ארגוני ושל מטאפורה ארגונית
מוטה עתיד, משקף את צרכי כלל בעלי העניין, שלם, עקבי ובהיר תקשורתית

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

ארגון חינוך מורכב ומסתגל נדרש לעדכן באופן עקבי את המצפן הארגוני על בסיס תהליך של חשיבת עתיד וחיישנות שטח

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

המצפן כולל תכנים מרבדים שונים של ארגוני חינוך במערכת החינוך

מצפן ארגוני רבוד

מערכתי

מחוזי | רשותי

מוסד חינוכי

מסייעת לבעלי העניין האוטונומיים והפעלנים בכל רמות הארגון להשיג את יעדי המצפן הארגוני

מעטפת ארגונית

הון אנושי

שירותים

בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים

מבנה ארגוני

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

אקו-סיסטם ארגוני ומאפשר

תכנית לימודים

מדיניות

תשתיות

תרבות

תפקידי ההנהלה הם יצירת סביבה המטפחת את פעילות בעלי העניין, קידום יצירתיות וחדשנות, ניהול המתח הארגוני במצב של סף הכאוס, ויצירת סביבה מוגנת משחיקה ולחצים

אקו - סיסטם רבוד

מערכתי

מחוזי | רשותי

מוסד חינוכי

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

יישום תפישת ארגון חינוך מורכב ומסתגל

יישום התפישה יכול להתבצע במהלך

רב שנתי

ספירלי

הדרגתי

המתאים לארגון מבחינת קצב ומיקוד ההתקדמות

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

שלבי יישום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל

למידה

ערכת ארגון מורכב מסתגל

אבחון

תכנון

יישום

מודל הבשלות לארגון מורכב מסתגל

תבנית יוזמה לארגון מורכב מסתגל והנחיות הפעלה

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

עזרים נוספים בדרך ליישום ארגון חינוך מורכב מסתגל

מצגת בית ספר כארגון מורכב מסתגל (באתר המכון לחקר עתידים)

דו"ח חשיבה מערכתית בחינוך (באתר המכון לחקר עתידים)

קורס חשיבה מערכתית (באתר המכון לחקר עתידים)

קורס חשיבת עתיד ארגונית (באתר המכון לחקר עתידים)

קורס מערכות מורכבות ומסתגלות (System Innovation)

המכון לחקר עתידים בחינוך

מחלקת המחקר | אגף מו"פ ניסויים ויוזמות |משרד החינוך

לעיון בחומרי אתר המכון

הקליקו כאן

אתר המכון לחקר עתידים בחינוך

תודה

ה

מ

צ

י

א

ו

ת

ה

מ

ש

ת

נ

ה

ארגון חינוך
מורכב מסתגל

מניע

אקו-סיסטם
תומך ומאפשר

מצפן
מוטה עתיד

בעלי עניין
אוטונומיים
ופעלנים

מכווין

מכווין

S

T

E

E

E

P

V

U

C

A

אתגרים
והזדמנויות

חינוך
רלוונטי

כוללת מגמות שינוי ומייצרת כל העת אתגרים והזדמנויות חדשים לארגוני חינוך

פועלת במציאות מורכבת ומשתנה

בכדי לייצר חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה

מצפן ארגוני מוטה עתיד המכוון ומסנכרן את פעולת בעלי העניין ואת האקו-סיסטם הארגוני

האקו-סיסטם הארגוני, תומך ומאפשר את הפעולה המיטבית של בעלי העניין להשגת יעדי הארגון

דפוסי הפעולה של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים הם מנוע השינוי של הארגון

Thank

You!

עזרים נוספים בדרך ליישום ארגון חינוך מורכב מסתגל

מצגת בית ספר כארגון מורכב מסתגל (באתר המכון)

דו"ח חשיבה מערכתית בחינוך (באתר המכון)

קורס חשיבה מערכתית (באתר המכון)

קורס חשיבת עתיד ארגונית (באתר המכון)

קורס מערכות מורכבות ומסתגלות (באתר המכון)

Author's Name

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

“If you can't explain it to a six year old, you don't

understand it yourself.”

XXXX

Timeline

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


VS

Write a title here

Write a title here

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.
 • Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
 • Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.
 • Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.


team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name