Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Punt d'Informació i Orientació.

Servei d'Acreditació de competències

(Agència FPCAT)

Què és el Servei d'Acreditació de Competències?

És un Servei que ofereix l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Agència FPCAT) que permet a les persones acreditar competències professionals adquirides per via de l'experiència professional i/o formació no reconeguda.

Aquest Servei permet que la persona participant pugui aconseguir una certificació oficial de competències incloses en els títols de formació professional i en els certificats de professionalitat que s'ofereixen a Catalunya.

Actors implicats

SOC

Informació

Orientació
Assessorament

Demostració

Certificació
Registre de competències

EDUCACIÓ

Formació complementària

SOC / EDU

Tramitació títols FP o Certificat de professionalitat

AGÈNCIA

FPCAT

Per què et pot interessar aquest servei?

48%

de la població activa del nostre país té un nivell de formació que no la capacita professionalment

o bé, no té un reconeixement formal o certificat oficial de la seva qualificació professional

Hi ha un volum important de treballadors/es sense qualificació però amb molts coneixements i habilitats adquirits bé per la seva experiència professional, bé per activitats de formació no reglada que han realitzat al llarg del temps.

Si ets professional, fes-ho oficial!

El procediment d'Acreditació de competències professionals permet aconseguir:

Una certificació oficial de competències incloses en els títols de formació professional i/o en els certificats de professionalitat que s'ofereixen a Catalunya.


Una acreditació oficial que demostra que la persona està capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència.


Abans d'iniciar el tràmit...
Des d'aquests punts t'informem de:
  • Com formalitzar la teva inscripció, quines acreditacions oficials es poden obtenir, quines són les fases del procediment.
  • Com accedir al portal FPCAT i on trobar la Guia de la persona usuària.
  • Quina documentació és necessària per elaborar l’historial de trajectòria professional i formativa.
  • Quins són els requisits d'accés.

Desenvolupament Local i Comerç

és un dels Punts d'Informació i Orientació del servei d'Acreditació.

punts d'informació
i orientació (CATALUNYA)

INSTITUTS I punts d'informació (VALLÈS)

Fases del servei d'Acreditació de competències professionals

1

2

3

Assessorament

Acompanyament en la identificació de les Unitats de Competència adquirides mitjançant l'experiència laboral o formació no oficial.

+info

El procediment d'Acreditació de Competències Professionals s'inicia en aquesta fase, per la qual, cal inscripció prèvia.


Una persona habilitada expressament per l'Agència FPCAT elabora un informe personalitzat amb recomanacions perquè la persona interessada pugui passar a la fase següent.


Demostració

Avaluació d'allò que la persona sap fer

+info

Per dur a terme aquesta demostració NO et caldrà fer cap examen.

Només hauràs d'evidenciar el que ets capaç de fer professionalment mitjançant entrevista i, si s'escau, amb observacions en el lloc de treball o simulacions pràctiques.

Certificació

Emissió d'una certificació oficial que reconeix les competències professionals de la persona inscrita.

+info

L'acreditació de competències suposa un reconeixement del saber fer i, per tant, una oportunitat de crèixer professionalment i personalment.


0

Informació i orientació

Informació bàsica i d'orientació sobre el procediment d'avaluació i d'acreditació de competències professionals.

+info

Es tracta d'una etapa prèvia al procediment, voluntària però totalment recomanable.

Àmbits professionals

Les inscripcions al servei d’Acreditació es fa per àmbits. Un àmbit és el conjunt de competències professionals que conformen un Certificat Professional o un Títol de Formació Professional, que s’inclou en una de les 24 famílies professionals.

Cada àmbit comprèn una o diverses qualificacions professionals.

Alhora cada qualificació comprèn una o diferents unitats de competència, que són el conjunt mínim que pot ser objecte d’acreditació.

Exemple àmbits professionals

Exemple de l'estructura d'un àmbit professional.

Font elaboració pròpia.

Unitats de competència

Qualificacions

  • Selecciona la família professional relacionada amb la teva experiència professional o formació no reconeguda oficialment.
  • Identifica l’ocupació inclosa a les taules de les famílies professionals que sigui més propera a la teva activitat professional.

Enllaços de l'Agència FPCAT als Àmbits professionals

Activitats físiques i esportives

Arts gràfiques

Administració i gestió

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Edificació i obra civil

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Imatge
personal

Imatge i so

Marítimopesquera

Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehícles

Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme

Indústries alimentàries

Informàtica i comunicacions

Indústries extractives

Instal·lació i manteniment

Seguretat i medi ambient

Energia
i aigua

Arts i artesanies

Requisits d'admissió

Nacionalitat espanyola
(o certificat de registre de ciutadania comunitària, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, Sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009).

Requisits de participació

Edat

Experiència laboral darrers 15 anys

Hores de formació en els darrers 10 anys

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total

18 anys

20 anys

20 anys

3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total

3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total

200 hores

300 hores

300 hores

*Les persones majors de 25 anys que no poden acreditar documentalment la seva experiència professional i/o formació complementària tenen l'opció de presentar una declaració responsable

Procés d'inscripció

Inscripció telemàtica els 365 dies de l'any. Per formalitzar-la, només cal adjuntar el teu CV.

A la sol·licitud d'inscripció la persona interessada ha de declarar que reuneix els requisits d'admissió. Posteriorment, a la fase d'assessorament, se li indicarà com justificar documentalment aquests requisits.

És possible inscriure's a més d'un àmbit emplenant una sol·licitud d'inscripció per a cadascún d'ells.

La inscripció no té cap cost.

Fase d'Assessorament

La fase d'assessorament (obligatòria) suposa un acompanyament tècnic en la identificació de les competències adquirides al llarg de la teva trajectòria professional i/o mitjançant formació no formal.

Inclou l'orientació sobre com justificar documentalment els requisits i implica l'admissió o no en la fase següent de demostració.

És el moment d'emplenar l'historial professional i formatiu.

L'informe final del teu assessor/a habilitat/da inclourà les unitats de competència que es recomana avaluar i, si s'escau, suggereix un itinerari formatiu.

Què és l'historial professional i formatiu?

És un document que has de complimentar i es composa dels apartats:

01

Nom, cognoms i DNI / NIE

DADES PERSONALS

02

Indica la teva experiència professional relacionada amb l’àmbit al que et vols inscriure

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

03

Indica quina és la titulació acadèmica de major nivell que disposes

FORMACIÓ

04

Indica els cursos de formació no formal en ordre cronològic invers

FORMACIÓ
NO FORMAL

05

Indica les Unitats de Competència certificades en convocatòries anteriors, si s'escau

UNITATS DE COMPETÈNCIA

06

Indica les Unitats Formatives reconegudes pel servei de reconeixement acadèmic

UNITATS FORMATIVES

Ordenant les ocupacions cronològicament de més properes a més llunyanes en el temps.

Per cada ocupació desenvolupada has d’informar de la data d’inici i fi, el lloc de treball i l’empresa o organització.

Si tens un Certificat de Professionalitat reconegut pel Servei d'Ocupació de Catalunya, superior al teu nivell acadèmic no oblidis afegir-ho.

Has d’indicar l’any de la formació, el seu nom, el centre/organisme que la va impartir i la seva durada.


Cronològicament invers vol dir que posis en primer lloc l'últim curs que has fet, després l'anterior a aquest, etc. Els has d'especificar dels més propers als més llunyans en el temps.Si no en tens certificades, passa al següent apartat.

Si has reconegut una o més unitats formatives (en el Servei de Reconeixement Acadèmic) i el cicle formatiu a que pertany, adjunta el certificat.

Fase de demostració

En aquesta segona fase obligatòria del procediment, la persona aspirant ha d'evidenciar les competències professionals que vol acreditar.


Per dur a terme aquesta demostració no és necessària cap preparació, no s'ha d'estudiar ni fer cap examen.

Es comproven els coneixements adquirits a partir d'una entrevista, i si escau, mitjançant l'observació en el lloc de treball o simulació pràctica.

Fase de certificació

Les persones que superen la fase de demostració reben de la comissió avaluadora una acreditació oficial per a cadascuna de les Unitats en què ha demostrat la seva competència professional.
A més, en aquesta fase les persones participants rebran una proposta personalitzada d'itinerari formatiu per a completar una certificació oficial.

Es podran convalidar les Unitats de competència ja acreditades dels diferents Certificats de Professionalitat i/o Títols de Formació Professional.

Un cop obtinguda aquesta certificació la persona usuària podrà actualitzar el seu Currículum.

Consulta les titulacions reglades de Grau Mig.

Amplia informació sobre els títols de Formació Professional

Activitats físiques i esportives

Arts gràfiques

Administració i gestió

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Edificació i obra civil

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Imatge
personal

Imatge i so

Marítimopesquera

Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehícles

Tèxtil, confecció i pell

Energia i aigua

Hoteleria i turisme

Indústries alimentàries

Informàtica i comunicacions

Indústries extractives

Instal·lació i manteniment

Seguretat i medi ambient

Activitats físiques i esportives

Arts gràfiques

Administració i gestió

Agrària

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Edificació i obra civil

Fabricació mecànica

Fusta, moble i suro

Imatge
personal

Imatge i so

Marítimopesquera

Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Seguretat i medi ambient

Transport i manteniment de vehícles

Tèxtil, confecció i pell

Energia i aigua

Hoteleria i turisme

Indústries alimentàries

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Consulta les titulacions reglades de Grau Superior.

Amplia informació sobre els títols de Formació Professional

Segueixes interessat/da?

INSCRIU-TE

Saps què és el Servei d'Acreditació de Competències Professionals

Coneixes les fases

Compleixes els requisits d'accès

Estàs interessat/da en participar

Webgrafia

Normativa bàsica del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals

Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Em vull Acreditar.

https://fp.gencat.cat/ca/ambits/avaluacio-i-acreditacio-de-competencies-professionals/normativa-basica/

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/

Punt d'Informació i Orientació.

Servei d'Acreditació de competències

(Agència FPCAT)