Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Szynom Piega 8d

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu dzieci będą podejmować wspólne działania i inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media.

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r.,

Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 195 państwa (czerwiec 2015 r.). Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r.

Postanowienia Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Konwencja nakazuje gwarantowanie zapisanych w niej praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Ponadto, zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji lub karania dziecka ze względu na status prawny, działalność, poglądy, przekonania religijne rodziców, członków rodziny lub opiekunów.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Konwencjan nakazuje, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem.

Konwencja wskazuje, że rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną odpowiedzialność za jego utrzymanie oraz zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju.

Łamanie praw dziecka. Dziecko jest człowiekiem takim samym jak osoba w wieku 20, 30 czy 40 lat. Ma ono takie same prawa. Jednak jego prawa są często łamane. Dorosły człowiek często łamie te prawa świadomie, myśląc, że dziecko jest małe, że nie wie nic o życiu i że nie może się obronić przed agresją osób starszych.

Dzieci nawet we własnym domu spotykają się z przemocą i poniżaniem. Przyczyn jest wiele: alkoholizm, trudne dzieciństwo, zmiana w psychice spowodowane różnymi zdarzeniami z przeszłości i inne. Dziecko takie boi się przebywać w domu, w którym powinno czuć się bezpiecznie. Boi się tez powiedzieć o swojej sytuacji osobom trzecim, z powodu zastraszania przez rodziców. Najbardziej ucierpi tu psychika dziecka, stanie się ono „odludkiem”, nie będzie umiało bawić się z rówieśnikami i do końca życia trudno będzie mu zaufać starszej osobie.


Kolejnym miejscem gdzie można spotkać się z łamaniem praw dziecka jest szkoła, która powinna być miejscem bezpiecznym. Dziecko może spotkać się tu z przemocą starszych wobec młodszych, wyłudzaniem pieniędzy, kradzieżą, a w ostatnich czasach coraz częściej z przemocą nauczycieli wobec uczniów. Przyczyną tego nie jest głównie wychowanie i nastawienie nauczycieli wobec uczniów, ale także atmosfera panująca w szkole oraz wychowanie dzieci przez rodziców.


Rodzice są zapracowani i nie mają czasu dla swojego dziecka, albo tkwią w nałogu alkoholowym i nie są w stanie wychować go prawidłowo. Wtedy dziecko jest wychowywane przez ulicę. Uczy się tego co widzi w domu oraz u ludzi, których spotyka w najbliższym otoczeniu. Coraz częściej nie są to dobre postawy, dlatego młody człowiek kradnie, wyłudza pieniądze i dopuszcza się innych przestępstw.


W konwencji zapisane są:

prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji,

Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Rzecznik Praw Dziecka

Więcej znajdziesz na

Dziękuję za uwagę!