Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Сучасні форми краєзнавчої роботи в шкільній бібліотеці

Укладач Зоя Тихоненко,

бібліотекар Енергодарської гімназії №7
2021 рік

Цитати з краєзнавства

"Культура як рослина: у неї є не тільки гілки, але і коріння. Надзвичайно важливо, щоб зростання починалося з коренів." Д. Лихачов.


Next

"Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш свій шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності." Г. Сковорода

"Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини. "

К. Ушинський

На думку І. Франка добре поставлена краєзнавча робота в школі "надає змогу докладно ознайомитися зі своїм краєм та своєю Батьківщиною... Адже це перша ступінь, перша прикмета раціональної освіти – знати своє найближче оточення, знати минуле і сучасне свого народу та відчувати себе живим і свідомим членом живого, свідомого, об'єднаного організму."

Етимологічно сам термін "краєзнавство" походить від двох слів – "край" (місцевість, територія) та "знавство" (знання), які в сукупності означають "знання про край".

Краєзнавство — всебічне вивчення порівняно невеликої території (села, району, області, краю) переважно силами місцевих жителів. Основними завданнями краєзнавства є системне виявлення, дослідження й охорона місцевих природних ресурсів, вивчення господарства, історії, побуту і культури населення свого краю.

(Українська радянська енциклопедія. – К., 1962. – Т. 1. – С. 322. )

Краєзнавство – збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо.

Next

Основні завдання краєзнавства

Next

Національне краєзнавство

Вперше серед українських учених тезу про можливість трактування краєзнавства у вузькому та широкому розуміннях обґрунтував С. Л. Рудницький (1905). У першому випадку – це так зване етнографічне, історичне, літературне і т. ін. краєзнавство, а в другому – комплексне (синтетичне) або географічне краєзнавство, яке включає всі інші його види. П. А. Тутковський (1914) вперше розробив теорію наукового монізму природничих і суспільних наук, основою якого є наукове краєзнавство.

Сучасні українські вчені: Я. Л. Жупанський і В. П. Круль (1994) розглядають національне краєзнавство як цілісну, нерозривну і відкриту систему, яка функціонує у світі тривимірних моделей: простір (географічне краєзнавство), час (історичне краєзнавство) та соціум (соціальне краєзнавство). Соціальне краєзнавство відіграє інтегруючу роль і включає літературне, мистецьке, архітектурне, етнографічне краєзнавство тощо. Системоутворювальним елементом є територія. Окреслення її меж є визначальним, і ним має займатися окремий розділ національного краєзнавства – хорологічне краєзнавство. Отже, об'єктом дослідження є національне краєзнавство загалом.

Next

Дискусії навколо краєзнавства

З відомою сталістю, починаючи з 20-30-х рр. XX ст. й до наших днів, тривають дискусії: краєзнавство є самостійною науковою дисципліною, комплексом наук, напрямом практичної діяльності чи "наскрізним" явищем, що пронизує всі сфери діяльності людини. Краєзнавство визначається як специфічний метод, форма, напрям діяльності, галузь знання, комплекс наук, громадський рух тощо. Єдиним терміноутворювальним елементом для краєзнавства став принцип комплексності, за допомогою якого "наука про край" визначається як "особлива" галузь знання.

Практичне краєзнавство сягає давнини, проте його теоретичні засади почали формуватися лише наприкінці XIX – у 20-ті роки XX ст. Саме тоді виявилися два основні підходи до визначення поняття "краєзнавство".

Next

Види краєзнавства

Види краєзнавства виділяють за певними ознаками класифікації:

соціальна – наукове, виробниче, пізнавальне, освітнє, просвітницьке, виховне краєзнавство тощо;
змістова – географічне, історичне, літературне, мистецтвознавче, культурологічне, економічне, екологічне, археологічне, етнографічне, генеалогічне, ботанічне, зоологічне краєзнавство тощо;
організаційна – державне, громадське, індивідуальноініціативне краєзнавство тощо;
інституціональна – архівне, музейне, бібліотечне, шкільне, туристичне, церковне та вузівське краєзнавство тощо.

Next

Видатні краєзнавці, дослідники Запорізького краю

Аполлон Олександрович Скальковський, засновник Одеського історичного архіву – видатний дослідник Запорізької Січі. Найбільше сьогодні він відомий як автор великої праці про козацтво пізньої доби його історії. Значення "Історії Нової Січі, або останнього Коша Запорозького" написаних у XVIII ст., а виданих лише в 40-і роки XIX ст., незважаючи на історичне значення Запорозької Січі, фактично її історія була репрезентована усною народною творчістю.

Я. П. Новицький став одним із організаторів і першим директором краєзнавчого музею в Олександрівську. Дослідник і громадський діяч Запорізького краю, збирач старовини, фольклору. "Історія міста Олександрівська" написана ним в 1905 році. Проводив розкопки на острові Хортиця, в результаті яких написав книгу "Острів Хортиця на Дніпрі" (1917).

Дмитро Іванович Яворницький, засновник і перший директор Катеринославського музею. Написана ним праця "Історія запорізьких козаків" в 1892 році – безцінна.

Next

Одним з пріоритетних напрямів патріотичного виховання молоді є краєзнавство, яке ґрунтується на принципах гуманізації, демократизації, системності, науковості й культуровідповідності.

Зміст краєзнавства формується навколо таких базових чинників, як природа, історія, соціальна сфера, що мають територіальну єдність у межах незначних за розмірами адміністративних одиниць. У цьому контексті краєзнавча робота є тим засобом виховання, який передбачає вільний вибір і необмежені можливості для творчості особистості в опануванні знань про різні сфери матеріального й духовного життя людей.

Принципи краєзнавства

Сучасний інтерес суспільства до проблем краєзнавства сприяє усвідомленню того, що любов до Батьківщини, почуття патріотизму, відповідальності за її долю формуються з дитинства.

Освіта дітей завжди починається з ознайомлення з найближчим навколишнім світом і людьми, які живуть поряд. Саме цю роль виконує краєзнавство.

Next

Роль краєзнавства

У просвітницькій краєзнавчій роботі шкільних бібліотек умовно можна виокремити три основні тематичні комплекси:

  • еколого-природознавче краєзнавство,
  • історичне краєзнавство,
  • літературно-мистецьке краєзнавство.

Заходи з краєзнавства спрямовані на виховання поваги до книги, формування національної свідомості, любові до рідної землі, готовності до праці й захисту Вітчизни, передачі молодому поколінню надбань нашого народу, багатства духовної культури, формування особистих рис громадянина України.

Вивчення культурної спадщини рідного краю, його звичаїв, традицій, обрядів, народних ремесел, організація і проведення народних свят, українських вечорниць, релігійних свят посідають одне з головних місць у краєзнавстві.

Next

Три основні тематичні комплекси краєзнавства

Краєзнавча робота вчить дітей відчувати напружений трудовий ритм країни, розуміти та правильно оцінювати факти і явища повсякденного життя.

Краєзнавство слід розглядати як багатогранну діяльність – освітньо-пізнавальну, пошуково-дослідну, суспільно-корисну.

Нині краєзнавство – сама патріотична наука, переживає духовне піднесення, здійснюється пошук нових форм, розширюється коло завдань, уточнюється їх зміст. Краєзнавчі знання необхідні не тільки суспільству в цілому або групам людей, а й кожній людині, яка має знати, хто вона і звідки походить. Адже людина, яка пам’ятає про своє коріння, є більш свідомою, достойною, сильною й інтелігентною.

Next

Краєзнавство – багатогранна діяльність

Велику увагу важливо приділити популяризації історико-краєзнавчої літератури про пам’ятки культури, народну творчість, місцевий фольклор як найважливіший засіб естетичного й патріотичного виховання молоді.

Видатний педагог В. О. Сухомлинський з цього приводу писав: "Та найголовніше питання, яке не давало мені спокою протягом усіх років роботи, це питання про те, як ввести маленьких школярів у великий світ суспільного життя, як домогтися того, щоб кожна дитина бачила не тільки своє село, місто, красу річки, на берегах якої пройшло її раннє дитинство, а й величезний, неосяжний світ своєї Батьківщини?".

Next

Краєзнавство – найважливіший засіб виховання молоді

Напрями краєзнавчої роботи

Об'єкт вивчення краєзнавства – «край» – умовне поняття.

Предмет вивчення краєзнавства – природа, топоніміка, історія, склад населення, господарство, культура.

Літературне краєзнавство – специфічна галузь науки про літературу, предметом якої є вивчення фольклорної спадщини та літературних творів, художніх образів, навіяних природою, історичними подіями, традиціями, звичаями, побутом і людьми певного краю.

Next

Етнографічне краєзнавство – один з визначних аспектів вивчення історії, культури, традицій, побуту краю.

Екологічне краєзнавство – особливий розділ, відокремлений з географічного краєзнавства, спрямований на більш поглиблене вивчення екологічних станів, факторів, складових тощо своєї місцевості.

Туристичне краєзнавство – напрям загального краєзнавства, спрямований на комплексне вивчення ресурсів конкретних територій для потреб туризму.

Бібліотечне краєзнавство – один з провідних напрямків бібліотечної роботи, спрямований на виявлення, збирання і розповсюдження знань про край, зафіксованих на друкованих та інших носіях інформації.

Next

Напрями краєзнавчої роботи

Next

За умов розвитку масового краєзнавчого руху в Україні, відродження краєзнавства як галузі наукової та практичної діяльності, розширення його видів і форм, зростання інтересу до цієї сфери, а також ускладнення краєзнавчих інформаційних потреб українського суспільства бібліотечне краєзнавство стає одним із пріоритетних напрямів бібліотечної науки, практики, управління й освіти.

Бібліотечне краєзнавство

Для України ця сфера бібліотечної діяльності характеризується національними особливостями процесу розбудови держави, є основою краєзнавчої україніки.

Бібліотечне краєзнавство як складова загального уможливлює поширення краєзнавчих знань, організацію просвітницької діяльності за допомогою сучасних форм і методів.

Бібліотеки формують фонди краєзнавчих і місцевих документів, довідково-пошуковий апарат, здійснюють бібліотечно-інформаційне обслуговування, готують краєзнавчі бібліографічні посібники та створюють бази даних, вебсайти, вебпортали, проводять методичну і науково-дослідну роботу в галузі краєзнавства.

Next

Основа краєзнавчої україніки

ефективна організація краєзнавчої роботи

1

2

3

4

Вивчати інформаційні потреби користувачів.

Формувати актуальні краєзнавчі інформаційні ресурси (на традиційних та електронних носіях).

Організовувати обслуговування запитів користувачів на основі сучасних інформаційних технологій.

Ефективність роботи залежить від того, наскільки бібліотекар сам є краєзнавцем, наскільки чітко він здатний визначити об'єкти дослідження, форми і зміст роботи, зважаючи на вікові особливості учнів, їх загальний кругозір, рівень знань і вмінь.

Next

Next

Осмислення історії, культури рідного краю збагачують підростаюче покоління духовно, виховують відданість Батьківщині, вчать шанувати свій народ та інші народи,

що здавна проживають на території України.
Краєзнавство завжди було одним з пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки.
Минуле і сьогодення області, міста, села, досвід попередніх поколінь, їх традиції, побут, звичаї, своєрідність природи місцевості і багато іншого – все це нерідко стає
темою численних бібліотечних заходів.

Пріоритетний напрям діяльності бібліотеки

Сучасні заходи для шкільних бібліотек з краєзнавства

Брейн-ринг (турнір) краєзнавців: "Ми знаємо все про край, де ми живемо!",
"Дні й роки – історії кроки";
вернісаж: "Рушникове диво", "Народні промисли краю".

День бібліотворчості:

майстер-класи: "Веселі ідеї"; робота (створення саморобок: ляльок-мотанок, оберегів, прикрас, витинанка, декупаж, аплікація, орігамі, колаж, квілінг, пап’є-маше);
підготовка рекламно-іміджевої продукції краєзнавчої тематики: плакатів, листівок.

Next

Сучасні заходи для шкільних бібліотек з краєзнавства

Дні краєзнавчої літератури: "Літературне мистецтво рідного краю", "Казками та легендами повито рідний край"; інтерактивний кардмейкінг: виготовлення листівок, присвячених Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек.

Краєзнавча тусовка: "Ти в серці, вічна і єдина, моя маленька Батьківщино!"; краєзнавчий променад: "Люблю той світ, що отчим краєм зветься"; краєзнавчі вікторини: "Краю мій, тут я живу", "Пам’ять рідної землі", "Вивчай і знай свій рідний край!".

Краєзнавчі екологічні години: "Земля квітучої краси", "Я бережу твою природу, бо в мене, земле, ти одна", "Природні парки: гордість та краса", "Шумлять дерева мого краю".

Next

Сучасні заходи для шкільних бібліотек з краєзнавства

Краєзнавчі подорожі: "Барви осені", "Заповідні місця мого краю", (екскурсії в музеї, подорожі на природу, відвідування парків).

Краєзнавчі ранки: "Подорож у давнину", "Пам’ятаємо історію рідного краю", "Рідне місто пізнаю".

Круглі столи: "Мій край – моя історія жива", "Рідний край – гордість моя", "Знатні люди краю" (про славетних земляків).

Написання літописів, оформлення альбомів, кутків та кімнат народознавства; Народознавчі вечори: "Натхненне слово про рідний край", "Відкрий для себе рідний край"; нон-стоп: (non-stop – у перекладі з англійської – той, що йде без зупинки) – цикл заходів заявленої тематики, що проводяться протягом дня на перервах між уроками.

Next

Сучасні заходи для шкільних бібліотек з краєзнавства

Буккросинг з літератури з краєзнавчої тематики: "Передай книжку другу"; демонстрація тематичних відеороликів; інформаційний паркан: протягом дня в бібліотеці на імпровізованому паркані учні й вчителі розміщують короткі інформаційні повідомлення, вислови, малюнки, світлини за тематикою Всеукраїнського місячника; опитування або анкетування читачів: "Мій вклад у розвиток рідного краю" (приклад питань для анкети: що ти зробив і що міг зробити корисного для захисту природи?, який свій вчинок ти вважаєш найгіршим у ставленні до природи?, що, на твою думку, люди могли б зробити корисного для охорони навколишнього середовища?); смайл-опитування: "Що таке краєзнавство?".

Next

Сучасні заходи з краєзнавства для шкільних бібліотек

Організація книжкових виставок (у тому числі віртуальних): виставка-вернісаж "Природа мого краю в минулому і сьогодні"; виставка-експозиція "Краєзнавчий портрет міста (району)"; виставка-історична подорож "Відкрий для себе рідне місто", "Подорож у давнину"; виставка-панорама "Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм"; виставка-подорож "Блакитні очі Батьківщини", "Стежками рідного краю"; виставка-реклама "Нові матеріали про рідний край"; виставка-спогад "Мій край – моя історія жива".

Організація благодійної акції з поповнення фонду шкільної бібліотеки актуальною літературою краєзнавчої тематики.

Next

Сучасні заходи для шкільних бібліотек з краєзнавства

Підготовка відеороликів та презентацій: "Рідне місто (село, район) – через призму екології"; підготовка й розповсюдження тематичних рекомендаційних списків (у вигляді буклетів, закладок), що інформуватимуть про літературу з краєзнавчої тематики; пошук старовинних книг, періодичних видань, світлин, речей побуту, вишивок, зразків одягу тощо; прес-конференція: "Історії забуті сторінки"; родинні краєзнавчі конкурси: "Мій родовід і край"; турнір знавців літератури краю: "Лицарі слова", "Наша історія літературними стежками", "Поетичні голоси мого краю"; фольклорні вечори: "Наші фольклорні обереги"; формування тематичних папок з краєзнавчої тематики: "Історичний портрет рідного краю", "Скарбниця багатовікової мудрості", "Це цікаво знати"; фотоконкурс: "Чудовий край – чудової краси!"; розміщення на інформаційному стенді навчального закладу, сайті (блозі) бібліотеки матеріалів з теми Всеукраїнського місячника; відзначення кращих читачів бібліотеки, які долучилися до організації та проведення місячника.

Next

Сучасні заходи на рівні району (міста, громади)

Краєзнавчі читання: "Дитячі письменники краю", "Поетами оспівана земля", "На книжкових сторінках по рідному краю" (обговорення книжок місцевих авторів, презентація нових дослідницьких матеріалів з проблем місцевої історії та культури); конкурси творів з краєзнавчої тематики: "Натхнення джерело – земля батьківська", "Рідного краю запахи й звуки", "Історичний портрет рідного краю", "Стежками рідного краю"; фотоконкурс: "Край у фотооб`єктиві", "Квітни, мій краю!"; флешмоби (відеофлешмоби): "Хай квітне у щасті мій рідний край", "Будь благословенна, земле рідна!". Бібліотечно-краєзнавчий туризм (розробка туристських маршрутів рідним краєм, їх популяризація з використанням новітніх технологій, інтернету, мультимедійного обладнання).

Next

Фото-, відеозвіти з краєзнавства

Звіти у вигляді: відеоролика, слайд-шоу, презентації, колажу тощо про проведення краєзнавчої роботи в закладі освіти.

Next

Виставкова діяльність з краєзнавства

Бібліотечні виставки книг, тематичні, інноваційні, електронні, віртуальні.

Next

"Відкриєм серце доброті" –

віртуальна виставка-знайомство.

"Край, в якому я живу" – бібліотечна виставка-панорама.

Дослідницько-пошукова діяльність

"Поети Енергодара" – колаж.

"Любов Яременко" – персональна виставка.

Короткий опис, презентація проєктної діяльності (буклети, колажі, презентації, фоторепортажі, персональні виставки, акції, тощо); створення літописів; розробка туристсько-краєзнавчих маршрутів рідним краєм, їх популяризація (буклети, путівники, інфографіка, віртуальні виставки, колажі, віртуальні екскурсії тощо).

Next

Інформаційно-бібліографічна та

рекламно-іміджева продукція з краєзнавства

Бібліографічні огляди краєзнавчої літератури, вебліографічні, рекомендаційні списки (формат: буклети, закладки, онлайн-закладки), листівки, плакати, постери, бюлетені, інфографіка тощо; висвітлення роботи в засобах масової інформації та інше.

Next

"Знаємо і любимо!" – бібліографічний огляд нової літератури.

Презентація книги Братів Капранових "Справа Сивого" про Дмитра Яворівського , відомого краєзнавця.

Колективна творча діяльність

Створення літературної карти письменників-земляків (громади, міста, селища); віртуальної книжкової виставки, скарбнички цитат літературних героїв, антології творів письменників-земляків в аудіо чи відео форматах; оформлення карти чи скарбнички архітектурних, природних пам’яток, музеїв, народних промислів тощо...

Next

"За що люблю тебе, мій рідний краю?" – мережева бібліотечна акція-караван іісторій.

"Лікарські рослини рідного краю?" – проєкт учнів 4А класу, вчитель Пантюшина Т.А.

Масові форми роботи

Брейн-ринги, брифінги, буккросинг, вернісажі, вечори (родинні, народознавчі), вікторини (краєзнавчі, літературні, екологічні, народознавчі), День бібліотворчості , зустрічі з цікавими особистостями краю, ігри-подорожі, інформаційні хвилини, краєзнавчо-екологічні години, квести та веб-квести, краєзнавчі ранки, майстер-класи, народознавчі (фольклорні) ранкові зустрічі, народознавчі, фольклорні та родинні вечори, паркан краєзнавчий чи читацький, пікніки, подорожі рідним краєм тощо.

Next

Куточок народознавства в бібліотеці

Масові форми роботи

Зустріч з поетом рідного краю.

Next

Козацькі розваги до Дня козацтва.

Акції, конкурси, марафони, флешмоби з краєзнавства

Акції благодійні, краєзнавчі, екологічні; конкурси віршів (малюнків, літературно-краєзнавчі), конкурси (ерудитів-краєзнавців, фотоконкурс); круглі столи, конференції; флешмоби (відеофлешмоби), флешбуки; цікаві перерви, ярмарок солідарності тощо.

Next

Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу

Благодійна акція

Next

Інтерактивні складові заходів з краєзнавства

Анкетування, опитування, смайл-опитування; буктрейлери, відеоролики; виставка малюнків, ілюстрацій, аплікацій, колажів, стіннівок; вікторини (літературна, краєзнавча, екологічна), ігри інтерактивні; інфографіка, інтерактивні плакати, постери, фотогалерея, фотовернісаж.

Next

"Мово рідна, слово рідне" – вікторина .


"Малюнки до віршів Л.Яременко" – qr-код .

Інтерактивні складові заходів з краєзнавства

Next

"Прислів'я про козаків" – гра


"Загадки від Л. Яременко " – пазли

Список джерел з краєзнавства

1. Библиотечное краеведение : терминологический словарь / сост. Крейденко B. C., Мамонтов А. В. – Санкт-Петербург, 1998. – 86 с.

2. Грищенко Т. М. Краєзнавство – пріоритетний напрям роботи бібліотек : метод. поради / Т. М. Грищенко. – Суми : Сумська ОУНБ, 2004. – 43 с.

3. Гудимова Н. Краєзнавча діяльність бібліотеки: історія і сьогодення / Н. Гудимова, І. Цуріна // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 7. – С. 49-53.

4. Кисельова В. П. Краєзнавча діяльність бібліотек : метод. посібник / В. П. Кисельова, З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Київ : Держ. істор. б-ка України, 2002. – 203 с.

Next

Інтернет-ресурси

1. Бібліотечне краєзнавство в електронному середовищі [Електронний ресурс] : презентації учасників вебінару // Запорізька ОУНБ : сайт. – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/node/2414 (дата звернення 15.02.18), вільний. – Назва з екрана.

2. Бібліотечне краєзнавство в роботі з дітьми [Електронний ресурс] : консультація / Н. Ф. Попова ; Херсон. обл. універ. наук. б-ка ім. Олеся Гончара // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара : сайт. - Режим доступу: http://lib.kherson.ua/kr_rob-3.htm (дата звернення 15.02.18), вільний. – Назва – з екрана.

3. Бібліотечне краєзнавство: нові технології [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. семінару, 22-23 берез. 2005 р. / Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленко ; уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Ярошик. - Харків, 2005. – 102 с. – Режим доступу: http://www.calameo.com/books/000632945c5a379f326db (дата звернення 13.01.18) – Назва з екрана.

Next

Дякую за увагу!