Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Макрофінансовий аналіз : зб. аналіт. завдань та кейсів / К. В. Захожай, Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська, Н. В. Рудик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 3-тє вид. – Київ : КНЕУ, 2019. – 107 с. – Бібліогр.: с. 97–100. – ISBN 978-966-926-176-2.

Менеджмент : навч. посіб. / Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. виробничого та інвест. менеджменту. – Київ : Кондор, 2018. – 216 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214–216. – ISBN 978-617-7582-42-6.

005 Ш62

159.9 В42

Шинкарук Л. В.

Навчальний посібник призначений для закріплення теоретичних та практичних основ управління підприємством, у якому послідовно розглядаються усі аспекти, категорії та положення менеджменту, а саме: сутність менеджменту, значення менеджера і управлінця, еволюція менеджменту, види організацій як об’єктів управління, процес менеджменту, функції та методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації, керівництво в системі функцій менеджменту, організаційні зміни та організаційний розвиток, формування трудового колективу, самоменеджмент тощо.

Глобальний занепад. Як помирають інститути та економіки / Ніл Фергюсон ; пер. з англ. Катерина Диса. – Київ : Наш Формат, 2020. – 143 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7863-33-4.

Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 326 с. : рис. – Бібліогр. на початку розд. – ISBN 978-966-364-900-9.

Ряшко В. І.

316 Ф43

16 P99

Фергюсон Н.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Навчальний посібник розроблений на основі програми вивчення логіки у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Підготовлений з метою надати теоретичну і методичну допомогу щодо подальшого поглиблення знань курсантами, студентами і слухачами. Його мета полягає у формуванні вмінь та навичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. У посібнику широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства. Найбільш важливі проблеми формальної логіки тісно пов'язані з теоретичною і практичною діяльністю майбутніх працівників правоохоронних органів України. Навчальний посібник апробований автором у Львівському державному університеті внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладах України. Для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів.


Якщо подивитися на країни світу сьогодні, навіть в найбагатших з них можна спостерігати ознаки занепаду, від всезростальної соціальної нерівності до збільшення боргових зобов'язань, від уповільнення зростання до антигромадської поведінки. Автор цієї книги, британський історик Ніл Ферґюсон у своїй роботі намагається розібратися в тому, коли і що пішло не так. Відповідь він бачить у виродженні сучасних інститутів, а рішення в радикальних реформах. Чотири стовпи на яких тримається західне суспільство: представницький уряд, вільний ринок, верховенство закону і громадянське суспільство. І саме ці інститути, як стверджує автор, зараз зазнають краху. Причина економічної стагнації й геополітичного занепаду криється у виродження інститутів. Спираючись свої глибокі знання історії та функціонування сучасного світу, Ніл Ферґюсон аналізує причини занепаду інститутів і економіки, а також тривалі наслідки цих процесів.

Основи підприємництва і бізнес-культури : навч. посіб. / А. Б. Педько ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 167 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 166–167. – ISBN 978-617-673-844-2.

Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 291 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 222–234. – ISBN 978-611-01-0937-6.

Педько А. Б.

334 П24

338.4 З-12

Забуранна Л. В.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні і прикладні аспекти ведення підприємницької діяльності. Розкрито сутність, структуру, функцію бізнес-культури, наведено типологію корпоративних культур, сформульовано етичні цінності ділових організацій. Призначений для студентів спеціальності 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Сільський туризм в Україні з’явився наприкінці ХХ ст. і продовжує розвиватися швидкими темпами, підвищується попит на цей туристичний продукт. Доходи від агротуризму є частиною внутрішніх джерел інвестицій для розвитку сільськогосподарського виробництва і підтримки життєвого рівня в сільській місцевості. В умовах високого рівня конкуренції підприємства зеленого туризму прагнуть до зниження витрат, зниження цін на туристичні послуги, поліпшення споживчих послуг, використання інструментарію маркетингу для отримання конкурентних переваг. Конкурентними перевагами агротуризму є: створення нових робочих місць для сільського населення, розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування, збільшення фінансових потоків на селі, приплив інвестицій, збільшення добробуту сільського населення, створення сучасної соціально-побутової інфраструктури на селі, розвиток ремесел, підвищення ролі місцевого самоврядування тощо. Дана монографія присвячена дослідженню механізму формування та управління конкурентостійкістю підприємств сільського зеленого туризму. Автори пропонують до розгляду монографію як науковцям, викладачам, аспірантам, студентам так і власникам садиб сільського зеленого туризму, а також всім тим, хто цікавиться проблемами формування та управління підприємствами сільського зеленого туризму України. Книга може бути використана при викладанні дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічне управління підприємством», «Управління конкурентоспроможністю підприємств», «Менеджмент туризму».

Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 127 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 124–127. – ISBN 978-617-673-810-7.

Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 151 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147–151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-336-2.

338.4 K88

338.4 M21

Кудла Н. Є.

Мальська М. П.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів. Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців.

Основна увага приділена структурно функціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивної медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні. Для фахівців галузі медицини та туризму вищих закладів освіти.

Україна. Закони. Виборчий кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 330 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-938-8.

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 177 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-094-1.

347 У45

342 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

35 M50

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2020. – 311 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 265–282 та в кінці розд. – ISBN 978-966-373-563-8.

Публічне адміністрування : навч. посіб. / [А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська та ін.] ; за заг. ред. А. С. Даниленка, П. І. Юхименка, Т. В. Сокольської ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 287 с. : рис. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-926-5.

35 П88

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Навчальний посібник містить список використаних джерел (нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні». Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

Навчальний посібник містить широкомасштабний спектр складових публічного адміністрування, починаючи від історії виникнення науки й закінчуючи розвитком публічної культури. Видання охоплює найважливіші теми, які мають вивчити майбутні фахівці, зокрема, методологічні основи публічного адміністрування; його систему, моделі, принципи, завдання та функції; форми, методи й стилі публічного адміністрування; особливості прийняття управлінських рішень та правове забезпечення надання адміністративних послуг. Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників різних управлінських структур, а також аспірантів і студентів аграрних вишів за спеціальністю публічне управління та адміністрування.

Педагогіка : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 226 с. – Бібліогр.: с. 224–226. – ISBN 978-617-673-239-6.

Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 167 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0269-8.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

37 П22

37 П24

Пащенко М. І.

Навчальний посібник сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у новій національній школі та спрямовує досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, вміння моделювати навчально-виховний процес і формує професійну самосвідомість.

Навчальний посібник розкриває зміст основних питань педагогічної психології. Книга поєднує інформаційний блок, який розкриває теоретичний матеріал та контрольно-дослідницький, що включає різні способи перевірки ступеня засвоєння інформації. Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура» / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 350 с. : рис. – Бібліогр.: с. 335–350. – ISBN 978-611-01-1241-3.

Фінансовий облік : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, М. М. Орищенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 436 с. : табл. – Бібліогр.: с. 368–372. – ISBN 978-617-673-079-8.

Євтушенко М. Ю.

Верига Ю. А.

57 Є27

657 В32

У навчальному посібнику викладено матеріали, які стосуються методології дослідження якості води та екологічного стану водойм комплексного і рибогосподарського призначення з застосуванням фізико-хімічних та біологічних методів. Значна увага приділена методології здійснення екологічної експертизи та прогнозування екологічного стану водойм за впливу антропогенних чинників та гідротехнічного будівництва. В посібнику також представлено інформаційний матеріал, який стосується методології дослідження процесів формування та управління якістю води. Для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні основи організації та методики фінансового обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також основи змісту та методики складання фінансової звітності на підставі діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Облік і оподаткування: вступ до фаху : навч. посіб. / [Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, І. Й. Яремко та ін. ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, І. Й. Яремка] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 258 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-941-388-8.

Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 233 с. : табл. – Бібліогр.: с. 151–155. – ISBN 978-617-673-061-3.

657 Л37

657 О-16

Левицька С. О.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

У підручнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної) суб'єктів підприємницької діяльності. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Облік і аудит». Книга буде корисною також студентам напряму підготовки «Фінанси», «Економіка підприємства», керівникам підприємств, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всіх, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційного джерела організації менеджменту, контролю та аналізу господарської діяльності.

Викладено теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і оподаткування, визначено сферу їхньої професійної діяльності та перспективи кар’єрного зростання. У структурі посібника виділено такі модулі: організаційно-методичні засади підготовки фахівців з обліку і оподаткування; вступ до вивчення обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; практика організації бухгалтерського обліку та контролю. До кожного розділу подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання, а в кінці посібника наведено глосарій і додатки, які містять довідково-інформаційні матеріали. Для студентів-першокурсників, які лише розпочинають навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування», а також усіх, хто цікавиться проблемами обліку, аналізу, аудиту й оподаткування.

Управління рекламними проектами : навч. посіб. / [О. П. Луцій, Я. С. Ларіна, В. М. Фомішина та ін.] ; за ред. О. П. Луція ; М-во освіти і науки України. – Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2019. – 307 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-321-2.

Облік у галузях економіки : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова ; за ред. В. Ф. Максімової. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 496 с. : табл. – Бібліогр.: с. 441–-456. – ISBN 978-611-01-0114-1.

657 О-16

659 У67

Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. Вахтанга Кіпіані. – Харків : Віват, 2020. – 688 с. – (Історія та політика) (Історична правда).

94(477) С74

Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевих особливостей, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти. У навчальному посібнику систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних необоротних активів, виробничих запасів, затрат, доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов’язань тощо. Головна цінність навчального посібника це сучасний, обґрунтований діючими законодавчими і нормативними актами матеріал, що сприятиме підвищенню якості вивчення курсу «Облік в галузях економіки» студентами вищих навчальних закладів.

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. Приділяється значна увага формуванню команди рекламного проекту та управління нею, питанням якості рекламного проекту, оцінюванню його ефективності. Навчальний посібник укладений з використанням робочих програм аналогічних дисциплін національних університетів України та декількох країн Західної Європи, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту НУБіП України. Посібник буде цікавим не лише для студентської молоді, але стане в нагоді керівникам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.

Поет і Громадянин Василь Стус (1938–1985) не зміг побувати на презентації жодної зі своїх книжок. Бо в Україні його не друкували – збірки віршів ходили по руках у самвидавному вигляді, а публікували їх лише за кордоном. Участь у русі незгідних з русифікаторською й антиукраїнською політикою, активна правозахисна позиція двічі приводили Стуса на лаву підсудних – за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда». У цій книжці зібрано документи з шеститомної кримінальної справи, яка зберігається на полицях колишнього архіву КДБ УРСР у Києві (нині – Галузевий державний архів СБУ). Як і за що було заарештовано поета? Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив усе, щоб він назавжди зник за ґратами політичної зони на Уралі? До матеріалів 1980 року ми додали кілька публікацій, з яких читачі дізнаються про маловідомі факти життя, ув’язнення та загибелі одного з найбільш визначних не тільки українських, а і європейських поетів ХХ століття. У книжці вміщено архівні документи зі справи Василя Стуса (протоколи обшуків, допитів, листи, статті і т. д.), фотографії, статті Вахтанга Кіпіані, а також відомих дисидентів – Василя Овсієнка, Леоніда Бородіна. Додано останні прижиттєві нотатки Стуса – «З таборового зошита», таємно передані з табору на волю. Передмова Вахтанга Кіпіані.