Want to make creations as awesome as this one?

UN MODEL D'ESCOLA PER A LA CONVIVÈNCIA

Transcript

una escolamés compartida

INICI

Fernando J. Fernández

avance el contingut

Millorar la Convivència no és únicament un objectiu instrumental

GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

NIVELL I DE RESPOSTA

UN MODEL DE LIDERATGE

MÉS QUE PROTOCOLS

ENTRE FAMÍLIES I DOCENTS

ENTRE EL PERSONAL

UN MODEL D'ESCOLA

ÍNDEX

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 5/2021 Full de Desprotecció (5 pàg)

NOTIFICACIÓ ORDINÀRIADG competent en infànciaInspecció EducativaUna còpia a l'expedient de l'alumneEN CAS D'URGÈNCIADT Benestar i Polítiques InclusivesPREVI (mitjançant ITACA)(a partir de rebre la notificació, la inspecció del centre pot decidir la intervenció de l'equip de la UEO corresponent (ja no és la UAI)

SI N'HI HA SOSPITA DE DELICTE ES COMUNICARÀ AL JUTGE DE GUÀRIA O AL MINISTERI FISCAL

SI ÉS NECESSARI:GC 065 POLICÍA NACIONAL 091

MÉS QUE PROTOCOLS

Resolució 5/6/2018 Protocol Atenció Nouvinguts

MÉS QUE PROTOCOLS

Instrucció 15/12/2021 Acompanyament per a la identitat i expressió de gènere i la intersexualitat

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex I Assetjament i ciberassetjament

ANNEX I Ordre 62Assetjament per LGTIfòbiaAssetjament Discapacitat Intel·lectual

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex I Assetjament i ciberassetjament

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex II Agressions i AlteracionsGreus de Conducta

ANNEX II Ordre 62*Comunicació alMinisteriFiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental(pàgs 9 i 10)

MÉS QUEPROTOCOLS

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex III Maltractament Infantil(Procediments Urgent i Ordinari)

ANNEX III Ordre 62*Comunicació alMinisteriFiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental(pàgs 9 i 10)

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de ConvivènciaAnnex IV Violència de Gènere

ANNEX IV Ordre 62*Comunicació alMinisteriFiscal*Protocol de Coordinacióamb Salut Mental(pàgs 9 i 10)

MÉS QUE PROTOCOLS

Decret 39/2008 de Convivència

MÉS QUE PROTOCOLS

Resolució 29/09/2021 Protocoldavant situacions d'absentisme

Compromísfamília-tutorÀmbits-Actuacions-Intervenció- Avaluació i Millora

MÉS QUEPROTOCOLS

CASOS DETECTATS PELS EQUIPS DIRECTIUS

MÉS QUEPROTOCOLS

SITUACIONS ATESES PEL GRAU D'EFECTIVITAT

MÉS QUEPROTOCOLS

MÉS QUEPROTOCOLS

ÍNDEX D'EFECTIVITAT D'ALGUNES ACCIONS APLICADES

MÉS QUEPROTOCOLS

EXPEDIENTS DISCIPLINARIS TRAMITATS

MÉS QUEPROTOCOLS

Grau d'ús de REICO

ÚS DE REICO PER A DIFERENTS ACTUACIONS

MÉS QUEPROTOCOLS

Grau d'ús de REICO

LA CONVIVÈNCIA EN SOCRATIVE

Disposes d'una autoavaluació en l'aplicació SOCRATIVE que aniré actualitzant i afegint noves preguntes (aproximadament 6 m)SALA: FERRANJAVI

Casospràctics

+info

Article 9.2 de la CE:Correspon als poders públics promoure les condicions per a què la llibertat i la igualtat de l'individuu i dels grups en els quals s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten su plenitut i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la pobresa infantil i adolescent:Bosses d'Igualtat d'Oportunitats (BIOs).(Si n'hi ha excursió, cap xiquet o xiqueta sense pujar a l'autobús (diferents fons financeres i especialment amb ajuda pública).*Excursions i eixides.*Quota de la gestió cooperativa per a material fungible i fotocòpies.*Tractaments de pediculosi. (Inf-Prim)*Compra de roba esportiva.*Esmorzars.*Complement de l'ajuda de menjador, etc. (Inf-Prim)*Programa d'Acompanyament Escolar.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'autoestima col·lectiva:*Lideratge compartit i contributiu.*Projectes d'Educació per al lideratge "El líder interior" publicació de Stephen Covey. *Gestió cooperativa en la gestió de materials didàctics, fungibles, excursions, etc. *Gestió cooperativa d'Aula. *Metodologies cooperatives en les àrees (especialment les estructures cooperativesde Spencer Kagan). *Cultura avaluativa cooperativa: "Aprendre junts" *Codi Deontològic Docent pactat en el Claustre que contemple entre altres coses un tracte exquisit a tot l'alumnat i a les seues famílies. *Catàleg de bones pràctiques de les famílies "Així som les famílies de la nostra escola"*Catàleg de bon comportament de l'alumnat.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge (especialment del'alumnat amb dèficit d'atenció):*Pla detallat d'ús de l'Agenda Escolar *Pautes de presentació de treballs. *Racionalització de les tasques per a casa:-A cada xiquet o xiqueta segons les seues necessitats.-Activitats adaptades també per als deures.-Llistes de difusió per a comunicar les tasques per a casa als familiars dels i dels i de les menorsamb déficit d'atenció.-Ajustar la càrrega de treball escoltant les percepcions de les famílies. -Configuració d'equips inclusius (heterogenis).

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals i de Rendiment:*Oferir activitats obertes per a quan s'acaben les tasques amb un ampliespai d'optativitat.*Àgil servei de préstec de llibres a la biblioteca d'aula. (Inf-Prim)*Escacs (estudi d'apertures, etc). (Inf-Prim)*Treball d'investigació d'elecció voluntària.*Activitats d'edició digital (butlletins, pòsters, etc).*Preparació de poemes, discursos, etc per a practicar l'expressió oral(faristol en cada classe).

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques:*Programes de sensibilització per a l'estudi i de concientització (Paulo Freire) per talde millorar les expectatives.*Col·laboració amb col·lectius del poble gità en programes com ara "Promociona"o "Kumpania". *Escolarització temprana de la població (0-3) (especialment en poblacions o districtesde les grans ciutats amb un ISEC baix o de gran vulnerabilitat.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques:"Quiero que aspiren a ser científicos e ingenieros, doctores y maestros, no sólo jugadores de baloncesto o raperos. Quiero que aspiren a ser jueces del Tribunal Supremo o presidentes de Estados Unidos" (CONCIENTITZACIÓ)

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la motivació de tot l'alumnat:*Ampliar l'espai d'optativitat incorporant el concepte metodològicament a totes les unitats didàctiques, projectes, etc.*Posar en marxa metodologies actives i projectes en la definició dels quals participe l'alumnat.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de les creences i les pràctiques religioeses:*Foment de la laicitat, especialment oferint un àrea o una matèria alternativa de qualitat que agrade a totes les famílies independentment que tinguen o no creences religioses.*Tracte equitatiu a l'alumnat de la Religió i de la matèria optativa.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de les llengües oficials:*Respectar les llengües vehiculars de cada àrea o matèria.*Donar més presència institucional al valencià (generalment predomina el castellà).*Pla de Normalització Lingüística amb objectius, estratègies, responsables i terminis.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de l'acollida als nouvinguts:*Protocol d'Acollida.

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

En l'àmbit de la Millora de la Convivència per als casos d'Alteracions Greus de Conducta:(el centre ha d'introduir a la cultura institucional les següents pràctiques)*Protocol d’Alerta Preventiva i Contenció (Construcció Conjunta del Cas)*PAP de l’alumnat que presenta conductes agressives *Incorporar els protocols de convivència a les Normes d’Organització y Funcionament.*Comunicació al registre del PREVI de les conductes violentes *Registre en el centre de les conductes violentes amb diferents perfils per a poder avaluar el grau de millora*Equip d'Orientació com a multiprofessional per a atendre el cas amb autonomia.*Acompanyament Tècnics Superiors d’Integració Social *Generació de xarxes emocionals *Programes de modificació de conducta *Reconfiguració de Recursos

+info

Nivell I de Respostaper a la Inclusió

Estratègia transversal a totes les mesures anterios:La metodologia de les tutories afectives

+info

Gestió de la Igualtati la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Igualtati la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Igualtat i la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la ConvivènciaCultura de la Qualitataplicada a la Gestió de la Convivència

+info

La càrrega de la prova recau sobre la persona que no està d'acord amb l'afirmació realitzada pel docent

Entre famílies i docents

Artícle 124. NOFiC de la LLOE amb LLOMLLOE

+info

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

CRITERI DE CONFIANÇA"Trilogia del Somni"

Entre famílies i docents

Pedagogia del Contracte

+info

*Contracte família-tutoría.*Codi Ètic Docent *Compromís de les famílies*Criteri de Confiança en totes les direccions*Catàleg de Bon Comportament de l'Alumnat

CRITERI DE CONFIANÇA_"Trilogia del Somni"

Entre famílies i docents

Algunes qüestions que està bé conéixer (A partir de l'estudi sobre 50.000 investigacions educatives per part de John Hattie)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

A)Les 21 qualitats indispensables del lideratge (John C.Maxwell)14.-Anticipa els problemes (prevenció i seguretat).15.-Extén la teua mà.17.-Dóna confiança.18.-Evita les excuses (avalua't públicament).19.-Gestos d'amabilitat.21.-Somia una escola amb un clima laboral excel·lent. Comunica la teua visió.

+info

EVITEMELS TÒPICS

+info

EVITEMELS TÒPICS

+info

IES Bolavar (Castelló)//Toni Solano

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

La convivència és responsabilitat de tots els membres de la Comunitat Educativa, especialment de l'Equip Directiu.Responsabilitat de tot el professorat en les seues funcions de tutoria i orientació (Art.91 LLOE).Responsabilitat del Consell Escolar en quasi tots els processos orientats a la millora de la Convivència.

Entre el personal

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta ley...g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

Entre el personal

La direcció

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Real Decreto Legislativo 5/2015 EBEPArt.54 Principis de Conducta3.Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, excepte que suposen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, situació en la qual posaran inmediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció.

Entre el personal

El personal

+info

ESFORÇ COMPARTITArt.1.h) LLOE

Entre el personal

Un model d'Escola

Compartim un somni, compartim valors!

MODEL D'ESCOLAUna escola per a compartir valors

+info

ESFORÇ COMPARTITArt.1.h) LLOE

Entre famílies i docents

Pedagogia del Contracte

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

A)Les 21 qualitats indispensables del lideratge (John C.Maxwell)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

A)Les 21 qualitats indispensables del lideratge (John C.Maxwell)1.-Solidessa en valors (exemple d'humiltat i honestitat)(els docents no som infalibles). És positiu reconéixer errades en públic)2.-Posar un 10 en el cap d'un altre. Reconéixer els talents de cada persona.7.-Descobreix els enigmes de l'organització, l'arrel de cada problema.8.-Treballa les àrees dèbils (autoavaluació del lideratge)9.-Orienta part dels recursos i del teu cor a que altres puguen aconseguir objectius de l'organització (emergència de talents i lideratges).11.-Escolta murmuris i evitaràs crits.

+info

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

8.-Treballa les àrees dèbils (autoavaluació del lideratge)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

2.-Gestionar democràticament i amb equanimitat els recursos humans*Transparència i equanimitat en el repart de la càrrega de treball. *Gestió democràtica (acordar els criteris per a l'organitzacióa dels processos que formen part de la GRRHH en Claustre). 1.-Repart de tutories / 2.-Substitucions o guàrdies / 3.-Drets de comunicació interna. / ... (fins a 25 processos aproximadament).Recordeu que el Projecte de Gestió i Règim Econòmic s'ha de tenir aprovat al final d'este curs d'acord amb el ROF.*Promoure un Codi Ètic Docent.*Gestionar amb excel·lència la Seguretat i Salut Laboral

+info

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

Algunes recomanacions per a la direcció

SEGURETAT I SALUT LABORAL (dins del centre)

Gestió democràtica del procés: 1.-Comissió de Seguretat i Salut Laboral 2.-Coordinadora de Seguretat i Salut Laboral (en el seu defecte la persona Coordinadora d'Igualtat i Convivència) 3.-Protocol d'actuació davant un possible casd'assetj. laboral. 4.-Independència i neutralitat de l'equip directiu. 5.-Compliment estricte dels acords per a cada instrument del Pla de Gestió de Recursos Humans dins del Progecte de Gestió i de Règim Econòmic. 6.-Compliment del règim jurídic de funcionament dels òrgans col·legiats. 7.-Avaluació interna sobre clima laboral.

+info

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

Algunes recomanacions per a la direcció

SEGURETAT I SALUT LABORAL (amb ajuda)

Gestió democràtica del procés: 1.-Formació amb la col·laboració dels CEFIRE 2.-Mediació de la inspecció educativa 3.-Col·laboració de la UEO d'Igualtat i Convivència (abans UAI). UEO+Inspecció. 4.-Ajuda INVASSAT (estudi extern sobre clima laboral). 5.-Intervenció de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC) (Instrucc. inici de curs 1.2.6.3 El Pla d'Igualtat i Convivència/apartat 8 i 9)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

+info

Un model de lideratge per a una Escola Compartida!

El lideratge compartit i contributiu

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

GRÀCIES PERLA VOSTRA ATENCIÓ!!

+info