Want to make creations as awesome as this one?

UN MODEL D'ESCOLA PER A LA CONVIVÈNCIA

Transcript

GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

NIVELL I DE RESPOSTA

LIDERATGE COMPARTIT

EDUCACIÓ BASADA EN EVIDÈNCIES

MÉS QUE PROTOCOLS

UN MODEL D'ESCOLA

ÍNDEX

una escola
més
compartida


ffernando javier
fernández

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 5/2021 Full de Desprotecció (5 pàg)

NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA

  • DG competent en infància
  • Inspecció Educativa
  • Una còpia a l'expedient de l'alumne
EN CAS D'URGÈNCIA
  • DT Igualtat i Polítiques Inclusives
  • PREVI (mitjançant ITACA)
(a partir de rebre la notificació, la inspecció del centre pot decidir la intervenció de l'equip de la UEO corresponent (ja no és la UAI)

SI N'HI HA SOSPITA DE DELICTE ES COMUNICARÀ AL JUTGE DE GUÀRIA O AL MINISTERI FISCAL


SI ÉS NECESSARI:

GC 065 POLICÍA NACIONAL 091

MÉS QUE PROTOCOLS

Resolució 5/6/2018 Protocol Atenció Nouvinguts

MÉS QUE PROTOCOLS

Instrucció 15/12/2021 Acompanyament per a la identitat i expressió de gènere i la intersexualitat

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de Convivència

Annex I Assetjament i ciberassetjament

ANNEX I Ordre 62

Assetjament per LGTIfòbia

Assetjament Discapacitat Intel·lectual

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de Convivència

Annex I Assetjament i ciberassetjament

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de Convivència

Annex II Agressions i Alteracions
Greus de Conducta

ANNEX II Ordre 62

*Comunicació al
Ministeri Fiscal


*Protocol de Coordinació
amb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

MÉS QUE
PROTOCOLS

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de Convivència

Annex III Maltractament Infantil
(Procediments Urgent i Ordinari)

ANNEX III Ordre 62

*Comunicació al
Ministeri Fiscal


*Protocol de Coordinació
amb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

MÉS QUE PROTOCOLS

Ordre 62/2014 de Convivència

Annex IV Violència de Gènere

ANNEX IV Ordre 62

*Comunicació al
Ministeri Fiscal


*Protocol de Coordinació
amb Salut Mental (pàgs 9 i 10)

MÉS QUE PROTOCOLS

Decret 39/2008 de Convivència


MÉS QUE PROTOCOLS

Resolució 29/09/2021 Protocol

davant situacions d'absentisme

Compromís família-tutor

Àmbits-Actuacions-Intervenció- Avaluació i Millora

MÉS QUE
PROTOCOLS

CASOS DETECTATS PELS EQUIPS DIRECTIUS

MÉS QUE
PROTOCOLS

SITUACIONS ATESES PEL GRAU D'EFECTIVITAT

MÉS QUE
PROTOCOLS

MÉS QUE
PROTOCOLS

ÍNDEX D'EFECTIVITAT D'ALGUNES ACCIONS APLICADES

MÉS QUE
PROTOCOLS

EXPEDIENTS DISCIPLINARIS TRAMITATS

MÉS QUE
PROTOCOLS

Grau d'ús de REICO

ÚS DE REICO PER A DIFERENTS ACTUACIONS

MÉS QUE
PROTOCOLS

Grau d'ús de REICO

LA CONVIVÈNCIA EN SOCRATIVE

Disposes d'una autoavaluació en l'aplicació SOCRATIVE que aniré actualitzant i afegint noves preguntes (aproximadament de 15 a 30m)


SALA: FERRANJAVI

Casos
pràctics

+info

Article 9.2 de la CE:
Correspon als poders públics promoure les condicions per a què la llibertat i la igualtat de l'individuu i dels grups en els quals s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitut i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

Primer NIvell de Resposta
per a la Inclusió

+info

Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

En l'àmbit de la pobresa infantil i adolescent:


Bosses d'Igualtat d'Oportunitats (BIOs).
(Si n'hi ha excursió, cap xiquet o xiqueta sense pujar a l'autobús (diferents fons financeres i especialment amb ajuda pública).
*Excursions i eixides.
*Quota de la gestió cooperativa per a material fungible i fotocòpies.
*Tractaments de pediculosi. (Inf-Prim)
*Compra de roba esportiva.
*Esmorzars.
*Complement de l'ajuda de menjador, etc. (Inf-Prim)
*Programa d'Acompanyament Escolar.

+info

Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

En l'àmbit de l'autoestima col·lectiva:


*Lideratge compartit i contributiu.
*Projectes d'Educació per al lideratge "El líder interior" publicació de Stephen Covey.
*Gestió cooperativa en la gestió de materials didàctics, fungibles, excursions, etc.
*Gestió cooperativa d'Aula.
*Metodologies cooperatives en les àrees (especialment les estructures cooperatives
de Spencer Kagan).
*Cultura avaluativa cooperativa: "Aprendre junts"

*Codi Deontològic Docent pactat en el Claustre que contemple entre altres coses un tracte
exquisit a tot l'alumnat i a les seues famílies.
*Catàleg de bones pràctiques de les famílies "Així som les famílies de la nostra escola"
*Catàleg de bon comportament de l'alumnat.

+info

Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge (especialment de

l'alumnat amb dèficit d'atenció):

*Pla detallat d'ús de l'Agenda Escolar
*Pautes de presentació de treballs.
*Racionalització de les tasques per a casa:
-A cada xiquet o xiqueta segons les seues necessitats.
-Activitats adaptades també per als deures.
-Llistes de difusió per a comunicar les tasques per a casa als familiars dels i dels i de les menors
amb déficit d'atenció.
-Ajustar la càrrega de treball escoltant les percepcions de les famílies.
-Configuració d'equips inclusius (heterogenis).

+info

En l'àmbit de la inclusió de l'alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals i de Rendiment:


*Metodologies DUA i Programació Multinivell.
*Oferir activitats obertes per a quan s'acaben les tasques amb un ampli
espai d'optativitat.
*Àgil servei de préstec de llibres a la biblioteca d'aula. (Inf-Prim)
*Escacs (estudi d'apertures, etc). (Inf-Prim)
*Treball d'investigació d'elecció voluntària.
*Activitats d'edició digital (butlletins, pòsters, etc).
*Preparació de poemes, discursos, etc per a practicar l'expressió oral
(faristol en cada classe).
*Habilitats relacionals.


Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques:


*Programes de sensibilització per a l'estudi i de concientització (Paulo Freire) per tal
de millorar les expectatives.
*Col·laboració amb col·lectius del poble gità en programes com ara "Promociona" o "Kumpania".
*Escolarització temprana de la població (0-3) (especialment en poblacions o districtes de les grans ciutats amb un ISEC baix o de gran vulnerabilitat.

Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de l'atenció a l'alumnat de minories ètniques:


"Quiero que aspiren a ser científicos e ingenieros, doctores y maestros, no sólo jugadores de baloncesto o raperos. Quiero que aspiren a ser jueces del Tribunal Supremo o presidentes de Estados Unidos" (CONCIENTITZACIÓ)

Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de la motivació de tot l'alumnat:


*Ampliar l'espai d'optativitat incorporant el concepte metodològicament a totes les unitats didàctiques, projectes, etc.

*Posar en marxa metodologies actives i projectes en la definició dels quals participe l'alumnat.


Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de les creences i les pràctiques religioeses:


*Foment de la laicitat, especialment oferint un àrea o una matèria alternativa de qualitat que agrade a totes les famílies independentment que tinguen o no creences religioses.

*Tracte equitatiu a l'alumnat de la Religió i de la matèria optativa.


Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de les llengües oficials i de la materna:


*Respectar les llengües vehiculars de cada àrea o matèria.

*Donar més presència institucional al valencià (generalment predomina el castellà).

*Pla de Normalització Lingüística amb objectius, estratègies, responsables i terminis.

*Circulars traduïes a l'àrab, etc.


Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de l'acollida als nouvinguts:


*Protocol d'Acollida.
Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

En l'àmbit de la Millora de la Convivència per als casos d'Alteracions Greus de Conducta:

(el centre ha d'introduir a la cultura institucional les següents pràctiques)

*Protocol d’Alerta Preventiva i Contenció (Construcció Conjunta del Cas)
*PAP de l’alumnat que presenta conductes agressives
*Incorporar els protocols de convivència a les Normes d’Organització y Funcionament.
*Comunicació al registre del PREVI de les conductes violentes
*Registre en el centre de les conductes violentes amb diferents perfils per a poder avaluar el grau de millora
*Equip d'Orientació com a multiprofessional per a atendre el cas amb autonomia.
*Acompanyament Tècnics Superiors d’Integració Social
*Generació de xarxes emocionals
*Programes de modificació de conducta
*Reconfiguració de Recursos
Primer Nivell de Resposta
per a la Inclusió

+info

Nivell I de Resposta
per a la Inclusió

Estratègia transversal a totes les mesures anterios:

La metodologia de les tutories afectives

¿QUé eS LIDERAR?

*Liderar implica tener una voluntad genuina (1) y un verdadero compromiso de guiar a los miembros de nuestra organización (2)para lograr compartir la Escuela que soñamos (3) mediante una influencia positiva (4) que mejora las actitudes y aptitudes de todas las personas.

Definición inspirada en diferentes autores. Especialmente en John C. Maxwell.

Estudi per a l'OCDE

L'impacte del lideratge dels directius escolars

QUÈ ÉS LIDERAR per a efqm?

Definició inspirada en diferents autors. Especialment en John C. Maxwell.

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Igualtat
i la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Igualtat i la Convivència

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

Gestió de la Convivència

Cultura de la Qualitat
aplicada a la Gestió de la Convivència

+info

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo docente

Algunas cuestiones que está bien conocer

(A partir del estudio de meta-análisis sobre 100.000 investigaciones educativas que se habían realizado a lo largo de todo el mundo e involucraron a 300 millones de estudiantes por parte de John Hattie)
"El aprendizaje visible"

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Educación basada en evidencias

+info

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Lideratge pedagògic

LIDERAZGO
PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Liderazgo pedagógico

Entre famílias y docentes

Pedagogía del Contrato

ESFUERZO COMPARTIDO
Art.1.h) LOE

El compromiso es el que diferencia a creadores de los soñadores." (John Maxwell)

Compromiso educativo

Una persona con liderazgo es capaz de hacer realidad sus objetivos

OBJECTIUS

Es bien conocida la famosa frase del inventor Thomas A. Edison: “El genio es un 1% inspiración y un 99% sudor"

El esfuerzo

El compromíso se traduce en acciones
(se ponen en marcha para conseguir los objetivos)

CONSTANCIA
Y
PERSEVERANCIA

Cuenta la leyenda que Edison publicaba los inventos antes de inventarlos.

OBJETIVOS

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

Algunas recomendaciones a la dirección

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

A)Las 21 cualidades indispensables del liderazgo (John C.Maxwell)

1.-Solidez en valores (ejemplo de humildad y honestidad)
(los docentes no somos infalibles. És positivo reconocer errores en público)

2.-Poner un 10 en la cabeza del otro. Reconocer los talentos de cada persona.

7.-Descubre los enigmas de la organización , la raíz de cada problema.

8.-Trabaja las áreas débiles (autoevaluación del liderazgo).

9.-Orienta parte de los recurso y de tu corazón en que otros puedan conseguir objetivos de la organización (emergencia de nuevos talentos y liderazgos)..

11.-Escucha murmullos y evitarás gritos.


+info


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunas recomendaciones a la dirección

A)Las 21 cualidades indispensables del liderazgo (John C.Maxwell)

14.-Anticipa los problemas (prevención y i seguridad).

15.-Extiende tu mano.

17.-Da confianza.

18.-Evita llas excusas (evalúate públicamente).

19.-Gestos de amabilidad.

21.-Sueña una escuela con un clima laboral excelente. Comunica tu visión.

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

2.-Gestionar democráticamente y con ecuanimidad los recursos humanos.


*Transparencia y ecuanimidad en el reparto de la carga de trabajo.
*Gestión democrática (acordar los criterios para la organización de los procesos que forman parte de la GRRHH en Claustro).
1.-Reparto de tutorías / 2.-Sustituciones o guardias / 3.-Derechos de comunicación interna. / ... (hasta a 25 procesos aproximadamente).
Recordad que el Proyecto de Gestió y Régimen Económico se ha de aprobar antes de junio de 2024 de acuerdo con las instrucciones de inicio de curso.

*Promover el Código Ético Docente.

*Gestionar con excelencia la Seguridad y Salud LaboralLos estadístes británicos Glastone y Disraeli en 1868 discutiendo sobre el presupuesto

poNER un 10 en LA CABEZA DE OTRA PERSONA

anècdota contada per john c. maxwell

en "LAS 21 CUALIDADES indispensables del lideraZGO"

El Papa Julio II e había encargado a Miguel Ángel un dibujo con los 12 Apóstoles.

Finalmente dibujó más de 400 figuras de un tamaño superior a la figura humana

compromís, constancia, perseverancia

anècdota contada por john c. maxwell

en "Les 21 qualitats indispensables del liderazgo"

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

Algunas recomendaciones a la dirección

La autoevaluación de los líderes fomenta la cultura de la autocrítica para la mejora.

Algunas recomendaciones para la dirección

8.-Trabaja las áreas débiles (autoevaluaciçon del liderazgo)

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

  • La convivència és responsabilitat de tots els membres de la Comunitat Educativa, especialment de l'Equip Directiu.
  • Responsabilitat de tot el professorat en les seues funcions de tutoria i orientació (Art.91 LLOE).
  • Responsabilitat del Consell Escolar en quasi tots els processos orientats a la millora de la Convivència.

Entre el personal

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

  • f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta ley...
  • g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.

Entre el personal

La direcció

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Real Decreto Legislativo 5/2015 EBEP
Art.54 Principis de Conducta
3.Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, excepte que suposen una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, situació en la qual posaran inmediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció.

Interessant: Art.17 dels Decrets 252/2019 i 253/2019

Entre el personal

El personal

+info

ESFORÇ COMPARTIT
Art.1.h) LLOE

Entre el personal

Un model d'Escola

Compartim un somni, compartim valors!

MODEL D'ESCOLA

Una escola per a compartir valors

+info

La càrrega de la prova recau sobre la persona que no està d'acord amb l'afirmació realitzada pel docent

Entre famílies i docents

Artícle 124. NOFiC de la LLOE amb LLOMLLOE

+info

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas.

ESFORÇ COMPARTIT
Art.1.h) LLOE

Entre famílies i docents

Pedagogia del Contracte

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

A)Les 21 qualitats indispensables del lideratge (John C.Maxwell)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

8.-Treballa les àrees dèbils (autoavaluació del lideratge)

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

Algunes recomanacions per a la direcció

2.-Gestionar democràticament i amb equanimitat els recursos humans


*Transparència i equanimitat en el repart de la càrrega de treball.
*Gestió democràtica (acordar els criteris per a l'organitzacióa dels processos que formen part de la GRRHH en Claustre).
1.-Repart de tutories / 2.-Substitucions o guàrdies / 3.-Drets de comunicació interna. / ... (fins a 25 processos aproximadament).
Recordeu que el Projecte de Gestió i Règim Econòmic s'ha de tenir aprovat al final d'este curs d'acord amb el ROF.

*Promoure un Codi Ètic Docent.

*Gestionar amb excel·lència la Seguretat i Salut Laboral+info

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

Algunes recomanacions per a la direcció

SEGURETAT I SALUT LABORAL (dins del centre)

Gestió democràtica del procés:
1.-Comissió de Seguretat i Salut Laboral
2.-Coordinadora de Seguretat i Salut Laboral (en el seu defecte la
persona Coordinadora d'Igualtat i Convivència)
3.-Protocol d'actuació davant un possible cas d'assetj. laboral.
4.-Independència i neutralitat de l'equip directiu.
5.-Compliment estricte dels acords per a cada instrument del Pla
de Gestió de Recursos Humans dins del Progecte de Gestió i de
Règim Econòmic.
6.-Compliment del règim jurídic de funcionament dels òrgans
col·legiats.
7.-Avaluació interna sobre clima laboral.

+info

Gestió de Qualitat per tal de Millorar el clima laboral.

Algunes recomanacions per a la direcció

SEGURETAT I SALUT LABORAL (amb ajuda)

Gestió democràtica del procés:
1.-Formació amb la col·laboració dels CEFIRE
2.-Mediació de la inspecció educativa
3.-Col·laboració de la UEO d'Igualtat i Convivència (abans UAI).
UEO+Inspecció.
4.-Ajuda INVASSAT (estudi extern sobre clima laboral).
5.-Intervenció de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC)
(Instrucc. inici de curs 1.2.6.3 El Pla d'Igualtat i Convivència/apartat 8 i 9)

+info

Gestión de Calidad para la Mejora del clima laboral.

Algunas recomendaciones a la dirección

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

+info

Prioridades formativas

Capacidades softs

Un model de lideratge per a una Escola Compartida!

El lideratge compartit i contributiu

+info

Millorar la Convivència és una responsabilitat compartida

El lideratge compartit i contributiu

GRÀCIES PER

LA VOSTRA ATENCIÓ!!

+info