Want to make creations as awesome as this one?

Información relacionada con la Universidad

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

Cristina gonzález Das

Caminant
cap al nostre futur

UNIVERSITAT

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE RÈGIM ESPECIAL: Art plàstiques i disseny

6 coses que

he de saber abans d'anar a la universitat

PonderacionS

Notes de tall curs 2020-21

Horaris PAU

Mapa de Graus interactiu

Exàmens PAU

Guía sobre PAU

Web GVA
PAU

UNIVERSITATS PÚBLIQUES COMUNITAT VALENCIANA

Universitat de València

Universitat Jaume I

Univerisitat Politècnica de València

Universitat Miguel Hernández

Universitat d'Alacant

CICLES FORMATIUS

Dossier cicles formatius

Orientacions Grau Mitjà

Exàmens anteriors

Admissió

Orientacions Grau Superior

Convalidaciones de créditos

UNIVERSITATS PÚBLIQUES COMUNITAT VALENCIANA

Universitat de València

Universitat Jaume I

Univerisitat Politècnica de València

Universitat Miguel Hernández

Universitat d'Alacant

CICLES FORMATIUS DE RÈGIM ESPECIAL

D'ART PLÀSTIQUES I DISSENY

Dossier de cicles formatius

Accés a cicle mitjà

Prova d'accés a cicle

Accés a cicle superior

 • ACCÉS DIRECTE SI TENS...:
 • - Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o títol declarat equivalent i superar una prova específica que permeta demostrar els coneixements i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 • Titulacions equivalents a l’efecte d’accés al grau mitjà:
 • - Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny
 • - 3er comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d’estudis de 1963 o 2n comuns d’experimental
 • - Tècnic Auxiliar o Tècnic de Formació Professional
 • - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors


EXEMPECIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA...:

 • - Títol de Tècnic o de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada amb les ensenyances que es desitgen cursar
 • - Cursos Comuns dels estudis d’Arts Aplicades i Oficis Artístics
 • - Títol de Batxiller, modalitat d’Arts, o de Batxillerat artístic experimental
 • - Títol superior d’Arts Plàstiques, títol superior de Disseny o títol superior de Conservació i restauració de béns culturals, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents
 • - Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • - Els que complisquen els requisits acadèmics i acrediten experiència laboral, d’almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals de l’especialitat a què es desitja accedir

ACCÉS SENSE REQUISITS ACADÈMICS...:

Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny els que, sense complir els requisits acadèmics, superen una prova d’accés i tinguen com a mínim dèsset anys complerts l’any de realització de la prova.

La prova d’accés estarà estructurada en dos parts:

 • - La part general, sobre les capacitats bàsiques de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • - La part específica, que permetrà valorar els coneixements artístics i les aptituds necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.


Estaran exemptes de la PART GENERAL de la prova les persones que:

- Hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

- Hagen superat la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà.

 • ACCÉS DIRECTE SI TENS...:
 • - Títol de Batxiller, Tècnic de Formació Professional o títol declarat equivalent, i superar una prova específica per mitjà de la qual s'haurà de demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
 • - Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny

 • Titulacions equivalents a l’efecte d’accés al grau superior:
 • - Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
 • - Títol de Graduat en Arts Aplicades corresponent al pla d'estudis de 1963 o al pla experimental
 • - Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista o de Tècnic Superior, dels ensenyaments de Formació professional
 • - Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors
 • - Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent


EXEMPECIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA...:

 • - Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
 • - Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o de Batxillerat artístic experimental
 • - Títol superior d'Arts Plàstiques, títol superior de Disseny o títol superior de Conservació i restauració de béns culturals, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents
 • - Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • - Els que complisquen els requisits acadèmics i acrediten experiència laboral, del menys un any, relacionada directament amb les competències professionals de l'especialitat a què es desitja accedir

ACCÉS SENSE REQUISITS ACADÈMICS...:

Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i disseny els que, sense complir els requisits acadèmics, superen una prova d'accés i tinguen 19 anys complits en el moment de realitzar dita prova o 18 anys i estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell a què es desitja accedir.


La prova d'accés estarà estructurada en dos parts:

 • La part general, que versarà sobre els coneixements i capacitats bàsiques de les matèries comunes del Batxillerat.
 • La part específica, que permetrà valorar els coneixements artístics i les aptituds necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que:

- Hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

- Hagen superat la prova d'accés substitutòria del requisit del títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau superior.