Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

Transcript

Modlitwa

Kościoły chrześcijańskie

Podział chrześcijaństwa

Wstęp

Cele

Temat:

Jedność w różnorodności - Kościoły chrześcijańskie

Modlitwa św. Jana Pawła II: O Ty, która jesteś pierwszą służebnicą jedności Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod Twoim macierzyńskim sercem, pomóż nam,pomóż wszystkim wiernym,którzy tak boleśnie odczuwają dramatdziejowych podziałów chrześcijaństwa,odnajdywać wytrwale drogędo jedności Ciała Chrystusapoprzez bezwzględną wiernośćDuchowi Prawdy i Miłości,który został im danyza cenę Krzyża i Śmierci Twego Syna, Matko! (św. Jan Paweł II; Rzym, S. Maria Maggiore, 7 VII 1981 r., http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosarySites&a=ShowRosarySiteArticle&rsa_id=135&rs_id=11, z dnia 16.07.2012)

- poznasz historię podziału chrześcijaństwa - poznasz różnice doktrynalne poszczególnych kościołów

PODZIAŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA

CO WZBUDZAŁO W LUDZIACH KRYTYKĘ?-zaangażowanie wyższego duchowieństwa w politykę;-rozpowszechnianie sprzedaży odpustów;-przepych papieskiego dworu;-łączenie w jednym ręku kilku stanowisk;-nadawanie godności kościelnym krewnym- nepotyzm;-łamanie dyscypliny kościelnej.Nasilała się krytyka Kościoła jako instytucji niespełniającej oczekiwań coraz lepiej wykształconych wiernych. Dotyczyło to nie tylko humanistów lecz także rycerstwa, kupców, rzemieślników i chłopów.Reformacja- ruch społeczno-religijny, który doprowadził do trwałego rozłamu w zachodnim chrześcijaństwie.Dlatego w 1517r. Marcin Luter- inicjator reformacji- ogłosił 95 tez przeciwko odpustom krytykując akcję papieża- zbiórkę pieniędzy (poprzez sprzedaż odpustów) na przebudowę Bazyliki Św.Piotra w Rzymie.W 1519r. papież wydał bullę w której zażądał od Lutra odwołania głoszonych poglądów, ten jednak spalił publicznie papieską bullę. Papież ekskomunikował Lutra oraz zażądał od cesarza, by aresztował reformatora jako heretyka. Aby ratować Lutra, cesarz Fryderyk Mądry upozorował porwanie i ukrył go na zamku w Wartburgu. Przebywając tam Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki.Zasady Kościoła luterańskiego- w dzisiejszych czasach nazywanym Kościołem ewangelicko- augsburskim:-jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Pismo Święte;-jedyne sakramenty to chrzest i komunia święta;-pastorzy mogą zakładać rodziny;-zwierzchnikiem organizacji wyznaniowej jest władca świecki;-zbawienie uzależnione jest od wiary;-wiara w Jezusa Chrystusa nie wymaga pośrednictwa ani duchownych ani świętych;-czytać i komentować Biblię mogą i powinni wszyscy wierni;-sprawowanie kultu polega na czytaniu Biblii i głoszeniu Słowa Bożego oraz udzielaniu komunii.

W 1534r.Henryk VIII ogłosił się głową niezależnego od papiestwa Kościoła w Anglii na mocy ustawy zwanej Aktem supremacji (sprawa unieważnienia małżeństwa króla Henryka VIII z Katarzyną Aragońską - była żoną Artura - brata Henryka VIII). Wprowadzono język angielski do liturgii, zniesiono celibat duchownych, zlikwidowano zakony. Połączenie reformacyjnych zmian z pozostałościami katolicyzmu (np. hierarchia biskupów) doprowadziło do powstania Kościoła anglikańskiego.

W 1536r. Jan Kalwin swoje koncepcje teologiczne wyłożył w dziele "Dzieło o wychowaniu chrześcijańskim". Głosił że Bóg z góry przeznaczył pewnych ludzi do zbawienia, a innych na potępienie.Ludzie zostają potępieni nie dlatego że grzeszą, lecz grzeszą, bo Bóg odmówił im swej łaski.Hugenoci- określenie francuskich wyznawców kalwinizmuKościół kalwiński nazwany został Kościołem ewangelicko-reformowanym. Urzędy w nim były pełnione zbiorowo.Jan Kalwin założył akademię, do której przyjeżdżali studenci z całej niemalże Europy, dzięki czemu kalwinizm upowszechniał się w wielu krajach.Podział Kościoła doprowadził do wielu wojen na tle religijnym. Walki wyznaniowe doprowadziły do okrutnych rzezi, z których najgłośniejsza była tzn. noc św. Bartłomieja w 1572r.Postępy reformacji skłoniły papieża Pawła II do zwołania soboru powszechnego w Trydencie w latach 1545-1563r. Sprecyzowano wówczas najważniejsze zasady religii katolickiej.Wszelkie działania podejmowane przez kościół w celu zwalczania protestantyzmu nazywano kontrreformacją. Były to działania zarówno propagandowe jak i edukacyjne oraz zastosowano także środki przymusu.

PODZIAŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA

PODZIAŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA

Tekst

Polecenie: Na podstawie informacji uzupełnij tabelę